Tải bản đầy đủ

Đề xuất đầu tư giải pháp kiểm tra trùng lặp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giải pháp điện tử phục vụ đào tạo 4 0

BÁO CÁO
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
CHI BỘ 26

GIẢI PHÁPPHỤCVỤ ĐÀOTẠO
4.0

KIỂMTRATRÙNG LẶP

TRONG ĐÀOTẠOVÀ NGHIÊN CỨU
KHOAHỌC


TP. HỒ CHÍ MINH - THÁNG 9 NĂM 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*******************


THƯ VIỆN

GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ
PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 4.0

ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ
GIẢI PHÁP

KIỂM TRA TRÙNG LẶP
TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

THÁNG 9 NĂM 2018
1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*******************

THƯ VIỆN

GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ
PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 4.0

ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ
GIẢI PHÁP

KIỂM TRA TRÙNG LẶP
TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đơn vị đề xuất

Thư viện Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí
Minh.

Địa điểm triển khai:

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị cung cấp giải pháp:Công ty Cô phân Thông tin và Giáo dục IEG

THÁNG 9 NĂM 2018
2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ c lậ p - Tự do - Hạnh
phúc

ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ
GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ
PHỤC VỤ ĐÀO TẠO 4.0
ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ

KIỂM TRA TRÙNG LẶP
TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

THÁNG 9 NĂM 2018
3


MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ SỰ CẦN THIẾT .....................................................................5
PHẦN II: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ ......................................................................7
1. Giải pháp kiểm tra trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu - iThenticate ....................7
2. Giải pháp kiểm tra trùng lặp trong hoạt động đào tạo - Turnitin .............................10
2.1. Originality Cheking ......................................................................................................11
2.2. Smarter Feedback ........................................................................................................13
2.3. Online grading ..............................................................................................................14
3. So sánh hai giải pháp Turnitin Feedback Studio và iThenticate.................................15
4. So sánh hai giải pháp Turnitin Feedback Studio và iThenticate.................................16
PHẦN III: ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM ĐẦU TƯ VÀ QUY MÔ TRIỂN KHAI ..................18

4


PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ SỰ CẦN THIẾT

Hiện nay, sự phổ biến của internet khiến nhiều đơn vị đối mặt với sự gia tăng những
sai phạm liên quan tới liêm chính học thuật. Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh – bất cứ
khi nào có nhu cầu đều có thể lấy nhiều nguồn thông tin, từ miễn phí tới cả những nội dung
học thuật cao cấp hơn phải trả phí như tiểu luận, luận văn, công trình nghiên cứu chất lượng
cao. Tại Việt Nam, hiện chưa có thống kê chính xác về nạn đạo văn, nhưng nhiều nghiên
cứu cho thấy thực tế, việc đạo văn diễn ra công khai và tràn lan trong môi trường học thuật.
Đa phần luận văn tốt nghiệp của sinh viên được nhận định là đều sao chép lẫn nhau và từ rất
nhiều nguồn. Với nền kinh tế đang trên đà phát triển và hội nhập, đề cao tính sáng tạo, hiệu
quả, khác biệt thì việc giáo dục người học về những chuẩn mực đạo đức khoa học cũng như
tìm kiếm các phương pháp phòng chống việc sao chép, giảm thiểu khả năng trùng lặp về ý
tưởng, nội dung là điều vô cùng cần thiết để xây dựng môi trường học thuật lành mạnh,
trong sạch, đảm bảo tính liêm chính, góp phần tối đa hóa năng lực tư duy, khả năng sáng
tạo, tinh thần tự lực trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học.
Trong 5 năm trở lại đây, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có những sự quan tâm đầu tư đáng
kể cho hoạt động nâng cao trình độ và chất lượng đào tạo – nghiên cứu khoa học cho đội
ngũ giảng viên, sinh viên khối các trường kỹ thuật, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin hiện đại để đổi mới phương pháp dạy & tiếp thu tri thức cho những giáo viên,
giảng viên tương lai. Một trong những yếu tố góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền
giáo dục Việt Nam nói chung và khối các trường kỹ thuật nói riêng là việc thắt chặt các quy
trình kiểm tra, kiểm định chất lượng hoạt động giảng dạy – học tập. Công tác phòng chống
những hiện tượng phi liêm chính trong học thuật cũng không nằm ngoài nhiệm vụ này. Đây
là công việc không mang tính thời điểm mà cần được thực hiện liên tục, thường xuyên,
trong dài hạn, và quan trọng hơn cả là phải đảm bảo được tính chặt chẽ, khách quan và
nghiêm túc trong hoạt động đánh giá này.
Một tín hiệu đáng mừng là tầm quan trọng của công tác đảm bảo tính liêm chính trong
học thuật được ngày càng nhiều trường Đại học nhìn nhận và có những động thái chỉ đạo
quyết liệt hơn, trong đó có Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Dựa trên những
yêu cầu thực tế về chất lượng hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong bối cảnh mới,
5


thư viện đề xuất triển khai giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên, học
viên cao học, nghiên cứu sinh đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn liêm chính học thuật mà Bộ
Giáo dục Đào tạo đang hướng tới.

