Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 15 (3)

TUN 15
Thứ hai
ngày 3 tháng 12 năm 2018

CHO C:
TING VIT:

VN / m /, / p / ( 2Tit )

Vic 1: Lp mu m/ p.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:
+ Phỏt õm to, rừ rng, ỳng.
+ Bit cu to vn cú õm chớnh v õm cui.
+Thao tỏc trờn mụ hỡnh nhanh, chớnh xỏc.
- PP : Quan sỏt, vn ỏp
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
Vic 2: Vit.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:

+ Vit c vn m/ p, ting cú vn m/p ( cao, im t bỳt, cỏch ni nột,...)
- PP : Quan sỏt , vn ỏp, vit
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
Vic 3: c.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:
+ Phỏt õm rừ, ỳng
+ c ỳng cỏc ting sgk . c ỳng tc theo yờu cu.
- PP : Quan sỏt, vn ỏp
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
Vic 4: Vit chớnh t.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:
+ Nghe ỳng ting t GV c, phõn tớch c cu trỳc ng õm. Thao tỏc ỳng, dt khoỏt.
+Vit ỳng cõu, ỳng tc bi chớnh t
- PP : Quan sỏt, vn ỏp, vit
- KT : t cõu hi, nhn xột

TON:

LUYN TP

I. MC TIấU: * Giỳp HS:
- Thc hin c phộp cng v phộp tr trong phm vi 9. Vit c pt thớch hp vi hỡnh v.
- H lm bi 1 (ct 1, 2), bi 2 (ct 1), bi 3(ct 1, 3), bi 4.
- Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn, chớnh xỏc khi lm bi tp.
- Bit hp tỏc gii quyt vn .
II. DNG DY HC :
- Bng ph.
III. CC HOT NG DY HC:


ND- TG
1. Khởi động:
( 5’)

Hoạt động của giáo viên
- Tổ chức trò chơi « Truyền điện » : Nêu và
trả lời các phép cộng, trừ trong phạm vi 9.
- Nhận xét, tuyên dương.


* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Đọc thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 9.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
trình bày miệng.
2. HĐTH:
- Giới thiệu bài, ghi bảng – Nêu mục tiêu.
* HD, tổ chức H làm bài tập.
Bài 1: Tính:
-Yêu cầu H nêu lệnh bài 1.
(cột 1, 2)
- Cho H làm bảng con.
( 7’)
- Kiểm soát giúp đỡ H tính được kết quả.
- Chữa bài huy động kết quả.
* Chốt : Phép trừ là phép tính ngược lại của
phép cộng.
Bài 2: Số?
- Yêu cầu H nêu lệnh bài tập.
( cột 1, 2)
- Cho H làm vở bài tập.
( 8’)
- Kiểm soát giúp H điền số đúng.
- Chữa bài huy động kết quả.
- Chốt : Muốn điền số đúng, thì dựa vào
bảng cộng trừ trong phạm vi đã học.
Bài 3. Tính
- Yêu câu H nêu lệnh bài 3.
(cột 1,2) : (7’) - Cho H làm bảng con.
- Giúp H tính được kết quả, biết thực hiện
tính.
- Chữa bài huy động kết quả.
- Chốt : Thực hiện tính từ trái sang phải...
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- HS thực hiện được các phép tính cộng, trừ
trong phạm vi 9.
- Làm tính được dãy tính gồm 2 phép tính
(thực hiện làm tính lần lượt từ trái sang phải)
- Hợp tác nhóm tích cực.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
trình bày miệng.
* HD’ H quan sát tranh, viết phép tính.
Bài 4: Viết phép
- Yêu cầu H làm vào vở kẻ li.

Hoạt động của học sinh
- Cả lớp tham gia chơi.
- Nghe.

- 1 em nêu, tính.
- Lớp làm bảng con; 1 em làm
bảng phụ.
- 1 H nêu kết quả tính, lớp dò
bài, nhận xét.
- Điền số.
- Cả lớp làm vở bài tập, 1 em
làm bảng phụ.
- 1 em nêu kết quả điền số.
- Nghe, ghi nhớ.
- 1 em nêu: Tính.
- Làm bảng con.

- Nhận xét, nêu cách tính.

