Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 18 (1)

TUẦN 18
Thứ 2 ngày 24 tháng 12 năm 2018
VẦN CÓ ÂM ĐỆM, ÂM CHÍNH, ÂM CUỐI ( 2T)

Tiếng Việt :
V1: Học vần oan/oat
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần oan/oat
+ Đưa được vần ai vào mô hình
+ Biết kiểu vần có âm đệm, âm chính và âm cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần oan/oat, tiếng có các vần oan/oat( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.

Toán :
ĐIỂM - ĐOẠN THẲNG (T94)

I. MỤC TIÊU :
- Giúp H nhận biết được " điểm""đoạn thẳng", biết đọc tên điểm và đoạn thẳng, biết kẻ
đoạn thẳng.
- Làm BT 1,2, 3
- Yêu thích môn toán
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Thước có vạch cm.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
ND- T. Gian
Hoạt động của T
Hoạt động của trò.
1.Khởi động (34')
2.Bài mới
a.Giới
thiệu
điểm,đoạn thẳng
(5-6')

T kiểm tra dụng cụ học tập của H
T nhận xét
T GT bài, ghi đè bài lên bảng
*PP làm mẫu quan sát
T vẽ lên bảng 2 điểm A, B
T hướng dẫn H đọc: Điểm A, điểm B
T dùng thước nối 2 điểm AB và giới thiệu:
b.Giới thiệu cách Đây là đoạn thẳng AB
vẽ đoạn thẳng
T giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng:
(6-8')
(thước thẳng có chia vạch cm, bút)

H đặt dụng cụ lên bàn
2H đọc đề bài
H quan sát 2 điểm
H đọc : điểm A, điểm
B
H đọc: Đoạn thẳng
AB
H lấy thước bút lên
2: Thực hành

T HD cách vẽ đoạn thẳng : Theo 2 bước
+ B1: Đánh dấu điểm gốc và điểm kết thúc
c đoạn thẳng.
+ B2: Nối 2 điểm trên để có một đoạn
thẳng và ghi tên đoạn thẳng
T y/c H vẽ một vài đoạn thẳng
T nhận xét chỉnh sửa
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nhận biết được " điểm""đoạn thẳng",
biết đọc tên điểm và đoạn thẳng, biết kẻ
đoạn thẳng.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 1:
Yêu cầu H đọc bài tập 1
Yêu cầu H quan sát các điểm và đoạn
thẳng ở BT1
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết đọc tên điểm và đoạn thẳng, biết kẻ
đoạn thẳng.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2:
- Hướng dẫn nối 3 điểm cho trước thành
3 đoạn thẳng để tạo thành hình tam giác?
b. Từ 4 điểm cho trước kẻ 4 đoạn thẳng để
tạo thành hình vuông
- Tiêu chí đánh giá:
+ biết kẻ đoạn thẳng.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu
đoạn thẳng
- Tiêu chí đánh giá:

H theo dõi nhắc lại
các bước vẽ đoạn
thẳng
H thực hiện vẽ đoạn
thẳng ở bảng con

- Đọc yêu cầu bài
- H quan sát và đọc
tên các điểm, các
đoạn thẳng(H đọc nối
tiếp)

- H thực hiện kẻ nối
các điểm bằng các
đoạn thẳng để tạo
thành hình

- H quan sát hình và
trả lời


+ Biết đọc và đếm các đoạn thẳng ở mỗi
hình.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
- T hệ thống kiến thức của bài về điểm và
đoạn thẳng
4.HDƯD
(3-4')
Thứ 3 ngày 25 tháng 12 năm 2018
Tiếng Việt :
VẦN OAN/OAT( 2T)
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TOÁN
ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG (T96)
I.MỤC TIÊU:
- Có biểu tượng về " dài hơn - ngắn hơn" có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng. Biết so sánh
độ dài hai đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Làm BT1,2 , 3
- Yêu thích môn toán
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Thước có vạch cm, bút chỡ, que tớnh dài ngắn #, bảng phụ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
ND- T. Gian
Hoạt động của T
Hoạt động của trũ.
1.Khởi động - Chơi trò chơi khởi động.
(3-4')
T nhận xét
2.Bài mới
T GT bài, ghi đề bài lên bảng
2H đọc đề bài
T cho H q/s 2 cái thước dài, ngắn
T gợi ý H so sánh trực tiếp


