Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 22 (3)

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC LỚP 1A – TUẦN: 22 - 2018 - 2019
Từ ngày: 28/1/2019 đến ngày: 1/2/2019
Thứ
ngày

2

28/1

3

29/1

4

30/1

Buổi

Ghi
chú


Môn

HĐTT
Tiếng Việt
Sáng
Tiếng Việt
Toán*
ÔLT
ÔLTV
Chiều
Anh văn
ÂN
Tiếng Việt
Sáng
Tiếng Việt
Toán
MT
HĐNGLL
Chiều
Đạo đức
Toán
TC
Sáng
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Luyện tập vần có âm cuối theo cặp n/t
Luyện tập vần có âm cuối theo cặp n/t
Ôn luyện toán Tuần 21 (T2)
Vần /em/,/ep/,/ êm/,/êp/ (V1)

Vần /em/,/ep/,/ êm/,/êp/ (V2,3)
Vần /em/,/ep/,/ êm/,/êp/ (V4)
Xăng- ti- mét. Đo độ dài

Luyện tập
Vần /im/, /ip/,/om/,/op/ (V1)
Vần /im/, /ip/,/om/,/op/ (V2,3)


Chiều

5

31/1

6
1/2

Toán
Anh văn
Sáng
Tiếng Việt
Tiếng Việt
ÔLTV
ÔLTV
Chiều
OL.Toán
TNXH
TD
Sáng
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Chiều ÔLTV

Luyện tập
Vần /ôm/, /ốp/,/ơm/,/ớp/(V4)
Vần /ôm/, /ốp/,/ơm/,/ớp/ (V1)
Vần /im/, /ip/,/om/,/op /(V2,3)
Vần /ôm/, /ốp/,/ơm/,/ớp /(V4)
Ôn luyện toán Tuần 22 (T1)

Vần /um/, /up/ , /uôm/, /uôp/ (V1)
Vần /um/, /up/ , /uôm/, /uôp/ (V2,3)
Vần /um/, /up/ , /uôm/, /uôp/ (V4)


HĐTT

Sinh hoạt lớp

TUẦN 22
Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2019
TIẾNG VIỆT:
LUYỆN TẬP VẦN CÓ ÂM CUỐI VỚI CẶP N / T
Việc 1: Cách dùng mẫu vaanfcos âm cuối:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Biết những vần có âm cuối là cập n/t : en/ et; ên/ êt; in/it,on/ot,ôn/ôt,ơn/ơt
- Vẽ được mô hình vần en. Biết cách thay một âm trong mô hình thêm một
vần mới. en/ oen
et/ oet
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
H: Làm tiếp các vần ên/ uên, êt/ uêt
in / uyn, it / uyt
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 2: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc đúng các tiếng chứa vần có âm cuối n/t :ghen ghét,nghìn nghịt,quen
biết,quả quýt,rau ngót,..đọc đúng bài: Quả mận.
- Đọc to, rõ ràng đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 3: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Mẹ cho Lan giỏ mận.Quả
mận đỏ ăn thật ngon.Lan qua nhà Hoa cho bạn ba quả.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 21 ( T2 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm dược BT 4 ,5, 6 , 7 HS mức HTT thêm BT 8 và
HDỨD


II. Các hoạt động dạy học:
* HĐ1 : Ôn luyện
ĐGTX:
+ HS thực hiện tính và thực hiện so sánh kết quả tương ứng với vế còn lại
bằng cách viết dấu > < =
+ Biết thực hiện đặt tính và tính rồi viết kết quả tương ứng
+ Thực hiện phép tính có 2 phép tính liên tiếp qua 2 bước .
+ Biết nhìn vào tranh và viết vào chỗ chấm để hoàn chỉnh có bài toán và
viết phép tính cho bài toán đó.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời
HĐ3: Vận dụng
ĐGTX: - ND ĐG
+ HS nhận dạng hình tam giác đếm số hình điền vào chỗ chấm.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời.
ÔLTIẾNG VIỆT:
VẦN /IM//IP, /OM/ /OP (V1)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa vần có âm cuối / êm/ /êp vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa vần có âm cuối m/p mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /ê/, /m/ - /ê/ , /p/.
- Hôm nay chúng ta thay âm chính để tạo ra cặp vần mới.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /im//ip, /om/ /op/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / im/, /ip/,/ om/, /op/
- Biết vần / im / có âm chính / i /, âm cuối / m /.Vần / ip / có âm chính /i/, âm
cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /im / ,/ip / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / im/ ,/ i// mờ/ /im/
H. /ip/, /i/ /pờ/ /ip/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /im/ kết hợp được với 6
thanh; vần /ip/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /om/,/op/
- Dùng 2 mô hình vừa laapjcho H thay âm chính /i/ bằng /o/ để có vần mới.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.


Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2019

TIẾNG VIỆT:
VẦN /EM//EP, /ÊM/ /ÊP (V2,3,4)
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / em/, /ep/,/ êm/, /êp/
- Biết vần / em / có âm chính / e /, âm cuối / m /.Vần / ep / có âm chính /e/,
âm cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /em / ,/ep / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / em/ ,/ e// mờ/ /em/
H. /ep/, /e/ /pờ/ /ep/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /em/ kết hợp được với 6
thanh; vần /ep/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /êm/,/êp/
- Dùng 2 mô hình vừa laapjcho H thay âm chính /e/ bằng /ê/ để có vần mới.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng xem,tép,thêm,thếp cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- nem nép,thềm bếp.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:đèm đẹp,êm đềm,nền
nếp,tem thư,nệm mút,cá chép,bếp ga...đọc đúng bài: Thi chân sạch
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả:.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Thi chân sạch
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

Toán:

Xăng-ti-mét. Đo độ dài


I.Mục tiêu:
- KT –KN :
*Biết xăng - ti - mét là đơn vị đo độ dài, biết xăng - ti - mét viết tắt là
cm;
*biết dùng thước có chia vạch xăng - ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng.
*HS làm bài 1, 2, 3, 4
- TĐ :Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài
- NL : HS vận dụng kiến thức vào thực hành biết dùng thước có vạch cm để
đo độ dài đoạn thẳng một cách thành thạo.
II.Chuẩn bị:
*GV:Thước có vạch cm, SGK,
*HS: thước có vạch cm, VBT, SGK
III.Các hoạt động dạy - học:
* Khởi động
-KT Làm bài 3 VBT
-Nhận xét
Chốt :Có tất cả, thêm thì làm tính gì ? Tính cộng
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức giải toán có lời văn vạn dụng vào
làm bài , và biết cách làm toán thành thạo.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HĐCB
*Giới thiệu bài ghi bảng : xăng - ti - mét, đo độ dài
-HDHS quan sát cái thước và giới thiệu :
-Đưa cái thước có vạch cm lên và nói:
-Đây là cái thước có vạch chia thành từng cm .Dùng thước này để đo độ dài
các đoạn thẳng. Vạch đầu tiên là vạch số 0(HS nhìn vào vạch o) độ dài từ
vạch 0 đến vạch số 1 là 1 cm
-Cho HS dùng đầu bút chì di chuyển từ 0 đến 1 trên mép thước, khi đầu bút
chì đến vạch 1 thì nói “1 xăng - ti -mét” độ dài từ vạch 1 đến vạch 2 cũng
bằng 1 cm
-Xăng - ti - mét viết tắt là cm.
Viết lên bảng : cm
*HDHS đo độ dài theo 3 bước
-B1 đặt vạch 0 của thước trùng vào 1 đầu của đoạn thẳng, mép thước trùng
với đoạn thẳng.
-B2 Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia của đoạn thẳng, đọc kèm
theo tên đơn vị đo( xăng - ti -mét)
B3. Viết số đo độ dài đoạn thẳng ( vào chỗ thích hợp)
+ Nội dung ĐGTX: HS hiểu được bài toán và điền thông tin đầy đủ cho bài
toán nhanh , chính xác.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDHS làm lần lượt từng bài tập


-HDHS viết 1 dòng đúng quy định vào vở bài tập
-QS giúp HS viết đúng kí hiệu cm
*Yêu cầu H đọc lệnh bài 2
-Cho HS làm vở bài tập
-QS giúp H còn hạn chế, viết được số , đọc được số đo
-Chữa bài huy động kết quả
-Cho lớp đọc lại các số đo
*Yêu cầu H nêu lệnh bài 3
-Cho lớp làm bài SGK
-Chữa bài huy động kết quả
*Gọi H nêu lệnh bài 4
-Cho lớp làm SGK
-Chữa bài huy động kết quả
-Chốt muốn đo độ dài 1 đoạn thẳng ta qua mấy bước.
-Nhắc lại các bước đo độ dài đoạn thẳng...
+ Nội dung ĐGTX: HS nắm được các bước đo độ dài đoạn thẳng vận dụng
vào thực hành làm các bài tập .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
Thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2019
LUYỆN TẬP