- 1 em nêu bài toán.


tính thích hợp
( 7’)

3. HDƯD: ( 3’)

- Kiểm soát giúp H nêu được bài toán viết
được phép tính.
- Chữa bài huy động kết quả.
- Chạy đến thì làm tính gì ?
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Biết quan sát tranh vẽ nêu được bài toán
phù hợp.
- Biết viết phép tính thích hợp với tình huống
trong hình vẽ.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
trình bày miệng.
- Nhận xét, đánh giá giờ học
- Chia sẻ với người thân những gì đã học.

- Lớp làm vở kẻ li, 1 em làm
bảng phụ.
-1 em nêu phép tính 3 + 6 = 9.
- Làm tính cộng

- Nghe.

Thø ba
ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2018

TIẾNG VIỆT:

VẦN / âm /, / âp / ( 2 Tiết )

Việc 1: Lập mấu âm/ âp.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng.
+ Biết cấu tạo vần có âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
- PP : Quan sát, vấn đáp.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết.
* Đánh giá:
- Tiêu chí: + Viết được vần âm/ âp, tiếng có vần âm/âp ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Việc 3: Đọc.
* Đánh giá:
- Tiêu chí: + Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả.
* Đánh giá:
- Tiêu chí: + Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát.
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả


- PP : Quan sỏt, vn ỏp, vit.
- KT : t cõu hi, nhn xột.

Toán:

Phép cộng trong phạm vi 10

I/ Mục tiêu:

- Học sinh làm đợc các phép tính cộng trong phạm vi 10, viết đợc phép tính
thích hợp với hình vẽ.
- Vận dụng làm các bài tập1, 2, 3.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận.
- Bit hp tỏc gii quyt vn
II/ Chuẩn bị:

v Giáo viên: Mẫu vật.
v Học sinh : Bộ đồ dùng học toán.
III/ Hoạt động dạy và học:
ND - TG
Hoạt động của GV
- Đọc bảng cộng ( trừ) trong
1. Khi ng:
phạm vi 9.
( 5)
93+2=
7
3+1=
5+46=
8
4+2=
- GV nhận xét, tuyên dơng.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: + Vn dng tt cỏc phộp tớnh
tr trong phm vi ó hc lm bi
tp.
2. HTKT:
- P P: Quan sỏt, vn ỏp
HĐ1: Giới
- KT: Ghi chộp ngn; t cõu hi,
thiệu bài.
nhn xột bng li, vit
(1)
HĐ2: Thành
* Giới thiệu bài: Phép cộng
lập bảng
trong phạm vi 10.
cộng trong
* Giáo viên cho HS quan sát
phạm vi 10.
tranh
(8)
- Có mấy chấm tròn xanh? ( 9 )
- Có mấy chấm tròn đen? ( 1 )
- Có tất cả mấy chấm tròn?
( 10)
- Giáo viên nói: 9 chấm tròn
thêm 1 chấm tròn là 10 chấm
tròn.
- Giáo viên ghi: 9 + 1 = 10
- Các PT còn lại tiến hành tơng
3. HTH:
tự.
9 + 1 = 10
1 + 9 = 10
8 + 2 = 10
2 + 8 = 10

Hoạt động của HS
- Cá nhân ( 3 em ).

- Lắng nghe.
- Học sinh quan sát tranh.
- Chín.
- Một.
- Mời.
- Học sinh đọc 9 + 1 = 10
- Sử dụng bộ đồ dùng học
toán.
- Đọc cá nhân, lớp.
- Học sinh học thuộc.


Bài 1: (6)

Bài 2: (5)

- Giáo viên xóa dần.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Hc thuc cỏc cụng thc cng trong
phm vi 10.
- Bit c khi i ch cỏc s trong
phộp cng thỡ kt qu vn khụng thay
i.
+ PP: QS v thc hnh, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng
li, trỡnh by ming, tụn vinh hc tp.
* HD, t chc H lm bi tp.
* Tính:
a, 1
Viết kết quả, phép
tính
+9
thẳng cột.
......
b,
1+9= 9+1=
9
1=
=> Chốt cách tính.

* Điền số:
+5
2
7
......

Bài 3: (5)

4. HƯD:
(5)

- Nêu yêu cầu, làm bài.
- Đổi vở chữa bài.

- Nêu yêu cầu, làm bài.
- Gọi 1HS lên bảng thực
hiện.

