Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 16 (3)

TUN 16
Thứ hai
ngày 10 tháng 12 năm 2018

CHO C:
TING VIT: LUYN TP VN Cể M CUI THEO CP ng/c (2Tit)
Vic 1:
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:
+ Phỏt õm to, rừ rng, ỳng vn ang/ac, ng / c, ng/õc
+ a c cỏc vn vo mụ hỡnh
+ Bit kiu vn cú õm chớnh v õm cui
+Thao tỏc trờn mụ hỡnh nhanh, chớnh xỏc
- PP : Quan sỏt, vn ỏp.
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
Vic 2: Vit.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:
+ Vit c vn ang, ac,ng,c,õng, õc, ting cú cỏc vn ó hc( cao, im t bỳt,
cỏch ni nột,...)
- PP : Quan sỏt , vn ỏp, vit

- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
Vic 3: c.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:
+ Phỏt õm rừ, ỳng
+ c ỳng cỏc ting sgk . c ỳng tc theo yờu cu.
- PP : Quan sỏt, vn ỏp
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming,
Vic 4: Vit chớnh t.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:
+ Nghe ỳng ting t GV c, phõn tớch c cu trỳc ng õm. Thao tỏc ỳng, dt khoỏt
+Vit ỳng cõu, ỳng tc bi chớnh t.
- PP : Quan sỏt, vn ỏp, vit.
- KT : t cõu hi, nhn xột.

TON:

LUYN TP

* Giỳp H:
- Thc hin c phộp tr trong phm vi 10. Bit vit c phộp tớnh thớch hp vi
hỡnh v.
- Hc sinh lm bi1, bi 2 (ct 1, 2), bi 3.
- GD.H tớnh cn thn, chớnh xỏc khi lm bi tp, gi v sch s.
- Bit hp tỏc gii quyt vn .
I. MC TIấU:

II. DNG DY HC:


- Bảng phụ, Phiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

ND - TG
1. Khởi động:
( 5’)

Hoạt động của giáo viên


- Làm bài 1 tr 83 SGK
4+6=
5+5=
2+8=
10 - 4 =
10 - 5 =
10 - 8 =
10 - 6 =
10 - 10 =
10 - 2 =
* Chốt phép trừ là phép tính ngược
lại của phép tính cộng, 1 số trừ đi
chính nó thì kết quả bằng 0.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Đọc thuộc bảng cộng, trừ trong
phạm vi 10.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét
bằng lời, trình bày miệng.
2. HĐTH:
* Giới thiệu bài, ghi bảng
Bài 1: Tính:
- HD’H làm bài.
( 12 - 15’)
- Yêu cầu H nêu lệnh bài toán.
- Cho H làm bài ở bảng con.
* Kiểm soát giúp H tính đúng
( lưu ý viết số thẳng cột)
- Phần b cho H làm vở bài tập.
- Chữa bài, huy động kết quả.
Chốt : 1 số trừ đi 0 thì kết quả bằng
chính nó.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Thực hiện được phép tính trừ
trong phạm vi 10.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
Bài 2: Số ?
- Yêu cầu H nêu lệnh bài 2.
(cột 1, 2) : (10’) - Cho H làm VBT.
- Kiểm soát giúp H điền đúng số.
* Chốt muốn điền số đúng thì dựa
vào bảng +, - trong PV 7, 8, 9, 10
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Vận dụng được các
phép tính cộng, trừ trong phạm vi đã
học.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
Bài 3: Viết
- HD’ H quan sát hình vẽ thứ nhất và

Hoạt động của học sinh
- 3 em làm bảng lớp, dưới lớp
đọc phiếu nhóm đôi.
- Nhận xét

- 1 em nêu tính.
- Lớp làm bảng con, 1 em làm
bảng phụ.
- Lớp làm VBT.
- HS nêu kết quả, lớp dò bài

- 1 em nêu điền số
- Lớp làm VBT, 1 em làm bảng
phụ.
- Nghe, nhớ.

- 1 em nêu bài toán, 1 em trả


phép tính thích
hợp:
( 6’)

nêu bài toán, trả lời bài toán
- Cho H làm bài vào vở kẻ li.
- Kiểm soát giúp đỡ H viết được phép
tính.
- Chữa bài huy động kết quả.
? Thêm thì làm tính gì ? bớt đi thì
làm tính gì ?
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Biểu thị tình huống
trong hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
3. HDƯD: ( 3’) - Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Chia sẻ với người thân những gì đã
học.

lời bài toán.
- Cả lớp làm vở kẻ li, 1 em làm
bảng phụ.
- 1 em nêu 7+3 = 10,10 - 2 = 8.
- 2 em trả lời.

