Tải bản đầy đủ

sinh thái vận dụng cao

MOON.VN

TS. PHAN KHẮC NGHỆ
LIVE SỐ 13: BÀI TẬP VẬN DỤNG VỀ SINH THÁI
(26/5/2018)

HỌC ĐỂ KHẲNG ĐỊNH MÌNH
Câu 1. Khi nói về nhân tố sinh thái và ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Không thể tìm thấy 2 loài có ổ sinh thái trùng nhau hoàn toàn.
II. Các loài có ổ sinh thái về các nhân tố vô sinh trùng nhau thì sẽ cạnh tranh khốc liệt.
III. Các loài B, C, D cùng sử dụng loài A làm thức ăn thì B, C, D thường có ổ sinh thái trùng nhau hoàn toàn.
IV. Dịch bệnh cũng chính là một nhân tố sinh thái.
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 2. Ở một loài có kích thước tối thiểu của quần thể là 20 cá thể. Cho rằng không có nhập cư. Theo lí
thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Một quần thể của loài này có 150 cá thể nhưng do tác động của lũ lụt dẫn tới 140 cá thể bị chết, chỉ còn lại
1 cá thể. Một thời gian sau, số lượng cá thể sẽ giảm dần và quần thể sẽ bị diệt vong.
II. Một nhóm gồm 12 cá thể của loài di cư đến một vùng đất mới và lập thành quần thể mới. Nếu vùng đất

mới này có điều kiện phù hợp thì quần thể sẽ tăng trưởng và có thể sẽ trở thành loài mới.
III. Một quần thể của loài này có 200 cá thể. Nếu môi trường được bổ sung thêm nguồn sống thì tỉ lệ sinh
sản tăng, tỉ lệ tử vong giảm và quần thể sẽ tăng kích thước cho đến khi cân bằng với sức chứa của môi
trường.
IV. Một quần thể của loài này có 100 cá thể. Nếu môi trường sống của quần thể bị thu hẹp thì có thể sẽ làm
tăng kích thước của quần thể.
A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 3. Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên?
I. Tiêu diệt các loài sinh vật gây hại cho cây trồng.
II. Chuyển đất rừng làm đất nông nghiệp.
III. Khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh.
IV. Kiểm soát sự gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục về bảo vệ môi trường.
V. Tăng cường sử dụng các loại phân bón trong sản xuất nông nghiệp.
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 4. Trong một hệ sinh thái, xét 12 loài sinh vật: 3 loài cỏ, 3 loài côn trùng, 2 loài chim, 2 loài nhái, 1 loài giun
đất, 1 loài rắn. Trong đó, cả 3 loài côn trùng đều sử dụng 3 loài cỏ làm thức ăn; 2 loài chim và 2 loài nhái đều sử
dụng cả 3 loài côn trùng làm thức ăn; Rắn ăn tất cả các loài nhái; Giun đất sử dụng xác chết của các loài làm thức
ăn; Giun đất lại là nguồn thức ăn của 2 loài chim. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 38 chuỗi thức ăn.
II. Chim được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 3 ở 18 chuỗi thức ăn.
III. Nếu 2 loài chim bị tiêu diệt thì loài rắn sẽ tăng số lượng.
IV. Giun đất được xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 1.
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 5. Khi nói về sự phân tầng trong quần xã, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?
I. Hệ sinh thái nhân tạo thường có tính phân tầng mạnh mẻ hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
II. Sự phân tầng sẽ góp phần làm giảm cạnh tranh cùng loài nhưng thường dẫn tới làm tăng cạnh tranh khác
loài.
III. Nguyên nhân dẫn tới sự phân tầng của quần xã là do sự phân bố không đều của nhân tố sinh thái và do sự
thích nghi của các loài sinh vật.
IV. Sự phân tầng làm phân hóa ổ sinh thái của các loài.
A. 1.


B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 6. Khi nói về kích thước quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể sẽ rơi vào trạng thái tuyệt chủng.
II. Nếu không có di - nhập cư và tỉ lệ sinh sản bằng tỉ lệ tử vong thì kích thước quần thể sẽ được duy trì ổn
định.
III. Cạnh tranh cùng loài góp phần duy trì ổn định kích thước quần thể phù hợp với sức chứa của môi trường.
IV. Nếu môi trường được bổ thêm sung nguồn sống thì tỉ lệ sinh sản tăng và thường dẫn tới làm tăng kích
thước quần thể.
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.


