Tải bản đầy đủ

Đào tạo người dùng tin báo cáo sinh hoạt chuyên đề

BÁO CÁO
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
THƯ VIỆN

CHUYÊN ĐỀ

ĐÀO TẠO NGƯỜI DÙNG
TIN


TP. HỒ CHÍ MINH - Tháng 11/2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

********

BÁO CÁO
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

THƯ VIỆN

CHUYÊN ĐỀ

ĐÀO TẠO NGƯỜI DÙNG TIN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – Tháng 11/2018


LỜI NÓI ĐẦU

Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có quá
trình hình thành và phát triển lâu dài, trong 57 năm qua (05/10/1962 05/10/2018). Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề, giáo viên dạy
kỹ thuật; Trường còn là nơi đào tạo kỹ sư công nghệ cung cấp nguồn
nhân lực trực tiếp cho khu vực phía Nam.
Nhu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề
đang là một nhu cầu hết sức bức thiết. Cùng với những cải cách trong
công tác quản lý nhà nước về dạy nghề, việc củng cố các trường đào tạo
giáo viên kỹ thuật và dạy nghề đang là mối quan tâm lớn của Ðảng và
Nhà nước hiện nay.
Ðể làm tốt những chức năng nhiệm vụ được giao; cán bộ, viên
chức và sinh viên của Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh đang đem hết khả năng và nhiệt tình của mình để giữ vững vị trí
đầu ngành trong hệ thống sư phạm kỹ thuật và phấn đấu trở thành trường
đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, ngang tầm
với các trường đại học uy tín trong khu vực Đông Nam Á.
Thực hiện mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất
lượng năm học 2018 - 2019 cùng với chủ đề năm học: “Sáng tạo thông
qua học theo dự án - Innovation through Project – Based Learning”
Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thư viện bằng
việc triển khai tổ chức sinh chuyên đề trở thành hoạt động thường xuyên
nhằm chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ thư viện để phát huy khả
năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng
phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đại học của nhà
trường.
Thư viện ĐH SPKT TP.HCM
028.38969920
thuvienspkt@hcmute.edu.vn
thuvien.hcmute.edu.vn


facebook.com/hcmute.lib

3

3


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................... 3
Phần I: ĐÀO TẠO NGƯỜI DÙNG TIN ...............................................
5
1. Ý nghĩa của công tác đào tạo người dùng tin ....................................
5

a)

Khái

niệm

đào

tạo

người

dùng

tin

......................................................... 5 b) Đào tạo người dùng tin trong
hoạt động thông tin thư viện .................. 6
2. Nội dung của công tác đào tạo người dùng tin.................................. 7
a) Đào tạo người mới sử dụng thư viện .....................................................
7 b) Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ cụ thể
................................ 8 c) Hướng dẫn sử dụng phần mềm trích
dẫn............................................... 8 d) Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ
liệu.......................................................... 9
3. Các hình thức đào tạo người dùng tin ...............................................
9
a) Tổ chức lớp học .....................................................................................
9 b) Biên soạn tài liệu, các tờ hướng dẫn cụ thể với từng sản phẩm, dịch
vụ thông tin ..............................................................................................
12
Phần II: GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ THƯ VIỆN HCMUTE .......
13
Phần III: XÂY DỰNG THƯ VIỆN SÁCH ĐIỆN TỬ LIÊN KẾT
PHÁT HÀNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG
NGHIỆP 4.0............................................................................................ 16
Phần IV: SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ CÁC CƠ SỞ
DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 4.0 ....... 21

4

4


TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................... 31

5

5


Phần I
CHUYÊN ĐỀ
ĐÀO TẠO NGƯỜI DÙNG TIN

1.

