Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 2 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 18 (2)

Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

TUẦN 18
Ngày dạy: Thứ hai, ngày 24 tháng 12 năm 2018
Tiếng Việt:
BÀI 18A: ÔN TẬP (T1)
I.Mục tiêu
- KT: Nhận biết, đặt câu có mẫu Ai là gì? Ai thế nào?
+ Ôn một số bài đọc về chủ điểm đã học.
-KN : Phân biệt các mẫu câu theo mẫu.
+ Đọc các bài tập đọc và trả lời câu hỏi .
- Thái độ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
-NL : Đọc hay diễn cảm bài tập đọc.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, tranh,MT
- HS: TLHDH, vở
III.Hoạt động dạy - học:
Khởi động


Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi cho cả lớp chơi trò chơi khởi động tiết học.
GV giới thiệu bài, tiết học.
- Các em ghi đề bài vào vở.
- Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần).
- CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ mục tiêu của bài trước lớp, nêu ý hiểu của
mình về mục tiêu.
A. Hoạt động cơ bản.

1. Giới thiệu từng bạn trong nhóm và một số đồ dùng trong lớp.
Việc 1: Đọc yêu cầu 1và thảo luận cặp đôi giới thiệu về bạn đối diện và các đồ dùng
theo mẫu Ai là gì?.
Việc 2: NT tổ chức cho các bạn kể cho bạn giới thiệu cho các bạn trong nhóm cùng
nghe.( đổi nhiệm vụ).
Việc 3:HĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp.
+ Tiêu chí đánh giá: HS giới thiệu 3-4 câu về bạn và đồ dùng học tập đúng mẫu Ai là
gì?
GV: Lê Thị Hoài
1


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

+ PP: hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời .

2. Viết vào bảng nhóm 2 - 3 câu các bạn trong nhóm đã nói.
Việc 1:HS thực hiện hoạt đông theo yêu cầu
Việc 2: Chia sẻ kết các với bạn trong nhóm và điền vào bảng nhóm( đổi ngược lại ).
Việc 3: BHT tổ chức các bạn chia sẻ, nhận xét bài làm trước lớp.
+ Tiêu chí đánh giá: Hoàn thành bài làm theo mẫu Ai là gì? Cái bút là đồ dùng để viết
Bộ phận trả lời câu hỏi Ai?: Cái bút.
Bộ phận trả lời câu hỏi lag gì?: Là đồ dùng để viết.
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi.

3. Chơi : Rút thăm đọc bài.
Việc 1:HS lần lượt rút thăm.
Việc 2: Đọc lần lượt theo các bài đã bắt xăm và trả lời câu hỏi.


Việc 3: GV Tổ chức nhận xét ,tuyên dương.
* Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ Tiêu chí đánh giá: HS đọc đúng bài, giọng diễn cảm , đúng nhân vật , trả lời câu hỏi
đúng nội dung.
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi.

4.Cùng nhau hát một bài hát về trương học.
+ Tiêu chí đánh giá: HS hát đúng chủ đề theo yêu cầu
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Cùng người thân tìm một bài hát, bài thơ về chủ đề trường học.

Toán:
ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN LỚP 2
BÀI : EM ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG(T1)
GV: Lê Thị Hoài
2


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

I. Mục tiêu
- KT: Em nhận dạng và gọi đúng tên các hình đã học; ôn tập cách vẽ đoạn thẳng có độ
dài cho trước và vẽ hình theo mẫu
+ Em ôn tập xem lịch để xác định số ngày trong một tháng, một ngày nào đó là thứ
mấy.
- KN: Tìm hình và xem lịch.
- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng để xác định được hình và xem ngày, lịch trong thực tế.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT, một số mô hình tứ giác, tam giác.
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy - học

- Ban học tập tổ chức cho các bạn trò chơi khởi động tiết học.
- Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học.
- HS viết đề bài vào vở
- HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ trong nhóm
- Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học
A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Nhận dạng và gọi đúng tên hình
Việc 1: Đọc yêu cầu 1 sách HDH trang 81. Chỉ vào từng hình rồi nêu tên các hình
Việc 2: Hai bạn lần lượt thay nhau chỉ vào từng hình rồi đố bạn.Nhận xét ,sửa kết quả
nếu bạn chưa đúng
Việc 3: Hai bạn cùng chỉ vào từng hình rồi nêu tên hình đó.
+ Nội dung: Xác định đúng các hình đã học.
+ Phương pháp: Vấn đáp, quan sát
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.Ghi chép ngắn.

