Tải bản đầy đủ

TIẾT SINH HOẠT CHI đoàn

Chủ đề hoạt động tháng 3
Thanh niên với vấn đề lập nghiệp
A. Mục tiêu giáo dục
Sau chủ đề này, học sinh cần:
- Hiểu được ý nghĩa quan trọng của vấn đề lập nghiệp đối với bản thân nói riêng và đối với
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung
- Có khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân.
- Có thái độ rõ ràng trong việc hướng nghiệp, chọn nghề cho bản thân.
B. Nội dung hoạt động
- Thảo luận chuyên đề “Tương lai là ở bạn”.
- Thi hùng biện “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”.
- Hoạt động tư vấn nghề nghiệp.
C. Gợi ý thực hiện các hoạt động cụ thể.

Hoạt động 1
Thảo luận chuyên đề: “Bạn hiểu gì về công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước ? “
I. Mục tiêu hoạt động
Sau hoạt động này học sinh cần:
- Hiểu sự lựa chọn đúng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai phụ thuộc vào việc xác
định ý thức, thái độ học tập và rèn luyện của học sinh ngày hôm nay.

- Biết gắn nhiệm vụ học tập với xây dựng kế hoạch rèn luyện hướng về một nghề phù hợp
với khả năng, sở trường của bản thân và yêu cầu của xã hội.
- Tích cực học tập, rèn luyện theo kế hoạch. Sẵn sàng trao đổi, chia sẻ với bạn bè, thầy, cô
giáo, anh chị, bố mẹ để biết định hướng đúng đắn cho việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho


bản thân; Tránh việc xác định không đúng dẫn đến có thái độ sai lầm, lệch lạc trong học tập và
rèn luyện.
II. Nội dung hoạt động.
Để thực hiện tốt hoạt động này, học sinh cần phải hiểu những nội dung cơ bản về việc dạy
nghề, hướng nghiệp, đặc biệt là sự hỗ trợ là sự hỗ trợ, tư vấn của người lớn để giúp các em tự
định hướng và biết lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn cho tương lai. Có thể gợi ý một số nội dung
chủ yếu sau:
1. Biết định hướng nghề nghiệp cho bản thân.
- Chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, thanh niên học sinh lớp 11 cần phải biết
xác định hướng lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai thích hợp với khả năng, sở trường của
mình, với yêu cầu của xã hội.
- Học sinh có quyền được bày tỏ ý kiến của mình về lựa chọn nghề nghiệp, đồng thời có
quyền được cung cấp đầy đủ thông tin về các loại hình nghề nghiệp trong xã hội.
- Các em có trách nhiệm chủ động trao đổi với bạn bè, thầy, cô giáo, cha mẹ, đặc biệt là
lớp anh chị đi trước để lựa chọn cho mình một nghề nghiệp đúng đắn.
- Các bậc cha mẹ, thầy, cô giáo có trách nhiệm cung cấp thông tin và giúp học sinh định
hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực sở trường của các em; chú ý không nên có định kiến
về nghề nghiệp do phân biệt về giới tính.
- Thanh niên học sinh cần phải tích cực, chủ động tìm hiểu các chuyên mục giới thiệu về
ngành nghề trong các tiết ngoại khoá, sách giáo khoa, sách tham khảo về công tác hướng
nghiệp, sách giưói thiệu về nghề nghiệp trong xã hội chuyên mục giới thiệu về ngành nghề, các
tấm gương tiêu biểu về lao động giỏi trong các ngành nghề của xã hội trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
2. Thi đua học tập, tích cực thực hành hướng nghiệp để nâng cao năng lực định
hướng nghề nghiệp của bản thân.
- Được học tập và rèn luyện để có một nghề nghiệp tốt là quyền và nhu cầu chính đáng cho
mọi thanh niên. Đó cũng là mục đích của quá trình rèn luyện và học tập của học sinh trong nhà
trường. Do vậy, việc tự định hướng nghề nghiệp của bản thân phải luôn luôn gắn với việc xác
định được động cơ, thái độ học tập đúng đắn, học để làm gì, học như thế nào … ?