Ý nghĩa của công tác đào tạo người dùng tin

a)

Khái niệm đào tạo người dùng tin
Hiểu theo cách chung nhất, đào tạo người dùng tin bao gồm một số

lĩnh vực liên quan với nhau như: nhận thức của người dùng tin, định
hướng của thư viện... Vì vậy cần nâng cao nhận thức của người dùng tin
về thư viện với vai trò là nguồn cung cấp thông tin chủ yếu và là nơi
người dùng tin có thể được trợ giúp cho nhu cầu thông tin của họ.
Những cán bộ thư viện thường sử dụng máy tính, mạng, cơ sở dữ
liệu, ngân hàng dữ liệu, chuyển giao, kết nối, tìm kiếm tài liệu và vận
hành những công nghệ hiện đại có độ phức tạp cao để phục vụ cho những
người có nhu cầu. Họ hoạt động như những người trung gian, như những
nhà môi giới thông tin, người phổ biến thông tin và như là một mối liên
kết giữa nhà cung cấp thông tin và người dùng. Nếu được đào tạo bởi
những cán bộ thư viện này, người dùng sẽ không bị phụ thuộc, được độc
lập tiếp cận nguồn thông tin, tự tin sử dụng các thiết bị để lưu trữ, tìm
kiếm, chuyển giao, xử lý các thông tin được yêu cầu tùy theo nhu cầu,
phạm vi, mức độ, tính tổng thể, chiến lược tìm kiếm và dịch vụ sản
phẩm.
Theo ông Hola Qjasoar, phó trưởng phòng trung tâm nghiên cứu
phát triển NLE (tổ chức các nhà lãnh đạo quốc gia): “Đào tạo người dùng
tin là hướng dẫn và trang bị cho người dùng tin các kỹ năng để cho phép
họ có thể độc lập, tự tìm ra nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu thông tin của

6

6


bản thân, tất cả các hoạt động liên quan đến việc đào tạo người dùng tin
với mục đích là giảng dạy một cách tốt nhất để người dùng tin có thể sử

7

7


dụng nguồn tài nguyên thư viện, các dịch vụ và tiện nghi được chuyển
giao hơn một thư viện.
Đào tạo người dùng tin là hoạt động giảng dạy do thư viện cung
cấp, hướng dẫn cách để những người dùng tin sử dụng công cụ và 12 kỹ
thuật để có được thông tin. Nó là một dịch vụ thư viện cần thiết thông
báo về các nguồn lực thư viện, các dịch vụ với tất cả người dùng hiện tại
và tiềm năng. Jacques Tocatlion - Cựu Giám đốc của chương trình thông
tin chung của UNESCO đã đưa ra định nghĩa phản ánh đầy đủ bản chất
của đào tạo người dùng tin như sau: “Khái niệm giáo dục và đào tạo
người dừng tin phải được định nghĩa một cách chung nhất bao gồm bất
kỳ nỗ lực hay chương trình nào hướng dẫn và đào tạo những người dùng
tin hiện tại và tiềm năng một cách riêng rẽ hay tập thể với mục đích tạo
thuận lợi cho sự nhận biết của họ về nhu cầu thông tin, sự trình bày rõ
ràng những nhu cầu thông tin này, và việc sử dụng hiệu quả các dịch vụ
thông tin cũng như sự đánh giá về các dịch vụ đó”.
Như vậy, đào tạo người dùng được coi là phương tiện để thư viện
đạt được mục đích của mình.
b)

Đào tạo người dùng tin trong hoạt động thông tin thư viện
Đào tạo người dùng tin là một nhiệm vụ quan trọng của các cơ

quan thư viện - thông tin. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm:
- Giới thiệu cho người sử dụng nguồn lực thông tin, vốn tài liệu và
các ,sản phẩm dịch vụ thư viện;
- Hướng dẫn cho người sử dụng phương pháp tra cứu và sử dựng
thông tin và tài liệu;
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành nội quy
thư viện cho người sử dụng;
- Thu hút sự cộng tác và giảm thiểu các hành vi tiêu cực của người

8

8


đó trong quá trình sử dụng dịch vụ thư viện.

9

9


2.

