Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 15 (1)

Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019

TUẦN 15
Thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2018.
TIẾT 1: CHÀO CỜ
TIẾT 2+3: TIẾNG VIỆT
VẦN ĂM/ ĂP ( 2T)
V1: Lập mấu ăm/ ăp
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm chính và âm cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần ăm/ ăp, tiếng có vần ăm/ăp ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết

- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT 4: TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
- Thực hiện được phép cộng,trừ trong phạm vi 9. Viết được phép tính thích hợp với hình
vẽ.
- Làm bài 1(cột 1,2), không làm cột 3,4;bài 2(cột 1), không làm cột 2,3; bài 3 ( cột
1,3),không làm cột 2; bài 4.
- Giáo dục tính cẩn thận, trình bày sạch sẽ khi làm bài.
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề
II/ Chuẩn bị
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

1


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
bảng phụ, giấy, bút màu.
III/ Các hoạt động dạy học:
ND- T. Gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra
T gọi H bảng trừ trong phạm vi 9
bài cũ
T nhận xét
H thực hiện


2.Dạy bài mới T giới thiệu bài - ghi đề bài lên bảng
Bài 1: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- HS đọc yêu cầu bài 1
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được phép tính cộng, trừ
- H làm bài vào vở
trong phạm vi 9
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- HS đọc yêu cầu bài
- Tiêu chí đánh giá:
- H làm bài vào vở
+ Vận dụng được các phép cộng, tính
trừ trong phạm vi 9
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 3: Tính:
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H nêu cách tính và làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- HS đọc yêu cầu bài
- Tiêu chí đánh giá:
- H làm bài vào vở
+ Vận dụng được các phép tính cộng, trừ
trong phạm vi 9 để tính kết quả và điền
dấu.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài
toán
- Yêu cầu viết phép tính thích hợp
- Có 3 con gà, thêm 3 con
- Tiêu chí đánh giá:
nữa. Hỏi có tất cả mấy con
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng gà?
phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
3. Củng cố
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
3+ 6 = 9
dặn dò (3-4')
- Nhận xét giờ học
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

2


Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019

BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: LUYỆN TIẾNG VIỆT
VẦN ĂM/ ĂP
. Mục tiêu:
- Đọc được bài ứng dụng có vần mới ăm/ ăp.
- Đưa tiếng vào mô hình.
II.Đồ dùng dạy học
- STV-CNGD, BP, vở
III. Các hoạt dạy học
1. Khởi động
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ"
- Lớp tham gia chơi.
2. HĐTH
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa
H- Đọc đồng thanh nhiều lần.
H - đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT
T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu
T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
* Việc 2: HD làm bài tập
T – HD H đưa tiếng nằm, gặp vào mô hình
T - HD học sinh tìm và viết đúng các tiếng có vần ăm/ăp trong bài
T - theo dõi giúp đơ
- T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+ Tìm và viết đúng các tiếng có vần ăm/ ăp
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời
3. HDƯD
- Về nhà luyện đọc, luyện viết
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
TIẾT 2: LUYỆN TOÁN
BÀI 1,2,3,4 TUẦN 15
I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 10.
- Làm được bài tập 1,2,3,4
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

3


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 1:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 2:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 3:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Thứ ba ngày 4 tháng 12 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
VẦN ÂM/ ÂP ( 2T)
V1: Lập mấu âm/âp
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm đệm và âm chính
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần âm/ âp, tiếng có vần âm/âp ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

4


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT3: TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
- Thực hiện được phép cộng,trừ trong phạm vi 9. Viết được phép tính thích hợp với hình
vẽ.
- Làm bài 1(cột 1,2), không làm cột 3,4;bài 2(cột 1), không làm cột 2,3; bài 3 ( cột
1,3),không làm cột 2; bài 4.
- Giáo dục tính cẩn thận, trình bày sạch sẽ khi làm bài.
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề
II/ Chuẩn bị
bảng phụ, giấy, bút màu.
III/ Các hoạt động dạy học:
ND- T. Gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra
T gọi H bảng trừ trong phạm vi 9
bài cũ
T nhận xét
H thực hiện
2.Dạy bài mới
T giới thiệu bài - ghi đề bài lên bảng
Bài 1: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được phép tính cộng, trừ
trong phạm vi 9
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép cộng, tính
trừ trong phạm vi 9
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 3: Tính:
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