- Khơi dậy tinh thần học tập trong thanh niên học sinh với phương châm “ở nơi nào cũng
phải học tập, làm việc gì cũng phải học”; “học văn hoá, chính trị, học nghề nghiệp”, không chỉ
vì mục đích làm cho dân giàu nước mạnh, mà còn phải vì lợi ích tốt nhất, vì sự phát triển toàn


diện của thanh niên học sinh, nhằm chuẩn bị tốt hành trang vào đời cho mỗi em.
- Thanh niên học sinh phải hiểu rằng muốn làm chủ tương lai của mình các em cần phải có
lòng say mê nghề nghiệp, ham tiến bộ, ham hcọ hỏi; biết chủ động và tự giác học nghề và
hướng nghiệp ngay từ hôm nay. Không có kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp thì không thể hiện
thực, không thể có việc làm xứng đáng với năng lực của mình, càng khó có thể chủ động lập
thân, lập nghiệp, dễ bị hụt hẫng khi bước vào đời.
III. Công tác chuẩn bị.
1. Giáo viên.
- Cùng học sinh xây dựng kế hoạch và chuẩn bị hoạt động.
- Giáo viên định hướng các nội dung hoạt động cho các em, nên gắn chủ đề thảo luận với
phong trào “Thi đua học tập vì ngày mai lập nghiệp” của Đoàn thanh niên. Chuẩn bị một số câu
hỏi sát với các vấn đề gợi ý ở phần nội dung hoạt động để định hướng cho các em thảo luận.
- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu và đọc các Điều 3, 12, 13, 17 trong Công ước LHQ về
Quyền trẻ em để chuẩn bị các ý kiến tham gia thảo luận.
- Họp cán bộ lớp và BCH chi đoàn để trao đổi, thống nhất nội dung và phương pháp tổ
chức hoạt động.
- Khuyến khích học sinh nêu các sáng kiến cề hình thức tổ chức thảo luận ở tổ và ở lớp.
- Có thể mời thêm BCH Đoàn trường hoặc đại diện Hội cha mẹ học sinh cùng tham dự.
2. Học sinh.
- Cán bộ lớp phổ biến nội dung thảo luận, trình bày phương pháp và cách thức tổ chức thảo
luận.
- Yêu cầu các tổ trưởng chuẩn bị để tiến hành thảo luận ở tổ, ghi biên bản tổng hợp. Sau đó
cử 2 - 3 bạn chuẩn bị ý kiến để tham gia thảo luận chung ở lớp.
- Yêu cầu các bạn sưu tầm những tấm gương tiêu biểu trong trường, ở địa phương hoặc
trên sách báo có những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và thành đạt trong nghề
nghiệp.


- Có thể mời một số học sinh cũ của trường đã thành đạt trong nghề nghiệp về giao lưu và
chia sẻ kinh nghiệm.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí phù hợp với hoạt động.
- Chuẩn bị giấy mời và quà tặng (nếu có).
- Mời giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có liên quan làm cố vấn.
- Chuẩn bị bài hát, bai fthơ gắn với chủ đề thảo luận.
IV. Tổ chức hoạt động
1. Tiết 1: Tổ chức thảo luận theo tổ.
Gợi ý cách tiến hành như sau:
- Tổ trưởng điều khiển thảo luận “Tương lai là ở bạn” theo các câu hỏi mà giáo viên đã gợi
ý.
Ví dụ:
+ Bạn đã lựa chọn ngành, nghề tương lai cho mình chưa ? Vì sao bạn chọn ngành nghề
đó ?
+ Có người khuyên bạn hãy chọn ngành và trường Đại học mà sau này ra trường có thu
nhập cao hơn là ngành và trường mà mình yêu thích, bạn so suy nghĩ gì về lời khuêyn này ?
+ Bạn hiểu gì về phong trào “thi đua học tập vì ngày mai lập nghiệp” trong thanh niên học
sinh? Phong trào đó có giúp ích gì cho bạn không ?
+ Theo bạn, chúng ta cần phải làm gì để chuẩn bị hành trang nghề nghiệp vào đời.
+ Bạn cần ai hỗ trợ và cần biết những thông tin gì để giúp mình định hướng và lựa chọn
nghề nghiệp đúng ?
+ Nếu bạn có năng khiếu văn học và rất thích theo nghề Sư phạm những bố mẹ bạn lại
định hướng cho bạn học các môn tự nhiên để sau này thi khối A (học kinh tế, để bố mẹ dễ xin
được việc làm cho bạn), bạn sẽ quyết định như thế nào ?
- Cử thư kí ghi biên bản.
- Nêu từng câu hỏi theo trình tự các nội dung hoạt động, khuyến khích các bạn phát biểu,
tôn trọng tất cả các ý kiến tranh luận của các bạn, tổng kết các ý kiến.
- Tập hợp ý kếin của tổ thành các vấn đề, cử 2 - 3 bạn đại diện để trình bày các vấn đề đó
tại cuộc thảo luận chung ở lớp. Gửi biên bản thảo luận tổ về cho Ban cán sự lớp.
2. Tiết 2: Thảo luận chung cả lớp.