Nội dung của công tác đào tạo người dùng tin
Theo lý thuyết thông thường, mục đích của đào tạo người dùng tin

là giúp người dùng, tin nhận thức được nhu cầu tin của mình, biết cách
diễn đạt nhu cầu tin, nắm được kỹ năng thông tin. Có ba hình thức đào
tạo người dùng tin chủ yếu là.
- Tổ chức các khoa huấn luyện, các buổi hội thảo.
- Phát hành sổ tay, tài liệu chỉ dẫn về công cụ tìm tin, nguồn thông
tin, phương pháp truy cập thông tin.
- Tổ chức các điểm tư vấn cho người dùng tin.
Cần phải đào tạo người dùng tin bằng những kế hoạch đào tạo ở
mức độ khác nhau như mức độ nâng cao nhận thức về thông tin và mức
độ huấn luyện kỹ năng sử dụng thông tin. Ở mức độ thứ nhất, người đùng
tin phải được hướng dẫn về các nguồn thông tin, các loại hình tài liệu,
cách xác định và mô tả nhu cầu tin, cách sử dụng các sản phẩm và dịch
vụ thông tin... Ở mức độ thứ hai, người dùng tin phải được trang bị
những kỹ năng tìm kiếm, phân tích thông tin...
Khi tổ chức các chương trình, thư viện cần phải xác định được:
- Mục đích của chương trình.
- Đối tượng, mục tiêu.
- Hình thức và phương pháp thích hợp.
- Thời gian và địa điểm.
Về cơ bản, công tác đào tạo người dùng tin có thể bao quát; các nội
dung chủ yếu sau:
a)

Đào tạo người mới sử dụng thư viện
Để giúp người mới sử dụng thư viện có những hiểu biết, kỹ năng

cần thiết để tiếp cận nguồn thông tin, ngay từ đầu, thư viện có thể tổ chức

7

7


các lớp “Hướng dẫn sử dụng thư viện”. Nội dung của các lớp học gồm
hai phần: Phần một giới thiệu những nét chính về cơ cấu, tổ chức, hoạt

8

8


động của cơ quan thư viện, đặc biệt giới thiệu về hệ thống các phòng
phục vụ bạn đọc, giới thiệu về nguồn lực thông tin hiện có của thư viện.
Phần hai hướng dẫn cách sử dụng phòng đọc, phòng mượn, cách khai
thác thông tin, tra tìm tài liệu theo các phương pháp trnyền thống và hiện
đại, phổ biến cho về nội quy sử dụng thư viện.
b)

Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm, địch vụ cụ thể
Để hướng dẫn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ cụ thể, thư viện có

thể triển khai theo nhiều hình thức như hướng dẫn trực quan thông qua
các chỉ dẫn, bảng biểu bố trí bên trong thư viện, tổ chức các lớp hưóng
dẫn, giới thiệu hướng dẫn thông qua các kênh khác như website,... Nội
dung hướng dẫn có thể bao gồm: giới thiệu đặc điểm sản phẩm, dịch vụ;
ý nghĩa của việc sử dụng sản phẩm dịch vụ; cách thức khai thác, sử dụng
sản phẩm dịch vụ phù hợp với nh cầu của người dùng. Tùy theo từng loại
sản phẩm dịch vụ, thư viện lựa chọn hình thức đào tạo, hướng dẫn cho
phù hợp.
c)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm trích dẫn
Hiện nay, có nhiều phần mềm phục vụ việc quản lý và trích dẫn tài

liệu tham khảo, trong đó, phần mềm được sử dụng phổ biển nhất là
Endnote. Endnote là một phần mềm thương mại được xây dựng và phát
triển bởi hãng Thomson Reuter của Mỹ, phiên bản mới nhật là Endnote
X7. Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu này giúp người dùng tạo, lưu trữ,
quản lý danh mục tài liệu tham khảo, chèn trích dẫn và tạo danh mục tài
liệu tham khảo tự động trong file word. Endnote đồng thời là công cụ để
tìm kiếm, truy cập và tải biểu ghi tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu
trực

tuyến.