2. Vẽ đoạn thẳng
Việc 1: Em đọc nội dung HĐ2 sách HDH trang 82. Nhớ lại cách vẽ đoạn thẳng, vẽ các
đoạn thẳng có độ dài 7cm; 1dm vào vở
Việc 2: Hai bạn đổi vở, nhận xét bài của nhau
Việc 3: Nhóm Trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ bài làm. Cùng nhau chia sẻ cách vẽ
đoạn thẳng đúng và đẹp.
GV: Lê Thị Hoài
3


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

+ Nội dung: Vận dụng để vẽ được dộ dài các đoạn thẳng.
+Phương pháp : Vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.

3. Xem lịch
Việc 1: Em xem tờ lịch các tháng đã cho ở HĐ3 sách HDH trang 82. Trả lời và nghĩ ra
các câu hỏi để hỏi về tờ lịch
Việc 2: Hai bạn thay nhau hỏi đáp về tờ lịch
Việc 3: Nhóm Trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ kết quả: Nhóm Trưởng mời bạn
nhận xét,báo cáo cô giáo khi hoàn thành
* HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chia sẻ sau tiết học.
+ Nội dung: Vận dụng để trả lời đúng các câu hỏi ( a, tháng 11 có 30 ngày, tháng 12
có 31 ngày, ngày 22/12 là thứ 7.)
+Phương pháp : Vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
C. Hoạt động ứng dụng
- Thực hiện bài tập phần ứng dụng
Tiếng Việt:
BÀI 18A: ÔN TẬP (T2)
I.Mục tiêu
- KT: Đọc và hiểu nội dung và trả lời câu hỏi Ngôi trường mới.
+ Nhận biết từ chỉ sự vật, đặc điểm.
- KN: Nêu nội đung bài tập đọc ngôi trường mới.
+ Tìm các từ ngữ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm trong bài.
- Thái độ : HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- NL: TRả lời đúng các câu hỏi.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
GV: TLHDH, MH,MT
HS: TLHDH, vở
III. . Hoạt động dạy - học
5. Đọc bài
* Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế : cần giúp HS hợp tác với bạn để hoàn thành nội
dung câu hỏi ua bài Ngôi trường mới.
+ Tiêu chí đánh giá: HS chọn ý trả lời đúng , Nối ý cột A phù hợp với cột B
a - 3. b - 1. c - 3.
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
B. Hoạt động thực hành
GV: Lê Thị Hoài
4


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

1. Tìm những từ ngữ tả điểm của ngôi trường trong bài ngôi trường mới.
+ Tiêu chí đánh giá: Nhóm tìm đúng tiuwf ngữ chỉ đặc điểm của vật.
a) vàng b) đỏ c) lấp ló
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
2. Tìm từ chỉ đặc điểm.
+ Tiêu chí đánh giá: Hosvj sinh viết đúng các từ chỉ đặc điểm của người:
Mắt: tròn xoe, đen láy, ti hí
Tính nết: Hiền lành, vui vẻ, điềm đạm.
Giọng nói: Trầm, nhẹ nhàng,...
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
IV. Hoạt đọng ứng dụng.
Nêu đặc điểm về màu sắc của đồ vật cho người thân nghe.
Ô.LTV:

EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 18(Tiết 1)

I.Mục tiêu:
- KT: Đọc và hiểu truyện Tôi có em rồi. Tìm được từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ
chỉ đặc điểm
- KN : Đọc hiểu bài và trả lời được các câu hỏi, biết từ chỉ đặc điểm từ chỉ sự vật từ
chỉ đặc điểm
- TĐ: Biết yêu thương anh em trong gia đình
- NL: Vận dụng tìm từ trong cuộc sống
II. Chuẩn bị ĐDDH
- GV: Sách em tự ôn luyện TV 2
- HS: Sách em tự ôn luyện TV 2
III. Các hoạt động dạy học:
Ôn luyện
HĐ 1: Đọc câu chuyện sau và TLCH( a đến d).
- HS còn hạn chế: Hỗ trợ em khi dựa vào câu chuyện trả lời câu hỏi đúng
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc hiểu bài nắm nội dung bài trả lời chính xác câu hỏi trong
bài biết được câu chuyện về tình cảm của anh em trong gia đình
a) Lúc đầu chưa có em chuột túi ở đâu
- Ở trong chiếc túi của mẹ
b) Vì sao chuột Túi không vui khi biết tin sắp có em
- Vì biết không được nằm trong túi mẹ nữa
GV: Lê Thị Hoài
5


