Tải bản đầy đủ

Vatly11 to chuc day hoc theo tram bai tu thong cam ung dien tu trong chuong trinh vat li 11 dovanthuan THPTYenMy copy

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT YÊN MỸ

Môn:
Người thực hiện:
Đơn vị:
Năm học:

Vật li
Nguyễn Hữu Bằng
Tổ Li – Hóa – Sinh
2017 - 2018
Đề tài:

SÁNG KIẾN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC TẠI
TRƯỜNG THPT YÊN MỸ

Yên Mỹ, tháng 3 năm 2018MỤC LỤC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên

: Đỗ Văn Thuần

Ngày tháng năm sinh

: 02/01/1981

Đơn vị công tác

: Trường THPT Yên My

Chức vụ

: Giáo viên

Trình độ chuyên môn

: Thạc si

Hệ đào tạo

: Chinh quy

Bộ môn giảng dạy

: Vật li

Năm vào ngành: 2007

Danh hiệu thi đua

: Chiến si thi đua cấp cơ sở


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DHTTr :
GV :
HS :
PP DHTTr :
SGK :
THPT :
TNSP :

Dạy học theo trạm
Giáo viên
Học sinh
Phương pháp dạy học theo trạm
Sách giáo khoa
Trung học phổ thông
Thực nghiệm sư phạm


Tổ chức dạy học theo trạm bài “Từ thông - cảm ứng điện từ” trong chương trình
Vật lí 11

Phần I: MỞ ĐẦU
1. Li do chọn đề tài
Sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá đặt ra những
yêu cầu mới đối với người lao động, do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới
cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và đào tạo nguồn nhân lực. Một trong những
định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang
tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc
hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người
học. Định hướng quan trọng trong đổi mới PPDH là phát huy tính tích cực, tự
lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của
người học. Đó cũng là những xu hướng quốc tế trong cải cách PPDH ở nhà
trường phổ thông.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×