- Nghe, thực hiện.

Thø ba ngµy 11 th¸ng 12
n¨m 2018

TIẾNG VIỆT:

VẦN /anh/, /ach/ ( 2Tiết )

Việc 1: Lập mấu anh/ ach.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm đệm và âm chính
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Viết được vần âm/ âp, tiếng có vần anh/ ach ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Việc 3: Đọc.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm rõ, đúng.
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả.


- PP : Quan sát, vấn đáp, viết.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét.

To¸n:

B¶ng céng vµ b¶ng trõ trong ph¹m vi 10

I. MỤC TIÊU:

- Thc b¶ng céng, trõ, biÕt lµm tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 10, lµm
quen víi tãm t¾t vµ viÕt ®ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ.
- Häc sinh lµm bµi tËp 1, 3.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính nhanh, chính xác.
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

v Giáo viên: 1 số mẫu vật.
v Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

ND - TG
1. Khởi động:
( 5’)

2. HTKT:
Lập bảng
cộng và
bảng trừ
trong phạm
vi 10.
(10’)

Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
- Học sinh đọc bảng
- 3 em làm bảng lớp, dưới lớp
cộng và bảng trừ trong đọc phiếu nhóm đơi.
- Nhận xét
phạm vi 10.
7 + 2 = ...
8– 1 – 3
= ...
8 + 1 ...
10
9 ... 9 - 1
6 + 4 = ...
9 –2 – 3
= ...
- GV nhËn xÐt, tuyªn d¬ng.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Đọc thuộc bảng cộng, trừ trong
phạm vi 10.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét
bằng lời, trình bày miệng.
* Giới thiệu: Bảng
cộng và bảng trừ trong
phạm vi 10.
* Giáo viên treo tranh
phóng to.
- Chơi trò chơi tiếp sức
để lập lại bảng cộng
và bảng trừ trong
phạm vi 10.
- Hướng dẫn học sinh
đọc thuộc bảng cộng
trừ trong phạm vi 10.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Học thuộc bảng cộng trừ trong
phạm vi 10.

- L¾ng nghe.
- Chia 2 đội thi tiếp
sức.
- Thi đua 2 nhóm.
- Đọc cả lớp, nhóm,
cá nhân

- Hát múa.


3. H§TH:
Bài 1: (8’)

- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng
lời, viết
* Nghỉ giữa tiết: (1’)
- Tính.
3+7=
- Tính nhẩm và ghi kết
quả
5
+4

- Nêu yêu cầu, làm
bài.
- Học sinh lần lượt
làm bài theo nhãm.
Đổi vở sửa bài.

_________

Bài 3: (10’)

3. HDƯD: ( 3’)

.....
=> Chèt viết thẳng
cột.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Thực hiện được phép tính trừ
trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng
lời, viết
- Viết phép tính thích
hợp.
a/ Có 4 thuyền buồm
xanh và 3 thuyền buồm
trắng. Hỏi có tất cả
mấy thuyền?
b/ Có: 10 quả bóng
Cho: 3 quả bóng
Còn: ? quả bóng
=> Ch÷a bµi, chèt kü n¨ng
gi¶i to¸n.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Biểu thị tình huống trong hình
vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng
lời, viết
* NÕu cßn thêi gian híng
dÉn HS lµm c¸c BT cßn l¹i.
HS cã n¨ng lùc tèt hoµn
thµnh c¸c BT.
- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Chia sẻ với người thân những gì
đã học.

- HS th¶o ln nhãm
quan sát tranh, nêu
đề toán viÕt PT t¬ng
øng.
4+3=7
3+4=
7
10 – 3 = 7
- HS lµm bµi. Trao đổi,
sửa bài.

- Nghe, thực hiện.


LUYÖN TO¸N:

ÔN LUYỆN TIÕT 1

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

-

Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 10.
Làm được bài tập 1,2,3,4
Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở Em tự ôn luyện Toán.
III. NỘI DUNG ÔN LUYỆN:

Bài 1:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 2:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 3:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10.
- P P: Quan sát, vấn đáp.
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
Bài 4:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10.
- P P: Quan sát, vấn đáp.
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.