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

c) Khi em bé chào đời Chuột Túi có thái độ thế nào?
- Rất vui và hảnh diện có em
d) Theo em Chuột Túi có nhường em chiếc túi ấm áp của mẹ không?Vì sao?
- Chuột túi sẽ nhường em chiếc túi ấm áp vì Chuột Túi hảnh diện vì có em.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ2: (Như tài liệu)
- HS còn hạn chế: Hỗ trợ em tìm từ chỉ sự vật, hoạt động, từ chỉ đặc điểm
+ Tiêu chí đánh giá: Tìm nhanh từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
a) 3 từ chỉ sự vật: Chuột Túi, Mẹ, Bố
b) 3 từ chỉ hoạt động: ôm,nói, hỏi
c) 3 từ chỉ đặc điểm:nhỏ xíu,đen tròn,khoái
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời. thang đo
IV.HD phần ứng dụng:
Chia sẻ bài học người thân.
Ô.L.Toán:
EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN 17,18 (T1)
I.Mục tiêu:
- KT: Nhận biết được đơn vị đo thời gian, biết xem lịch.
- KN: Xem đồng hồ, xem lịch.
- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng được các bài đã học để xem được lịch và ngày trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị ĐDDH
-GV: SHD, BP
-HS: Sách ôn luyện, vở
III. Các BT cần làm: 6,7,8- S.Ô.L trang 81,82.
+ Học sinh hạn chế: Hướng dẫn các em cách xem giờ , ngày ở BT 6,7
+ HS tiếp thu nhanh: Giao thêm BT vận dụng.
+ Nội dung: Vận dụng để xem được đồng hồ vào các buổi kèm theo các hoạt động
(HĐ6). Viết tiếp thứ tự các ngày trong tháng 1 (HĐ 7).Viết đúng các câu trả lời khi
xem lịch tháng 1 (HĐ 8).
+Phương pháp : Tích hợp
+ Kĩ thuật: Thực hành
IV.HD phần ứng dụng:
-Thực hiện các bài còn lại theo sách hướng dẫn.
Ngày dạy: Thứ ba, ngày 25 tháng 12 năm 2018
Toán:
ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN LỚP 2
GV: Lê Thị Hoài
6


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

BÀI : EM ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG(T2)
I. Mục tiêu
- KT: Em ôn tập cách xem đồng hồ chỉ đúng giờ
+ Ôn tập cách xác định khối lượng qua sử dụng cân; xác định 3 điểm thẳng hàng
- KN: Xem đồng hồ và sử dụng cân.
- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng để cân khối lượng các vật trong thực tế.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy - học

- Ban học tập tổ chức cho các bạn trò chơi khởi động tiết học. Chơi trò chơi “Đố
bạn mấy giờ”
Việc 1: TBHT phổ biến luật chơi: Các bạn sẽ quay kim đồng hồ để kim dài chỉ số 12,
kim ngắn chỉ vào một số nào đó rồi hỏi bạn : “ Đòng hò chỉ mấy giờ?”.Bạn nào nêu sai
sẽ bị phạt
Việc 2: Thực hiện chơi.
Việc 3: Cả lớp cùng tuyên dương các bạn trả lời đúng
Việc 4: TBHT cho các bạn chia sẻ ý kiến sau trò chơi
- Giáo viên giới thiệu bài học, tiết học.
- HS viết đề bài vào vở
- HS tự đọc thầm phần mục tiêu, chia sẻ trong nhóm
- Ban học tập chia sẻ về mục tiêu bài học.
+ Nội dung: Biết quan sát và trả lời đúng khi xem giờ.
+Phương pháp : Trò chơi
+ Kĩ thuật: Tích hợp.
A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

GV yêu cầu HS làm các BT 5,6 ở TLHDH
Việc 1: Đọc yêu cầu các BT 5,6. Thực hiện yêu cầu bài tập vào vở.
Việc 2: Trao đổi kết quả với bạn. Nhận xét, bổ sung cho bạn.
Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ bài. Nhận xét bài bạn, cả nhóm
thống nhất kết quả
* Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn trong lớp chia sẻ sau tiết học.
GV: Lê Thị Hoài
7