6


PHẦN II: NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT
1.

Giải pháp kiểm tra trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu - iThenticate
iThenticate là giải pháp công nghệ tiêu chuẩn cần thiết hỗ trợ phát hiện và phòng

chống đạo văn được các NXB học thuật, viện nghiên cứu sử dụng rộng rãi nhằm đảm bảo
tính nguyên gốc của công trình nghiên cứu trước khi được xuất bản. iThenticate được phát
triển bởi Turnitin, hãng công nghệ hàng đầu thế giới về đảm bảo tính liêm chính trong học
thuật. Trụ sở của Turnitin tại Oakland, California và văn phòng tại Newcastle, United
Kingdom. Mục tiêu của Turnitin là nâng cao tính liêm chính trong học thuật toàn cầu. Sau
gần 2 thập kỷ đầu tư và phát triển, Turnitin đã có nền tảng năng lực và tri thức kĩ thuật để
cung dịch vụ ổn định, nhanh chóng và chính xác tới hàng triệu giáo viên, sinh viên, nhà
nghiên cứu trên khắp thế giới, khuyến khích hoạt động nghiên cứu, học thuật đúng đắn,
chuẩn mực.
iThenticate được thiết kế dành cho các nhà Khoa học: Với tốc độ truy xét thông tin
nhanh chóng và giao diện dễ sử dụng, các nhà nghiên cứu có thể nhanh chóng tải tài liệu lên
và kết quả kiểm tra được cung cấp trong vài phút. Giao diện iThenticate thiết kế đơn giản,
không bắt buộc người dùng phải qua các khóa huấn luyện, đào tạo sử dụng. Các nhà nghiên
cứu cũng dễ dàng chia sẻ tài liệu và hợp tác nghiên cứu.
iThenticate cung cấp báo cáo toàn diện: Ngay sau khi văn bản được gửi đến máy
chủ của iThenticate, công cụ này sẽ đưa ra một báo cáo Originality Check cung cấp kết quả
mức độ tương đồng/ giống nhau của văn bản đó so với các cơ sở dữ liệu có trong
iThenticate. Bên cạnh chỉ số Similarity Index, nội dung báo cáo được thể hiện:
 Side by side comparison: Hiển thị văn bản gốc song song với các nội dung trùng lặp
được rút ra từ các cơ sở dữ liệu, giúp người sử dụng dễ dàng đối chiếu kết quả hơn.
 Largest matchs: những nội dung nguồn có tỉ lệ tương đồng cao nhất so với văn bản gốc
sẽ được đưa lên hiển thị đầu tiên.
Hiện nay, iThenticate trở thành một giải pháp uy tín, hỗ trợ hiệu quả cho công tác đánh
giá chất lượng kết quả nghiên cứu khoa học, công trình xuất bản, được tin tưởng áp dụng tại
hơn 15,000 cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu và trường đại học lớn trên thế giới như:
 Center for Disease Control and Prevention (CDC)
7


 Environmental Protection Agency (EPA)
 European Parliament
 European Commission
 Office of Research Integrity (ORI)
 Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)
 National Science Foundation (NSF)
 National Institutes of Health (NIH)
 Qatar National Research Foundation
 RTI International
 South Africa Financial and Fiscal Commission
 Swiss National Science Foundation
 United Nations (UN)
 United States Department of Energy (DOE)
 United States Department of Justice
 Duke University
 University of Florida
 University of Michigan …
Công nghệ kiểm tra tính nguyên gốc của iThenticate – cho phép tìm kiếm trong các
CSDL tổng hợp mà Turnitin phát triển, phát hiện và đánh dấu các nội dung dữ liệu trùng
lặp. Thông qua mối quan hệ hợp tác cùng các nhà xuất bản học thuật hàng đầu, các đơn vị
xuất bản tổng hợp và các cơ quan chính phú, Turnitin đã xây dựng một CSDL đối chứng lớn
nhất thế giới các nguồn nội dung học thuật và chuyên ngành gồm
 Dữ liệu Web: tương tự như Google và Bing, Turnitin xây dựng công nghệ thu thập dữ
liệu Internet và chỉ mục nội dung thành dạng thông tin có thể tìm kiếm được. Turnitin
cho phép chỉ mục tới hơn 62 tỉ trang web hiện hành và lưu trữ.
 160 triệu dữ liệu xuất bản, trong đó:
50 triệu dữ liệu trên CrossCheck: Đây là kết quả của quan hệ hợp tác độc quyền giữa
CrossRef, hiệp hội xuất bản, với nền tảng công nghệ phòng chống đạo văn của
iThenticate. Với CrossCheck, người dùng có thể đối chứng nội dung với hơn 50 triệu
dữ liệu bài tạp chí, sách, kỷ yếu hội nghị học thuật của 660 nhà xuất bản Khoa học,
Công nghệ & Y học (STM) thành viên của CrossRef như:
8