+0
7

* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- HS thuc bng cng trong PV 10.
- Bit vn dng lm ỳng bi tp 1,2.
(Tớnh ỳng cỏc phộp tớnh trong pv 10).
- Bit cỏch thc hin dóy tớnh cú hai - Nêu đề bài và giải.
Có 6 con cá thêm 4 con cá.
du phộp tớnh.
Hỏi còn tất cả mấy con cá?
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
6 + 4 = 10
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng
li, trỡnh by ming.
* Viết phép tính thích hợp.
=> Chốt cách giải toán.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- Bit quan sỏt tranh v nờu c bi


toán phù hợp.
- Biết viết phép tính thích hợp với tình - 2 H đọc, lớp đọc.
- HS lắng nghe.
huống trong hình vẽ.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng
lời, trình bày miệng.
- Cho H đọc l¹i b¶ng céng trong
ph¹m vi 10.
- Hệ thống kiến thức của bài học.
- Nhận xét, đánh giá giờ học.
- Chia sẻ với người thân những gì đã
học.

LUYÖN TO¸N:

ÔN LUYỆN TIÕT 1

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

- Thực hiện được tính cộng trong phạm vi 10. Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- Làm được bài tập 1, 2, 3, 4.
- Giáo dục H tính cẩn thận khi làm bài.
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở Em tự ôn luyện Toán.
III. NỘI DUNG ÔN LUYỆN:

Bài 1:
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 2:
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
+ Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 3:
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp.
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
Bài 4:
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10.
- P P: Quan sát, vấn đáp.
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.


LUYN TING VIT:

LUYN TIT 2

I. MC TIấU: Giỳp HS:

- Cng c c, vit ting cú vn m/ p. Bit cỏch v mụ hỡnh, a ting vo mụ hỡnh c trn, phõn
tớch.
- c to, rừ rng, bc u bit ngt, ngh theo du cõu, tỡm c ting cú vn m/ p.
- HS cú hng thỳ hc tp v yờu thớch mụn hc.
- Phỏt trin nng lc t hc v gii quyt vn .
II. DNG DY HC :
- V THTV
III. CC HOT NG DY HC:

1. Khi ng:
- CTHTQ t chc cho lp chi trũ chi : "i ch"
- Lp tham gia chi.
2. HTH:
* Vic 1: c sỏch giỏo khoa.
H- c ụng thanh nhiu ln.
H - c cỏ nhõn, c nhúm ụi, nhúm ln, T
T - Theo dừi chnh sa cho HS.
T - ng viờn kip thi nhng em tớch cc hc tp.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
+ Phỏt õm rừ, ỳng.
+ c ỳng cỏc ting sgk . c ỳng tc theo yờu cu.
- PP : Quan sỏt, vn ỏp.
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
* Vic 2: HD lm bi tp.
T HD H a ting cú vn m/ p vo mụ hỡnh
T - HD hc sinh tỡm v vit ỳng cỏc ting cú vn m/ p trong bi.
T - Theo dừi giỳp
T- Theo dừi nhn xột v ca mt s HS - tuyn dng H vit ep, ỳng.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: + Nghe ỳng ting t GV c, phõn tớch c cu trỳc ng õm. Thao tỏc ỳng, dt khoỏt
+ Tỡm v vit ỳng cỏc ting cú vn m/ p.
- PP : Quan sỏt, vn ỏp, vit
- KT : t cõu hi, nhn xột bng li
3. HDD:
- V nh luyn c, luyn vit
- Chia s vi ngi thõn nhng gỡ mỡnh ó hc.
Thứ t
ngày 5 tháng 12 năm 2018

TON:

LUYN TP

* Giỳp HS:
- Thc hin c phộp cng trong phm vi 10. Vit c phộp tớnh thớch hp vi hỡnh v.

I. MC TIấU:


- H làm bài 1, 2, 4, 5
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
ND - TG
Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động: - Tổ chức trò chơi « Truyền điện » : Nêu và
( 5 p)
trả lời các phép cộng trong phạm vi 10.
- Nhận xét, tuyên dương
2. HĐTH:
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 10.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
trình bày miệng.
- Giới thiệu bài, ghi bảng.
* HD’ tổ chức H làm bài.
Bài 1: Tính:
- Yêu cầu H nêu lệnh bài 1.
( 7’)
- Cho H làm bảng con.
- Kiểm soát giúp đỡ H tính đúng
- Chữa bài huy động kết quả.

