Tải bản đầy đủ

QD267 QT VHBD duong day trung ap

Ký bởi: Văn thư-Văn phòng Ký bởi: Văn thư-Văn phòng
Tập Đoàn Điên Lực Việt Nam
Tổng công ty Điện lực TP.HCM
Email:vanphongevn@evn.com.vn
Thời gian ký:5/3/2019 15:14 Email:vp@hcmpc.com.vn
Số VB đến:2646
Thời gian ký:5/3/2019 15:46

TAP DOAN
DICN L11C VIET NAM
Sty

/QD-EVN

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOc lap - Ty do - 14nh phitc
Ha N0i, ngay timing 03 nam 2019

QUYET DINH
Ve vi0 ban hanh Quy trinh van hank, kiem tra va
Bao duil•ng, sira chila throng day trung ap

trong Tap doan
Quffie gia Vi't Nam
TONG GIAM DOC TAP DOAN DICN

VIET NAM

Can cir Nghi dinh so 26/2018/ND-CP ngay 28 thang 02 nam 2018 dm Chinh
phu ve Dieu le to chirc va hog dOng cila Tap doan Dien luc Viet Nam;
Can cu Nghi dinh, 14/2014/ND-CP ngay 26 thang 02 nam 2014 dm Chinh
phu ve Quy dinh chi tie thi hanh Luat dien luc ye an toan dien;
Can cu Thong to so 31/2014/TT-BCT ngay 02 thang 10 nam 2014 dm BO
truang Bo Cong Thuang ye Quy dinh chi tiet mot so not dung ve an toan dien;
Can cir Quy pham trang bi dien (11TCN-19-2006/BCN) cila BO Cong nghiep
nay la BO Cong Thuang,
Theo de nghi cua Truerng Ban ICS'T thuat- San xuat, Truong Ban An toan,
QUYET DINH:
Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay "Quy trinh van hanh, kiern tra va
Bao duong, sira chaa du6ng day trung ap" ap dung trong Tap doan Dien luc Viet
Nam.
Dieu 2. Quyet dinh nay có hieu luc sau 15 ngay ke tir ngay 14 ban hanh va
thay the cho Quyet dinh so 275/QD-EVN-KTLD-KTAT ngay 31/01/2005 dm
Tong Giam dt)c T6ng cong ty Dien lkrc Viet Nam ve viec ban hanh Quy trinh van
hanh, kiern tra va bao duang, sira chira du&ng day trung ap.
Dieu 3. Cac PIK') T6ng Giam d6c EVN, Throng cac Ban thuOc HOi ang
thanh vien, Chanh Van phong, Tru&ng cac Banchirc nang EVN, Ngued dUng dAu
cac don truc thuOc EVN, Nguiyi dUng dau cac Cong ty do EVN nam gift 100%
von diet' le (Cong ty TNHH MTV cap II), Nsuoi sdimg dau cac Cong ty con do
Cong ty TNHH MTV cap II nam gilt 100% von dial le, Nguiyi dai dien phan von
cua EVN, cua Cong ty TNHH MTV cap II tai cac Cong ty co phan, Cong ty
TNHH chit' trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.

- NIur Dieu 3 (e-copy);
- Hpi d6ng thanh vien (e-copy de. b/c);
- Cac Ban EVN: PC, KD (e-copy);
- Ltru: VT, KTSX, AT.


6 •TAP DOAN
DIEN INV VIET NAM
S6: JO- /QD-EVN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dac lap - Tu. do - Hanh phtic
Ha N0i, ngay CA( thong nam 2019

QUYET DINH
Ve viec ban hanh Quy trinh van hanh, kiem tra va
Sao dtro•ng, sira chlia duirng day trung ap
trong T4p doan Dien lire QuOc gia Viet Nam
TONG GIAM DOC TAP DOAN DIEN LIIC VIET NAM
Can cir Nghi dinh s6 26/2018/ND-CP ngay 28 thong 02 nam 2018 dm Chinh
phu ye Dieu le to chirc va hog dOng dm Tap doan Dien lint Viet Nam;
Can cu Nghi dinh so 14/2014/ND-CP ngay 26 thong 02 nam 2014 dm Chinh
phi" ye Quy dinh chi tie thi hanh Lu4t dien
ye an toan dien;
Can cir Thong to so 31/2014/TT-BCT ngay 02 thong 10 nam 2014 dm BO
truOrng BO COng Throng ye Quy dinh chi tiet mot so not dung ye an toan dien;
Can cu Quy phgn trang bi dien (11TCN-19-2006/BCN) crla Bo COng nghiep
nay la BO COng Thriving;
Theo de nghi cua Truong Ban 1(57thu4t- San xuat, Truang Ban An toan,
QUYET DINH:
Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay "Quy trinh van hanh, kiem tra va
Bao dutrng, sira china dtramg day trung ap" ap dung trong T4p doan Dien lgc Viet
Nam.
then 2. Quyet dinh nay co hieu lgc sau 15 ngay ke tin ngay k)', ban hanh va
thay the cho Quyet dinh so 275/QD-EVN-KTLD-KTAT ngay 31/01/2005 cfra
Tong Giam dOc Tong tong ty Dien lgc Viet Nam ye yiec ban hanh Quy trinh van
hanh, kiem tra va bac) &fang, sira chira du6ng day trung ap.
Dieu 3. Cac Pilo Tong Giam doc EVN, Truang cac Ban thuOc HOi (rang
thanh yien, Chanh Van phong, Throng cac Ban chirc nang EVN, Nguai dimg dau
cac dun trgc thuOc EVN, Nguoi dUng dau cac Cong ty do EVN nam girl 100%
Win dieu le (Cong ty TNHH MTV cap II), Ngueri sdUng dau cac COng ty con do
Cong ty TNHH MTV cap II nam gift 100% von dieu le, NgtrOi dai dien phan von
cua EVN, cua Cong ty TNHH MTV cap II tai cac Cong ty co phAn, Cong ty
TNHH chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.

Noi nhfin:
- Nhu DiL 3 (e-copy);
- HOi ang thanh vier' (e-copy tie b/c);
- Cac Ban EVN: PC, KD (e-copy);
- Luu: VT, KTSX, AT.


TAP DOAN
DIEN LIIC VIET NAM

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dim - Ty. do - Hph phfic

QUY TRINH
VAN HANH, KIEM TRA VA BAO DU'ONG, sfrA CHITA
DUtING DAY TRUNG AP
(Ban hanh kern theo QuyEt dinh sa161/QD-EVN ngay .0gthang 03 nam 2019
mica Tang Giam doc Tdp Goan Dien lye Viet Nam)
Clurcrng
QUY DINH CHUNG
Dieu 1. Pham vi dieu chinh
Quy trinh nay quy dinh cac yeu cau va trinh to thvc hien cho cong tac quan
1$, van hanh, bao du'ang, sira chira va nghiem thu during day tai dien teen khong,
co dien ap tren lkV den 35kV dung day tin.
Dieu 2. D6i tuong ap dung
1. Tap down Dien li,rc Viet Nam;
2. Cac Cong ty con do EVN Warn gal 100% von dieu le;
3. Cac Cong ty con do Cling ty thuOc Khoan 2 Dieu nay nim gift 100% von
dieu le;
4. Ngueti dai dien phan vein cua EVN, Nguoi dai dien phAn von fop cua cac
Cong ty thuloc Khoan 2, Khoan 3 Dieu nay tai Cong ty Co phan, Cong ty
Trach nhiem him han.
5. Cac to chirc, ca nhan co lien quan.
Dieu 3. Giai thich tir ngu va cac tir vie't tit
Trong Quy trinh nay, cac tir net va tir viet tit duoi day &clic hieu nhu sau:
6. EVN: Tap doan Dien l‘rc Viet Nam.
7. TCT DL: Cac TOng cong ty Dien ltrc mien ffac, mien Trung, mien Nam,
thanh ph6 Ha NOi va thanh phO HO Chi Minh.
8. DDK: DuZyn4 day tai dien tren,khong la cong trinh truyen tai va phan phi
dien rang, bo tri ngoai trai mac tren vat cach dien va phi kien, da.'t tren cot
hoac ten ket cau cua ding trinh khac (cau, dap v.v.). DDK ducfc tinh tir cac
diem mac day cua DDK len xa cot cong hoac ket cau khac cila tram dien.
9. Don vi quany vein hanh la don vi trkrc tiep thi,rc hien cong viec quan ly, van
hanh cac thiet bi dien, dtrimg day dan dien.
10. Nhan viers clan vi cong tac la nguari dm don vi cong tic trirc tiep thvc hien
cong vice do-ngu&i chi huy trgc tiep phan cong.