Toán:
I.Mục tiêu:
- KT – KN
*Biết giải bài toán có lời văn và trình bày bài giải
*HS làm bài1, 2, 3, tr 121 SGK
- TĐ :Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL :HS vận dụng kiến thức đã học giải thành thạo bài toán có lời văn và
trình bày bài giải
II.Chuẩn bị:
*GV:Chép bài tập trên bảng phụ. SGK
*HS:VBT, SGK, Bảng con.
III.Các hoạt động dạy - học:
* Khởi động
-CTHĐT tổ chức trò chơi " ôn lại các bước đo độ dài đoạn thẳng "
-Chốt cách đo đoạn thẳng, qua 3 bước
B1: Đạt vạch o của thước trùng với 1 đầu của đoạn thẳng, mép thước trùng
với đoạn thẳng
B2. Đọc số ghi ở vạch của thước trùng với đầu kia của đoạn thẳng, đọc kèm
theo tên đơn vị.
B3 viết số đo độ dài đoạn thẳng vào chỗ thích hợp,


+ Nội dung ĐGTX: HS nắm được các bước đo độ dài đoạn thẳng vận dụng
vào chơi trò chơi nhanh .
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐTH
*Giới thiệu bài ghi bảng:
*HDHS làm lần lượt từng bài tập
*Viết bài toán lên bảng
-GV dùng thước chỉ đọc BT lần 1
Lần 2 đọc không chỉ
-Y/c học sinh đọc lại bài toán
+ Bài toán cho biết trong vườn có mấy cây chuối ?
+Bố trồng thêm mấy cây chuối nữa ?
+Bài toán hỏi gì ?
+Muốn biết có tất cả bao nhiêu cây chuối ta làm tính gì ? dùng thước chỉ bao
quát tranh vẽ
-Đưa tóm tắt bài toán
Có : .... cây chuối
Thêm:.... cây chuối
Có tất cả:...cây chuối ?
-Nói từ bài toán và hình vẽ ai có thể viết số còn thiếu vào chỗ chấm
-Yêu cầu HS nhìn tóm tắt đọc lại bài toán
-Cho HS làm bảng con
-KS giúp HS còn hạn chế, giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
Có tất cả số cây chuối là :
14 + 2 = 16 (cây )
đáp số : 16 cây chuối
-Ai có câu lời giải khác ?
Nhận xét, khen
-Chốt thêm thì làm tính gì ?
* Gọi 1em đọc lại bài toán
-Cho HS làm VBT
- KS giúp học sinh còn hạn chế, giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
Ai có cách nêu lời giải khác
Nói như vậy 19 cây hoa là kết quả lúc đầu là 15 và trồng thêm 4 cây hoa ...
-Chốt vì sao em làm tính cộng
*HDHS quan sát tóm tắt bài toán, nêu lại bài toán và giải
-Cho lớp làm vở kẻ li
Có tất cả số hình vuông và hình tròn là :
5 + 4 = 9 ( hình)
Đáp số : 9 hình
-3 bài toán vừa học giải bằng mấy phép tính, phép tính gì ?


-Thêm, có tất cả thì làm tính gì ?
+ Nội dung ĐGTX: HS đọc được bài toán , dựa vào bài toán để tóm tắt và
giải bài toán . Trình bày rõ ràng trình tự theo các bước.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HDUD
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
TIẾNG VIỆT:
VẦN /IM//IP, /OM/ /OP (V1,2,3)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa vần có âm cuối / êm/ /êp vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa vần có âm cuối m/p mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /ê/, /m/ - /ê/ , /p/.
- Hôm nay chúng ta thay âm chính để tạo ra cặp vần mới.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /im//ip, /om/ /op/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / im/, /ip/,/ om/, /op/
- Biết vần / im / có âm chính / i /, âm cuối / m /.Vần / ip / có âm chính /i/, âm
cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /im / ,/ip / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / im/ ,/ i// mờ/ /im/
H. /ip/, /i/ /pờ/ /ip/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /im/ kết hợp được với 6
thanh; vần /ip/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /om/,/op/
- Dùng 2 mô hình vừa laapjcho H thay âm chính /i/ bằng /o/ để có vần mới.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng tim,bíp,tom,hóp cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- him híp,thom thóp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:


- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:bìm bịp,dao díp,lom
khom,lóp ngóp,đom đóm,con cọp...đọc đúng bài: Đêm qua con nằm mơ.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2019
LUYỆN TẬP