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

+ Nội dung: Biết xác định được 3 điểm thẳng hàng.(HĐ 5). Trả lời đúng cân nặng :
gói đường nặng 1 kg, quả bí ngô nặng 2kg, Bạn Hoa cân nặng 25 kg.(HĐ 6).
+Phương pháp : Vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
C. Hoạt động ứng dụng
- Thực hiện bài tập phần ứng dụng
Tiếng Việt:
BÀI 18A: ÔN TẬP 1(T3)
I.Mục tiêu
- KT: Luyện tập mẫu câu Ai thế nào?
+ Nói lời nhờ hoặc yêu cầu, đề nghị và lời nói đáp lại lịch sự
- KN: Sử dụng mẫu câu Ai thế nào để nói về đặc điểm của người,đồ vật, con vật.
+ Nói lời nhờ hoặc yêu cầu , đề nghị và lời nói đáp lại lịch sự.
- Thái độ HS chăm học, hoạt động nhóm tích cực.
- NL: Nói lời nhờ . yêu cầu, lời đáp lại trong các tình huống trong cuộc sống .
II. Chuẩn bị ĐDDH:
GV: TLHDH, MH,MT
HS: TLHDH, vở.
III. Hoạt động dạy - học
HĐ3: Viết 3 mẫu câu theo mẫu ai thế nào?
+ Tiêu chí đánh giá: HS viết đúng mẫu câu theo mẫu Ai thế nào? nói về màu mắt,
giọng nói, tính nết bạn ngồi bên cạnh.
- Mắt bạn Lan đen láy.
- Giọng nói Bạn Lan rất trầm.
- Tính nết bạn Lan rất hiền lành.
+ PP: vấn đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.
HĐ 4: Chơi đố: Nói tên con vật..
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS chơi tích cực, chọn và nêu đúng đặc điểm con vật cho các bạn còn lại đoán đúng
tên con vật,
- Làm việc nhóm tích cực.
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn.
HĐ 5: Nói, đáp lời nhờ, yêu cầu , đè nghị.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nói và đáp đúng lời đề nghi, lời mời, yêu cầu.
+Bạn cho mình mượn bút được không?
+Được nhé,bạn cứ lấy dùng đi.
GV: Lê Thị Hoài
8


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

+ Bạn giúp mình nhặt sách vở có được không?
+Được.Mình sẽ giúp.
- Làm việc nhóm tích cực.
+ PP: vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn.
IV. Hoạt động ứng dụng.
Nói lời yêu cầu, đề nghị, lời mời cho người thân cùng nghe
Tiếng Việt:
BÀI 18B: ÔN TẬP 2 (T1)
I.Mục tiêu
-KT: Kể được nội dung câu chuyện theo tranh.
+ Nhận biết từ chỉ hoạt động, mẫu câu Ai làm gì ? và dùng các từ , mẫu câu này để nói
và viết.
- KN: Dựa vào gợi ý kể mạch lạc, suôn sẻ, đúng giọng nhân vật.
+ Viết đúng mẫu câu Ai làm gì?
- Thái độ: Chăm chỉ học tập, hoạt động nhóm tích cực.
- NL: Kể diễn cảm thể hiện giọng đọc đúng nhân vật., học sinh biết diễn đạt nội dung
câu chuyện theo ý của mình.
II.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: TLHDH , MHTV, MT.
HS: vở, TLHDH.
III.Họa độngdạy - học:
HĐ 1: quan sát tranh trả lời câu hỏi:
+ HS còn hạn chế: Đặt câu hỏi giúp HS nắm nội dung bức tranh.
+ Tiêu chí đánh giá: TRả lời đúng câu hỏi theo yêu cầu.
+ PP: vấn đáp. quan sát
+ Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn.
HĐ2. Kể lại câu chuyện theo tranh.
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS kể từng đoạn câu chuyện theo gợi ý.
+ HS tiếp thu nhanh: Kể được các sự việc theo gợi ý..
+ Tiêu chí đánh giá: Dự vào gợi ý kể đúng ,mạch lạc, đúng giọng.
- Phối hợp tốt giữa thành viên các nhóm kể hoàn thành nối tiếp câu chuyện.
- Đặt tên câu chuyện phù hợp .
+ PP: vấn đáp. quan sát
+ Kĩ thuật: hỏi đáp, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn.
HĐ 3 Viết từ chỉ hoạt động trong mỗi bức tranh.
+ Tiêu chí đánh giá: Viết đúng từ chỉ hoạt động trong mỗi bức tranh
Quet nhà, cho gà ăn, tưới rau.
GV: Lê Thị Hoài
9


