Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 13 (2)

Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019

TUẦN 13
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018.
TIẾT 1: CHÀO CỜ
TIẾT 2+3: TIẾNG VIỆT
VẦN ƯƠ
V1: Lập mấu ươ
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng
+ Biết cấu tạo vần có âm đệm và âm chính
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần ươ, tiếng có vần ươ ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết

- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả: Đi Huế
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT 4: TOÁN
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7
I.MỤC TIÊU:
-Thuộc bảng cộng. Biết làm tính cộng trong phạm vi 7, viết được phép tính thích hợp với
hình vẽ.
- Hoàn thành bài tập 1, bài 2 dòng 1, bài 3 dòng 1 và bài 4
- Thích học toán.
- Giải quyết được vấn đề khi có sự trợ giúp
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Hình tam giác, hình vuông, hình tròn mỗi loại có số lượng là 7 cái.
Phiếu học tập BT 3, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3,
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

1


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1. Sách Toán 1. Bảng con.Vở Toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
ND - TG
hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài
Làm bài tập 3/ 67:(Điền dấu < , >, =). 3 HS lên bảng lớp làm,
cũ:( 4 phút)
1HS nêu yêu cầu.


cả lớp làm bảng(con)
GV nhận xét .
2. Bài mới
a.Giới thiệu
Giới thiệu bài, ghi bảng
bài(1 phút).
a, Giới thiệu lần lượt các phép cộng
6 + 1 = 7; 1 + 6 = 7 ; 5 + 2 = 7 ; 2 + 5
b. Giới thiệu
= 7; 4 + 3 = 7; 3 + 4 = 7.
phép cộng,
-Hướng dẫn HS quan sát số hình tam
bảng cộng trong giác trên bảng:
phạm vi 7.(10’) Khuyến khích HS tự nêu bài toán, tự
nêu phép tính.
Quan sát hình tam giác để tự
-GV vừa chỉ vào hình vừa nêu: 6 thêm nêu bài toán:” Có 6 hình tam
1 là mấy?.
giác thêm 1 hình tam giác
-Ta viết:” sáu thêm một là bảy” như
nữa. Hỏi có tất cả mấy hình
sau: 6 + 1 = 7.
tam giác?”
*Hướng đẫn HS học phép cộng 1 + 6= HS tự nêu câu trả lời:”Có 6
7 theo 3 bước tương tự như đối với 6 + hình tam giác thêm 1hình
1 = 7.
tam giác là 7 hình tam giác”.
*Với 7 hình vuông HD HS học phép
Trả lời:” Sáu thêm một là
cộng 5 + 2 = 7;
bảy.
2 + 5 =7 theo3 bước tương tự 6 + 1 = .
7, 1 + 6 = 7.
*Với 7 hình tròn HD HS học phép
cộng 4 + 3 = 7;
3 + 4 = 7 (Tương tự như trên).
b, Sau mục a trên bảng nên giữ lại các
công thức:
6+1=7;5+2=7; 4+3=7;
1+6=7;2+5=7; 3+4=7;
Để HS ghi nhớ bảng cộng, GV có thể
che hoặc xoá từng phần rồi toàn bộ
HS đọc thuộc các phép cộng
phép tính, tổ chức cho HS học thuộc.
trên bảng.(CN-ĐT)
- Tiêu chí đánh giá:
+ Lập được các phép tính cộng trong
phạm vi 7. Học thuộc bảng cộng.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết.
*Bài 1: Tính
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

2


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- Bài tập yêu cầu làm gì?
b.Thực hành
- Lưu ý các viết kết quả cột dọc
- Nêu yêu câu bài tập
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Làm vào vở
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được các phép tính cộng
trong phạm vi 7
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
*Bài 2: Tính
- Nêu yêu câu bài tập
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Làm vào vở
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được các phép tính cộng
trong phạm vi 7.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
*Bài 3: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Nêu yêu câu bài tập
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Làm vào vở
- Lưu ý cách tính: Lấy số thứ nhất
cộng với số thứ hai kết quả được bao
nhiêu cộng tiếp với số thư ba.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được các phép tính cộng
trong phạm vi 7.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
Bài 5: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài ” Có 6 con bướm thêm 1 con
toán
bươm nữa. Hỏi có tất cả mấy
- Yêu cầu viết phép tính thích hợp
con bướm?”
- Tiêu chí đánh giá:
6 + 1= 7
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ
bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
4. Củng cố -dặn - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
dò:(3 phút)
viết
Nhận xét tiết học.
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