Bàì 2: Tính
( 8’)

Bài 4 :Tính:
( 6- 7’)

* Chốt : Khi ta đổi chỗ các số trong phép
tính cộng thì kết quả vẫn không thay đổi.
- Yêu cầu H nêu lệnh bài toán.
- Cho HS làm vở bài tập.
- Kiểm soát giúp H tính kết quả đúng
- Chữa bài huy động kết quả.
( lưu ý viết kết quả thẳng 2 số trên)
- Yêu cầu H nêu lệnh bài 4.
- Cho H làm bảng con.
- Kiểm soát giúp H tính được kết quả, biết
thực hiện tính.
- Chữa bài huy động kết quả.
- Chốt : Thực hiện tính từ trái sang phải...
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- HS thực hiện được các phép tính cộng trong
phạm vi 10.

Hoạt động của học sinh
- Cả lớp tham gia chơi.

- Nghe.

- 1 em nêu, tính.
- Lớp làm bảng con, 4 tổ làm 4
cột; 1 em làm bảng phụ.
- 1 H nêu kết quả tính.
- Lớp dò bài, nhận xét, đổi vở
kiểm tra chéo.
- 1 em nêu tính
- Cả lớp làm vở bài tập, 1 em
làm bảng phụ.
- Nhận xét kết quả.
- Nghe, ghi nhớ.
- 1 em nêu tính.
- Cả lớp làm bảng con, 1 em
làm bảng phụ.
- Nêu kết quả tính, cách tính
- Nghe, nắm chắc.


- Làm tính được dãy tính gồm 2 phép tính
(thực hiện làm tính lần lượt từ trái sang phải)
- Hợp tác nhóm tích cực.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
trình bày miệng.
Bài 5: Viết phép * HD’ H quan sát tranh, viết phép tính.
tính thích hợp. - Yêu cầu H làm vào vở kẻ li.
( 7’)
- Kiểm soát giúp H nêu được bài toán viết
được phép tính
- Chữa bài huy động kết quả.
- Chốt chạy đến, thêm vào thì làm tính gì ?
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
- Biết quan sát tranh vẽ nêu được bài toán
phù hợp.
- Biết viết phép tính thích hợp với tình huống
trong hình vẽ.
+ PP: quan sát, vấn đáp.
+ Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
trình bày miệng.
- Nhận xét, đánh giá giờ học.
4. HDƯD: ( 3’) - Chia sẻ với người thân những gì đã học.

TIẾNG VIỆT:

- Lớp làm vở kẻ li, 1 em làm
bảng phụ.
- 1 em nêu phép tính 7 + 3 = 10
- Làm tính cộng.

- Nghe, thực hiện.

VẦN / ang /, /ac / ( 2Tiết )

Việc 1: Lập mấu ang/ ac.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng.
+ Biết cấu tạo vần có âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
- PP : Quan sát, vấn đáp.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Viết được vần ang/ ac, tiếng có vần ang/ac ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Việc 3: Đọc.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm rõ, đúng


+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát.
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét.

Thø năm
ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 2018

TIẾNG VIỆT:

VẦN / ăng /, / ăc / ( 2 Tiết )

Việc 1: Lập mấu ăng/ ăc.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng.
+ Biết cấu tạo vần có âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
- PP : Quan sát, vấn đáp.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Viết được vần ăng/ ăc, tiếng có vần ăng/ăc ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Việc 3: Đọc.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát.
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết.


- KT : t cõu hi, nhn xột.

Toán:

Phép TR trong phạm vi 10

I/ Mục tiêu:

- Thuc bng tr; bit lm tớnh tr trong phm vi 10. Vit c phộp tớnh thớch hp vi hỡnh v.
- HS lm c BT 1, 4.
- Rốn k nng tớnh toỏn nhanh , chớnh xỏc.
- Giỏo dc HS yờu thớch hc toỏn.
II. DNG DY HC :

- Bng ph.
III. CC HOT NG DY HC:
ND - TG
Hoạt động của GV
1. Khi ng: - Gọi HS đọc thuộc bảng cộng
trong phạm vi 10.
( 5 p)
- GV nhận xét, tuyên dơng.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- c thuc bng cng trong phm vi
10.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng
li, trỡnh by ming.
* Giới thiệu bài: Luyện tập.
2. HTKT:
* Thnh lp v a. Thnh lp cụng thc: 10 - 1 = 9.
ghi nh bng tr - HDH quan sỏt hỡnh v th nht v nờu
trong phm vi 9. bi toỏn, tr li bi toỏn.
- Vy 10 bt 1 bng my ?
( 15 )
- Ta vit tỏm bt 1 bng 8 nh sau:
- Vit 10 - 1 = 9

Hoạt động của HS
- Cá nhân ( 3 em ).