1/38


COng
11. TT-31/2014: Thong tu, so 31/2014/TT-BCT ngay 02/10/2014 ciia
Thtrcmg Quy dinh chi tiet mot so not dung ye an toan dian.
12. ND-14/2014: Nghi dinh so ,14/2014/ND-CP ngay 26 thang 02 nam 2014
quy dinh chi tiet thi hanh Luat din ltrc ye an toan dian.
cua Chinh
13. MBA: May bien
14. MC: May cat.
15. TI: May bien dung dian.
16. TU: May bien dian ap.
17. FCO: Cu chi to rai.
18. LBFCO: Cau chi to rai cat c6 tai.
19. DCL: Dao each ly.
20. Luoi trung ap la luai din co cap din ap danh dinh tren 1000V den 35kV.
Chuang II
QUAN LY VAN HANH
MUC- A. CAC YEU CAU CHUNG YE QUAN L'1? VAN HANH
Dieu 4. Cac dan vi quan 15, van hanh du6ng day phai co du cac tai lieu va
dugc cap nhat bang phan mam He thOng quan ly ky thuat sau:
1. Van ban giao nhiam vu quan 1y dm cap c6 tham quyan.
2. H6 sa nghiam thu day du nhu Dieu 83.
ban ye ky thuat lien
du6ng day baog6m cac thong
3. L5/ lich,chi fiat
quan den timg vi tri cot va day day (ma hiau day,,st'r,cot, xa, phi; kian,
ot ncOt.v.v.). Ly lich
mong, tiap dia, chieu dai khoang cot, khoang neo, mi
du6ng day phai cap nhat day du cac ket qua kiem tra, thi nghiam cac thiet
bi tren dung day Ara tinh hinh sira chfra, thay dui nang cap (neu co).
4. Nhat ky van hanh cap nhat tinh hinh van hanh cua duong day bao gOrrl tinh
trang mang tai, din ap, cac hien Wang bat thuong, tinh hinh sir co cilia
du6ng day va cac str kin lien quan.
Cac tai lieu ksi thuat not ten phai dugs quan 15/ a it nhat a 2 cap bao gum
don vi quan 15/ true tiep va dan vi quan ly cap ten. Cac phieu kiem tra dinh kSi
lien quan den du6ng day phai km Col thieu 12 thang. Cac bien ban thi nghiam can
tinh trang thiet bi; Doi yai bien ban kiem tra dinh kY
phai ltru giu de,danh
du6ng day chi can km gift 12 thang.
Dieu 5. Dan vi quan ly true tip throng day phai co trach nhiam:
1. Du phong vat to san sang xir 15, sir c6' va sira chila duang day. Vic quan
1)", du phOng phai c6 so theo dui time:mg xuyen va dtrac cap nhat theo quy
dinh.

a

2/3 8


2. Vat tu du phong phai dung chung loai va quy each, dugc bao quan tot theo
quy dinh k9 thuat. Sau khi sir dung vat tu du phong phai dugc 1)6 sung ngay
cho du so lugng theo quy dinh.
3. Khong dugc de Cdri cac vat tu kS, thuat du phong con tot
hong va phe

thiet bi hu

Dieu 6. Mire du phong toi thieu cac vat tu chu yeu tai kho don vi guan ly
duang day dugc quy dinh trong bang sau:

So
TT

Ten vat tu ky thuat, thiet bi, phu kien du phong

Don vi

S6 lugng du
phong cho rn•Si
loai theo tiet dien
day va cho miii
loai each dien

1

Day clan

Met

200

2

Day chOng set

Met

200

3

Ong not day dan

Chiec

10

4

Ong not day clan ch6ng set

Chiec

5

5

Khoa neo day clan (CO phu kien kern theo)

BO

5

6

Khoa d'a day &An (co phi' kien kern theo)

B6

5

7

KhOa neo day ch6ng set (co phu kien kern theo)

B6

3

8

KhOa dCy day ch6ng set (co phu kien kern theo)

136

3

9

Cach dien dog

Chiec

10-20

10

Chu8i each dien

Chu&

4-6

11

Cdu chi tu roi

Chik

6-12

12

Ch6ng set van

Qua

6-12

13

Cac loai kep ep

Chiec

15

14

Cac lodi day chi

Sgi

6-12

Kho cua Cong ty Dien luc can phai du phOng mot s6 vat tu chit yeu de ho trg
cho cac don vi guan ly duang day va dui phu vai cac tru6ng hop thien tai. Cac vat
tu nay bao gum cot, day dan, ddy chong set, bat each dien, phu kien cac loai du
cho mot khoang neo dai nhat irng
moi chung loai day dan Bang van hanh.
Dieu 7. Can cir vao to chirc san xudt cua minh, cac don vi phai trang bi thiet
dung cu phi' hop phuc vu ding tac sira chCra, guan 1y van hanh duong day cho
cong nhan.
coac phircmg tien, dung cu dUng trong cong tac van hanh, sira chila va )(U. 1)'T
sir o phai dugc bao dung thuang xuyen, dinh kST kiern tra thin nghiem lai.
Dieu 8. Dan vi guan 1ST duang ddy phai có bien phap tang cuang bao ve khi
cot &thing day a cac vi tri sau:

3/38


1. Sat clueing giao thong, sat bey song, suOi nai c6 the bi cac phucmg tien giao
thong va cham.
2. Wing bi ung va ngap nuac.
3. Tren cac wan doi , nui nai c6 the bi nuac mtra hoac lu x6i mon, hoac nai c6
the bi dat da la lam flu hong cot.
4. Sat bei song, su6i co kha nang sat la, bai Hen co kha nang bi nhiem man va
x6i mon.
5. Phi hop ding cac don vi thi cong xay dung, tang cueing bao ve cac cot tai
vi tri có cong trinh xay dung, cong trinh ciao, dap ma duong gan clueing day
c6 nguy co anh htrang den an toan van hanh ltrai dien.
Dieu 9. Dan vi quan ly clueing day phai co trach nhiem thong bao ND14/2014 cho chinh quyen cac dia phuang va ngtrai dan a d9c tuyen,dueng,day di
qua, hoeing dan viec thuc hien cac quy dinh trong Nghi dinh, thong nhat bien
phap cu the phoi hop kiem tra, phat hien lap bien ban va xir ly cac vv viec vi
pharn hanh lang bao ve tuyen day va cong trinh duong day.
Chu se/ hi:ru cong trinh phai to chirc thuc hien cac cong viec sau: xir ly, quan
ly an toan cac cong trinh khong con khai thic, sir dung doi vii luai dien phai thao
thu hoi cac ket cau ltrai dien va hoan tra mat bang trong yang 6 thing ke tir
khi luai dien duac tach khoi he thong dien va khong c6 nhu cau sir dung lai.
Chu set h ru cong trinh phai lap phucmg an quan ly, thao der, xir
cong trinh dien ltrc khong con khai tilde sir dung trong dO bao gom not dung tai
Dieu nay, trinh duyet theo quy dinh cua phap luat ve xay dung va to chirc thuc
hien theo phtrang an dirgc duyet.
Dieu 10. Dan vi quan ly clueing day phai tuyen truyen cho cac ca quan va
nhan dan d9c tuyen day ve nguy ca dan den str co hoac gay tai nan nhu:
1. Can tra viec chat cay de bao ye an toan throng day.
2. Vi pham khoang each an toan trong hanh lang bao ve clueing day.
3. Sim china cai nai nha va cong trinh có tru6c khi xay dkmg throng day hoac
xay mai nha va cong trinh trong hanh lang bao ve khan* tuan theo cac quy
dinh trong ND- 14/2014 va cac van ban thay the khac (neu co).
4. Treo len cac 'DO phan cua cong trinh clueing day khi kh6ng co nhiem vv.
5. Tr'Om cap, ciao beri, nem, ban, gay hu hong cac bO phan cong trinh clueing
day.
6. Lai dung cac 13,0 phan ctla cong trinh clueing day vao nhang muc dich ,khac
neu chua ,c6 su thoa thuan vii dan vi quan clueing day hoac cac cap c6
tham quyen.
7. Tha dieu hoac cac vat bay gan cong trinh clueing day.
8. BO tri ang ten, day phai, dan gido, bien, hOp den quang cao... tai cac vi tri
ma khi bi do, rai co the va que't vao cac bo phan cong trinh dueng day.
9. Treo, gan bat cir cac vat gi vao cot va phi kien clueing day.
4/38