 American Institute of Physics
 American Physical Society
 Elsevier
 IEEE
 Institute of Physics
 Lippincott Williams & Wilkins
 Nature Publishing
 Ovid
 Oxford University Press
 Sage Publications
 Springer
 Taylor & Francis
 Wiley-Blackwell...


110 triệu dữ liệu nghiên cứu từ hơn 30 đơn vị cung cấp cơ sở dữ liệu và nội dung hàng
đầu như:
 Gale: 92 triệu bài tạp chí


Cengage LearningEBSCO Host: 3.6 xuất bản phẩm, tập san, tạp chí, sách, bách khoa thư…Pubmed/Medline: 1.5 triệu tóm tắt, trích dẫn, tài liệu y họcEmerald (tạp chí)Pearson, McGraw-Hill & Wiley: 2,000+ giáo trình học thuậtABC-CLIOSAGE Reference: 160+ bách khoa thưProQuest: 300,000 Luận án, Luận văn…
(Xem thêm thông tin tại: www.ithenticate.com/content )
Ngoài ngôn ngữ tiếng Anh, iThenticate cho phép tìm kiếm trùng lặp nội dung tới hơn

30 ngôn ngữ khác như: Chinese (simplified and traditional), Japanese, Thai, Korean,
Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Italian,

9


Norwegian (Bokmal, Nynorsk), Polish, Portuguese, Romanian, Serbian, Slovak, Slovenian,
Spanish, Swedish, Arabic, Greek, Hebrew, Farsi, Russian, Turkish và Việt Nam.
*** Y êu cầu c ho tậ p t in tải lê n: Dung lượng không vượt quá 100 MB, phải
chứa ít nhất 20 từ. Độ dài tối đa là 400 trang. Các định dạng tập tin cho phép:
Word, Text, PostScript, PDF, HTML, Excel, PowerPoint, Word Perfect WPD, OpenOffice
ODT, RTF, Hangul HWP.
2.

Giải pháp kiểm tra trùng lặp trong hoạt động đào tạo – Turnitin
Để thực hiện mục tiêu nâng cao tính liêm chính trong

học thuật toàn cầu, sau gần 2 thập kỷ đầu tư và phát triển,
Turnitin đã xây dựng nền tảng năng lực và tri thức kĩ thuật để
cung dịch vụ ổn định, nhanh chóng và chính xác tới hàng triệu giáo viên, sinh viên, nhà
nghiên cứu trên khắp thế giới, khuyến khích hoạt động học tập, nghiên cứu học thuật đúng
đắn, chuẩn mực. Turnitin là giải pháp gồm 3 phân hệ chính giúp giáo viên thực hiện được
những nhiệm vụ sau:

ADEMARK

10


ORIGINALITYCHECK

GR

PEERMARK

Giáo viên kiểm tra đạo văn

Giáo viên chấm điểm

Sinh viên góp ý, nhận xét
bài viết của bạn mình.

 Kiểm tra tức thì bài làm của học sinh nhằm phát hiện sự vay mượn sao chép so với 3
cơ sở dữ liệu so sánh lớn nhất thế giới, được phát triển không ngừng.
 Giúp cải thiện chất lượng học tập và cam kết của học sinh bằng cách tạo điều kiện
thuận lợi cho hoạt động phản hồi phong phú hơn
 Tiết kiệm thời gian cho giáo viên trong việc nhận xét bài làm, hỗ trợ việc chấm điểm
thông qua các thang tiêu chí đánh giá, ghi âm lời nhận xét… thuận tiện hơn rất nhiều
so với phương pháp truyền thống


Khuyến khích học sinh học hỏi lẫn nhau và phát triển các kỹ năng tư duy phản biện,
nâng cao ý thức học tập nghiêm túc.