Câu 7: Trong một giờ học thực hành, khi quan sát về một lưới thức ăn, một học sinh đã mô tả như sau: Sâu
đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và chuột ăn rễ cây đều có nguồn thức ăn
lấy từ cây dẻ; chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả; diều hâu sử dụng chim sâu,
chim ăn hạt và chuột làm thức ăn; rắn ăn chuột; mèo rừng ăn chuột và côn trùng cánh cứng. Dựa trên các mô
tả này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chim sâu thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
II. Không có sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa rắn và diều hâu.
III. Lưới thức ăn này có 8 chuỗi thức ăn.
IV. Quan hệ giữa mèo rừng và chim sâu là quan hệ cạnh tranh.
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 8. Khi nói về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái của các loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Khi sống trong cùng một môi trường, các loài đều có giới hạn sinh thái giống nhau.
II. Những loài có ổ sinh thái trùng nhau thì sẽ có sự cạnh tranh nhau.
III. Loài có giới hạn sinh thái rộng về nhân tố sinh thái này thì sẽ hẹp về nhân tố sinh thái khác.
IV. Các nhân tố sinh thái của môi trường thường rộng hơn giới hạn sinh thái của loài.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 9: Xét một lưới thức ăn được mô tả như hình bên. Theo lí
E
C
thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
H
I. Loài H có thể là một loài động vật không xương sống.
II. Lưới thức ăn này có 7 chuỗi thức ăn.
D
B
III. Nếu loài A giảm số lượng thì loài B sẽ giảm số lượng.
IV. Nếu loài H giảm số lượng thì sẽ làm cho loài A giảm số lượng.
G
K
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
A

Câu 10: Khi nói về diễn thế sinh thái trên cạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình diễn thế nguyên sinh luôn dẫn tới làm thay đổi số lượng chuỗi thức ăn của quần xã.
II. Trong một quần xã đỉnh cực, tổng sinh khối của sinh vật sản xuất luôn lớn hơn tổng sinh khối của sinh vật tiêu
thụ.
III. Trong quá trình diễn thế, các nhân tố sinh thái của môi trường thường bị thay đổi.
IV. Nếu loài ưu thế bị tiêu diệt thì thường sẽ dẫn tới diễn thế sinh thái.
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 11: Một lưới thức ăn gồm có 9 loài được mô tả như hình bên.
B
C
D
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Lưới thức ăn này có 8 chuỗi thức ăn.
II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 mắt xích.
H
A
E
III. Loài H tham gia vào 6 chuỗi thức ăn.
IV. Nếu tăng sinh khối của loài E thì tổng sinh khối của cả hệ sinh thái
sẽ tăng lên.
I
K
M
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 12. Khi nói về quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể sinh vật cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây
đúng?
I. Tất cả các hình thức cạnh tranh đều dẫn tới có lợi cho loài.
II. Cạnh tranh về mặt sinh sản luôn dẫn tới làm tăng khả năng sinh sản.
III. Nếu nguồn thức ăn vô tận thì sẽ không xảy ra cạnh tranh cùng loài.
IV. Cạnh tranh là phương thức duy nhất để quần thể duy trì số lượng cá thể ở mức độ phù hợp với sức chứa môi
trường.
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.


Câu 13. Bảng dưới đây biểu hiện các mối quan hệ sinh thái giữa 2 loài sinh vật A và B:
Được sống chung
Không được sống chung
Trường hợp
Loài A
Loài B
Loài A
Loài B
(1)
+
+
(2)

+

+

-

-

(3)

+

0

-

0

(4)

-

+

0

-

Kí hiệu:

(+): có lợi.

(-): có hại.