10.Cac hog &Ong nhu: NO min, ma m6, xe'p china cac chat dg chay n6, cac
chat h6a hoc gay an mon cac 13.45 phan cua cong trinh throng day.
11.DO't nuang ray, sir dung cac phucmg tien thi cong gay chan cl(mg manh
hoac gay hu hang cho cong trinh &rang day.
Khi gap cac vi pham teen, don vi quan ly &rang day phai lap bien ban va de
nghi chinh quyLl dia phtrang dinh chi, giai toa phan vi pham.
Ngoai ra don vi quan ly &rang day c6 trach nhiem tuyen truyen cho cac ca
quan va nhan dan doe tuyen &rang day ph6i hap tham gia bao ve cong trinh
&rang day va kip thai bao cho dan vi quan ly &rang day NT' viec phat hien thay
hien tuong hu h6ng bat dud:mg hay diem su co cila duang day.
Dieu 11. Trong truang hop duang day di qua khu vuc dong dan ctr, hoac do
cac ,yeu cau dac bit can dot bien bao an toan, cac
bao phai tuan
theo tieu
chuan ye kich tint& va you cau k"5/ thug neu trong TT- 31/2014 tai Dieu 14, 15 va
16 N4 phan loai biL bao an toan, vi tri dot bi6n bao an toan va trach nhiem dot
bien bao an toan.
Dieu 12. CS nhang nai giao cheo gitira &rang day vai &rang bO viec &at va
quail ly bien bao, bien cam vugt qua dOi vai phuong tien van tai thuc hien theo
quy dinh cua nganh Giao thong van tai. Chti cong trinh xay dung sau phai chiu chi
phi cho viec dot bi6n bap, biL cam.
Cj nhirng nai giao cheo gifra &rang day vai throng thily nOi dia., don vi quan
V/ &rang day phai dot va quan 1)% bien bao, dau hieu a hai ben ba theo quy dinh
cua nganh Giao thong van tai.
Dieu 13. Vi& chat, tia cay d'e' darn bao an toan lux% dien cao dp do don vi
quan 13', van hanh ltrai dien cao ap phai to chirc thuc hien va chiu trach nhiem nhu
quy dinh tai Di&I 23 dm quy trinh nay. Viec chat, tia cay phai thong bao cho to
chirc quan ly hoac chu sa hal cay Net truck nam (05) ngay lam viec bang hinh
thirc thong bao true tiep &roc quy dinh tai Khoan 3, 4 Muc 1 Dieu 17 ND14/2014 va cac van ban thay th6 khac (ne'u co).
Dan vi quan ly hoac chu so h'itu cay co qu34n giam sat cac cong viec ten va
co tham quyen thu hOi so cay chat &roc.
De sira chita nhanh chong va thuan lqi nhan* hu hang dot xuat cua cong
trinh &rang day, clan vi quan 1)% &rang day c6 quyen chat ngay mot so cay hoac
giai toa cac chuang ngai vat trong hanh lang bao ve. Dan vi quan ly duang, day
phai thong bao so cay da chat va su thiet hai do giai toa chuang ngai vat de den
bu cho chu sa huu cay theo quy dinh cua nha
Nghiem cam lai dung viec bao ve hoac sira chila cluerng day de ch5t cay thy
tien hoac pha huy nhting cong trinh khong lien quan.
MIJC-B. TIEU CHUAN VAN HANH
Dieu 14. Tieu chuan 1(57' thuat:

5/38


1. Deng dien cho phep ten &rang day &roc quy dinh cu the cho tong duang
day tren co sa thiet ke &rang day va quy dinh cua nha the tao day dan,
cach dien va phy kien.
2. Dien ap.
a. Trong the do Van hanh binh thing dien dp van hanh cho phep tai diem
dau not &roc phep dao dOng so vai dien ap danh dinh nhir sau:
• Tai diem dau not vai Khach hang sir (king dien la ±5%;
• Tai diem dau not vai nha may dien la +10% va -5%;
• Truang hop nha may dien va khach sir diving dien dau n6i,vao,ciing mot
dien phan phoi thi dien dp tai diem dau
t no do Dom
thanh cai tren
vi phan phoi dien quan 1/ van hanh loaf dien khu vvc quyet dinh dam
bao ph6 hop vai yeu cauk5f thuat van hanh loot dien phan phOi va dam
bao chat luong dien dp cho khach hang sir dung dien.
b. Trong the dO sivr c6 don le hoc trong qua trinh khoi phijc van hanh on
dinh sau si; co, cho phep mirc giao d'Ong dien dp tai diem dau not vai
khach hang sir diving dien bi anh huong live tiep baf sir co trong khoang
+5% va -10% so vai dien dp danh dinh.
c. Trong the dO sir c6 nghiem tong he th6ng dien truyen tai hoc khOi phvc
sivr c6, cho phep mdc giao dOng dien dp trong khoang ±10% so vai dien dp
danh dinh.
d. Ina:mg hqp Khach hang sir dting load dien phan ph6i c6 yeu cL chat
lircrng dien dp cao hon so vai quy dinh tai Khoan a Dieu nay, Khach hang
sir dung luat dien phan phoi c6 the thoa thuan vai Dcm vi phan phoi dien
hoc don vi phan phoi va ban le dien.
Dieu 15. Yeu cAu d6i vai cot, xa va mong cot:
COt phai la cot the') hoac be tong cot thep, he so an toan cua cot, xa va mong
cot khong nho lion 1,2.
1. COt khong dugc nghieng qua 1/200 chieu cao cua cot.
2. Xa khong duoc nghieng qua 1/100 chieu dai cua xa.
3. COt kim loci, cac phAn ,kim loci
cot be tong cot thep
ra ngoai khOng
khi va tat ca cac, chi tiet bang kim
lap ten cot deu phai duoc ma kern
ho4c son ph6 ch6ng an mon:
a. 0 viing duang day di gAn bien, khOng khi c6 h6a chat an mon phAn sat
cua cot va xa cua &rang day phai &roc ma kern nhung nong dam bao
theo Tieu chuan 18 TCN-0492.
b. Khong &roc de cot kim loci, cac phAn kim sloci cua cot be tong cot the])
ha ra ngodi khong khi va tat ca cac chi tiet bang kim loci lap ten cot bi ri:
• Truang hop bi ri to ch8 phai cao ri va son lai ngay.

6/38


• Trueyng hgp bi ri toan phan hang boat phai dira vao dai tu. Neu xa tren
clot be tong va cac chi tiet bang kim loai lap ten clot bi ri, man phan
hang boat cho phep dung xa cac chi tiet
phong thay the de dua ye
xuang ma kern lai hoac sun phu cho dam bao chat luting.
• Truang hap bi ri, an mon qua 20% tiet dien ngang phai dirge thay the.
4. Cac chin cot kim loai, khuyen sat h &Au try ming neo be tong va day neo
cac N:mg thirang bi ngap but phai dirge quet 1 lop bi turn hoac epoxi cao
han mire nuac ngap lan that 0,5m.
5. Tren cot &rang day phai c6 d'Au hieu CO dinh sau:
a. Si thir tir tren cot.
b. 1()% hieu hoac so hieu tuyen day, ky hieu so mach va vi tri ti ng mach theo
thuc te.
6. Cac dau hieu tren phai dirge thuang xuyen bao quan de khong bi mat va
bao dam d9c dirge rO rang. SO phai dinh dung., quy dinh, ro,
va
hung ye phia &rang giao thong va khong doge de vat can gi the lap.
7. Cac 130 phan cua cot thep, xa,thep (ke ca tren OA be tong), thanh giAng...
trong qua trinh van hanh bi mat hoac bi cong qua giai han cho phep thi phai
dugc sira chila thay the hoac tang cuang, dac biet chu y doi
xa va cac
cot vugt.
8. COt be tong cot thep, c6 vet nirt ngang theo duang \Tong c6 chieu rOng tir
0,3mm- 0,5mm va vet nut d9c c6 chieu rOng khe,nirt 0,5mm va chieu dai
khe nirt tir 50-200cm phai tien hanh sira chila; vet nut, ngang theo &rang
\Tong co chieu rOng dr 0,5mm tra len, vet nut d9c c6 chieu rOng khe nil tern
han 0,5mm va chieu dai khe flirt lan han 200cm phai thay cot.
Dieu 16. You c'au dOi

each dien:

1. Khi kiem tra ben ngoai neu thay than hoac be mat each dien bi ran nut, men
sir bi chay xem, mat each dien c6 vet ban rira khong sach, chop bat each
dien bi nth hoac bi long, bi vet dinh lira, ty bi ri m9t den 10% tiet dien
ngang, tryc tam bat each dien bi veo thi phai thay bat each dien khac.
2. Cac dien phai bO tri kep ding chUng loai va dac tinh 4 thuat dirge quy dinh
tai, Diem c, Khoan 2, Dieu 9 ND- 14/2014 va cac van ban thay the khac
(neu co).
3. O nhirng not nhieu byi ban, yen bier' phai dung loai bat each dien dac biet
chlu dirge byi va an mon hoac tang cuang them each dien.
4. Phai ve sinh bat each, dien it nhAt mot
trong mot nam khi duang day di
qua nhang not co nhieu bui vao theyi kY am trot.
5. O nhang not gin khu vi,rc nha may hoa chit, nha may xi mang, vUng yen
bien... Ngoai viec kiem tra nhu dung day binh thueyng,,hang nam can cat
dien &rang day mot lan de kiem tra ty, phy kin moc noi, khoa neo, kh6a
dO....
7/38


6. D6 Lech chutii each dien da ho4c sir dimg, so vai phuang thang dung khong
qua 15°.
7. Bat each dien bi sift me 1 cm2 trey xuting den va < 1/2 s6 bat va khong có
vet nut có the ti‘ tuc van hanh nhung phai thutmg xuyen kiem tra.
8. Phai thay ngay chu8i cach dien khi s6 bat sir va qua 1/2 s6 bat.
Dieu 17. Yeu cau d6i vai day dan:
1. Khi day clan hoac day ch6ng set bi dirt < 17% tong s6 sgi thi có the quAn
bao duOng. Neu vugt qua 17% thi phai cat di va dung Ong not de not lai.
2. Tnrerng hgp day nhom lOi thep ma l'6i thep bi ton thuang thi khong ke s6
sgi nhOm holac thep bi dirt hoac bi ton thuang la bao nhieu phai cat di va
dung Ong nai de not lai., Loi thep cila day chong set loai luting kim neu bi
ton thuang phai cat di not lai.
da mot moi not ,tren mot day dan,
3. Trong mot khoang cot cho phep
nhung khoang each nho nhat tirmoi
moi lied den khoa kieu trugt phai khong
nh6 han 25m. Khong,dugc có moi not tren nhUng khoang vugt duong O to,
duong sat, duong pho, vugt song, vugt cac duong day khac hoac qua nai
dOng nguoi to tap cho cac Logi day dan có ttet dien nho han 240mm2, d6i
vai day clan co tiet dien to 240mm2 tro. len cho phep có mot moi not cho
mot day. He so an toan dm day dan dien khong nho han 2,5 tai Diem c,
Khoan 2, Dieu 9 ND- 14/2014 va cac van ban thay the khac (ne'u co).
4. Cac moi nai phai dugc ep nai dung quy trinh,, cac ham ep phAn nhOm va
thep phai dimg kich thuac quy Binh cua nha che tao, mat ngoai cua Ong nai
khOng doge có vet nut, Ong nai phai thang. Cong nhan thuc hien nai day
phai qua ciao tao.
a. Khi nghiem thu dua vao van hanh: cac moi nai phai dam bao:
• Tri s6 dien tra cua doan day có moi not khong ,dugc
vai doan day khong not có cimg chieu dai va tiet dien.

han 1,2 lAn so

• DO ben Ca hoc chin keo dirt dm mot not khong nho han 90% do ben
dm day can.
b. Trong van hanh:
• Khi dO chenh Lech nhiet d6 moi not hay tip Vic leo vai day an lan
han 15°C thi phai do 3 thang/lAn va có ke hoach bao cluang nhung neu
duong day clang qua tai thi phai sira chita ngay khong cho phep keo
dai.
• Tay qua trinh theo cloi van hanh khi d6 chenh lech nhiet d6 moi not hay
tie) xiic leo vai day an lan han tir 60°C den Ian han 75°C thi phai
thay th&sira china ngay.
5. Cac truang hqp van hanh khong binh thu&ng neu tren phai tang cueing
kiem tra de kip thoi xir
Dieu 18. Yeu cAu d6i vai day tip dia:
8/38


1. Day tiep dia phai chon dung thiet ke va dugc bat chat vao cOt bang bu long,
cho bat bu long phai dugc ma kern va khong dugc san, tai ale) tiep
Phan ngam cua day tiep dia (bao
c9c tiep dia) nam trong dat phai
ma kern va not bang phuang phap han; khOng dugc san hoac quet bitum.
2. Khi do dien tree tiep dia cua cOt phai tach day tiep ,dia ra khoi cOt (d6i vai
nhang clot có dat day chong set). Truerng hgp
CO do ,set danh lam vo. sir
tai mot vai cOt hoac va chong set, thi khi xir ly sir
dung thai phai do lai
tri tiep dia cua so OA nay.
3. Nhang cOt có dat thiet bi (may ,bie'n ap, dao cach, ly, ch6ng set, mo
phong...) va nhirng cOt mac day chong set phai dugc tiep dia.
4. Dien trey tiep dia dm cOt khong dugc lan han tri s6 quy dinh theo bang sau:
• dat
Dien tree suit cua (lit p (am)
Dien tree tiep
dat cot,. S2
Den 100
Tren 100 an 500

10
15

Tren 500 den 1000
Teen 1000 — 5000

20
30

> 5000

6 x 10-3 xp

5. De dam bao ch6ng set doan dau duang day, trong khoang
tai tram
Nen ap trung gian, TBA cua nha may they dien dien trey tiep
dia
cua cOt
tiep
phai nho han 1052.
Dieu 19. Khong dung ch6ng set 6ng trong nhiing cong trinh mai xay dung.
Dieu 20. You cau dOi vai day neo:
1 Cac day neo phai cang deu nhau, cac e cu tang da phai van het dO tr6i, mOr i
truc tang da phai du 2 e cu (co e cu ham), dau thira day neo phai dugc quan
vao day neo chinh va c6 dinh bang 2 ghip.
2. Tang do va cac 1DO phan day neo bat vao clot, cap thep nhieu sgi phai dinh
kY boi mor chong ri.
3. D6i vai day neo bang the') tren neu khong ma kern phai san dinh ky. DOi
vai cong trinh meri sir dung day neo bang thep trOn thi phai ma kern.
4. Tang do, day neo va cac 130 phan day neo bat vao cOt bi ri qua 10% tiet dien
day phai thay
5. D6i vai day neo bang cap thep nhieu sgi:
a. Neu so sgi bi dirt nho Ilan 10% thi tap lai.
b. Neu se; sgi dirt teen 10% thi phai thay day khac.
Dieu 21. Khoang cach yeu cau cua day dan teen &rang day trung ap den
35kV (khi cac cong trinh xay dung mai hoac cai tao lai):
1. Khoang cach tir diem thip nhat dm day clan a trang thai vOng cuc dai den
mat data khu dan cu, nai thuang xuyen tap trung &Ong
khu cong
9/38


netiep, khu cong nghe cao, khu cite xuAt, cong trinh quan trong lien quan
den an ninh, quoc phong, khu di tich lich sir- van hoa, danh lam thang canh
d'a duov Nha ntro.c xep hang phai tang ctremg cac bien phap an town ye dien
nhti quy dinh trong bang sau:
Dieu kien van hanh
dm dueng day

Khoang each
• ,
to thieu (m)

A

Dac diem dm viing co duong day di qua
- Khu dan cu, nai thuerng xuyen tap trung dong
ngueri;

Binh thuong

- Khu cong nghiep, khu cong nghe cao, khu the
xuAt;

14

- Cong trinh quan tong lien quan den an ninh,
qu6c phong, khu di tich lich sir- van Ma, danh
lam thang canh.