- Người chủ trì điều khiển thảo luận:
+ Giới thiệu lớp trưởng đọc báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các tổ, nhấn mạnh
những thông tin học sinh cần biết để chọn đúng nghề nghiệp, các vấn đề mà các tổ chưa đề cập
đến hoặc còn nhiều ý kiến tranh luận liên quan đến chủ đề để cả lớp tập trung thảo luận thêm.
+ Nêu từng vấn đề và mời các tổ cũng như tất cả học sinh tham gia thảo luận.
+ Khuyến khích các bạn phát biểu và cùng tranh luận.
+ Xen kẽ các tiết mục văn nghệ.
+ Mời học sinh cũ cùng giao lưu chia sẽ kinh nghiệm (nếu có).
- Mời thư kí lên thông qua thông điệp “Học tập vì ngày mai lập nghiệp” (tóm tắt nội dung
cơ bản của chuyên đề và nêu quyết tâm hành động của cá nhân và tập thể lớp).
V. Kết thúc hoạt động.
Hoạt động 2
Thi hùng biện ”Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”.
I. Mục tiêu hoạt động.
Sau hoạt động này, học sinh cần:
- Hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên học sinh trong việc tích cực
học văn hóa, chính trị và thực hành kĩ năng nghề nghiệp để lập thân, lập nghiệp, làm giầu cho
bản thân , gia đình và xã hội.
- Có khả năng trình bày quan điểm của mình về nghề nghiệp; biết lựa chọn ngành nghề
phù hợp với sở thích cá nhân, năng lực bản thân và nhu cầu xã hội.
- Có thái độ quyết tâm học tập và rèn luyện để thực hiện những ước mơ, hoài bão về nghề
nghiệp.
II. Nội dung hoạt động
Tổ chức cuộc thi để học sinh có cơ hội trình bày quan điểm của mình về vấn đề lập nghiệp.
Có thể gợi ý một số nội dung sau:
- Trách nhiệm của thanh niên học sinh đối với vấn đề lập nghiệp.
+ Tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề lập nghiệp,
đặc biệt là vai trò của ngành giáo dục trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH,
HĐH đất nước.


+ Trách nhiệm cá nhân trong học tập, rèn luyện và lựa chọn nghề nghiệp.
+ Trách nhiệm tham gia tích cực các hoạt động hướng nghiệp dạy nghề của nhà trường,
các tổ chức đoàn thể và cộng đồng.
+ Trách nhiệm đóng góp cho phong trào của thanh niên nhà trường “Thi đua học tập, rèn
luyện vì ngày mai lập nghiệp”.
- Có trách nhiệm tự thay đổi nhận thức và thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp trong nền
kinh tế tri thức; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng cùng thay đổi những
nhận thức còn lệch lạc về nghề nghiệp.
- Nêu quyết tâm hành động của người thanh niên học sinh để chuẩn bị hành trang tốt nhất
cho ngày mai lập nghiệp.
III. Công tác chuẩn bị.
1. Giáo viên.
- Chuẩn bị một số chủ đề như gợi ý ở phần nội dung hoạt động để học sinh chuẩn bị thi
hùng biện:
+ Học sinh với vấn đề lựa chọn nghề nghiệp.
+ Thanh niên với hành trang vào đời.
+ Thanh niên học sinh tình nguyện xây dựng “xã hội học tập”.
+ Thanh niên học sinh với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
+ Nhà trường - gia đình - cộng đồng với vấn đề hướng nghiệp cho học sinh.
- Ngoài ra cần nêu một số tình huống để học sinh chuẩn bị và trình bày cách giải quyết của
mình khi người điều khiển yêu cầu:
+ Bạn thấy năng lực học tập của mình có hạn nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông
sẽ xin đi học nghề, nhưng bố mẹ thì kiên quyết ép bạn thi Đại học, theo bạn điều đó có đúng
không? Bạn xử lí tình huống này như thế nào ?
+ Có bạn nói rằng, chúng ta mới học xong 11 đã vội gì bàn đến chuyện lập nghiệp, việc đó
để tốt nghiệp THPT xong hãy bàn. Bạn có đồng ý vưói ý kiến đó không ? Tại sao ?
+ Có ý kiến cho rằng, chúng ta còn đang sống phụ thuộc vào bố mẹ nên học nghề gì, thi
vào trường nào là do bố mẹ lựa chọn. Bạn có đồng ý với cách suy nghĩ này không? Tạo sao ?
- Họp cán bộ lớp thống nhất nội dung và cách thức tổ chức thi hùng biện.
- Đề xuất Ban giám khảo, người dẫn chương trình.