(0): không ảnh hưởng gì.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở trường hợp (1), nếu A là một loài động vật ăn thịt thì B sẽ là loài thuộc nhóm con mồi.
II. Ở trường hợp (2), nếu A là loài mối thì B có thể là loài trùng roi sống trong ruột mối.
III. Ở trường hợp (3), nếu A là một loài cá lớn thì B có thể sẽ là loài cá ép sống bám trên cá lớn.
IV. Ở trường hợp (4), nếu A là loài trâu thì B có thể sẽ là loài giun kí sinh ở trong ruột của trâu.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 14: Trong một giờ học thực hành, khi quan sát về một lưới thức ăn, một học sinh đã mô tả như sau: Sâu
đục thân, sâu hại quả, chim ăn hạt, côn trùng cánh cứng ăn vỏ cây và chuột ăn rễ cây đều có nguồn thức ăn
lấy từ cây dẻ; chim sâu ăn côn trùng cánh cứng, sâu đục thân và sâu hại quả; diều hâu sử dụng chim sâu,
chim ăn hạt và chuột làm thức ăn; rắn ăn chuột; mèo rừng ăn chuột và côn trùng cánh cứng. Dựa trên các mô
tả này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Chim sâu vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp 3 vừa thuộc sinh vật tiêu thụ cấp 2.
II. Không có sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa rắn và diều hâu.
III. Lưới thức ăn này có 8 chuỗi thức ăn.
IV. Quan hệ giữa mèo rừng và chim sâu là quan hệ hội sinh.
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 15: Xét một lưới thức ăn được mô
tả như hình bên. Theo lí thuyết, có bao
Diều hâu
Giun đất
nhiêu phát biểu sau đây đúng?
Rắn
I. Lưới thức ăn này có 6 chuỗi thức ăn.

II. Nếu loài rắn bị giảm số lượng thì
Sâu
Chuột
loài gà sẽ tăng số lượng.
Mèo rừng
III. Chuỗi thức ăn dài nhất có 4 mắt
xích.
IV. Loài giun đất được xếp vào sinh
Lúa
vật sản xuất.
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 16: Khi nói về hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở hệ sinh thái dưới nước, bậc dinh dưỡng cấp 1 luôn có tổng năng lượng lớn hơn tổng năng lượng của bậc
dinh dưỡng cấp 2.
II. Ở hệ sinh thái trên cạn, mỗi chuỗi thức ăn thường có từ 8 đến 9 mắt xích.


III. Cùng một bậc dinh dưỡng thì các loài trong một hệ sinh thái thường có tổng sinh khối tương đương
nhau.
IV. Ở hệ sinh thái rừng nguyên sinh, sinh vật sản xuất luôn có tổng sinh khối lớn hơn tổng sinh khối của sinh
vật tiêu thụ.
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 17. Khi nói về cạnh tranh cùng loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cạnh tranh cùng loài làm giảm mật độ cá thể của quần thể.
II. Cạnh tranh cùng loài làm giảm tốc độ tăng trưởng số lượng cá thể của quần thể.
III. Cạnh tranh cùng loài là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của các quần thể.
IV. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể ở mức phù hợp với khả năng cung cấp nguồn
sống của môi trường.
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 18: Xét các thành phần sau đây của cùng một hệ sinh thái:
(1) Xác cây khô.
(2) Chất thải của động vật.
(3) Cây phong lan.
(4) Vi khuẩn phân giải.
(5) Cây gỗ đang ra hoa.
(6) Trâu rừng.
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 4 thành phần thuộc thành phần hữu sinh của hệ sinh thái.
II. Cả 6 thành phần đều là nhân tố sinh thái hữu sinh.
III. Có 2 thành phần thuộc nhóm sinh vật sản xuất.
IV. Có 1 thành phần thuộc sinh vật tiêu thụ.
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 19. Trong các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây, có bao nhiêu mối quan hệ có ít nhất một loài
có hại?
I. Cây tầm gửi sống bám trên cây thân gỗ.
II. Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.
III. Giun sán sống trong ruột lợn.
IV. Cây phong lan sống bám trên cây thân gỗ.
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 20. Ở một ao nuôi cá, cá mè hoa là đối tượng tạo nên sản phẩm kinh tế. Lưới thức ăn của ao nuôi được
mô tả như sau:

Cá măng

Cá mương

Động vật phù du

Thực vật phù du

Giả sử rằng có 10 loài thuộc nhóm động vật phù du và có 16 loài thuộc nhóm thực vật phù du. Theo lí
hoavề hệ sinh thái này?
thuyết, có bao nhiêu phát biểu sauCá
đâymè
đúng
I. Có tối đa 320 chuỗi thức ăn.
II. Các loài có cùng bậc dinh dưỡng thì sẽ cạnh tranh nhau.
III. Nếu tăng số lượng cá măng thì sẽ tăng sản lượng kinh tế.
IV. Quan hệ giữa cá mè hoa và cá măng là quan hệ hợp tác.
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×