Trtrang hop cl4c
biet

- Doc theo hanh lang duong giao thong nOi bO er
cac khu dan cu, khu cong nghiep, khu ding
nghe cao, khu the xuat neu sir Ong day beic thi
cho phep khoang each tir diem thAp nhAt cita
day &An et tang thai Ong cue dai den mat dat
khong nho han:

11

2. Khoang cach tir diem thAp,nhAt dm day dan o• tang thai \Tong cl.rc dai an
mat dat va mat nuOc cua dong ruOng noi khong có thuyen be qua 10 khong
nhO han quy dinh trong bang sau: (Bang II.5.6a, 6b QP TBD phein II he
thong duong dan &On)
Dieu kien van hanh
dm duong day

Dac diem dm vimg c6 duong day di qua

Khoang each tot
thieu (m)
7
5,5
4,5 (-1m)
2,5 (-3m)

- Vimg thing dan cu
- Vung dan cu thua that va do ng rung
Binh thuang
- Vang kilo qua lai
- Wing kitting qua 10 ducfc
3. Khoang cach nho nhat theo chieu thang dimg tir day dan cua duarng day di
ben tren den day dan hot day chOng set dm doing day di ben clued or ch8
hai clueing day giao eh& nhau dtrorc quy dinh trong bang sau:
' nhAt tir ch8 giao chdo
Wei khoang each ngan
Chieu dai khoang
den cot dien gin nhat (m)
cot cila duong day
150
120
70
100
30
50
(m)
Khi cac duong day khong 500kV giao elle() vii nhau va giao cheo vii cac duong
day khong dien dp thAp hon.
200

5

5

5

5,5

-

-

300

5

5

5,5

6

6,5

7

450

5

5,5

6

7

7,5

8

Khi cac duong day tai dien 220kV giao &do vii nhau va giao chdo vii cac throng
day khong dien ap thAp hon.
10/38


200

4

4

4

4

-

-

300

4

4

4

4,5

5

5,5

450

4

4

5

6

6,5

7

Khi cac &ring day khOng 110-22kV giao cheo vai nhau va giao cheo vai cac duong
day khong dien ap thap hon.
136n 200

3

3

3

4

-

-

300

3

3

4

4,5

5

-

Khi cac clueing day khOng 6-10kV trey xuOng giao cheo nhau va giao cheo vai cac
duang day tai dien CO dien ap thAp hon.
De'n 100

2

2

150

2

2,5

-2,5

-

-

--

-

4. Khoang cach thing dung nho nhAt tir cac day clan d*1 v6i duong day th8ng
tin (DTT) hoac duOng tin hiN (DTH), cho giao cheo phai dam bao:
(Bang 11.5.8 QP TBD PII)
Khoang each (m) theo dien
ap duong day kh'Ong (kV)

Che do tinh town

Che dO
binh
thuon g
Che dO
sir co

Khi duong day c6 thie't bi ch6ng set (m)
Khi during day khong co day cheing set
(m)
Khi dirt day a khoang OA kt dm DDK
dung each dien treo

6-10

22

35

2

3

3

4

4

5

1

1

1

5. Khoang cac nh6 nhAt tir day din den mat during khi duong day giao cheo
hoac di gin vii duOng sat, duong sat dien khi hoa (DSDK), during xe dien
hoac o to dien va during O to ducic quy dinh nhu sau:

Cac cht; giao cheo hoac di gin

Doi vai
during
sit:

Khoang each (m)
theo dien ap
duong day khong
(kV)
De'n 22
35

1. Khi giao cheo, tinh tir day an den mat ray trong
7,5
7,5
the di) binh thuang cila DDK.
2. Khi giao cheo, tinh tir day an an kh6 giai hp
xay dung cuaduang sat khi day clan bi gib lam chao
1,5
2,5
Lech nhieu nhat.
•A
.
3.Khi giao cheo vai DSDK NIA mang tiep
xuc
trong Nhu cac DDK

the dO binh thuong dm DDK.
giao cheo vai
nhau xem bang
ten
4. Nhu muc 3, vai twang hcrp dirt mOt day a khoang
1
OA k'e'.
11/38


1. Khoang each thing dimg tir day din den mat
&rang:
a. Trong che dO binh thuang:
b. Khi dirt mOt day a khoang cOt 1(' (d6i vai day
nh6 han 185mm2):
Doi vii
&rang 2. Khoang each ngang tir b6 phan bit kSi ciia cOt tai
oto:
le duang:
a. Khi giao cheo &rang 6 to cap I va II:
b. Khi giao the° &rang 0 to cap khac:
c. Khi DDK di song song vai duang o to,
khoang each tir day din ngoai cling den le
thdyng liic day dan a tang thai tinh:
1. Khoang each thing dirng tir day din cila &rang
day:
a. Khi giao cheo vii duang xe dien (trong the dO
binh thuang):
• Den mat duang ray:
Doi vii
• Den day dAn cua mang tiep xuc:
&rang
b. Khi dirt mOt day din oh DDK trong khoang
xe dien
cOt ke, den day dan dm mang ti6p Vic:
hoac oto
c. Khi giao cheo vii duang 6 to dien (trong the
dien:
dO binh thuang):
• Den diem cao nhit dm phin duang di lai:
• Wen day din dm mpg tip xiic:

7

7

5

5

5
1,5

5
2,5

2

4

10,5
3
1

11
3

2. Khoang each ngang tir day an khi bi gie lam Lech
nhiL nhat den cot dm mang tie), Vic:

3

6. Khoang cac nho rihit tir day dan khi giao cheo va di gin de, dap phai dam
boo nhu. sau:
Khoang each tir day din:

Dien ap duang day
den 35kV

Tai mat de hoac Ten ch6 nho cao dm ba de (m)

6

Tai wan doe oh b6 de (m)

5
4

Tai mat mrac tran qua dap (m)

7. Khoang each nho nhit (khi mire nuac,cao nhit, dO yang day Ian nhk) tir
dan dien dm duang day dien ap den 35kV tai mat ntrac song, mucmg,
ho dugc quy dinh nhu bang sau:
Khoang each tit day can:
De'n mirc cao nhat cila song, kenh co tau thuyen qua 10 hoac cO
tha vo, be dinh ca di dOn4 &me.
Den dinh cOt bu6m, dinh Ong khai tau thiiy, dinh cao nhit ciia vo
be.
De'n cac bai song va not ngap nuac hang nom
Song kenh khong do tau thuy6n qua lai.
12/38

Khoang each
nho nil& (m)
5,5
1,5
5,5
2,5


8. Khoang each each dien nho nhAt tai cot gitita b6 phAn mang dien va phAn
duce not dAt dm duong day theo bang sau: (Bang H.5.3 QP TBD PII)
Khoang cach each diO nho nhAt (cm) tai
ceot theo dien ap dm dtrong day khong
(kV)
Den 10
15+22
35

DiL kin tinh toan khi Iva chQn
khoang each cach dien
1. Khi qud di0 ap khi quytn:
a. Cdch dien dt'rng
b. Cach dien chu8i
2. Khi qua din ap nOi b0:
3. Khi qud dien ap lam viesc lan nhAt:

15
20
10

25
35
15
7

35
40
30
10

9. Khoang cach nhe nhAt gifra cac pha tai cot dm dtrOng day khong dugc quy
dinh nhu sau: (Bang 115.4 QP TBD P11)
Khoang each each dien nh6 nil& gitra cac pha
(cm) theo dien ap chrimg day khong (kV)
Den 10
15+22
35
20
45
50
22
33
44
15
20

Dieu kien tinh toan
Khi qua di0 ap khi quye'n
Khi qud di0 ap nOi b()
Khi qud di0 ap lam v*

MVC-C. rift CHUAN VE HANH LANG BA

o vt DUtiNG DAY

Dieu 22. Hanh lang bao ve DDK dugc quy dinh tai ND-14/2014 nhu sau:
1. Chieu dai: Tinh tir vi tri duong day ra khoi ranh gioi bao ve dm tram nay
den vi tri duang day di vao ranh gi6i bao ve dm tram Ice tiep.
2. Chieu rOng: Dugc gi6i han bei hai mg thing dimg ve hai phia dm dueyng
day, song song v6i du6ng day, co khoang cach tir day ngoai ding ye moi
phia khi day a trang thai tinh theo quy dinh trong bang sau:
Dien ap (kV)
Loai day