3: Thực hành

4.HDUD(3’)

T HDH so sánh 2 bút chì
T y/c H q/s hình vẽ ở SGK.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết về " dài hơn - ngắn hơn", Mỗi đoạn
thẳng có một độ dài nhất định
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 1
- Yêu cầu H quan sát và so sánh độ dài các đoạn
thẳng
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết về " dài hơn - ngắn hơn" của mỗi đoạn
thẳng
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2:
- Yêu cầu H phân tích mẫu và viết theo mẫu
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết mỗi đoạn thẳng có một độ dài nhất định
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 3:
- Hướng dẫn H quan sát và so sánh độ dài của mỗi
băng giấy
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết về " dài hơn - ngắn hơn" của mỗi đoạn
thẳng
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- Về nhà chia sẻ những điều đã học.

H quan sát
H thực hiện so sánh
1H thực hiện so sánh
H quan sát về độ dài
2 đoạn thẳng

_ Quan sát , so sánh
và nêu kết quả

- H làm bài vào vở

- Quan sát , so sánh và
nêu kết quả

ÔLTOÁN:
LUYỆN TIẾT 1
I/Muïc tieâu :
- Có biểu tượng về " dài hơn - ngắn hơn" có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng. Biết so sánh
độ dài hai đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp
- Làm được các bài tập 1,2,3,4
- Có thái độ tích cực trong học tập, yêu thích môn toán.


- Biết hợp tác nhóm đôi.
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 1:
Tiêu chí đánh giá:
+ Biết đọc tên điểm và đoạn thẳng
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết nối hai điểm để có một đoạn thẳng
- P P: Quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
Bài 3:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết về " dài hơn - ngắn hơn" của mỗi đoạn thẳng
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết so sánh độ dài các đoạn thẳng
- P P: Quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
Ô L TV :
LUYỆN TIẾT 2
. Mục tiêu:
- Đọc được bài ứng dụng có vần mới oan/oat
- Đưa tiếng vào mô hình.
II.Đồ dùng dạy học
- STV-CNGD, BP, vở
III. Các hoạt dạy học
1. Khởi động
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ"
- Lớp tham gia chơi.
2. HĐTH
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa
H- Đọc đồng thanh nhiều lần.
H - đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT
T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu
T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập.
- Tiêu chí đánh giá:


+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
* Việc 2: HD làm bài tập
T – HD H đưa tiếng toán/ soạt vào mô hình
T - HD học sinh tìm và viết đúng các tiếng có vần ai trong bài
T - theo dõi giúp đỡ
- T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+ Tìm và viết đúng các tiếng có vần oan/oat
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời
3. HDƯD
- Về nhà luyện đọc, luyện viết
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018
THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (T98)
I. MỤC TIÊU:
- Biết đo độ dài bằng" gang tay, sải tay bước chân; thực hành đo chiều dài bảng lớp học, ,
bàn học, lớp học..
- H thực hành đo bằng que tính, gang tay, bước chân.
- Có thái độ tích cực trong học tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác nhóm đôi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Thước có vạch cm, bút chỡ, que tính dài ngắn #, bảng phụ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
ND- T. Gian
Hoạt động của T
Hoạt động của trũ.
1.Khởi động
HS chơi trò chơi khởi động
H đa dụng cụ lên bàn
(3-4')
T nhận xét
2.Bài mới
T GT bài, ghi đề bài lên bảng
a.Giới thiệu độ - T giới thiệu gang tay: Là độ dài tính từ - quan sát, lắng nghe
dài gang tay
đầu ngón tay cái tới cuối ngón tay út
(4-5')
- T y/c H xác định độ dài gang tay của mình
b.HD cách đo độ T kiểm tra nhận xét
dài bằng gang tay - T y/c H q/s T làm mẫu đo cạnh của bảng
(5-6')
lớp bằng gang tay
- T HDH đo cạnh bàn các em ngồi bằng
c.HD cách đo độ gang tay
dài bằng bước T nhận xét


chân
(5-6')