- Kiểm tra công việc chuẩn bị, góp ý kiến và sửa những bài hùng biện của học sinh.
2. Học sinh.
- Cán bộ lớp phổ biến nội dung chuẩn bị, thời gian và cách thức tham gia thi hùng biên.
Yêu cầu các tổ lựa chọn 2 -3 bạn tham gia hùng biện, giao cho các tổ giúp các bạn chuẩn
bị viết bài hùng biện.
- Tất cả học sinh cùng chuẩn bị ý kiến và hỗ trợ các bạn trực tiếp tham gia thi.
- Chuẩn bị bài hát, bài thơ liên quan đến chủ đề thanh niên tình nguyện, lập nghiệp.
- Chuẩn bị thể lệ cuộc thi và bảng điểm.
- Cử Ban giám khảo, thư kí và người dẫn chương trình
- Chuẩn bị các câu hỏi phụ về ứng xử các tình huống liên quan đến hướng nghiệp, dạy
nghề.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí lớp theo yêu cầu của hoạt động.
- Chuẩn bị giấy mời và tặng phẩm (nếu có).
- Yêu cầu các tổ đăng kí chủ đề và tên người tham gia hùng biện.
IV. Tổ chức hoạt động
Gợi ý chương trình thi hùng biện “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp” như sau:
- Người dẫn chương trình điều khiển hoạt động:
+ Mời giáo viên chủ nhiệm khai mạc cuộc thi và định hướng nội dung cho các thí sinh
tham gia hùng biện.
+ Giới thiệu Ban giám khảo và Thư kí lên làm việc.
+ Ban giám khảo công bố cách chấm điểm (về nội dung có sát chủ đề hay không; về tính
ngắn gọn, súc tích; về sựu trình bày hấp dẫn, lôi cuốn; về trang phục phù hợp, gây ấn tượng
v.v…)
+ Giới thiệu các thí sinh tham gia hùng biện ra mắt chào khán giả.
+ Lần lượt giới thiệu các thí sinh lên trình bày theo chương trình đã thiết kế dựa trên cơ sở
các chủ đề mà các tổ đã đăng kí.
Lưu ý: Sau mỗi bài trình bày, có thể đặt câu hỏi phụ phù hợp vưói chủ đề trình bày cho thí
sinh hoặc nêu vấn đề gợi ý cho cả lớp cùng tranh luận thêm.
+ Ban giám khảo cho điểm sau mỗi bài trình bày, người dẫn chương trình đọc điểm và thư
kí tổng hợp.


+ Xen kẽ các tiết mục văn nghệ.
+ Tổ chức trò chơi khi kết thúc các phần trình bày.
+ Ban giám khảo công bố điểm và giao cho các tổ và cá nhân xuất sắc.
V. Kết thúc hoạt động
Hoạt động 3
Hoạt động tư vấn nghề nghiệp.
I. Mục tiêu hoạt động
Sau hoạt động này, học sinh cần:
- Hiểu sâu sắc ý nghĩa của vấn đề lựa chọn đúng nghề nghiệp quyết định đến sự phát triển
của bản thân, gia đình và xã hội.
- Biết trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng và biện pháp để theo đuổi một nghề phù
hợp với năng lực và sở trường mà mình yêu thích.
- Sẵn sàng trao đổi và thực sự cầu thị, cởi mở khi được tư vấn về nghề nghiệp.
II. Nội dung hoạt động.
Tổ chức tưu vấn để học sinh có cơ hội bày tỏ nhu cầu, mong muốn về nghề nghiệp, được
thảo luận và tư vấn để làm sáng tỏ nhưũng vvấn đề mà các em quan tâm về nghề nghiệp.
Có thể gợi ý một số nội dung chủ yếu sau;
1. Tư vấn làm rõ nhu cầu và mối quan tâm của học sinh về nghề nghiệp
- Tuổi trẻ luôn khao khát được cống hiến và trưởng thành, chúng em rất lo lắng, băn khoăn
khi thấy các anh chị sinh viên đã tốt nghiệp Đại học rồi mà không xin được việc làm. Chúng em
phải làm gì ?
- Hiện nay trường dạy nghề còn rất ít, trong khi các trường Đại học cũng chỉ tuyển sinh
một tỷ lệ rất nhỏ. Vậy tốt nghiệp trung học phổ thông xong chúng em sẽ làm nghề gì để kiếm
sống ?
- Chúng em muốn tìm hiểu về ngành nghề và phương thức tuyển sinh của các trường Đại
học, Cao đẳng, dạy nghề thì tìm ở đâu ?
- Em là nữ, nếu em muốn trở thành thuyền trưởng tàu viễn dương thì em có thể học nghề
này được không? Học ở trường nào ?