Toán:
I.Mục tiêu:
- KT – KN :
*Biết giải toán và trình bày bài giải; biết thực hiện cộng, trừ các số đo độ
dài.
*HS làm bài 1,2,4
- TĐ :GDHS tính chính xác, cẩn thận khi làm bài tập
- NL : HS nắm chắc kiến thức vận dụng vào giải toán và trình bày bài toán
một cách thành thạo.
II.Chuẩn bị:
*GV:chép bài tập trên bảng phụ,
*HS: SGK, VBT, bảng con
III.Các hoạt động dạy- học:
HĐTH
-KT làm bài 3 VBT
-Nhận xét
-Chốt vì sao làm tính cộng?
*Giới thiệu bài ghi bảng. Luyện tập
-HDHS làm từng bài tập
*Viết bài toán lên bảng
-An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ, Hỏi An có tất cả mấy quả bóng?
Có :
4 quả bóng xanh
Có :
5 quả bóng đỏ
Có tất cả:... quả bóng ?
-Cho HS tự giải bài toán
-KS giúp H còn hạn chế giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
-HDHS làm tơng tự bài 1
-Cho HS tự đọc bài toán viết tóm tắt bài toán
-Cho lớp làm vở kẻ li
-KS giúp HS còn hạn chế, giải được bài toán
-Chữa bài huy động kết quả
+Ai có cách nêu lời giải khác
+ bài toán thuộc dạng gì ?
*yêu cầu H nêu lệnh bài toán


-HDHS làm bài theo mẫu
2 cm + 3 cm = 5 cm
-KS giúp HS còn hạn chế biết cách tính cộng, trừ hai số đo độ dài
( lưu ý khi làm bài không quên tên đơn vị )
- Khi giải 1 bài toán phải qua mấy bứớc
- Thêm, có tất cả thì làm tính gì ?
+ Nội dung ĐGTX: HS đọc được bài toán , dựa vào bài toán để tóm tắt và
giải bài toán . hs nắm cách thực hiện tính kèm theo đơn vị tính thì phải ghi
đơn vị đo sau kết quả tìm được.
+ Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát và thực hành.
+ Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét bằng lời
*HDƯD
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
TIẾNG VIỆT:
VẦN /IM//IP, /OM/ /OP (V4)
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Đêm qua con nằm mơ.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
TIẾNG VIỆT:
VẦN /ÔM//ÔP, /ƠM/ /ƠP (V1)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa vần có âm cuối / im/ /ip vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa vần có âm cuối m/p mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /i/, /m/ - /i/ , /p/.
- Hôm nay chúng ta thay âm chính để tạo ra cặp vần mới.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /ôm//ôp, /ơm/ /ơp/
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / ôm/, /ôp/,/ ơm/, /ơp/
- Biết vần / ôm / có âm chính / ô /, âm cuối / m /.Vần / ôp / có âm chính /ô/,
âm cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /ôm / ,/ôp / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / ôm/ ,/ ô// mờ/ /ôm/
H. /ôp/, /ô/ /pờ/ /ôp/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /im/ kết hợp được với 6
thanh; vần /ip/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.


- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /ơm/,/ơp/
- Dùng 2 mô hình vừa lập cho H thay âm chính /ô/ bằng /ơ/ để có vần mới.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
ÔLTVIỆT:
VẦN /ÔM//ÔP, /ƠM/ /ƠP (V2,3)
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng tôm,xốp,cơm,chớp cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.
- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
- xôm xốp,nơm nớp.
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:xôm xốp, nơm nớp,rôm
rả,thơm thảo,chôm chôm,cửa chớp,giộp dạ,dộp da,rộp ra,...đọc đúng bài: Trí
khôn.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
ÔLT VIỆT:
VẦN /ÔM//ÔP, /ƠM/ /ƠP (V4)
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Trí khôn.
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Ô.L.TOÁN:
ÔN LUYỆN TUẦN 22 ( T1 )
I. Mục tiêu:
- HS mức CHT-HT làm được BT 1 ,2 ,3 HS mức HTT thêm BT 4
II. Các hoạt động dạy học:
• HĐ1: Khởi động:
CTHĐTQ tổ chức trò chơi "ôn lại các bước để đo độ dài đoạn thẳng"
ĐGTX: - ND ĐG:
+ HS nắm các bước đo độ dài đoạn thẳng nêu nhanh và chính xác.
-PP: Quan sát, vấn đáp