Den 22 kV
Day boc

Day trAn

Day boc

Day trAn

Khoang cach (m)

1,0

2,0

1,5

3,0

35 kV

3. Chieu cao: Tinh tir day mOng cot an diem cao that dm cong trinh cong
them khoang cach an toan theo chieu thing dimg 2m (Mt vai dien ap 35kV
troy xu6ng).
Dieu 23. Doi von cay coi trong va ngoai hanh lang bao NT" an toan DDK dugc
quy dinh tai ND- 14/2014 nhu sau:
1. Lila va hoa matt phal trong cach mep along cot dWi, m6ng neo it nhAt
0,5m.
2. Deii v6i du6ng day can dien do dien ap den 35kV trong thanh ph6, thi xa,
thi tan cay trong hanh lang bao ve an toan 1u6i dien phai dugc chg, tia de
dam bao khoang cach tir diem bat lcS, cila cay den day dan dien a trang thai
Ong cuc dai khong nh6 hcm khoang each quy dinh trong bang sau:
13/38


Dien ap

Den 35 kV

Day b9c
Day tran
0,7
1,5
D6i vai nhang cay c6 kha nang phat tri6n nhanh va de gay do hoac xoay theo
chieu gio, c6 gay nguy co mat an toan phai chat tia Id hoac chat b6 va cam trong
Khoang cach (m)

3. Doi v6.i dueng day ngoai thanh ph& thi xa, thi tran:
a. Cay trong hanh lang bao ve throng day phai duvc chat, tia de,darn bao
khoang cach tir,diem, cao nhat
cay theo chieu thang dimg den d6 cao
dm day dan thap nhat khi day 6( trang thai vOng cuc dai khong nho hon
quy dinh trong bang sau:
Di'Odp

De'n 35 kV

Day tran
Day b9c
2,0
0,7
b. D6i vai duemg day d'An dien tren khong virot qua ring dac dung, rung
pheng hO, rung san xuat, vu in trong cay thi khoang cach theo chieu thang
dimg tir,chi'eu cao trung binh &la cay da phat trien tOi da den day dan dien
thap nhat khi day a trang thai vOng cuc dai khong nhO hon quy dinh tai
Diem a, Khoan 3, Di'eu nay.
Khoang each (m)

c. D6i vai cay a ngoai hanh lang bao ve an toan duang day dAn din ten
khong va ngoai thanh phO, thi xa, thi tan thi khoang each tir 136 phan bat
kST cua cay khi cay bi do den 136 phan bat kSi cit' a throng day khong nho
hon khoang each quy dinh trong bang sau:
Di0 ap
Khoang cach (m)

De'n 35 kV
0,7

4. D6i vai nhang cay phat tri6n nhanh trong khoang thoi gian 03 thang c6 kha
nang vi pham khoang each quy dinh tai khoan 23.2 va khoan 23.3 Dieu nay
(nhu bach dan, tre, nira, buong, vau...) va nhung cay khong con hi"0 qua
kinh to neu chat non, tia canh (nhu cau, dira, cao su...) thi phai chat bo va
cam trong
Dieu 24. D6i vai nha a, cong trinh trong hanh lang bao ve an toan DDK
&roc quy dinh tai ND- 14/2014 nhu sau:
1. Chu so huu hoac nguai sir dung nha a, cong trinh da &roc phep ton tai
trong hanh lang bao,q an toan duemg day dan
tren khong khong dugc
sir dung mdi hoac bat kS, bo phan nao cua nha a, cong trinh vao nhang muc
dich c6 the vi pharn khoang cach an toan pining dien theo cap din ap va
phai tuan thu cdc quy dinh ve bao ve an toan duerig day dan din ten
khOng khi sira chira, cai tao nha a, cong trinh neu bao dam cdc dieu kien
neu tai Khoan 1 Dieu 51 cua Luat dien luc sau day:
a. Mdi lop va tu0ng bao phai lam bang vat lieu khong chay.
b. Khong gay can trO dirOng ra, vao de ki6m tra, bao dual-1g, thay th6 cdc bO
phan cong trinh luai dien cao ap.
14/38


c. Ket eau kim loaf cua nha a, cong trinh phai dugc not dAt theo quy dinh ve
ky thuat not dat.
d. Khoang each tir bat kS, bO phan nao cua nha cong trinh den day dAn
dien gin nhat khi day 6 trang thai Wing cuc dai khong nhe han quy dinh
trong bang sau:
Dien ap (kV)

Den 35 kV
3

Khoang cach an toan thing dirng (m)

e. Khoang duang day di phia tren yugt qua nha va cong trinh phai thut hien
bien phap tang cuing an Wan ve dien va ve xay dung.
2. Till& khi cap phep cho to chuc, ca nhan xay dung mai hoc cal nai, cai tao
nha a, cong trinh trong hanh lang bao ve an toan duang day clan dien teen
khong, ca quan cap phep phai yeu cau chu dau to xay dung nha a, cong
trinh them thuan bang van ban vii dan vi quan 15, luai dien cao ap ve cac
bien phap dam bao an toan &rang day dan dien teen khOng va an toan trong
qua trinh xay dung, cai nen, cai tao, sir dung nha 6, cong trinh nay.
Dieu 25. Khoang each an toan phong dien theo cap dien ap quy dinh tai
Khoan 1,2 va 3 Dieu 10 dm ND-14/2014.
1. Khoang cach an toan phong dien theo cap dien ap quy dinh tai Khoan 1
Dieu 51 cim Luat dien luc dugc quy dinh trong bang sau:
Dien ap

136n 22 (kV)
Day bQc

Khoang cach an wan phong di0 (m)

35 (kV)

Day tran Day bQc Day trAn

1,0

2,0

1,5

3,0

2. Khoang cach an toan phong dien theo cap dien ap quy dinh tai Khoan ,4
Dieu 51 dm Luat dien luc la khoang each tOi thieu tir day dan dien den
diem gin nhat cua thiet bi, dung cu, phucmg tien lam viec trong hanh lang
bao ve an toan luai dien cao ap va dugc quy dinh trong bang sau:
Dien ap

Den 22 (kV)

35 (kV)

Khoang cach an toan phOng dien (m)

4

4

3. Khoang cach an toan phong dien theo cap dien ap quy dinh tai ,Khoan 5,
Khoan 6 va Khoan 7 Dieu 51 dm Luat dien luc la khoang cach toi thieu tir
day dAn dien khi day or trang thai vOng cuc dai den diem cao nhat cita doi
tugng dugc bao ve va dugc quy dinh trong bang sau:
Dien ap den
Khoang cach an toan phOng dien (m)
35 (kV)
Den diem cao nhAt (4,5m) dm phuang tien giao thong dutmg b0
2,5
Den diem cao nhat (4,5m) caa phuang tien, cong trinh giao thong
3,0
dutmg sat Mac den diem cao nhAt (7,5m) dm phuang tien, cong
trinh giao thong dutmg sat chay dien
Den chieu cao tinh khong theo cap k9 thuat cila du?ing thily nOi dia
1,5