Địa

chỉ

Website

chính

thức

của

Endnote:http://www.endnote.com.
Các thư viện có thể sử dụng nhiều hình thức đào tạo, hướng dẫn sử

9

9


dụng phần mềm trích dẫn như Endnote: cung cấp các tài liệu, video

1
0

1
0


hướng dẫn trực tuyến; tổ chức các lớp hướng dẫn trực tiếp cho người
dùng;... Nhìn chung nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm tríeh dẫn
cần bao quát các điểm sau.
- Giới thiệu về phần mềm và tiện ích của phần mềm.
- Tìm bộ cài đặt.
- Cài đặt và khởi động.
- Tạo thư viện Endnote mới.
- Ứng dụng Endnote trích dẫn tài liệu tham khảo trong Word.
- Quản lý fíle Endnote.
- Sử dụng mẫu bản thảo của Endnote trong Word
- Tìm kiêm trợ giúp trong Endnote.
d)

Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu
Nội dung chung để hướng dẫn sử dụng CSDL:
- Giới thiệu CSDL.
- Hướng dẫn truy cập: giới thiệu giao diện, cách đăng nhập.
- Hướng dẫn cách tìm kiếm trong CSDL theo các hình thức khác

nhau (cơ bản, nâng cao).
- Hướng dẫn sử dụng và tùy biến kết quả tìm kiếm: xem lướt, xem
tóm tắt, download toàn văn, xem các bài liên quan,...
- Cung cấp thông tin liên hệ để người dùng có thể được giải đáp
những vấn đề gặp phải khi sử dụng CSDL.
3.

Các hình thức đào tạo người dùng tin

a)

Tổ chức lớp học

Tổ chức lớp học là hình thức đào tạo người dùng tin được nhiều thư viện
và cơ quan thông tin sử dụng.
* Nội dung chương trình đào tạo người dùng tin được thiết kế tùy
theo mục đích của cơ quan thư viện, có thể bao gồm các kiến thức và kỹ
năng cần đào tạo:
9

9


- Kiến thức về hệ thống thông tin, mạng lưới các cơ quan thông
tin - thư viện. Mạng lưới các cơ quan thông tin - thư viện trong nước và
khả năng cung cấp thông tin, khái quát về việc phục vụ thông tin và khả
năng cung cấp thông tin. Giới thiệu một số cơ quan thông tin thư viện có
khả năng đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng tin đó. Điều kiện và yêu
cầu đối với người dùng tin khi sử dụng các cơ quan thông tin - thư viện;
- Kiến thức về các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư
viện. Người dùng tin sẽ được nhận biết các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện, sử dựng phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu của mình;
- Khả năng khai thác và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông
tin - thư viện. Sử dụng và khai thác các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện truyền thống cũng như hiện đại.
* Thiết kế chương trình đào tạo người dùng tin cần dựa trên các
nguyên tắc thiết kế như: sự nắm rõ trình độ chung, tâm lý, nhu cầu tin, kỹ
năng thông tin của người dùng tin để thiết kế xây dựng một chương trình
đào tạo người dùng tin phù hợp với trình độ và yêu cầu, thời gian huấn
luyện người dùng tin. Có thể thiết kế chương trình đào tạo người dùng tin
theo từng đối tượng khác nhau như: Người dùng tin đại chúng, người
dùng tin khoa học hoặc các đối tượng dùng tin khác. Tùy thuộc vào đặc
điểm người dùng tin cũng như điều kiện của từng cơ quan thông tin cụ
thể, để xây dựng một chương trình đào tạo phù hợp.
* Các vấn đề cần lưu ý khi tổ chức lớp đào tạo người dùng tin:
- Người dạy:
Để tổ chức thành công một lớp đào tạo người dùng tin, vai trò của
người dạy - cán bộ thư viện - là vô cùng quan trọng. Cán bộ thư viện
đứng lớp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung giảng dạy, lựa chọn

10

10


phương pháp, kỹ thuật giảng dạy phù hợp, hiểu biết sâu sắc về nội dung
giảng dạy và đối tượng người học, có tâm huyết với việc giảng dạy, có