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời ,ghi chép ngắn.
HĐ 4. Viết câu theo mẫu Ai làm gì ?
+ Tiêu chí đánh giá: Viết đúng câu theo mẫu Ai làm gì? nói về bức tranh trong hoạt
động 3.
- Cô bé đang tưới hoa.
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời ,ghi chép ngắn.
HĐ 5. Thay nhau đọc lại câu đã viết ở HĐ 4.
+ Tiêu chí đánh giá: Viết HS đọc đúng câu mình đã viết theo mẫu Ai làm gì? và tìm
đúng bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai làm gì?
+ PP: vấn đáp. Quan sát,
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời ,ghi chép ngắn.
IV.Hoạt động ứng dụng.
- Về nhà kể lại câu chuyện vừa kể cho cả nhà cùng nghe.
Ngày dạy: Thứ tư, ngày 26 tháng 12 năm 2018
Tiếng Việt:
BÀI 18B:ÔN TÂP 2 (T2)
I. Mục tiêu:
- KT: Tìm đúng mẫu câu Ai làm gì?, sử dụng mẫu câu để nói và viết.
+ Nghe - viết một đoạn văn.
- KN: Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy trình.Viết đúng tốc độ.
+ Đặt đúng mẫu câu Ai làm gì?
+ Tìm đúng các từ chỉ hoạt động
- Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ vở sạch,luyện viết chữ đẹp.
- NL: Viết chữ đẹp
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV:TLHDH, mẫu chữ, Bp
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy- học
B. Hoạt động thực hành
. HĐ 1.Cùng bạn đọc đoạn văn
+ Tiêu chí đánh giá: HS tìm đúng câu có mẫu Ai làm gì ? có trong đoạn văn, vhesp
đúng vào vở.
- Mèo đội viên ngọc trên đầu.
- Mèo nhảy lên vồ.
- Hoạt động nhóm tích cực.
+ PP: Quan sát, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
GV: Lê Thị Hoài
10


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

HĐ 2: chơi : Ghép câu
+ Tiêu chí đánh giá: HS chọn đúng cặp thẻ ghép thành câu hoàn chỉnh. Đặt mẫu câu
Ai làm gì ? theo mẫu.Chép được vừa ghép vào vở.
- Con mèo bắt chuột rất tài.
- Con chó ngồi trước cổng để giữ nhà.
- Con vịt bơi lội tung tăng dưới hồ.
Con trâu cày ruộng rất khỏe.
+ PP: Quan sát, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
HĐ 3: Chép vào vở đoạn văn.
- HS còn hạn chế: Hỗ trợ HS viết hoàn thành đoạn văn không sai lỗi chính tả.
- HS tiếp thu nhanh: Giúp em viết nhanh,viết đẹp đoạn văn.
+ Tiêu chí đánh giá: HS viết đúng tốc độ đoạn văn, chữ viết đẹp trình bày đúng văn
bản, Viết hoa đúng các chữ cái mở đầu của một số từ trong bài.
+ PP: Quan sát, hỏi đáp.
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV.Hoạt động ứng dụng
Miêu tả các hoạt động của con vật trong gia đình theo mâu Ai làm gì?
Toán:
EM ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (T1)
I.Mục tiêu
- KT: Em ôn tập cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 20; cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100
+ Em ôn tập về cách giải các bài toán bằng một phép tính, bài toán về nhiều hơn một số
đơn vị
- KN: Tính toán và giải toán.
- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng để giải toán và tính toán các dạng đã học trong thực tế.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH,MHTV, MT
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy – học
- Điều chỉnh hoạt động: Không
- Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (không có)
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS khi giải toán, đặt tính cộng trừ có nhớ trong
phạm vi 100.
- Khi tính cách đặt tính như thế nào? Cách tính như thế nào?
+ HS tiếp thu nhanh : Làm thêm bài tập:
-Lan có 49 quả chanh và ít hơn Hà 13 quả. Hỏi Hà có bao nhiêu quả chanh?
GV: Lê Thị Hoài
11


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

+ Nội dung: Biết xác định được dạng toán về nhiều hơn và vận dụng giải toán.(HĐ 2).
Vận dụng để đặt tính và tính đúng các phép tính.(HĐ 3).
+Phương pháp : Vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Thực hiện giải bài toán phần ứng dụng.
Tiếng Việt:
BÀI 18B: ÔN TẬP 2( T3)
I. Mục tiêu:
-KT: Viết bưu thiếp chúc mừng cô giáo, thầy giáo cũ hoặc chúc mừng bạn
- KN: Viết được lời chúc mừng cô giáo , thầy giáo cũ và bạn bè.
- Thái độ: Chăm học, thảo luận nhóm tích cực.
- NL: Viết thiệp chúc mừng nhân các ngày lễ.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV:TLHDH,MHTV. MT
- - HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy - học.
HĐ 4.Viết bưu thiệp chúc mừng thầy cô giáo
+ Tiêu chí đánh giá: HS viết đúng nội dung bưu thiệp nhân ngày 20/11
+ PP: Quan sát, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
HĐ 5,6.Viết câu theo mẫu Ai làm gì ? để chúc mừng thầy cô giáo.
+ Tiêu chí đánh giá: Viết đúng hoạt động mình sẽ làm theo mẫu Ai làm gì?- Hoàn
thành vào vở của mình.
+ PP: Quan sát, hỏi đáp.
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
IV.Hoạt động ứng dụng. ( Như tài liệu)
Viết lời chúc mừng, chia vui trong các trường hợp
Tiếng Việt:

Ngày dạy: Thứ năm, ngày 27 tháng 12 năm 2018
BÀI 18C ÔN TẬP 3(T1)

I. Mục tiêu:
- KT: Đọc và hiểu câu chuyện Cò và Vạc
- KN: Hiểu làm đúng bài
- TĐ: Giáo dục HS biết yêu quý các con vật.
- NL: Đọc hay bài tập đọc
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MH, MT
GV: Lê Thị Hoài
12


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy – học
HĐ1,2: Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em đọc từ khó, đọc bài
+ Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng bài ca dao và bài tập đọc đọc điungs các từ khó
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
HĐ3: Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em tìm hiểu bài lựa chọn đúng câu trả lời
+HS tiếp thu nhanh: Chọn nhanh đúng ý trả lời
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm nội dung bài lựa chọn câu trả lời đúng
1) Cò là một học sinh thế nào?
a) Ngoan ngoãn, chăm chỉ
2) Vạc có đặc điểm gì khác Cò
b) Không chịu học hành
3) Vì sao ban đêm Vạc mới bay đi kiếm ăn
c) Vì xấu hổ
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Về nhà đọc bài Cò và Vạc cho người thân nghe.
Tiếng Việt:

BÀI 18C ÔN TẬP 3 (T2)

I.Mục tiêu
- KT: Viết một đoạn văn nói về bạn
- KN: Dùng từ đặt câu trọn ý
- TĐ: HS biết yêu quý bạn bè
- NL: Vận dụng viết đoạn văn vào trong cuộc sống hàng ngày.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy – học: HĐTH
HĐ1,2,3 Như HDH
+ HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em kể người bạn
+HS tiếp thu nhanh: viết đoạn văn ngắn kể người bạn
+ Tiêu chí đánh giá:Kể một người bạn thân của em biết dùng từ đặt câu hay
a) Bạn em tên là gì? Chọn bạn thân
GV: Lê Thị Hoài
13


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

b) Bạn ấy học ở đâu, lớp nào?Lớp bạn đang học
c) Em thích nhất điều gì ở bạn? Thích như tính tình, ...
d) Em thường cùng bạn làm gì với nhau? Ngoài giờ học hoặc ngày nghĩ..
+ PP: vấn đáp,quan sát
+ Kĩ thuật: trả lời ngắn, ghi chép ngắn
HĐ4Như HDH(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ em tìm con vật có thanh hỏi
+HS tiếp thu nhanh: Nói nhanh con vật có thanh hỏi
+ Tiêu chí đánh giá: Nói nhanh về các con vật có thanh hỏi
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.ghi chép ngắn
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Chia sẻ bài học với người thân
Toán:
EM ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (T2)
I.Mục tiêu
- KT: Em ôn tập về cách giải các bài toán bằng một phép tính, bài toán về nhiều hơn, ít
hơn một số đơn vị
+ Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ
- KN: Tính toán và giải toán,tìm được thành phần chưa biết.
- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng để giải toán và tính toán các dạng đã học trong thực tế.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH,MHTV, MT,BP
- HS: TLHDH, vở
III. Hoạt động dạy – học :
- Điều chỉnh hoạt động: Không
- Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (không có)
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: hướng dẫn, giúp đỡ HS làm bài, nhận dạng toán ở BT 4,5,6. Cách
tìm số hạng chưa biết, số trừ, số bị trừ.
+ HS tiếp thu nhanh : Làm thêm bài tập
-Con trồng được 46 cây cam, số cam của con ít hơn của bố 17 cây. Hỏi bố trồng được
bao nhiêu cây cam?
+ Nội dung: Biết xác định được dạng toán và vận dụng giải toán đúng.(HĐ4). Vận
dụng để xác định đúng dạng tớn về ít hơn và giải toán đúng.(HĐ 5).Tìm đúng thành
phần phép tính và tìm đúng thành phần chưa biết (HĐ 6)
+Phương pháp : Vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
GV: Lê Thị Hoài
14


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

-Về làm BT phần ứng dụng:
Ô.LTV:

EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN 18(Tiết 2)

I.Mục tiêu:
- KT: Đặt được câu theo mẫu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Nói, viết được lời chia
vui; viết được đoạn văn về người thân.
- KN: Nói được lời chia vui
- TĐ: Có thái độ tích cực trong học tập và yêu thích môn học.
- NL: Vận dụng nói lời chia vui vào trong cuộc sống.
II. Chuẩn bị ĐDDH
- GV: Sách em tự ôn luyện TV 2, BP
- HS: Sách em tự ôn luyện TV 2
III. Các hoạt động dạy học:
Ôn luyện
HĐ 3: ( Như tài liệu)
- HS hạn chế: Hỗ trợ em nói lời chia vui
+ Tiêu chí đánh giá: nói lời chia vui với Chuột Túi
- Chúc mừng Chuột Túi đã có em
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.thang đo
HĐ 4: ( Như tài liệu)
- HS hạn chế: Tiếp cận HS đóng vai
+ Tiêu chí đánh giá: Đóng vai kể đặc điểm của em gái mình diễn đạt tự nhiên
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn
IV.HD phần ứng dụng:
- Nhận xét, chia sẻ người thân.
Ô.L.T. Việt