3: Thực hành
(18-20'')

4.HDƯD

T làm mẫu đo bục giảng của lớp bằng bước
chân
T gọi một số H thực hiện lại
T nhận xét , nêu kết luận
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết đo độ dài bằng" gang tay, sải tay
bước chân
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
T HDH thực hành đo độ dài của một số đồ H thực hành theo
nhóm
vật bằng các dụng cụ sau
- Đo độ dài bằng gang tay
- Đo độ dài bằng bước chân.
- Đo độ dài bằng que tính
- Đo độ dài bằng thước thẳng
Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hành đo bằng que tính,, gang tay,
bước chân.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- Về nhà chia sẻ những điều đã học

Tiếng Việt :
VẦN OANG/ OAC
V1: Lập mấu oang/oac
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm đệm, âm chính và âm cuối.
+Thao vần oang/oac tiếng có vần oang/oac Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả


- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được
Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2018
Tiếng Việt :
VẦN OANH/OACH
V1: Lập mấu oanh/oach
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần cóâm đệm, âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần oanh/oach, tiếng có vần oanh/oach( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối
nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TOÁN :
I. MỤC TIÊU :

MỘT CHỤC - TIA SỐ


- Giúp H nhận biết ban đầu về 1 chục; biết quan hệ giữa chục và đơn vị : 1 chục bằng 10
đơn vị ; biết đọc và viết số trên tia số.
- HS làm được bài tập 1,2,3.
- Có thái độ tích cực trong học tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác nhóm đôi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Tranh vẽ, bó chục que tinh, bảng phụ
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
ND- T. G
HOẠT ĐỘNG CỦA T
HOẠT ĐỘNG CỦA H
1.Khởi động Chơi trò chơi khởi động
H chơi
(3-4')
T nhận xét
2.Bài mới
1.Giới thiệu T GT bài, ghi đề bài lên bảng
2H đọc đề bài
một chục
*PP quan sát hỏi đáp
(7-8')
T cho H xem tranh, đém số quả cam H xem tranh, đếm số quả trên
trên cây và nêu số lượng.
cây
H trả lời: Cú 10 quả
T y/c H đếm số que tính trong 1 bó H thực hiện
que tính và nói số lượng
H : Cú 10 que tớnh
T nêu: 10 que tinh còn gọi là một Một số H nhắc lại
chục que tính
H : 10 đơn vị cũn gọi là một
T hỏi 10 đơn vị còn gọi là mấy chục
chục?
H nhắc lại
T ghi bảng: 10 đơn vị = 1 chục
H 1 chục = 10 đơn vị
T hỏi: 1 chục = bao nhiêu đơn vị
Một vài H nhắc lại
T chốt lại nội dung
- Tiêu chí đánh giá:
+ Giúp H nhận biết ban đầu về 1
chục; biết quan hệ giữa chục và
đơn vị : 1 chục bằng 10 đơn vị ;
biết đọc và viết số trên tia số
- P P: Quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng
2. Giới thiệu lời, viết.
tia số
- T vẽ tia số rồi giới thiệu:
H quan sát tia số
Trên tia số điểm đầu tiên là điểm
H đọc các số trên tia số và nhắc
gốc và có các điểm chia tia số thành lại các ký hiệu trên tia số
các đoạn thẳng nhỏ cách đều nhau Tiêu chí đánh giá:
+ biết đọc và viết số trên tia số
- P P: Quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng


3.Thực hành lời, viết.
Bài 1:
- Yêu cầu H đếm và vẽ thêm để đủ 1 - H làm bài vào vở
chục chấm tròn
Tiêu chí đánh giá:
+ Biết 1 chục = 10 đơn vị
- P P: Quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng
lời, viết.
Bài 2:
- Yêu cầu H đếm và khoanh đủ 1
- H làm bài vào vở
chục con vật
Tiêu chí đánh giá:
+ Biết 1 chục = 10 đơn vị
- P P: Quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng
lời, viết.
Bài 3:
- Yêu cầu H điền số vào dưới mỗi
- H làm bài vào vở
vạch của tia số
Tiêu chí đánh giá:
+ Biết đọc và viết số trên tia số.
- P P: Quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng
lời, viết.
4.HDƯD
- Chia sẻ những điều đã học cho
người thân
ÔLTOÁN:
LUYỆN TIẾT 2
I/Mục tiêu :
- Có biểu tượng về " dài hơn - ngắn hơn" có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng. Biết so sánh
độ dài hai đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp
- Làm được các bài tập 5,6,7,8
- Có thái độ tích cực trong học tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác nhóm đôi.
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 5:
Tiêu chí đánh giá:
+ Biết đọc tên điểm và đoạn thẳng
- PP : Quan sát, vấn đáp


- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 6:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết nối hai điểm để có một đoạn thẳng
- P P: Quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
Bài 7
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết về " dài hơn - ngắn hơn" của mỗi đoạn thẳng
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 8:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết so sánh độ dài các đoạn thẳng
- P P: Quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018
Tiếng Việt :
VẦN OAI
V1: Lập mấu oai
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm đêm, âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần oai tiếng có vần oai( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát


+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
LUYỆN TOÁN:
ÔN LUYỆN TIẾT 3
I/Muïc tieâu :
- Có biểu tượng về " dài hơn - ngắn hơn" có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng. Biết so sánh
độ dài hai đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp
- Làm được các bài tập 1,2,3,4
- Có thái độ tích cực trong học tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác nhóm đôi.
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 1:
Tiêu chí đánh giá:
+ Biết đọc tên điểm và đoạn thẳng
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết nối hai điểm để có một đoạn thẳng
- P P: Quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
Bài 3:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết về " dài hơn - ngắn hơn" của mỗi đoạn thẳng
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết so sánh độ dài các đoạn thẳng
- P P: Quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
Ô L TV :
LUYỆN TIẾT 3
. Mục tiêu:
- Đọc được bài ứng dụng có vần mới oang/oac
- Đưa tiếng vào mô hình.
II.Đồ dùng dạy học
- STV-CNGD, BP, vở
III. Các hoạt dạy học
1. Khởi động


- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ"
- Lớp tham gia chơi.
2. HĐTH
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa
H- Đọc đồng thanh nhiều lần.
H - đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT
T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu
T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
* Việc 2: HD làm bài tập
T – HD H đưa tiếng choàng/ khoác vào mô hình
T - theo dõi giúp đỡ
- T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+ Tìm và viết đúng các tiếng có vần oang/oac
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời
3. HDƯD
- Về nhà luyện đọc, luyện viết
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
SHTT: SINH HOẠT SAO
1. Mục tiêu:
- Học sinh nắm được những ưu điểm, tồn tại trong tuần qua, hướng sửa chữa.
- Học sinh nắm kế hoạch đội tuần tới
- Học sinh nghiêm túc, tự giác trong giờ sinh hoạt.
2. Chuẩn bị:
T: Kế hoạch trong tuần tới.
H: Nắm những ưu điểm, tồn tại trong tuần qua.
3.Hoạt động dạy học
1. Khởi động: 4-5’
Việc 1: Ban văn nghệ hướng dẫn hát tập thể
2. Tiến hành sinh hoạt:
Việc 1:: CTHĐT nhận xét mọi hoạt động tuần qua


- Yêu cầu các phân đội sinh hoạt nhận xét các hoạt động trong tuần qua, trưởng sao hướng
dẫn sinh hoạt và báo cáo lại
- Yêu cầu trưởng ban lần lượt báo cáo
- T khen những học sinh thực hiện tốt công việc tuần qua, phê bình những học sinh chưa
thực hiện tốt, hay làm việc riêng trong giờ học, đi học muộn
Việc 2: Kế hoạch tuần tới
- GV nêu kế hoạch tuần tới: Chủ điểm: Thi đua lập thành tích mừng Đảng , mừng xuân
+ Chấp hành mọi qui định của nhà trường. Tập trung hoạt động sao. Chăm sóc hoa, vệ
sinh phong quang.Giao việc cụ thể từng tổ.
- Thực hiện tốt an toàn giao thông
3. Phần kết thúc
- Ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát theo chủ điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×