3


Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019

BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: LUYỆN TIẾNG VIỆT
VẦN UƠ
. Mục tiêu:
- Đọc được bài ứng dụng có vần mới ươ
- Đưa tiếng vào mô hình.
II.Đồ dùng dạy học
- STV-CNGD, BP, vở
III. Các hoạt dạy học
1. Khởi động
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ"
- Lớp tham gia chơi.
2. HĐTH
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa
H- Đọc đồng thanh nhiều lần.
H - đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT
T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu
T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
* Việc 2: HD làm bài tập
T – HD H đưa tiếng huơ, quở vào mô hình
T - HD học sinh tìm và viết đúng các tiếng có vần ươ trong bài
T - theo dõi giúp đơ
- T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+ Tìm và viết đúng các tiếng có vần ươ
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời
3. HDƯD
- Về nhà luyện đọc, luyện viết
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
TIẾT 2: LUYỆN TOÁN
BÀI 1,2,3,4 TUẦN 13
I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 7, tính cộng trong phạm vi 8.
- Làm được bài tập 1,2,3,4
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

4


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 1:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 7
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 2:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 7
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 3:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 7
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP
V0:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nắm chắc kiểu vần có âm đệm và âm chính
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V1: Làm tròn các nguyên âm
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ các vần có âm đệm và âm chính.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Tìm tiếng có vần chứa âm đệm và âm chính
- Tiêu chí đánh giá:
+ Tìm được các tiếng có vần chứa âm đệm và âm chính.
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

5


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả: hoa hòe, lòa xòa, cá quả, bó que, quà quê
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT3: TOÁN
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7
I.MỤC TIÊU:
-Thuộc bảng trừ.Biết làm tính trừ trong phạm vi 7. Viết được phép tính thích hợp với hình
vẽ
- Làm bài tập 1, bài 2 , bài 3 dòng 1 và bài 4
- Thích học toán.
- Giải quyết được vấn đề khi có sự trợ giúp
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Hình tam giác, hình vuông, hình tròn mỗi thứ có số lượng là 7, bảng phụ ghi
BT1,2,3.
Phiếu học tập bài 3.
-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
ND- TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của giáo viên
1.Kiểm tra bài Làm bài tập 3/68:
( 3 HS lên bảng lớp làm,
cũ:( 4 phút.
cả lớp làm bảng con
Nhận xét
2. Bài mới
a . Giới thiệu bài
b. Thành lập và
Giới thiệu bài : Phép trừ trong phạm vi 7
ghi nhớ bảng trừ
trong phạm vi 7. a, Hướng đẫn HS học phép trừ : 7 - 1 = 6
và 7 - 6 = 1.
GV vừa chỉ vào hình vẽ vừa nêu: 6 bớt 1 -Quan sát hình vẽ để tự
còn mấy?
nêu bài toán: “Có tất cả 7
-Bước 3:Ta viết 7 trừ 1 bằng 6 như sau:
hình tam giác bớt 1 hình
7- 1 = 6
tam giác. Hỏi còn lại mấy
*Sau cùng HD HS tự tìm kết quả phép
hình tam giác?”
trừ 7 - 6 = 1.
-HS tự nêu câu trả lời:
b, Hướng dẫn HS học phép trừ : 7 - 2 =
5 ; 7 - 5 = 2 theo 3 bước tương tự như
“ Có 7 hình tam giác bớt 1
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

6


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
đối với 7 - 1 =6 và 7 -6 = 1.
hình tam giác còn lại 6
c,Hướng dẫn HS học phép trừ 7 - 3 = 4 ; hình tam giác”.
7 - 4 = 3. (Tương tự như phép trừ 7 - 1 = -6 bớt 1 còn 5.
6 và 7 - 6 = 1).
d, Sau mục a, b, c trên bảng nên giữ lại -HS đọc :“bảy trừ một
các công thức
bằng sáu” .
7 -1 = 6;7 - 6 = 1;7 - 2 = 5; 7 - 5 = 2; 7 3 = 4; 7 - 4 = 3 GV xóa dần tổ chức cho
HS học thuộc lòng các phép tính trên
bảng.
HS đ ọc thuộc các phép
-GV nêu một số câu hỏi để HS trả lời
tính trên bảng.(cn- đt):
miệng (VD: Bảy trừ một bằng mấy? Bảy
trừ mấy bằng hai?)
- Tiêu chí đánh giá:
+ Lập được các phép tính trừ trong
phạm vi 7. Học thuộc bảng trừ.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết.
3. Thực hành
Bài 1. Tính
( 15’ phút )
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Nêu yêu câu bài tập
- Lưu ý các viết kết quả cột dọc
- Làm vào vở
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được các phép tính trừ
trong phạm vi 7
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
*Bài 2: Tính
- Nêu yêu câu bài tập
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Làm vào vở
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được các phép tính trừ
trong phạm vi 7.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
Bài 3: Tính
- Nêu yêu câu bài tập
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Làm vào vở
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Lưu ý cách tính: Lấy số thứ nhất trừ
với số thứ hai kết quả được bao nhiêu trừ
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