11


2.1. Originality Cheking
Công nghệ kiểm tra tính nguyên gốc của Turnitin - Originality Check – cho phép tra
soát trong các CSDL tổng hợp mà Turnitin phát triển, từ đó phát hiện và đánh dấu các nội
dung trích dẫn chưa chính xác hoặc có nghi vấn sao chép. Thông qua mối quan hệ hợp tác
cùng các nhà xuất bản học thuật quốc tế hàng đầu, các đơn vị xuất bản tổng hợp và các cơ
quan chính phú, Turnitin đã xây dựng một CSDL học thuật phục vụ đối chứng lớn nhất thế
giới gồm:
 62 tỉ dữ liệu Web (tương tự iThenticate).
 160 triệu dữ liệu xuất bản học thuật từ 600+ nhà xuất bản Khoa học, Công nghệ & Y
học (STM) và 30+ đơn vị cung cấp cơ sở dữ liệu và nội dung hàng đầu (tương tự
iThenticate).
Bài luận sinh viên: Theo thống kê, hơn 50% tỉ lệ đạo văn là sao chép từ bài làm của các sinh
viên khác. Do đó, Turnitin đối chiếu bài viết đã nộp với cơ sở dữ liệu gồm hơn 730 triệu bài
luận của sinh viên toàn cầu nộp lên Turnitin từ trước tới nay. Mỗi ngày, số lượng bài viết
trong cơ sở dữ liệu này tăng thêm hơn 190,000 bài.

Phân hệ Originality Checking cho phép giáo viên:
 Xem nội dung bản thảo bài viết của sinh viên theo
đúng thể thức trình bày gốc: Turntin bảo toàn thể
thức trình bày của bản thảo gốc, cho phép giáo viên
11


nắm được văn bản, khuôn mẫu, minh hoạ hình ảnh,
cách bố trí, sắp xếp nội dung… từ file gốc của sinh
viên.


Nắm được nội dung nào có nghi vấn sao chép, nội dung
nào trong sạch: Turnitin đưa ra tỉ lệ phần trăm trùng lặp
trong nội dung bài kiểm tra so với các cơ sở dữ liệu đối
chiếu, từ đó giảng viênnhanh chóng biết được bao nhiêu
nội dung bị sao chép.

 Kiểm tra nguồn đối chứng: Những nội
dung bị nghi vấn sao chép được mã
hoá theo màu, đồng thời hiển thị dữ
liệu nguồn và tỉ lệ phần trăm sao chép
từ nguồn đó.Thay đổi các tuỳ chọn đối chứng theo
yêu cầu của giáo viên: Kiểm soát thông
tin kết quả của báo cáo Originality
Report bằng cách thiết lập chế độ lọc dữ
liệu thư mục, dữ liệu trích dẫn hay
những phần nội dung trùng lặp ngắn.

 Ứng dụng công nghệ Đám mây: Sinh viên
và giảng viêncó thể nộp bài viết được lưu
trữ trên các kho lưu trữ đám mây phổ biến
như GoogleDrive®, DropBox.

12


 Tương tự như iThenticate, ngoài ngôn ngữ tiếng Anh, Turnitin có khả năng tìm kiếm
nội dung trùng lặp của hơn 30 ngôn ngữ khác như: Chinese, Japanese, Thai, Korean,
Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Hungarian, Italian,
Norwegian (Bokmal, Nynorsk), Polish, Portuguese, Romanian, Serbian, Slovak,
Slovenian, Spanish, Swedish, Arabic, Greek, Hebrew, Farsi, Russian, Turkish và Việt
Nam.
*** Y êu cầu ch o tập ti n tải lên : Dung lượng không vượt quá 40 MB, phải chứa
ít nhất
20 từ. Độ dài tối đa là 400 trang. Các định dạng tập tin cho phép: Microsoft Word, Excel,
PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul
(HWP), Google Docs, và định dạng thuần văn bản.
2.2. Smarter Feedback
Tính năng hỗ trợ giảng viênđánh giá, phản hồi và chấm điểm bài viên hiệu quả, nhất
quán và công bằng

 Khuyến khích tính nguyên gốc dữ liệu:
Xem báo cáo Originality Report và đưa ra
nhận xét về bài viết của sinh viên để có
những đánh giá tổng hợp.
 Nhận xét dạng Kéo – Thả: cho phép giảng viên
cung cấp phản hồi với bộ QuickMark – Nhận xét
nhanh: đây là một thư viện các kiểu nhận xét
13