LUYỆN TIẾNG VIỆT:

LUYỆN TIẾT 2

Việc 1:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần ang/ac, ăng / ăc, ăng/âc
+ Đưa được các vần vào mô hình
+ Biết kiểu vần có âm chính và âm cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:


+ Viết được vần ang, ac, ăng, ăc, âng, âc tiếng có các vần đã học ( Độ cao, điểm đặt bút,
cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Việc 3: Đọc.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả.
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét.
Thø t ngµy
12 th¸ng 12 n¨m 2018

TIẾNG VIỆT:

VẦN /ênh /; / êch / ( 2Tiết )

Việc 1: Lập mấu ênh/êch
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng.
+ Biết cấu tạo vần có âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
- PP : Quan sát, vấn đáp.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Viết được vần ênh/ êch tiếng có vần ênh/ êch Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Việc 3: Đọc.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
Việc 4: Viết chính tả.
* Đánh giá:


- Tiêu chí:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả.
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét.

TOÁN:

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: * Giúp học sinh:

- Biết thực hiện được phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10. Viết được phép tính thích
hợp với tóm tắt bài toán.
- H làm bài 1 (cột 1, 2, 3), bài 2 phần 1, bài 3 ( dòng1), bài 4.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

ND - TG
1. Khởi động:
( 5’)

2. HĐTH:
Bài 1:Tính:
( 7’) cột 1, 2, 3

Hoạt động của giáo viên
- Tổ chức trò chơi « Truyền điện » :
Nêu và trả lời các phép tính cộng, trừ
đã học.
- Nhận xét trò chơi.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Đọc thuộc bảng cộng, trừ trong
phạm vi đã học.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng
lời, trình bày miệng.
- Giới thiệu bài, ghi bảng.
* HD’ tổ chức H làm bài tập.
- Yêu cầu H nêu lệnh bài 1.
- Cho H làm bảng con.
- Kiểm soát giúp đỡ H tính được k/quả
- Chữa bài huy động kết quả.
* Chốt phép trừ là phép tính ngược lại
của phép cộng.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Thực hiện được phép tính
trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết

Hoạt động của học sinh
- Cả lớp tham gia chơi.

- Nghe.
- 1 em nêu, tính.
- Lớp làm bảng con, theo tổ, 1
em làm bảng phụ.
- 1 H nêu kết quả tính:
- Lớp dò bài, nhận xét, đổi
vở kiểm tra chéo


Bài 2: Số?
(Phần 1).
( 8’)

Bài 3: <,>,= ?
(dòng 1)
(7’)

Bài 4: Viết
phép tính thích
hợp. ( 7’ )

- Yêu cầu H nêu lệnh bài toán.
- Cho H làm vở bài tập.
- Kiểm soát giúp H điền số đúng.
- Chữa bài huy động kết quả.

- 1 em nêu điền số
- Cả lớp làm vở bài tập, 1 em
làm bảng phụ
- 1 em nêu kết quả điền số,
đổi vở kiểm tra chéo.
- Nghe, ghi nhớ.

- Lưu ý muốn điền số đúng, thì dựa
vào bảng cộng trừ trong phạm vi các số
đã học.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Vận dụng được các phép
tính trừ trong phạm vi 10để diền các
số vào ô trống.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
- Yêu cầu nêu lệnh bài 3.
- 1 em nêu.
- Cho H làm bảng con.
- Cả lớp làm bảng con, 1 em
làm bảng phụ.
- Kiểm soát giúp H biết tính, so sánh,
- 1 em nêu kết quả điền dấu
điền được dấu đúng.
- Chữa bài huy động kết quả.
- Chốt muốn điền dấu đúng thì phải qua - Qua 3 việc: Việc 1: tính
mấy việc ?
từng vế; Việc 2: so sánh, việc
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Vận dụng được các phép
tính trừ trong phạm vi 10 để diền dấu
<, >.=
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
* HD’ H quan sát tranh, nêu bài toán,
viết phép tính.
- Yêu cầu H làm vào vở kẻ li.
- Kiểm soát giúp H nêu được bài toán,
viết được phép tính.
- Chữa bài huy động kết quả.
- Thêm thì làm tính gì ?
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Biểu thị tình huống trong
hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp

3: điền dấu.

- Nhìn tóm tắt bài toán, nêu
bài toán viết được bài toán.
- Làm vào vở
-1 em nêu: 6 + 4 = 10.
- Làm tính cộng.