7


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
tiếp với số thứ ba.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được các phép tính trừ
trong phạm vi 7.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
Bài 5: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài
a. ” Có 7 quả cam, lấy 2
toán
quả cam. Hỏi còn lại mấy
- Yêu cầu viết phép tính thích hợp
quả cam ?”
- Tiêu chí đánh giá:
7-2 =5
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng b. ” Có 7 quả bóng, lấy 2
phép tính.
quả bóng. Hỏi còn lại
- P P: Quan sát, vấn đáp
mấy quả bóng ?”
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
7-3 =4
viết
Củng cố -Dặn
Nhận xét tiết học.
dò(3 phút)
TIẾT 4: LUYỆN TOÁN
BÀI 5, 6 ,7, 8 TUẦN 13
I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 7, tính cộng trong phạm vi 8.
- Làm được bài tập 5,6,7,8
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 5:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 7
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 6:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trong phạm vi 8 để điền số.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 7:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 8 để điền dấu thích hợp.
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

8


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 8:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
VẦN CÓ ÂM CHÍNH VÀ ÂM CUỐI- MẪU AN ( 2T)
V1: Lập mấu an
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vần an là mẫu vần có âm chính và âm cuối.
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần an
+ Đưa được vần an vào mô hình
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần an, tiếng có vần an, ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả: Nghề đan lát
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
TIẾT4: TOÁN
LUYỆN TẬP
I.Mục têu
- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 7.
- Làm bài tập 1, bài 2 ( cột 1, 2), bài 3 (cột 1, 3) và bài 4 ( cột 1, 2)
- Thích học toán.
- Biết hợp tác để giải quyết vấn đề.
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

9


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập bài 3, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3.
- HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
ND - TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Kiểm tra bài
cũ: ( 5 phút

Làm bài tập 2/69:
GV Nhận xét.

2. Bài mới
Giới thiệu bài trực tiếp
a. Giới thiệu bài Bài 1: Tính
(1’)
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Lưu ý cách viết kết quả cột dọc
b .Thực hành
- Yêu cầu H làm vào vở.
(15’)
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được phép tính trừ
trong phạm vi 7
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
Bài 2: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được phép tính trừ
trong phạm vi 7
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
Bài 3: Số ?
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H thảo luận và làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính trừ
trong phạm vi 7 để điền số thích hợp.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,
viết
Bài 4: < , >, =
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- Yêu cầu H thảo luận và làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

4 HS làm bảng lớp- cả lớp
làm bảng con

- Nêu yêu câu bài tập
- Làm vào vở

- Nêu yêu câu bài tập
- Làm vào vở

- Nêu yêu câu bài tập
- Thảo luận và làm bài vào
vở

- Nêu yêu câu bài tập
- Thảo luận và làm bài vào
10


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- Tiêu chí đánh giá:
vở
+ Vận dụng được các phép tính trừ
trong phạm vi 7 để điền dấu thích
hợp.
- P P: Quan sát, vấn đáp
3.Củng cố dặn
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời,

viết
-Nhận xét tuyên dương.
Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018.
TIẾT 1+2: TIẾNG VIỆT
VẦN AT ( 2T)
V0:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đọc và phân tích được vần an
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V1: học vần at
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần at
+ Đưa được vần at vào mô hình
+ Biết kiểu vần có âm chính và âm cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần uê, tiếng có vần uê, tiếng có vần at ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối
nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả: nghề đan lát
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét

GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

11


Trường Tiểu học Mỹ Thủy

Năm học: 2018-2019

TIẾT 3: TOÁN
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8
I.Mục tiêu:
-Thuộc bảng cộng . Biết làm tính cộng trong phạm vi 8. Viết được phép tính thích hợp
như hình vẽ.
- Làm được : Bài 1, bài 2 ( cột 1, 3, 4), bài 3 (dòng 1), bài 4 (a)
- Thích học toán.
- Giải quyết được vấn đề có sự trợ giúp.
II.Chuẩn bị
-GV: Hình vẽ như SGK, phiếu học tập BT 2, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3,
- HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Bảng con.Vở Toán
IIICác hoạt động.
Nội dungHoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
TG
1.Kiểm tra
Làm bài tập 4/70:(Điền dấu <, >, =
(3 HS lên bảng lớp làm, cả
bài cũ:( 4
Nhận xét
lớp làm bảng con)
phút
2. Bài mới

Giới thiệu bài
- Hướng dẫn lập và ghi nhớ bảng cộng
a,Giới thiệu lần lượt các phép cộng 7 + 1 =
8 ;1 + 7 =8
6 + 2 = 8 ; 2 + 6 = 8; 5 +
3 = 8; 3 + 5 = 8 ; 4 + 4 = 8.
-Hướng dẫn HS quan sát số hình vuông ở
hàng thứ nhất trên bảng:
- Quan sát hình để tự nêu
Khuyến khích HS tự nêu bài toán, tự nêu
bài toán:” Có 7 hình vuông
phép tính.
thêm 1 hình vuông nữa.
Hỏi có tất cả mấy hình
Gọi HS trả lời:
vuông?”
-GV vừa chỉ vào hình vừa nêu: 7 thêm là
mấy?.
-HS tự nêu câu trả lời:”Có
-Ta viết:” 7 thêm 1 là 8” như sau: 7 + 1 =
7 hình vuông thêm 1hình
8.
vuông là 8 hình vuông”
*Hướng đẫn HS học phép cộng 1 + 7= 8
Trả lời:” 7 thêm 1 là 8 “.
theo 3 bước tương tự như đối với 7 + 1 = 8.
*Với 8 hình vuông ở hàng thứ hai, HD HS
học phép cộng 6 + 2 = 8 ; 2 + 6 =8 theo3
Nhiều HS đọc:” 7 cộng 1
bước tương tự 7 + 1=8, 1 + 7 = 8.
bằng 8” .
*Với 8 hình vuông ở hàng thứ ba, HD HS
học phép cộng 5 + 3 = 8 ; 3 + 5 = 8 (Tương
tự như trên).
*Với 8 hình vuông ở hàng thứ tư, HD HS
học phép tính 4 + 4 = 8.
b, Sau mục a trên bảng nên giữ lại các

GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

12


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
công thức:
7 + 1 = 8 ; 6 + 2 = 8 ; 5 + 3 =8
1 + 7 = 8 ; 2 + 6 = 8 ; 3 + 5 = 8; 4 + 4 = HS đọc thuộc các phép
8.
cộng trên bảng
- Tiêu chí đánh giá:
+ Lập được các phép tính cộng trong
phạm vi 8. Học thuộc bảng cộng trong
phạm vi 8.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết.
3. Thực hành Bài 1: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài 1
- Lưu ý cách viết kết quả cột dọc
- Yêu cầu H làm vào vở.
- H làm bài vào vở
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Thực hiện được phép tính công trong
phạm vi 8
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 2: Tính
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu H làm vào vở.
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- H làm bài vào vở
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính cộng
trong phạm vi 8
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 3: Tính:
- Bài tập yêu cầu làm gì?
- HS đọc yêu cầu bài
- Yêu cầu H nêu cách tính và làm vào vở. - H làm bài vào vở
- Chữa bài, chốt, đánh giá.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Vận dụng được các phép tính cộng trong
Trò chơi
phạm vi 8 để tính kết quả.
( 4 phút)
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- Yêu cầu hs quan sát tranh và nêu bài toán - Có 6 con cua, thêm 2 con
- Yêu cầu viết phép tính thích hợp
cua nữa. Hỏi có tất cả mấy
con cua?
6 + 2 = 8
- Tiêu chí đánh giá:
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

13


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng
3.Củng cố
phép tính.
dặn dò:
- P P: Quan sát, vấn đáp
(3 phút)
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
- Nhận xét giờ học
TIẾT 4: LUYỆN TOÁN
BÀI 1,2,3,4
I.Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng, tính trừ trong phạm vi 7, tính cộng trong phạm vi 8.
- Làm được bài tập 1,2,3,4
- Có thái độ từ giác trong tập, yêu thích môn toán.
- Biết hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề.
II.Chuẩn bị: T: Nội dung bài tập
- HS: Vở BT
III.Các hoạt động
II. HĐ DẠY HỌC
Bài 1:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng trừ trong phạm vi 7
- P P: Vấn đáp, quan sát
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng..
Bài 2:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết làm tính cộng, trừ trong phạm vi 7
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
Bài 3:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biết vận dụng các phép tính cộng trừ trong phạm vi 7
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Bài 4:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính.
- P P: Quan sát, vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết
Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018.
TIẾT 3+4: TIẾNG VIỆT
VẦN ĂN ( 2T)
V0:
- Tiêu chí đánh giá:
+ Đọc và phân tích được vần at
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