- Nêu yêu cầu, làm bài.

- C lp c bi.

- 1 em nờu, 1 em tr li.
- 10 bt 1 cũn 9.
- 3 -> 4 em nhc li, c lp
10 1 = 9.
- 1 em nờu, 1 em tr li.
b. HD H hc phộp tr 10 - 9 = 1
HD H quan sỏt hỡnh v nờu bi toỏn, tr - Quan sỏt nờu bi toỏn, vit phộp
tớnh tng t.
li bi toỏn.
- 3-> 4 em nhc li
- Vit 10 9 = 1
c. HD.H lp phộp tớnh tr cũn li (tng - H nhc li 3 - 4 em, lp
t 10 - 1 = 9)
- c cỏ nhõn, lp.
- Sau 3 bc gi li cỏc cụng thc
- Dựng bỡa che cỏc cụng thc cho HS c - c cỏ nhõn, lp
li
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ:
- Bit lp v ghi nh bng tr trong phm
vi 10.
+ PP: quan sỏt v thc hnh, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng
li, trỡnh by ming,tụn vinh hc tp.


Bài 1: (7)

- Cho H ngh gii lao
* Hớng dẫn học sinh làm bài tập.
- Tính:
1+9=
10 9 =
1
+9

10 1 =
10
1

=> Chốt cách tính.
Bài 4: (5)

- Hỏt - mỳa
- Nêu yêu cầu.
- Viết số phải thật thẳng
cột.

- Viết phép tính thích hợp.

- Nêu đề toán và giải.
=> Chốt kỹ năng giải bài toán.
7 + 3 = 10 3 + 7 = 10
* ỏnh giỏ:
- Trao đổi, sửa bài.
+ Tiờu chớ:
- Bit quan sỏt tranh v nờu c bi
toỏn phự hp.
- Bit vit phộp tớnh thớch hp vi tỡnh
hung trong hỡnh v.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng
li, trỡnh by ming.
* Nếu còn thời gian hớng dẫn HS
làm các BT còn lại. HS có năng lực
tốt hoàn thành các BT.
3. HDD: ( 3) - Nhn xột, ỏnh giỏ gi hc.
- Chia s vi ngi thõn nhng gỡ ó hc.
- Nghe, thc hin.

LUYệN TOáN:

ễN LUYN TIếT 2

I. MC TIấU: Giỳp hc sinh:

- Thc hin c tớnh cng trong phm vi 10. Vit c phộp tớnh thớch hp vi hỡnh v.
- Lm c bi tp 1, 2, 3, 4.
- Giỏo dc H tớnh cn thn khi lm bi.
- Bit hp tỏc gii quyt vn
II. DNG DY HC:

- V Em t ụn luyn Toỏn.
III. NI DUNG ễN LUYN:

Bi 5:
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:
+ Bit lm tớnh cng tr trong phm vi 10.
- P P: Vn ỏp, quan sỏt.
- KT: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
Bi 6:
* ỏnh giỏ:


- Tiêu chí:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trong phạm vi 10 để điền số.
- P P: Quan sát, vấn đáp.
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 7:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 8 để điền dấu thích hợp.
- P P: Quan sát, vấn đáp.
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
Bài 8:
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp.
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
Thø s¸u
ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2018

TIẾNG VIỆT:

VẦN /âng /, / âc / ( 2 Tiết )

Việc 1: Lập mấu âng/ âc.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng.
+ Biết cấu tạo vần có âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác.
- PP : Quan sát, vấn đáp.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 2: Viết.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Viết được vần âng/ âc, tiếng có vần âng/âc ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
Việc 3: Đọc.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Việc 4: Viết chính tả.
* Đánh giá:
- Tiêu chí:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát.


+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét.