được thiết lập sẵn hoặc giáo viên có thể tuỳ biến
theo nhu cầu, và dễ dàng kéo – thả trực tiếp vào
những vị trí cụ thể cần cung cấp nhận xét trong
bài viết của sinh viên.
 Nhận xét tổng quan bằng giọng nói/ dạng văn
bản: Giáo viên có thể cung cấp cho sinh viên
phần nhận xét tổng hợp và có chiều sâu về nội
dung bài viết.ghi âm lời hướng dẫn/ nhận xét
cho sinh viên (tối đa 3 phút), nhờ đó sinh viên
sẽ dễ tiếp thu và hiểu rõ hơn về những phần
QuickMark.
2.3. Online grading
 Chấm điểm nhất quán, công
bằng theo thang tiêu chí
Rubrics: Áp dụng các khung/
thang đánh giá có sẵn hoặc tự
xây dựng với các tiêu chí
chấm điểm rõ ràng.

 Phối kết hợp nhận xét: Kết
nối phần nhận xét của giáo
viên với khung đánh giá, từ
đó sinh viên hiểu được mối
tương quan giữa phần nhận
xét, đánh giá và điểm số.

 Theo dõi tính hiệu quả: Phân tích và xác định những lĩnh vực quan tâm, hoặc theo dõi
quá trình cải thiện với số liệu , biểu đồ minh hoạ tổng hợp.
14


3.

So sánh hai giải pháp Turnitin Feedback Studio và iThenticate

iThen
T
tica
 u
S S
ố ố
bà họ
i Dc Cl
o
 c
1 1
tà tài
i kh
k oả
h n
 oả ad
B
á B
o á
o
c
 á c
G
i S
ả i
n n
g h
v
i v
ê i

15


1
.

1.
Gi
ản
G g
i vi
ả ên
n tạ
g o
hệ
v th
i ốn
ê g
n
l

D D
ữ ữ
li liệ
ệu u
w w
eb eb
4. Tình hình triển khai
S 
ốT K
ối hô
l đa ng
ầĐ5 Mgi M
ị i i
n c c
h r r
o o
d s s
ạ o o
n f f
Y 
êD D
uu un
cn g
ầ g lư
ulư ợn
fBài

g
 
đM
ợcặc
kiđị
mn
tra
h
k
h
ô

M

c
đ

n
h

16


thuật sai, VD: giảng viên
gắn nhầm tên tác giả bài
viết, ghi danh nhầm lớp
cho sinh viên…

17

sinh viên sao chép bài lẫn
nhau


Hiện nay, các giải pháp của Turnitin được tin tưởng áp dụng tại hơn 15,000 cơ quan
chính phủ, viện nghiên cứu và trường đại học lớn trên thế giới. Những cải tiến không ngừng
về mặt công nghệ, nội dung và giao diện sử dụng của Turnitin đã giúp người dùng thụ
hưởng nhiều tiện ích hơn trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu. Tại Việt Nam, hiện nay đã
có 17 trường Đại học triển khai Turnitin tại nhiều quy mô đào tạo, và dự kiến con số này sẽ
tăng lên cùng với nhận thức của các trường về công tác đảm bảo liêm chính học thuật tại
từng đơn vị:
1. Đ
ại
2. Đ
ại
3. Đ
ại
4. Đ
ại
5. Đ
ại
6. C
a
7. Đ
ại
8. Đ
ại
9. Đ
ại

1 Đạ
0i

1 ại

2 ại

3 ại

4 ại

5 ại

6 ại

7 ại

18


PHẦN III: ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM ĐẦU TƯ VÀ QUY MÔ TRIỂN KHAI

Đê xuât giải pháp kiểm tra nội dung trùng lặp hỗ trợ đảm bảo liêm chính học thuật
trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Đại học Sư phạm Kỹ thuật như sau:
P
h
ê

Hình
Q
Sả
u t
n
y
ph h d

T 5 Tr
ực
u
0 tu
r
0 yế
n 10 Tr
1
ực
i
0 tu
t
0 yế
Tr
i 30 ực
n 0 tu
0 yế
5 Tr
ực
T 0 tu
0 yế
u
10 Tr
2r
ực
0 tu
n
0 Tr
i 30 yế
ực
t
0 tu
i
yế
iT 0 Tr
h 5 ực
e 0 tu
nt 0 yế
Tr
ic 1 ực
at , tu
e- 0 yế
3G
ia
i
p
h
á
p

S
T
T

19
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×