-KT: Thang đo, nhận xét bằng lời
* HĐ2: Ôn luyện
ĐGTX:
+ HS thực hiện đo độ dài mỗi đoạn thẳng và viết kết quả xem đoạn nào
ngắn nhất và dài nhất vào chỗ chấm.
+ Biết thực hiện đo độ dài đoạn thẳng và viết vào chỗ chấm
+ Biết đọc và giải bài toán ,trình bày bài giải sạch sẽ , chính xác.
-PP: Quan sát, vấn đáp
-KT: thang đo, nhận xét bằng lời

Thứ sáu ngày 1 tháng 2 năm 2019
TIẾNG VIỆT:
VẦN /UM//UP, /UÔM/ /UÔP (V1,2,3)
Việc 0: Vẽ mô hình và đưa vần có âm cuối / ôm/ /ôp vào mô hình.
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS biết vẽ và đưa vần có âm cuối m/p mô hình.
- Đọc đúng mô hình đọc trơn, đọc phân tích /ô/, /m/ - /ô/ , /p/.
- Hôm nay chúng ta thay âm chính để tạo ra cặp vần mới.
- Vẽ mô hình đẹp, chữ viết rõ ràng , đúng mẫu. Thao tác nhanh.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 1: Học vần /um/,/up/
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Phát âm to, rõ ràng đúng vần / um/, /up /
- Biết vần / um / có âm chính / u /, âm cuối / m /.Vần / up / có âm chính /u/,
âm cuối /p/.
- Vẽ được mô hình /um / ,/up / và đưa vào mô hình đọc trơn , đọc phân tích.
H. / um/ ,/ u// mờ/ /um/
H. /up/, /u/ /pờ/ /up/
- Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng mới.
- Biết thay thanh để tạo tạo thành tiếng mới. Vần /um/ kết hợp được với 6
thanh; vần /up/ kết hợp được với 2 thanh, thanh sắc và thanh nặng.
- Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
* Vần /uôm/,/uôp/
- Dùng 2 mô hình vần /um/,/up/ vừa lập cho H thay âm chính /u/ bằng
nguyên âm đôi /uô nói : /ua/ để có vần mới. /uôm/, /uôp /
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
+ Tiêu chí đánh giá:
- Viết đúng sum,cúp,chuôm,thuôm... cỡ nhỏ theo mẫu in sẵn.


- Biết nối nét, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ đều, đẹp.
- H viết đúng mẫu, trình bày cẩn thận. ( Viết vở Em tập viết – Tập 2)
-thùm thụp,luộm thuộm.
* Nghỉ giữa tiết
Việc 3: Đọc:
+ Tiêu chí đánh giá:
- Đọc từ tròn rõ, đúng âm, đúng tiếng, đúng từ:thùm thụp,tùm lum,luộm
thuộm,cái chum,búp măng,quả muỗm,nuốm rau,xum xuê,...đọc đúng bài:
Mô- da.
- Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
+ PP: quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
ÔLTVIỆT:
VẦN /UM//UP, /UÔM/ /UÔP (V4)
Việc 4: Viết chính tả:
+ Tiêu chí đánh giá:
- HS nghe đúng tiếng, từ GV đọc; phân tích được cấu trúc ngữ âm của tiếng.
- Thao tác đúng, dứt khoát, chính xác.
- Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài : Mô- da
- Viết nắn nót, cẩn thận, đúng tốc độ,trình bày đẹp
+ PP: viết, quan sát, vấn đáp
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
HĐTT:
SINH HOẠT LỚP
I.
Mục tiêu
-Học sinh nhận ra ưu khuyết điểm trong tuân qua và biết rút kinh nghiệm
sửa chữa những tồn tại trong tuần tới.
- Biết thực hiện tốt các nội quy trường lớp, ATGT.
II. Đánh giá các hoạt động tuần qua
-CTHĐTQ yêu cầu các ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs….lên
đánh giá các ưu khuyết điểm trong tuần qua.
-Các ban lần lượt lên báo cáo ưu khuyết điểm trong tuần qua.
- CTHĐTQ nhận xét chung và nhấn mạnh những điểm đã đạt được đồng
thời nhắc nhở những hạn chế còn tồn tại – rút kinh nghiệm trong tuần sau.
-GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương các ban hoạt động tích
cực ,khuyến khích động viên những ban còn hạn chế hãy phát huy hơn nữa
để làm tốt vai trò của mình.
- Ôn lại cây từ vựng Tiếng Anh
III. Phương hướng tuần tới
- Phát huy những ưu điểm
- Khắc phục những hạn chế còn tồn tại .
- Duy trì nề nếp để học tập tốt
- Thực hiện tốt ATGT, ATĐN.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×