11

11


phương pháp sư phạm, thường xuyên có những bổ sung, cập nhật cần
thiết về nội dung giảng dạy, duy trì mối quan hệ tốt với người học và
đồng nghiệp, công bằng trong đánh giá, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả,
kiên nhẫn, có khiếu hài hước,...
Người giảng dạy các lớp đào tạo người dùng có thể là cán bộ thư viện
hoặc cán bộ thư viện kết họp với giáo viên khác (thư viện của nhà
trường) với các hình thức tổ chức lớp đào tạo độc lập hoặc kết hợp trong
chương trình giảng dạy của các môn học. Trong quá trình giảng dạy, cần
linh hoạt sử dụng các phương thức truyền đạt thông tin bằng lời nói, bằng
hình ảnh, video, hoặc các phương tiện truyền thông khác.
- Địa điểm:
Địa điểm tổ chức lớp đào tạo người dùng tin hiện nay được thực
hiện một cách đa dạng. Ngoài địa điểm chủ yếu là tại thư viện, cán bộ thư
viện ngày càng có xu hướng phải thực hiện việc đào tạo tại những địa
điểm khác nằm bên ngoài thư viện như: các lớp học trong trường học,
phòng máy tính... hoặc thực hiện các lớp đào tạo trực tuyến. Người cán
bộ thư viện cần có hiểu
biết về đặc điểm và tác động của mỗi loại “địa điểm” tới chất lượng
giảng dạy để có sự điều chỉnh cho phù hợp.
- Thời gian:
Cần lên kế hoạch cụ thể về lịch trình giảng dạy: lớp học sẽ kéo dài
trong thời gian bao lâu, thời gian đó có phù hợp với đối tượng người học
không, thời lượng của mỗi bài giảng,...
- Đárnh giá khi kết thúc lớp học:
Việc đánh giá khi kết thúc lớp học có thể được thực hiện theo nhiều
cách chính thức (khảo sát, điều tra, kiểm tra) và không chính thức (các
thông tin phản hồi không chính thức) nhằm thu thập những dữ liệu phục

12

12


vụ thống kê, báo cáo, hoặc rút kinh nghiệm để tổ chức các khóa đào tạo
tiếp sau.
b)

Biên soạn tài liệu, các tờ hướng dẫn cụ thể với từng sản phẩm,
dịch vụ thông tin thư viện
Việc triển khai các lớp đào tạo người dùng tin là hình thức mang lại

nhiều hiệu quả tuy nhiên không phải bất cứ thời điểm nào cũng có thể tổ
chức được các lớp đào tạo này. Vì vậy, việc biên soạn tài liệu, tờ hướng
dẫn cụ thể với từng sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện cho phép hướng
dẫn, đào tạo người dùng một cách kịp thời, linh hoạt và cũng mang lại
hiệu quả cao.
Quá trình biên soạn tài liệu, tờ hướng dẫn bao gồm nhiều thao tác: xác
định sản phẩm, dịch vụ cần hướng dẫn, mục đích, công dụng của tài lliệu
đối với người dùng; chọn lựa và giao cho tác giả (tập thể tác giả) biên
soạn tài liệu; thảo luận về đề cương trong tập thể chuyên môn thư viện
(hội đồng khoa học) và tiến hành những chỉnh sửa, bổ sung cần thiết;
thông qua đề cương và lịch trình biên soạn; tác giả thu thập tài liệu phục
vụ việc biên soạn và viết bản thảo; thảo luận về bản thảo và lấy ý kiến
đánh giá của chuyên gia; chinh sửa, bổ sung theo nhận xét; in và phân
phối sản phẩm in.
Khi biên soạn tài liệu, cần tuân thủ những đòi hỏi chung có tính
chất bắt buộc: tính khoa học, tính cấp thiết, tính tương hợp của tài liệu
với mục đích và công dụng đối với người dùng, tính mới, tính xác thực
của thông tin cung cấp, văn phong, bố cục, minh họa phù hợp, rõ ràng,
thuận tiện theo dõi,...