LUYỆN VIẾT BÀI 18

I.Mục tiêu: Rèn KN viết chữ:
- KT: Biết viết chữ P theo cỡ vừa và nhỏ ( kiểu chữ đứng ).
+Biết viết từ, câu ứng dụng của bài ở vở luyện chữ
- KN: Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy trình.
- Thái độ: Có ý thức cẩn thận, giữ vở sạch – luyện viết chữ đẹp.
- NL: Viết đúng mẫu chữ hoa nhanh đẹp.
GV: Lê Thị Hoài
15


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

II. Đồ Dùng dạy học:
GV: Bảng phụ, chữ mẫu.
HS: Bảng con, vở
III.Hoạt động dạy - học:
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
Hướng dẫn viết chữ hoa P
Việc 1:GT chữ mẫu, yêu cầu HS quan sát, nhận xét độ cao, rộng, các nét con chữ M.
Việc 2: GV viết mẫu, nêu QT viết: P
Việc 3: Cho HS viết bảng con - GV chỉnh sửa.
Hướng dẫn viết từ và câu ứng dụng:
Việc 1: Giới thiệu từ ứng dụng của bài. Giải thích nghĩa từ vựng
Việc 2: - Yêu cầu HS quan sát, nhận xét QT viết các từ, câu.
Những chữ nào cao 2, 5 ly; những chữ nào cao 1 ly; những chữ nào cao 1,5 ly?
Việc 3: GV viết mẫu, nêu QT viết
Chú ý khoáng cách giữ các con chữ là nửa con chữ o, k/c giữa các chữ ghi tiếng là
1con chữ o.
Việc 4: Cho HS viết bảng con - GV sửa sai.
* Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS viết đung chữ P
+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết đẹp, đều chữ.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được quy trình viết chữ hoa P
+ PP: Vấn đáp. Quan sát, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Viết vở Luyện viết
Việc 1: HS Nêu yêu cầu bài viết và tư thế ngồi viết.
Việc 2: GV Cho học sinh viết lần lượt bài viết theo lệnh
Việc 3: GV theo dõi, uốn nắn. thu một số bài nhận xét.
* Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ Đối với HS tiếp thu còn hạn chế: cần giúp HS viết đúng chính tả.
+ Đối với HS tiếp thu nhanh: Luyện thêm cho học sinh viết nhanh, đẹp.
+ Tiêu chí đánh giá: Nắm được câu ứng dụng, nghĩa của câu câu ứng dụng.
+ PP: vấn đáp, hỏi đáp
+ Kĩ thuật: nhận xét bằng lời .
C .HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Nhận xét.
Luyện viết chữ nghiêng.

Toán:
I.Mục tiêu

Ngày dạy: Thứ sáu , ngày 28 tháng 12 năm 2018
EM ÔN TẬP NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC(T1)
GV: Lê Thị Hoài
16


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

- KT: Em ôn tập cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100, thực hiện liên tiếp hai phép tính
cộng, trừ trong trường hợp đơn giản
+ Ôn tập về gải các bài toán nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị
- KN: Tính toán đúng.
- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng để tính toán trong thực tế.
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MHTV, MT,
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động :
- Điều chỉnh hoạt động: Không
- Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền (không có)
- Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS :
+ HS còn hạn chế: Giúp đỡ HS tính và đặt tính
- Khi đặt tính cần lưu ý gì?
- Thực hiện tính như thế nào?
- Hướng dẫn cách tính các biểu thức liên tiếp.
+ HS tiếp thu nhanh( em Linh, Loan, Hà..) Giao thêm bài tập
Tìm x, biết: x+ 1= 38+ 27
x- 23= 45
+ Nội dung: Vận dụng để tính toán đúng các phép tính có hai phép tính liên tiếp.
(HĐ1). Vận dụng để đặt tính và tính đúng các phép tính có nhớ.(HĐ 2).Vẽ đúng đoạn
thẳng có độ dài 5cm (HĐ 3)
+Phương pháp : Vấn đáp, quan sát.
+ Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn.
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
-Về làm BT phần ứng dụng:
Tiếng Việt:

BÀI 18C ÔN TẬP 3(T3)