15/38


Mic1C-D. CONG TAC KIEM TRA
D.1. Cac bien phip an toan khi kiem tra dirimg day:
Dieu 26. Khi tien hanh kiem tra duong day nhom kiem tra can c6 hai nguoi
de ph6i hop xir 1)%, tnrong hop d4c biet cho phep chi c6 1 ngu6i. Tru*ng hop can
thiet treo len cot phai dam bao khoang cach an toan glib nguoi va day dan kh6ng
dugc nho han 1,0m voi dian dp 15 den 35 kV va 0,7m vai din ap 6 den 10kV,
d6rig th6i phai xem nhu du6ng day gang co din va khong dugc cham vao ti'ap dia
cot.
Trong truorig hop kiem tra dem phai co den soi, di cach duong day t6i thiau
5m va di phia don truck huOng gio thoi vao dir6ng day, ban dem khOng dugc treo
len OA, neu khong co yeu cau khan cap va phai quan sat dugc 16 cac phan mang
din de bao dam khoang cach an toan phong din theo cap din dp tai Dieu 25
Quy trinh nay.
Kim tra dem phai c6 trang bi ph6ng than, phong ran, rat, den chiau sang va
cac trang bi khac phut vu viac kiem tra thuan lgi. Vic kiem tra dem nhirng phan
c6 mang din phai sir dung dung cu va trang bi bao 110 chuyen
Kim tra dem tai hanh lang thuOc khu vgc ca quan khac hoc nha, vu6n dan
thi phai lien he truck de dugc tao dieu kin thuan lgi.
Dieu 27. Khi kiem tra phat hien thay day dirt rai xuOng dat hoc con la limg
nhorn kiem tra phai tim moi bin phap bao ‘cat din ngay va ngan m9i nguai
khong dugc den gan vi tri day rai xtiong dat yeti khoang cach nhO han 10m.
Tru6ng hop sir viac xay ra tai nai CO ngu6i va xe co qua lai thi phai cu ngu6i
dirng gac va bao ngay cho lanh dao dan vi quan ly duOng day hoc dieu d'() Cong
ty Dian li,rc biet de kip thoi xir 1)% giai phong hien tru6ng dam bao an toan cho
ngu6i va xe co di lai. Neu giao cho ngu6i khac dirng gac thi phai giai thich ky
bin phap an toan cho ngu6i dirng gac biet.
D.2. Cac loaf kiem tra N/A chu kY kiem tra:
, Dieu 28. Cac dan vi trgc tip quan 1)% clueing day phai thgc hien cong viac
kiem tra throng day theo cac quy dinh sau day:
TT

Loai
,
kiem tra

ThOi han
kiem tra

Mtic dich
kiem tra

16/38

Thanh phAn
kiem tra

Ghi chu


DOi voi nhang khu
vvc &Mg dan cu, cay
clii phat trien nhanh,
cong truimg va nha
dang thi cong, &Ong
To'i
day qua tai Ong, xa
.z
thieu có 1 sir, phu kin lchong
con
nhan dam bao chat Wang
van
hanh hoac &rang day di
qua, nhang not c8
&Ring day
nhieu bui va viing
ven bien, nha may
hoa chit_ phai tang
cuing so lan kiem
tra

1

yang
Nam
thuOng xuyen
trpg

Kiem tra
thielu tinh
Toi
• duOng day va
dinh ky
Olthang/llan
nhung bien
ngay
pith
dOng
sinh

2

thieu
Teti
Kiem tra 3thang /Han
dinh ky (khi trai toi
va gii cao
dem
diem)

Nam
viling thuang
tinh
xuyen
trang duing
day va nhitng
bien
dOng
phat sinh

3

Truac
hoac sau khi
c8 mua bao,
thoi tit bat
Kiem tra thwarng,

dOt xuat
truOc dip 176
nhang
va
ngay quan
tong

4

hien
Phat
• 02 cong nhan
.1
sau diem su co van
Ngay
hanh
,

khi xay ra sunguyen nhan
A
sucoducmg day va
Kiem tra co,•
ke, ca su gay ra
01 can b^ k"
su CO
c6 thoang mire dO su co
t ha^t
9 Y
u*
khac phuc
qua
kip thii

P

T6i
thieu có 2
nhan
ding
hanh
van
duing day
T0i
thieu c0 02
nhan
cong
van
hanh
duing day va
01 can b0 ky
thuat Dien luc

I

a

Cong
nhan
van
hanh
doing day va
dan vi thi
nghiem

theo
Tay
14
g
z
Kiem tra tin.'•
5thiet bi co
du phong
quy dinh cu
the
6

chic
Nim
hinh
thang tinh
Kiem tra 06
duing day va
mot lin
ky thuat
Wong
chat
17/38

Can b0 ky
lanh
thuat,
d4o Dien luc,
can N.) ky

Kiem tra, thi nghiem
cac thiet bi ten
duing day bang
dung cu thi nghiem,

phai cat dien duZing
day de thuc hien.
Chu tong kiem tra
nhitng doing day
suat su co lan, nhieu
din tai va nhang


kiem
tra
dung
day
coa
nhan de co
chi dao , khac
phpc thieu sot
qua
01 nam mot trong
trinh
van
lan
hanh

thOt dun vi duong day can dtra
quail
1j, vao ke hoac sfra
chira lan.
dung day
Co su tham
gia dm can
b0 ky thuat va
lanh ciao cap
Cong ty (kiem
tra diem mot
&rang
so
day).
, btu Y.• Cho phep tang thei gian gift 2 Ian kiem tra gap doi v6i khu vgc di 14i
rat kh6 khan, dtrong day c6 suat su co thap va phu tai thap (du ca 3 dieu kien)
i dung cu the cho trong loci hinh kiem tra:
D.3. Ni
Di&I 29. Kiem tra dinh kST ngay: moi nhom,nen c6 2 ngtrod tra len, rieng
kiem tra dinh kS, ngay xem xet c6 1 ngtroi va bao gom cac hang muc sau nhu bang
sau:
Muc kiem tra

Ni
0 dung kiem tra

1. Cay a gAn, cay gay, d0, cay IT1QC nhanh có kha
nang gay su co.
Cay trong hanh 2. Tinh trang hanh lang tuyen.
ve
lang
bao
3. Dieu kien chat cay (de có ke b046 chat cay).
duang day
4. Nhirng thong tin ve chat cay, ke hooch trong
cay.
1. Dat, da 16.
Cac thay dOi 2. Cac cong trinh dang xay dung.
xung
quanh
3. Thong tin ve cac ke hoach xay dung.
dueng day
4. Thay dOi nha cira, cong trinh cong cong, he
thong giao thong.
1. COt xa gay d6, nghiem, bien , clang, mat thanh,
hu hong, ri,... (cOt sat), nth, la be tong,... (cOt
be tong).
2. Bu long, ecu mat, long, hoac ri mot.
Phan cot, xa
3. Cac vat lieu 14 barn vao cot, xa.
4. Tinh trong Wen bao (Hen bao giao thong, bin
nguy hiem, danh so cot, pha,...)
5. Tinh trong he thong neo chang cot.
Phan mOng (ke ca 1. Mang lun, 16.
mOng neo) va 2. Tinh trong be tong mong v6, nth (dac biet ltru
khu vuc xung
a vUng dat bi nhiem man).
18/38

Looi kiem
tra*
1
2
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x


quanh

3. Tinh trang mat dat, dugng xung quanh, vet nirt
&At, cac ranh thoat nugc.
1. Day dan bi dirt sgi, bi tua, bi ton thuang.

x
x

x

2. Day dan bi tut khgi khoa 0 hay bi long.

x

x

3. Moi noi hay noi leo bi dirt, phat nhiet doi mau.

x

x

4. Vat la mac vao day dan.

x

x

5. Phong dien tir day an.

x

x

6. T4 chong rung tuOt khei vi tri, mat.
7. DO vong bat thugng, cac khoang each an toan
vai cac day vugt qua, cac cong trinh khac.
1. Tinh trang va, nirt hoac ran chan chim.
2. Be mat sir bin, bi phong dien be mat bi chay
nam.
3. Cac hu hang ten chuili each dien.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4. Cac vat la bam vao cach dien.

x

x

5. D6 6n lan.

x

x

6. PhOng dien (xuyen thong be mat).
7. Tinh tang lap dat (u6n khitc hay lech) va cac
phkt kien rot thieu.
1. Bi dirt sgi, bi tua, bi ton thtrcmg.

x

x

x

x

x

x

2. DO Ong khong binh thuemg.

x

x

3. Tinh trang m6i n6i, n6i dAt....
Day ch6ng set, 4. Khoang each hai m6 ph6ng bat thuong (xa hoac
mg phong, chong
gan qua).
set Ong
5. Ch6ng set:
a. Ch6ng set 6ng bi va, dau cue chay, ltrai ga bat
ra.
b. Ch6ng set van bi Vo. hoac bat cira xa.
1. Tinh tang cac day n6i dat tir ten cot clan
xu6ng cho tiep xitc noi dat bi han ri, gay, dirt.
2. Day tiep dia bi han ri, dirt.
Ti63 Ilia
3. Bu long bat tiep dia long, m6i han khong dam
bao.
4. CQC , thanh tiep dia nho len khOi mat dat.