13

13


Phần II
GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ THƯ VIỆN HCMUTE
Đồng hành cùng độc giả trên con đường chinh phục tri thức
Nơi cung cấp nguồn lực thông tin khoa học kỹ thuật và giáo dục
phục vụ cho nhu cầu đào tạo của Nhà trường.
Cung cấp thông tin
Nội dung phong phú
Đa dạng loại hình

Hình thức phục vụ
 Đọc tại chỗ
 Mượn về nhà

Cập nhật thường xuyên

 Khai thác tài nguyên số 24/24
Các dịch vụ học tập trực tuyến

Các loại hình dịch vụ
1. Phục vụ trực tiếp tại thư viện: được hướng dẫn tận tình với hệ thống
phòng đọc và Giáo trình mở, có thể tìm đọc tài liệu dạng giấy, CDROM, CSDL trực tuyến,…
2. Hỗ trợ công tác biên soạn xuất bản giáo trình và tài liệu học tập, kỷ
yếu hội thảo (phục vụ hoạt động NCKH, chương trình đào tạo giáo
dục 4.0, bổ sung hồ sơ xét các chức danh khoa học,...).
3. Thiêt kê website phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học,
hội thảo: Xây dựng template chung, Thiết lập các trang con (sub
pages), Cấp quyền và chuyển giao quyền quản trị trang con.
4. Xuất bản ky yêu hội thảo: Tư vân, thiêt kê, dàn trang, Thiêt kê cac
hinh anh, nhan hiêu liên quan đên hôi nghi (logo hôi nghi, banner,
poster…), Đăng ký và xin giấy phép xuất bản kỷ yếu, Giam sat cac
tai liêu liên quan đên chương trinh như thư, thông tin hôi nghi, tai
liêu tham khao,…
5. Xây dựng các sản phẩm phục vụ hội thảo và các hoạt động học tập:
CD-ROM chương trình và kỷ yếu, Ứng dụng tự chạy giới thiệu tài
liệu, ghi đĩa CD- ROM, DVD, USB,…
6. Cung cấp thông tin theo yêu cầu (danh mục tài liệu, tài liệu chuyên
ngành, kết quả nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn, phát minh sáng
chế…).
7. Mô tả, tạo và chọn danh mục “Tài liệu tham khảo” cho luận văn,
luận án, đề tài nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế.
8. Chuyển dạng tài liệu (từ tài liệu dạng giấy sang file PDF, từ file PDF
sang file Word).
9. Cung cấp các thiết bị hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu,...

14

14


10. Hỗ trợ, tư vấn và phối hợp với Thư viện các trường trong việc phát
triển các sản phẩm đặc thù của từng đơn vị.
Với nhiều hình thức phục vụ phong phú, thuận tiện cho người học
NGUỒN LỰC THÔNG TIN
 CSDL Giáo trình và Tài liệu  CSDL Sách tham khảo
học tập
Việt
văn
 CSDL Luận văn, Luận án
 CSDL Sách tham khảo
Ngoại
văn
 CSDL các bài báo khoa học (các bài báo nghiên cứu của học
viên
theo chương trình đào tạo sau đại học được đăng trên các tạp chí
chuyên ngành)
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Học Liệu Điện Tử, Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Tp. Hồ Chí Minh, Số 1 – Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 028) 3896 9920, 3721223 (nội bộ 4 8226)
Email: thuvienspkt@hcmute.edu.vn
http://thuvien.hcmute.edu.vn
http://thuvienso.hcmute.edu.vn
GIỚI THIỆU CÁC WEBSITE PHÁT HÀNH
“Thư viện sách điện tử liên kết phát hành phục vụ Giáo dục đào tạo 4.0”
la nhưng tac phâm chi co thê dung cac công cu điện tử như may vi tinh,
may trơ giup ky thuât sô ca nhân (thiết bị đọc, máy tính bảng và điện
thoại thông minh như iPhone, iPad, Samsung Galaxy, HTC Tablet,...) đê
xem, đoc, và truyển tải.
“Thư viện sách điện tử liên kết phát hành phục vụ Giáo dục đào tạo 4.0”
là hệ thống phân phối sách điện tử, cung cấp đến người dùng các nội
dung sách,giáo trình, truyện, tạp chí, tài liệu, chuyên đề và các thể loại
văn bản đọc, audio khác trên di động, thông qua các kênh website,
wapsite và client giúp khách hàng có thể cập nhật thông tin kiến thức mọi
lúc mọi nơi.