I. Mục tiêu:
- KT: Ôn luyện về từ chỉ đặc điểm, từ chỉ hoạt động, nói và viết đoạn văn có dùng
câu kiểu Ai làm gì? Ai thế nào?
- KN: Dùng từ đặt câu viết đoạn văn nói về con vật em thích
- TĐ: Biết yêu quý động vật
- NL: Viết đoạn văn
II. Chuẩn bị ĐDDH:
- GV: TLHDH, MH,MT
- HS: TLHDH, vở
III. Điều chỉnh hoạt động:
GV: Lê Thị Hoài
17


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

HĐ5,6Như HDH(HĐTH)
+ HS còn hạn chế: Hỗ trợ các em nói con vật
+HS tiếp thu nhanh: Viết đoạn văn nói về con vật nuôi
+ Tiêu chí đánh giá: Viết đoạn văn nói con vật dùng từ viết câu trọn ý hợp nghĩa câu
văn có hình ảnh.
a) Tên con vật Tên là gì?
b) Hình dáng to nhỏ màu lông đen, trắng, vàng,,,,,
c) Con vật ăn thóc hay gạo hay cơm, cỏ....biết làm gì, giữ nhà, bắt chuột, cày
kéo....
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.thang đo
IV. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Thực hiện theo sách HDH
Ô.L.Toán:
EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUÂN 17,18 (T2)
I.Mục tiêu:
- KT: Thực hiện phép tính cộng và trừ (có nhớ) trong phạm vi 100.Nhận dạng được và
gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật, biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, biết vẽ
hình theo mẫu.
- KN: Tính toán đúng và nhận dạng được hình.
- TĐ: Tích cực trong hoạt động học tập.
- NL: Vận dụng để tính toán,nhận dạng đúng hình trong thực tế
II. Chuẩn bị ĐDDH
-GV: SHD, BP
-HS: Sách ôn luyện, vở
III. Các BT cần làm: 1,2,3,4 - Sách Ô.L T trang 84,85
-Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
- HS còn hạn chế: Tiếp cận giúp các em nêu cách đặt tính và tính ở BT1,2, 4.; xem
đồng hồ , vẽ đoạn thẳng.
- HS tiếp thu nhanh: Biết cách nêu đặt tính và tính? Nêu nhanh các xác định dạng toán
+ Làm thêm bài tập 7
+ Nội dung: Vận dụng để tính đúng các phép tính có 2 phép tính liên tiếp (HĐ1). Vận
dụng để đặt tính và tính đúng các phép tính trừ có nhớ (HĐ 2).Nhận dạng và nối đúng
các hình (HĐ 3).Vẽ được đoạn thẳng ,đúng độ dài (HĐ 4)
+Phương pháp : Tích hợp
+ Kĩ thuật: Thực hành
IV.HD phần ứng dụng:
-Thực hiện các bài còn lại theo sách hướng dẫn.

GV: Lê Thị Hoài
18


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

HĐTT:
Sinh hoạt lớp
I.Mục tiêu
- Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới.
- Múa hát lại những bài hát tập thể.
- Tổ chức giao tiếp Tiếng anh cho học sinh
III. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1: Sinh hoạt văn nghê
Ban văn nghệ bắt cho lớp hát một vài bài hát tập thể.
- HS xung phong hát cá nhân.
* HĐ2: Đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần qua.
- CTHĐTQ mời các bạn nhóm trưởng lên nhận xét hoạt động của nhóm mình trong
tuần
- CTHĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua.
+ Trong tuần qua nhiều bạn đã có có gắng. Trong giờ học có nhiều nhóm tích cực hoạt
động và có hiệu quả.
+ Tuy nhiên trong giờ học còn hay nói chuyện riêng, chưa có ý thức tự giác trong vệ
sinh, còn nghịch.
-Mời HS phát biểu ý kiến.
* HĐ3: Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới.
+ CTHĐTQ đa ra một số kế hoạch trong tuần tới:
+ Chăm chỉ học tập hơn.
+ Không nói chuyện trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp nhanh chóng. Thực hiện tốt
công tác tự quản đầu giờ .
+ Thực hiện trang phục đi học đúng quy định.
* HĐ 4: Giao tiếp Tiếng Anh
- CTHĐTQ tổ chức cho các bạn giao tiếp với nhau bằng tiếng anh về chủ điểm trong
tuần
* Dặn dò
- HS về nhà chuẩn bị bài cho tuần tới, tham gia những trò chơi an toàn trong ngày nghỉ.

GV: Lê Thị Hoài
19


Trường Tiểu học Cam Thủy

Năm học: 2018 -2019

GV: Lê Thị Hoài
20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×