- Dựa vào những tiêu chí nào để biết mình đã lựa chọn đúng nghề nghiệp khi còn ngồi trên
ghế nhà trường phổ thông?
2. Tư vấn để làm rõ vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, cộng đồng, gia đình và nhà trường
đối với vấn đề nghề nghiệp của học sinh.
- Chúng em muốn biết quyền và trách nhiệm củas học sinh trong vấn đề lựa chọn nghề
nghiệp như thế nào ?
- Anh thi em thi Đại học 2 lần rồi nhưng không đỗ. Anh vẫn muốn thi lại lần nữa chứ
không chịu đi học nghề, bố mẹ em cũng ủng hộ mặc dù kinh tế nhà em rất khó khăn. Điều đó có
nên không ? Em phải khuyên anh trai em như thế nào ?
- Em thấy trong giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề ở bậc Trung học hiện nay ở một số
nơi vẫn còn tình trạng nhà trường hướng cho nam sinh học các nghề thợ xây, thợ tiện, điện, cơ
khí v.v…. còn nữ sinh thì học may, thêu, ren, thư kí văn phòng v.v… Như vậy có đúng không?
tại sao lại có sự phân biệt đó ?
- Nữ sinh có nên chọn các ngành kĩ thậut, công nghệ cao không? Nếu chọn những ngành
này thì gặp khó khăn gì ?
III. Công tác chuẩn bị.
1. Giáo viên.
- Chuẩn bị kĩ các nội dung cần tư vấn, lường trước các câu hỏi, các tình huống của học
sinh, chuẩn bị kĩ đáp án và cách giải quyết để tư vấn.
- Có thể mời các chuyên gia (Ban đại diện cha mẹ học sinh, một số học sinh đã tốt nghiệp
khoá trước…) hoặc giáo viên bộ môn có kinh nghiệm để tư vấn nghề nghiệp cho các em.
- Mời đại diện cha mẹ học sinh cùng tham dự để lắng nghe tâm tư và nhu cầu của các em.
- Họp cán bộ lớp và BCH Chi đoàn để thống nhất mục đích và yêu cầu của hoạt động.
2. Học sinh.
- Lớp trưởng phổ biến nội dung và hình thức hoạt động để học sinh chuẩn bị câu hỏi, tình
huống, những thắc mắc và mối quan tâm của bản thân về chủ đề cần tư vấn.
- Trang trí kê dọn phòng học theo yêu cầu của hoạt động.
- Viết giấy mời đại biểu (nếu có).
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
IV. Tổ chức hoạt động


- ổn định tổ chức, sinh hoạt văn nghệ, trò chơi.
- Lớp trưởng hoặc Bí thư Chi đoàn làm công tác tổ chức.
+ Tuyên bố lí do
+ Giới thiệu đại biểu.
+ Giới thiệu giáo viên chủ nhiệm hoặc đại biểu mời lên chủ trì tư vấn
- Người tư vấn chủ trì hoạt động.
+ Người tư vấn nêu chủ đề cần tư vấn
+ Nêu lần lượt từng vấn đề.
+ Gợi ý, khuyến khích để học sinh nêu những câu hỏi (tình huống, thắc mắc) về chủ đề.
+ Khuyến khích học sinh cùng trao đổi, tranh luận để tìm câu trả lời.
+ Nhà tư vấn lắng nghe, chọn lọc các ý kiến thảo luận của học sinh, tổng hợp, nhận xét,
đưa ra lời bình và kết luận.
- Trong quá trình tư vấn, nếu có nhiều thắc mắc của học sinh vượt ra ngoài hiểu biết của
các em thì nhà tư vấn có thể trả lời trực tiếp mà không cần thảo luận làm mất thời gian.
- Trong quá trình thảo luận, nên xen kẽ các tiết mục văn nghệ, trò chơi để không khí buổi
hoạt động thêm vui vẻ, sinh động.
V. Kết thúc hoạt động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×