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Sir ban, sot me.
Dao cach ly tren 2. Lutti dao han ri, cong venh, del) xiic khong tot,
16 xo tiep diem ri.
cot
3. Tinh trang co. cau truyen dOng, ch6t an toan, lay
khga.

x
x

Day dan

Cach dien

19/38

x

x

x


Reclose/May cat

FCO, LBFCO

Tv bil

Do dm ranh giOi

1. Sir ban, sin me.

x

2. Kiem tra ben ngoai hOp dieu khien.
3. Tinh trang co cau truyen dOng, eh& an town, lay
khoa.
4. TU cap nguOn va cac thiet bi khac.

x

x

x

5. Canh bao sir co.

x

x

1. Sir ban, sirt me.
2. Tiep xiic khong tot, dau cot king, chay xem, 16
xo tiep diem ri.
3. Tinh trang co cau truyen dOng, chot an toan, lay
kh6a.
1. Sir ban, silt me.
2. Tiep xiic khong tot, day not tiep dat khong tot,
tiep dia ri, bi an men, gay.
3. Tinh tang phOng rep.

x

4. May cat tv.

x

x

5. TV dieu khien.

x

x

1. Kiem tra TU..

x

x

2. Kiem tra TI.

x

x

3. 1-16p cong to va cac thiet bi khac.

x

x

x

x

x

x
x
x

.x

x

• Lovi 1: Ap dung cho ki6m tra dinh kST ngay va kiem tra dOt xuat.
• Logi 2: Ap dung cho ki6m tra six co.
Dieu 30. Ki6'm tra dOt xuat:
Moi nhom ki6m tra gom hai nguai trey len, phai di 130 ben c4nh hanh lang
tuyen, bao gom cac hang muc nhu bang 1 Di'eu 29.
Dieu 31. Kiem tra dinh kST dem:
hai ngugi tra len, phai di
Thuc hien vao ban dem, m6i nhom ,ki6m tra
kiem tra cac hang muc sau:
bO ben cg.nh hanh lang tuyen, bao
1. Su phat nong do cua cac mOi nOi.
2. Hi'0 tugng phOng dien bat thuerng a dugng day, chu6i cach d*.
3. Am thank bat thuong cua duarng day.
4. Anh sang tren cac cot vuo:t (n6u co).
5. Cac hien tugng bat thugng khac.
Dieu 32. Kiem tra su co:
Neu kiem tra ngdy khong phat hien dugc diem su co, phai kiem tra dem va
ngugc lgi. Thy thgi diem sir CO ma tien hanh kiem tra ngdy hoc dem trugc.
20/38


1. Kiem tra ngay: Moi nh6m kiem tra gOm hai nguai tra len va phai di h8 ben
canh hanh lang tuyen, bao gom cac hang mpc nhu liet ke trong bang 1 Dieu
29.
2. Kiem tra dem: NhOm kiem tra gom hai nguai tro• len, phai di 1)8 ben canh
hanh lang tuyen, cach duang day toi thieu 5m bao gom kiem tra cac hang
muc sau:
a. Su' phat n6ng do dia cac m6i noi.
b. Hien Wong phong dien bat thuang a duang day, chai cach dien.
c. Am thanh bat thuemg cua duang day.
d. Cac hien Wong bat thuang khac.
3. Ngoai ra sau su c8 duang day ma khong tim ra nguyen nhan thi can phai:
a. Do tri s6 tiep dia tat ca cac vi tri c6 tiep dia.
b. Kiem tra do yang cua duang day khi tai cao.
Dieu 33. Kiem tra 1(5, thuat:
Thpc hien vao ban ngay, moi nhom kiem tra gOm hai nguai tra len, phai di
b8 ben canh hanh lang tuyen de kiem tra chat lugng cac 138 phan ch6 yeu cua
duang day: Cot, xa, phi kien, cach dien, day dan, day chong set, ke
Dieu 34. Thai flan kiem tra du phOng bao
Hang mvc thi nghiem

Do dien tro- tiep dia cot.

Th6i flan ki6m tra
Binh thuang D'ac bit
01 nam mot lan d6i
vai nhirng nai nhieu
03 nam mot lan
set va sau sir co v6
sir do set danh.

Dien tro- ch6 noi cda day ch6ng
01 nam melt ran
set Nth kim thu loi.
Thir nghiem cach dien dm sir 03 nam mot lan doi veri
g6m bang sao do cach dien hoac sir chuoi;
bang megomet 2500 khi cat dien. 06 nam mot Ian doi vai
sir dirng.

Do dien tra moi noi va tiep Vic
leo.

01 nam mot lan

03 thang/lan khi
dtr6ng day dang qua
tai hoac nhiet dO rnoi
noi 16n han nhiet (10
day dan 15°C.

Cac thi& bi khac tren dutmg day Quy dinh rieng cho tirng
nhu DCL, may cat ttr long lai loci thie't bi, theo yeu cau
dm Nha the tao
(recloser), chong set van.
D.4. Xu bAt thu.o.ng tren dung day va the dO thong ke bao cao:
Dieu 35. Tat ca nhang khiem khuyet phat hien trong qua trinh kiem tra phai

thgc hien cac noi dung sau:
21/38


1. Ghi chep vao phieu kiern tra va vao s6 tong hop tinh hinh,dugng day
bien phap theo doi
hoac c6 de nghi cap teen giai quyet.

c6

2. Khi phat hien thay hien twang hu hang bat thireng cim bo phan cong trinh
dugng day c6 nguy ca gay ra sir co mat dien dung day hoac vi pham cac
quy dinh ye an toan thi phai bao ngay cho lanh dao dan vi quan 15/ du&ng
day biet de kip thoi quyet dinh hung xin 1/ nhu sau:
a. Trugng hap b6 phan cong trinh dugng day hu hong c6 nguy ca gay ra sir c6
nhung sira china khong can tach clueing day ra khgi van hanh nhu: Sit, 16
mong, ke,... thi phai khan truang tien hanh sira china khong de xay ra sir co
&ling th6i thong bao tinh hinh cho Dieu d'6 Cong ty Dien lire.
b. Trugng hop b6 phan cong trinh dung day hu hong c6 nguy ca gay ra sir c6
nhung sira china can tach dugng day ra kh6i van hanh nhu: C6t nghieng sap
d6, chuoi cach dien bi phong dien, chuoi each dien bi vO• 1/2 so bat each
dien va c6 nguy ca gay ra ski co cham dat, tiep xiic leo hoac ong not day bi
dO, day dan, day chong set, day neo cot bi xa dirt nhieu sgi qua gigi han
cho phep duy tri van hanh c6 nguy ca gay ra dirt day, day dan \Tong xuong
khong dam bao khoang each an toan quy dinh tai mat dat,... thi phai khan
truang clang ky vgi Dieu d6 C6ng ty Dien hyc ye viec xin tach ngay dugng
day ra khoi van hanh de sira
c. Trugng hgp khan cap thi thong bao voi Dieu d6 Cong ty Dien lire de cat
dien ngay.
Dieu 36. Hang thang tin ngay 25 den ngay 28 cac dan vi quan 1)", clueing day
phai bao cao ve cong tac quail 1y van hanh dugng day hang thang len Cong ty
Dien lire, trong d6 neu day
1. Cac khiern khuyet ton tai cua dugng day, ket qua thi nghiem thiet bi khong
du tieu chuan van hanh (neu dugc lam trong thang).
2. Tinh hinh sir c6, bat thugng, nguyen nhan, bien phap xix'
3. Cac cong tac dai tu, trung tu, sira chug thugng xuyen.
4. Ke hoach thang sau.
5. Cac kien nghi.
Chuang III
SUA CIRCA
MR1C-A. BIV,N PHAP AN TOAN VA QUY DINH TRONG SfrA
Dieu 37. Viec sira china dueng day c6 the tien hanh trong dieu kien cat dien
dugng day hoac khong cat dien. Viec lira chgn mot trong hai phuang an nay phai
co can cir vao dieu kien an toan, kinh te, phuang an van hanh va phuang an thi
cong doi hai.
Dieu 38. Cong nhan van hanh va sira chira dugng day phai la nhirng cong
nhan chuyen nghiep, c6 du sire kilo& bao dam lam viec tren cao va phai chap hanh
22/38


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×