Tải bản đầy đủ

Thi kể chuyện Bác Hồ. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO
ĐỨC
HỒ CHÍ MINH

“BÁC HỒ VỚI
NHỮNG NGƯỜI CON ƯU TÚ
CỦA MIỀN NAM”
Câu chuyện:


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI – MỘT SỰ NGHIỆP


CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH


“Bác Hồ với
những người con ưu
tú của miền Nam!”BAÙC HOÀ VÔÙI COÂNG VIEÄC


BAÙC HOÀ ÔÛ HANG PAÙC BOÙ


BAÙC HOÀ TRONG MOÄT HOÄI NGHÒ


BAÙC HOÀ QUAN SAÙT TRAÄN ÑÒA PHAÙO


BAÙC HOÀ LOÄI SUOÁI


BAC HO CHUC TET ẹONG BAỉO


“TÔI HIẾN CẢ ĐỜI TÔI CHO DÂN TỘC”


BAÙC HOÀ VÔÙI COÂNG VIEÄC


BAC VễI BAỉ CON NONG DAN


BAÙC VÔÙI CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CAÙCH MAÏNG


BAÙC HOÀ VÔÙI CAÙC CHAÙU THIEÁU NHI


BAÙC HOÀ VÔÙI ÑÔØI THÖÔØNG


CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
CHÂN DUNG MỘT CON NGƯỜI – MỘT SỰ NGHIỆPXIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN


CHÚC HỘI THI THÀNH CÔNG
TỐT ĐẸP!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×