- HS đọc yêu cầu bài 1
- H làm bài vào vở

- HS đọc yêu cầu bài
- H làm bài vào vở

5


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu H nêu cách tính và làm vào vở. - H làm bài vào vở
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính cộng, trừ
trong phạm vi 9 để tính kết quả và điền
dấu.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài
- Có 3 con gà, thêm 3 con
toán
nữa. Hỏi có tất cả mấy con
- Yêu cầu viết phép tính thích hợp
gà?

3. Củng cố
dặn dò (3-4')

- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng
phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- Nhận xét giờ học

3+ 6 = 9

TIẾT 4: LUYỆN TOÁN
BÀI 5, 6 ,7, 8 TUẦN 15
I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 10, viết được phép tính thích hợp với hình
vẽ..
- Làm được bài tập 5,6,7,8
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 5:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 10
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 6:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trong phạm vi 10 để điền số.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 7:
- Tiêu chí đánh giá:
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

6


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 8 để điền dấu thích hợp.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 8:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
VẦN ANG/ AC
V1: Lập mấu ang/ac
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần ang/ ac tiếng có vần ang/ac ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT4: TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
- Thực hiện được tính cộng trong phạm vi 10. Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- Làm được bài 1,2,4,5
- Giáo dục tính cẩn thận, trình bày sạch sẽ khi làm bài.
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề.
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

7


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
II/ Chuẩn bị:
bảng phụ, bút màu.
III/ Các hoạt động dạy học:
ND- T. Gian
Hoạt động của T
Hoạt động của trò.
1.Kiểm tra bài T gọi H bảng cộng trong phạm vi 10
củ (4-5')
T nhận xét
H thực hiện
2.Dạy bài mới
a..Giới thiệu
T giới thiệu bài - ghi đề bài lên bảng
bài (1-2')
Bài 1: Tính
b..Luyện tập
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài 1
Bài 1: Tính
- Yêu cầu H làm vào vở.
(4 - 5')
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- H làm bài vào vở
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được phép tính cộng
trong phạm vi 10
Bài 2: Tính
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
Bài 4: Tính
Bài 2: Tính
(6 -7')
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Lưu ý cách viết kết quả cột dọc
- HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu H làm vào vở.
- H làm bài vào vở
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính cộng
Bài 5: Viết
trong phạm vi 10
phép tính
- P P: Quan sát, vấn đáp
thích hợp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
(6 -7')
viết
Bài 3: Tính:
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H nêu cách tính và làm vào
- HS đọc yêu cầu bài
vở.
- H làm bài vào vở
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính cộng,
trừ trong phạm vi 9 để tính kết quả và
điền dấu.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài
- Có 7 con gà, thêm 3 con
toán
gà. Hỏi có tất cả mấy con gà
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

8


Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019
- 7 + 3 = 10

- Yêu cầu viết phép tính thích hợp

3. Củng cố
dặn dò (3-4')

- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ
bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
- T hệ thống kiến thức của bài học
- T nhận xét, dặn dò
Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
VẦN ĂNG/ĂC

V1: Lập mấu ăng/ăc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm chính và âm cuối.
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần ăng/ ăc, tiếng có vần ăng/ăc( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét

GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

9


Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019
TIẾT 3: TOÁN
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