14


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V1: Làm tròn môi âm i
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm to, rõ ràng, đúng vần ăn
+ Đưa được vần ăn vào mô hình
+ Biết kiểu vần có âm chính và âm cuối
+Thao tác trên mô hình nhanh, chính xác
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.
V2: Viết
- Tiêu chí đánh giá:
+ Viết được vần ăn, tiếng có vần ăn ( Độ cao, điểm đặt bút, cách nối nét,...)
- PP : Quan sát , vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, viết nhận xét.
V3. Đọc
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
V4. Viết chính tả
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm. Thao tác đúng, dứt khoát
+Viết đúng câu, đúng tốc độ bài chính tả: ở nhà trẻ
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét
BUỔI CHIỀU:
TIẾT 1: LUYỆN TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP
. Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố các vần có âm đệm và âm chính.
- Đưa tiếng vào mô hình.
II.Đồ dùng dạy học
- STV-CNGD, BP, vở
III. Các hoạt dạy học
1. Khởi động
- CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Đi chợ"
- Lớp tham gia chơi.
2. HĐTH
* Việc 1: Đọc sách giáo khoa
H- Đọc đồng thanh nhiều lần.
H - đọc cá nhân, đọc nhóm đôi, nhóm lớn, ĐT
T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

15


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Phát âm rõ, đúng
+ Đọc đúng các tiếng sgk . Đọc đúng tốc độ theo yêu cầu.
- PP : Quan sát, vấn đáp
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng,
* Việc 2: HD làm bài tập
T – HD H đưa tiếng vào mô hình
T - HD học sinh tìm các tiếng có vần oa, oe, uê trong bài
T - theo dõi giúp đơ
- T theo dõi nhận xét vở của một số HS - tuyện dương H viết đẹp, đúng.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Nghe đúng tiếng từ GV đọc, phân tích được cấu trúc ngữ âm.Thao tác đúng, dứt khoát
+ Tìm và viết đúng các tiếng có vần oa,oe,uê
- PP : Quan sát, vấn đáp, viết
- KT : Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời
3. HDƯD
- Về nhà luyện đọc, luyện viết
- Chia sẻ với người thân những gì mình đã học.
TIẾT 3: SINH HOẠT TẬP THỂ
1. Mục tiêu:
- Học sinh nắm được những ưu điểm, tồn tại trong tuần qua, hướng sửa chữa.
- Học sinh nắm kế hoạch đội tuần tới
- Học sinh nghiêm túc, tự giác trong giờ sinh hoạt.
2. Chuẩn bị:
T: Kế hoạch trong tuần tới.
H: Nắm những ưu điểm, tồn tại trong tuần qua.
3.Hoạt động dạy học
1. Khởi động: 4-5’
Việc 1: Ban văn nghệ hướng dẫn hát tập thể
2. Tiến hành sinh hoạt:
Việc 1:: CTHĐT nhận xét mọi hoạt động tuần qua
- Yêu cầu các phân đội sinh hoạt nhận xét các hoạt động trong tuần qua, tr ưởng sao
hướng dẫn sinh hoạt và báo cáo lại
- Yêu cầu trưởng ban lần lượt báo cáo
- T khen những học sinh thực hiện tốt công việc tuần qua, phê bình những học sinh
chưa thực hiện tốt, hay làm việc riêng trong giờ học, đi học muộn
Việc 2: Kế hoạch tuần tới
- GV nêu kế hoạch tuần tới: Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày
22/12
GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

16


Trường Tiểu học Mỹ Thủy
Năm học: 2018-2019
+ Chấp hành mọi qui định của nhà trường. Tập trung hoạt động sao. Chăm sóc hoa,
vệ sinh phong quang.Giao việc cụ thể từng tổ.
- Thực hiện tốt an toàn giao thông
3. Phần kết thúc- Ban văn nghệ cho cả lớp hát bài hát theo chủ điểm

GV: Nguyễn Thị Thanh Bình

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×