3. HDD: (3)

- KT: t cõu hi, nhn xột bng li,
vit
- Nghe, thc hin.
- Nhn xột, ỏnh giỏ tit hc
- Chia s vi ngi thõn nhng gỡ ó
hc.

Thứ nm ngày
13 tháng 12 năm 2018

TING VIT:

VN /inh/ ; /ich/ (2Tit)

Vic 1: Lp mu inh/ ich.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:+ Phỏt õm to, rừ rng, ỳng
+ Bit cu to vn cú õm chớnh v õm cui.
+Thao tỏc trờn mụ hỡnh nhanh, chớnh xỏc
- PP : Quan sỏt, vn ỏp
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
Vic 2: Vit.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:+ Vit c vn inh/ich, ting cú vn inh/ ich ( cao, im t bỳt, cỏch ni
nột,...)
- PP : Quan sỏt , vn ỏp, vit
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
Vic 3: c.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:+ Phỏt õm rừ, ỳng
+ c ỳng cỏc ting sgk . c ỳng tc theo yờu cu.
- PP : Quan sỏt, vn ỏp
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming,
Vic 4: Vit chớnh t.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:+ Nghe ỳng ting t GV c, phõn tớch c cu trỳc ng õm. Thao tỏc ỳng,
dt khoỏt
+Vit ỳng cõu, ỳng tc bi chớnh t
- PP : Quan sỏt, vn ỏp, vit
- KT : t cõu hi, nhn xột

Toán:
I/ I. MC TIấU:

Luyện tập chung


- BiÕt ®Õm, so s¸nh, thø tù c¸c sè tõ 0 ®Õn 10. BiÕt lµm tÝnh céng, trõ
c¸c sè trong ph¹m vi 10. ViÕt ®ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi tãm t¾t bµi
to¸n.
- Häc sinh lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3 ( cét 4, 5, 6 , 7 ), bµi 4, 5.
- Gi¸o dơc hs ch¨m chØ cÈn thËn, yªu thÝch häc To¸n.

- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II/ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

v Giáo viên: Vật mẫu.
v Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


ND - TG
1. Khởi động:
( 5’)

2. HĐTH:
Bài 1: (3’)

Bài 2: (2’)

Bài 3: (10’)

Bài 4: (5’)

Ho¹t ®éng cđa GV
- Tổ chức trò chơi « Truyền điện » :
Nêu và trả lời các phép tính cộng, trừ
đã học.
- Nhận xét trò chơi.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Đọc thuộc bảng cộng, trừ trong
phạm vi đã học.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét
bằng lời, trình bày miệng.
* Giới thiệu bài: Luyện
tập chung.
* Híng dÉn HS lµm c¸c bµi
tËp.
* Điền số thích hợp.
- Theo dấu chấm tương
ứng.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Biết đếm số lượng tương
ứng với mỗi số.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
* Đọc các số từ 0 -> 10,
10 -> 0.
- NhËn xÐt, tuyªn d¬ng.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Đọc được các số từ 0 ->
10, 10 -> 0.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
* Tính:
5
4
+2
+6
......
.......
=> Chèt viết số thẳng
cột.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Vận dụng được các
phép tính trừ trong phạm vi 10 để
điền số thích hợp.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,

Ho¹t ®éng cđa HS
- Cả lớp tham gia chơi.

- Cá nhân, lớp nh¾c
l¹i.
- Nêu yêu cầu, làm
bài theo nhãm vµo
GSK b»ng bót ch×.
0, 1, 2, 3, ...

- HS lun ®äc theo
nhãm.
- §¹i diƯn 2HS ®äc trưíc
líp.

- Nêu yêu cầu.
- HS lµm bµi theo nhãm
vµo vë, ch÷a bµi nªu
c¸ch tÝnh.

- Nêu yêu cầu.


LUYÖN TO¸N:

ÔN LUYỆN TIÕT 2

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

-

Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 10, viết được phép tính thích hợp với hình vẽ..
Làm được bài tập 5,6,7,8
Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở Em tự ôn luyện Toán.
III. NỘI DUNG ÔN LUYỆN:

Bài 5:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 6:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Biết vận dụng các phép tính cộng trong phạm vi 10 để điền số.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 7:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 8 để điền dấu thích hợp.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 8:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
Thø sáu ngµy 14 th¸ng 12
n¨m 2018

TIẾNG VIỆT:

LUYỆN TẬP VẦN CÓ CẶP ÂM CUỐI nh/ch ( 2Tiết )

Việc 1:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần anh, ach, ênh, êch, inh, ich
+ Đưa được các vần vào mô hình
+ Biết kiểu vần có âm chính và âm cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Viết được vần anh,ach, ênh, êch,inh, ich , tiếng có các vần đã học ( Độ cao,
điểm đặt bút, cách nối nét,...)


- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Việc 3: Đọc
* Đánh giá:
- Tiêu chí: + Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
Việc 4: Viết chính tả
* Đánh giá:
- Tiêu chí:+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng,
dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét

LUYÖN TO¸N:

ÔN LUYỆN TIÕT 3

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

- Nhận biết đúng hình vuông trong hình vẽ.
- Vận dụng vào làm bài tập.
- Yêu thích học toán
- Rèn luyện năng lực phán đoán, trình bày lưu loát, nhận biết nhanh
( Hướng dẫn HS thực hiện phần BT Vận dụng ở vở Em tự ôn luyện Toán Lớp 1 )
II.ĐỒ DÙNG DH:
- GV: BTHT , sách ôn luyện toán
- HS:BTHT+TV, sách ôn luyện toán
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DH:
* Phương án hỗ trợ:
• HS HT : HDHS đếm số hình vuông trong hình vẽ
• HS HTT: Làm đúng , nhanh các bài tập.
• Trò chơi: Nhận biết hình nhanh.
* Đánh giá :
- Tiêu chí : Đếm và điền đúng số hình vuông.
- Phương pháp : Quan sát, vấn đáp
- Kỷ thuật : Ghi chép ngắn những hs chưa thực hiện đúng theo yêu cầu bài tập. Đặt câu
hỏi để nhận biết hình nhanh.
* HDƯD:
- Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học.

LUYỆN TIẾNG VIỆT:

LUYỆN TIẾT 3

I. MỤC TIÊU: Giúp HS:

- Củng cố đọc, viết tiếng có vần anh/ ach. Biết cách vẽ mô hình, đưa tiếng vào mô hình đọc
trơn, phân tích.
- Đọc to, rõ ràng, bước đầu biết ngắt, nghỉ theo dấu câu, tìm được tiếng có vần anh/ ach.
- HS có hứng thú học tập và yêu thích môn học.


- Phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Vở THTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Khởi động:
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ"
- Lớp tham gia chơi.
2. HĐTH:
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa.
H- Đọc đồng thanh nhiều lần.
H - đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT
T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS.
T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:+ Phát âm rõ, đúng.
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Việc 2: HD làm bài tập.
T – HD H đưa tiếng có vần anh/ ach vào mô hình
T - HD học sinh tìm và viết đúng các tiếng có vần anh/ ach trong bài.
T - Theo dõi giúp đơ
T- Theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí: + Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng,
dứt khoát
+ Tìm và viết đúng các tiếng có vần anh/ ach.
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời
3. HDƯD:
- Về nhà luyện đọc, luyện viết
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.

SINH HOẠT TẬP THỂ:

SINH HOẠT SAO

I. MỤC TIÊU:

- Sao trưởng điều hành được một buổi sinh hoạt.
- Giúp các thành viên tự đánh giá kết quả GD của mình trong tuần.
- Xây dựng kế hoạch tuần tới.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1/ Hoạt động 1: T kiểm tra sự chuẩn bị của các sao trưởng.
Sao trưởng lần lượt báo cáo sự chuẩn bị của sao mình.
T nêu nội dung tiết sinh hoạt.
T yêu cầu sao trưởng chủ trì tiết sinh hoạt.
Sao trưởng: Nhận xét chung về hoạt động của sao trong tuần.
+ Việc chấp hành nề nếp.
+ Học tập.


+ Tham gia các HĐ khác...
Sao trưởng : Yêu cầu sao mình bình bầu bạn hoàn thành tốt các hoạt động tuần qua .
* T cùng H nhận xét đánh giá từng HS các mặt gồm: KT; NL, PC.
2/ Hoạt động 2: T phổ biến phương hướng thực hiện trong tuần tới.
Các sao tổ chức thảo luận về nhiệm vụ tuần 17.
3/ Hoạt động 3: Tổ chức H sinh hoạt văn nghệ.
* Nhận xét tiết học, dặn dò.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×