IMục tiêu:
- Làm được tính trừ trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
- H làm được BT 1,2,3,4.
- Ham mê học toán
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề.
II.Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ BT4, VBT(T56)
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
ND - TG -HĐ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
*Giới thiệu:
*Giáo viên dùng mẫu vật để thành lập và
Phộp trừ trong ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 10.
phạm vi 10.
10 – 1 = 9
10 – 9 = 1...
- Giáo viên đọc mẫu, xóa dần.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Lập được các phép tính trừ trong phạm
vi 10. Học thuộc bảng trừ trong phạm vi
10.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- HS đọc yêu cầu bài 1
Bài 1: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- H làm bài vào vở
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được phép tính trừ trong
phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài 1
- Yêu cầu H làm vào vở.
- H thảo luận nhóm
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
- H làm bài vào vở
+ Vận dụng được các phép tính trừ
trong phạm vi 10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 3: Tính:
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài 1
- Yêu cầu H nêu cách tính và làm vào vở. - H thảo luận nhóm
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
- H làm bài vào vở
+ Vận dụng được các phép tính cộng, trừ
trong phạm vi 10 để tính kết quả và điền
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

10


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
dấu.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Có 10 quả bí, bớt đi 4
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài toán quả bí. Hỏi còn lại mấy
quả bí?
- Yêu cầu viết phép tính thích hợp

3.Củngcố –dặn
dũ (5’)

- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng
phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- T hệ thống kiến thức của bài học

10 - 4 = 6

TIẾT 4: LUYỆN TOÁN
ÔN TẬP
I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 9,10.
- Làm được bài tập 1,2,3,4
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 1:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 9,10
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 2:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 9,10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 3:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 9,10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

11


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
Bài 4:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 9,10
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Thứ sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018.
TIẾT 3+4: TIẾNG VIỆT
VẦN ÂNG/ÂC( 2T)
V1: Lập mẫu âng/ âc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần âng, âc
+ Đưa được vần âng/âc vào mô hình
+ Biết kiểu vần có âm chính và âm cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần âng/âc, tiếng có vần âng/ âc ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả.
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN VẦN ANG/AC
. Mục tiêu:
- Đọc được bài ứng dụng có vần mới ang/ac
- Đưa tiếng vào mô hình.
II.Đồ dùng dạy học
- STV-CNGD, BP, vở
III. Các hoạt dạy học
1. Khởi động
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

12


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ"
- Lớp tham gia chơi.
2. HĐTH
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa
H- Đọc đồng thanh nhiều lần.
H - đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT
T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu
T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
* Việc 2: HD làm bài tập
T – HD H đưa tiếng vàng, nhạc vào mô hình
T - HD học sinh tìm và viết đúng các tiếng có vần ang /ac trong bài
T - theo dõi giúp đơ
- T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+ Tìm và viết đúng các tiếng có vần ang/ ac
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời
3. HDƯD
- Về nhà luyện đọc, luyện viết
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
TIẾT 3: SINH HOẠT TẬP THỂ
1. Mục tiêu:
- Học sinh nắm được những ưu điểm, tồn tại trong tuần qua, hướng sửa chữa.
- Học sinh nắm kế hoạch đội tuần tới
- Học sinh nghiêm túc, tự giác trong giờ sinh hoạt.
2. Chuẩn bị:
T: Kế hoạch trong tuần tới.
H: Nắm những ưu điểm, tồn tại trong tuần qua.
3.Hoạt động dạy học
1. Khởi động: 4-5’
Việc 1: Ban văn nghệ hướng dẫn hát tập thể
2. Tiến hành sinh hoạt:
Việc 1:: CTHĐT nhận xét mọi hoạt động tuần qua
- Yêu cầu các phân đội sinh hoạt nhận xét các hoạt động trong tuần qua, trưởng sao hướng dẫn sinh hoạt và báo cáo lại
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

13


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- Yêu cầu trưởng ban lần lượt báo cáo
- T khen những học sinh thực hiện tốt công việc tuần qua, phê bình những học sinh chưa
thực hiện tốt, hay làm việc riêng trong giờ học, đi học muộn
Việc 2: Kế hoạch tuần tới
- GV nêu kế hoạch tuần tới: Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 22/12
+ Chấp hành mọi qui định của nhà trường. Tập trung hoạt động sao. Chăm sóc hoa, vệ
sinh phong quang.Giao việc cụ thể từng tổ.
- Thực hiện tốt an toàn giao thông
3. Phần kết thúc- Ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát theo chủ điểm

GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×