15

15


T T
ê Wr
bu
Nn
ps://
1 hà ht
X tp g
uấ s: o

St
t

16

16


C
ht
v
ôn n tp
gC
s:/
/read4M
3 ôn
g .a M
T l 7
C
ht
4 ôn n
tp
g
/
s:/
T
C
boo
ht
5 ôn
k
tp
g
.
s:
T
T
n.hc
6 hư
e
m
vi
ện . ut
2

15


Phần III
XÂY DỰNG THƯ VIỆN SÁCH ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT PHÁT HÀNH
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Sự cần thiết và khả năng xây dựng và phát triển “Thư viện
sách điện tử liên kết phát hành phục vụ Giáo dục đào tạo 4.0”
Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có quá
trình hình thành và phát triển lâu dài, trong 57 năm qua (05/10/1962 05/10/2018). Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề, giáo viên dạy
kỹ thuật; Trường còn là nơi đào tạo kỹ sư công nghệ cung cấp nguồn
nhân lực trực tiếp cho khu vực phía Nam.
Nhu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề
đang là một nhu cầu hết sức bức thiết. Cùng với những cải cách trong
công tác quản lý nhà nước về dạy nghề, việc củng cố các trường đào tạo
giáo viên kỹ thuật và dạy nghề đang là mối quan tâm lớn của Ðảng và
Nhà nước hiện nay.
Ðể làm tốt những chức năng nhiệm vụ được giao; cán bộ, viên
chức và sinh viên của Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí
Minh đang đem hết khả năng và nhiệt tình của mình để giữ vững vị trí
đầu ngành trong hệ thống sư phạm kỹ thuật và phấn đấu trở thành trường
đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, ngang tầm
với các trường đại học uy tín trong khu vực Đông Nam Á.
“Thư viện sách điện tử liên kết phát hành phục vụ Giáo dục đào
tạo 4.0” nhằm mục đích định hướng những mặt hoạt động cơ bản của
Trường trong những năm trước mắt, huy động các nguồn lực để thực
hiện những mục tiêu đề ra nhằm xây dựng Trường Ðại học Sư phạm Kỹ
16

16


thuật TP. Hồ Chí Minh thành một trung tâm đào tạo hiện đại, xứng đáng
với vị trí của nó trong hệ thống sư phạm kỹ thuật Việt Nam.
“Thư viện sách điện tử liên kết phát hành phục vụ Giáo dục đào
tạo 4.0” trở thành công cụ và phương tiện chuyển giao tri thức, là công
cụ cần thiết để thỏa mãn nhu cầu hiểu biết, học tập. Vì vậy, việc tổ chức
xây dựng và khai thác “Thư viện sách điện tử liên kết phát hành phục vụ
Giáo dục đào tạo 4.0” có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng đào tạo bộ
phận nhân lực khoa học kỹ thuật cho đất nước.
Sự ra đời “Thư viện sách điện tử liên kết phát hành phục vụ Giáo
dục đào tạo 4.0” mang tính chất chuyên ngành là đáp ứng các nhu cầu về
giáo dục và tự giáo dục ngày càng cao của xã hội.
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ sẽ phát triển với những
bước tiến nhảy vọt trong thế kỷ XXI, đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên
công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin, chuyển nền kinh tế tài nguyên
sang nền kinh tế tri thức.
Việt Nam đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong xu thế hoà nhập và toàn cầu hóa để đạt mục tiêu đến năm 2020 trở
thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa mang đặc trưng của nền
kinh tế tri thức.
Để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước trong giai đoạn mới; Đảng và Nhà nước đã đề ra các chủ trương,
đường lối cụ thể tại Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của
Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam
giai đoạn 2006 - 2020; Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các
trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020; Thông báo kết luận
của Bộ Chính trị số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 về tiếp tục thực hiện

17

17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×