LUYÖN TO¸N:

ÔN LUYỆN TIÕT 3

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- Biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi đã học.
- Vận dụng được bảng cộng, trừ vào bài tập.
- Yêu thích học toán.
- Rèn luyện năng lực phán đoán, nhận biết nhanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở Em tự ôn luyện Toán.
III. NỘI DUNG ÔN LUYỆN:

* Phương án hỗ trợ:
- Giúp HS hoàn thành phần khởi động đọc bảng cộng, trừ đã học.
- HS TB: Hướng dẫn hs đánh số vào hình vẽ từ các số đã cho từ đó theo dõi giúp các nhóm phân tích
các hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo. Từ đó vận dụng tìm đúng số ở hình vẽ có tổng bằng 9.
- HS KG: tự so sánh. Làm đúng , nhanh các bài tập.
- Trò chơi: cho Hs chơi điền nhanh đúng số
* HĐ vận dụng: Trò chơi: Điền số.
* Đánh giá :
- Tiêu chí:+ Biết điền các số đúng vào ô còn trống.
+ Trình bày đẹp, rõ ràng,
- Phương pháp: Quan sát sản phẩm, vấn đáp.
- Kỷ thuật : Ghi chép ngắn những nhóm hs chưa điền đúng theo yêu cầu bài tập. Tôn vinh học tập.
* HDƯD:
- Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học.

LUYỆN TIẾNG VIỆT:

LUYỆN TIẾT 3

I. MỤC TIÊU: Giúp HS:

- Củng cố đọc, viết tiếng có vần âm/ âp. Biết cách vẽ mô hình, đưa tiếng vào mô hình đọc trơn, phân
tích.
- Đọc to, rõ ràng, bước đầu biết ngắt, nghỉ theo dấu câu, tìm được tiếng có vần âm/ âp.
- HS có hứng thú học tập và yêu thích môn học.
- Phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Vở THTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Khởi động:
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ"
- Lớp tham gia chơi.
2. HĐTH:
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa.
H- Đọc đồng thanh nhiều lần.
H - đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT
T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS.


T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
+ Phát âm rõ, đúng.
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
* Việc 2: HD làm bài tập.
T – HD H đưa tiếng có vần âm/ âp vào mô hình
T - HD học sinh tìm và viết đúng các tiếng có vần âm/ âp trong bài.
T - Theo dõi giúp đơ
T- Theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng.
* Đánh giá:
+ Tiêu chí:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+ Tìm và viết đúng các tiếng có vần âm/ âp.
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời
3. HDƯD:
- Về nhà luyện đọc, luyện viết
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.

SINH HOẠT TẬP THỂ:

SINH HOẠT LỚP

I MỤC TIÊU

- HS biết được tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua.
- Nắm kế hoạch tuần tới.
II NỘI DUNG;

1. Sinh hoạt văn nghệ: Tổ chức cho HS hát tập thể, nhóm, song ca, đơn ca.
2. Đánh giá tình hình hoạt động của lớp trong tuần qua:
- Mời chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành sinh hoạt.
- T nhận xét chung.
a. Ưu điểm
- Các em đi học đầy đủ, chuyên cần, đúng giờ.
- Trang phục đúng quy định ngày thứ 2, thứ 5.
- Vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp, khu vực sạch sẽ.
- Nhiều em có ý thức giúp đơ bạn cùng tiến bộ (Ngọc, Hải, ...)
- Một số em có nhiều tiến bộ trong học tập: Hùng, Phát, Trinh
b. Tồn tại: Một vài em tiếp thu bài còn chậm: Đạt
Chữ viết chưa đúng quy trình: Phát, Phương
3. Kế hoạch tuần tới:
- Duy trì phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 22-12.
- Phát huy ưu điểm của tuần trước, khắc phục khuyết điểm.
- Đi học chuyên cần, đúng giờ.
- Duy trì nền nếp các hoạt động dạy và học.
- Tăng cường phụ đạo H còn hạn chế, cụ thể:
+ Thứ hai, thứ tư: rèn kĩ năng đọc tiếng.


+ Thứ ba, thứ năm: rèn kĩ năng viết.
+ Thứ sáu: rèn kĩ năng toán.
– Gặp phụ huynh trao đổi việc học của những em học còn hạn chế các kĩ năng.
- Thực hiện tốt nề nếp hoạt động truy bài đầu giờ, hoạt động giữa giờ.
- Tiếp tục rèn chữ viết, kĩ năng đọc tiếng cho H.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh và tự giác làm vệ sinh trường, lớp sạch sẽ.
- Tiếp tục chăm sóc bồn hoa, cây cảnh của lớp.
**********************************Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×