Tải bản đầy đủ

Ocean passages for the world coverage diagram

130°W

110°W

90°W

70°W

50°W

30°W

10°W 0° 10°E

30°E

50°E

70°E

90°E


110°E

130°E

150°E

170°E

130°E

150°E

170°E

70°N

150°W

70°N

170°W

60°N
40°S 30°S 20°S 10°S 0° 10°N 20°N 30°N 40°N 50°N

Ocean Passages for the World
VOLUME 1

50°S

Ocean Passages for the World
VOLUME 2

170°W

70°S

70°S


60°S

Ocean Passages for the World
VOLUME 2

60°S

50°S

40°S 30°S 20°S 10°S 0° 10°N 20°N 30°N 40°N 50°N

60°N

For North Europe see
ADMIRALTY Sailing
Directions

150°W

130°W

110°W

90°W

70°W

50°W

30°W

10°W 0° 10°E

30°E

50°E

70°E

90°E

110°ETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×