Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại TTC (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên

: Hoàng Thị Phương Anh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hòa Thị Thanh Hương

HẢI PHÒNG – 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-----------------------------------

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
TTC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên

: Hoàng Thị Phương Anh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hòa Thị Thanh Hương

HẢI PHÒNG – 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Hoàng Thị Phương Anh.

Mã SV: 1412401290

Lớp: QT1805K

Ngành: Kế toán – Kiểm toán

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty
Cổ phần Vận tải và Thương mại TTC


NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
ü Tìm hiểu lý luận về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp


nhỏ và vừa;
ü Tìm hiểu thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập;
ü Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng
như công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các
biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
ü Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ công tác kế toán vốn bằng tiền
năm 2016 tại Công ty CP Vận tải và Thương mại TTC.
……………………………………………………………………………..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
ü

Công ty CP Vận tải và Thương mại TTC.

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..


CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Hoà Thị Thanh Hương
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế
toán tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại TTC.
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 15 tháng 10 năm 2018
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 05 tháng 01 năm 2019
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN

Sinh viên

Người hướng dẫn

Hoàng Thị Phương Anh

ThS. Hoà Thị Thanh Hương

Hải Phòng, ngày ..15.... tháng....10....năm 2018
Hiệu trưởng

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP
Họ và tên giảng viên:

Th.S Hòa Thị Thanh Hương

Đơn vị công tác:

Khoa Quản trị kinh doanh

Họ và tên sinh viên:

Hoàng Thị Phương A

Đề tài tốt nghiệp:

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty CP Vận tải
và Thương mại TTC

- QT1805K; Chuyên ngành: KT- KT

Nội dung hướng dẫn:
Tìm hiểu lý luận về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
và thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập; Đánh giá ưu khuyết điểm
cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền nói
riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác
hạch toán kế toán.
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp
ü Chưa dành nhiều thời gian để sưu tầm lựa chọn số liệu, tài liệu phục vụ đề tài;
ü Đôi lần chưa hoàn thành đúng tiến độ theo qui định;
2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…)
ü Đã khái quát hóa được lý luận về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh
nghiệp nhỏ và vừa;
ü Phản ánh được qui trình kế toán vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập;
ü Đã đánh giá được ưu nhược điểm cơ bản trong công tác kế toán tại đơn vị
thực tập trên cở sở đó tác giả đã đề xuất được một số biện pháp phù hợp
giúp đơn vị hoàn thiện công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán
vốn bằng tiền nói riêng.
3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp
Được bảo vệ
Không được bảo vệ

Điểm hướng dẫn

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2019.
Giảng viên hướng dẫn

Th.S Hòa Thị Thanh Hương

QC20-B18


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG
TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP THEO QĐ48/2006/BTC.......................... 2
1.1.Tổng quan về vốn bằng tiền. ......................................................................... 2
1.1.1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn bằng tiền............................................ 2
1.1.1.1.

Khái niệm về vốn bằng tiền. ................................................................ 2

1.1.1.2.Đặc điểm của vốn bằng tiền..................................................................... 2
1.1.1.3.

Kết cấu của vốn bằng tiền.................................................................... 2

1.1.1.4. Phân loại vốn bằng tiền. ......................................................................... 2
1.1.1.5.

Vai trò của kế toán vốn bằng tiền. ....................................................... 3

1.1.1.6. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền....................................................... 3
1.2.

Tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp theo

QĐ48/2006/BTC. ................................................................................................ 4
1.2.1. Những nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền. .............................................. 4
1.2.2. Những quy định phải tuân thủ khi hạch toán vốn bằng tiền....................... 4
1.2.3. Tổ chức kế toán tiền mặt tại quỹ................................................................ 4
1.2.3.1. Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp. .................. 5
1.2.3.2. Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt tại quỹ :.................................. 6
1.2.3.3. Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền mặt tại quỹ................................... 7
1.2.3.4. Kế toán chi tiết tiền mặt tại quỹ:............................................................. 8
1.2.3.5. Kế toán tổng hợp tiền mặt tại quỹ........................................................... 9
1.2.4. Tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp. ........................ 12
1.2.4.1. Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp. 13
1.2.4.2. Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền gửi ngân hàng. ............................ 14
1.2.4.3. Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền gửi ngân hàng: ........................... 15
1.2.4.4. Kế toán chi tiết tiền gửi Ngân hàng trong doanh nghiệp....................... 16
1.2.4.5. Kế toán tổng hợp tiền gửi Ngân hàng trong doanh nghiệp: .................. 16
1.2.5. Kế toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp......................................... 19
1.2.5.1. Nguyên tắc hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp................ 19
1.2.5.2. Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển: .............................. 19
1.2.5.3. Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển: ............................. 20
1.2.5.4. Kế toán tổng hợp tiền đang chuyển của doanh nghiệp.......................... 20


1.4. Các hình thức ghi sổ kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp theo
QĐ48/2006/QĐ-BTC. ....................................................................................... 22
1.4.1. Kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật ký chung (NKC) ................. 23
1.4.2. Kế toán vốn bằng tiền bằng hình thức chứng từ ghi sổ............................ 24
1.4.3. kế toán vốn bằng tiền theo hình thức nhật ký chứng từ. .......................... 24
1.4.4. Kế toán vốn bằng tiền bằng hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái. ............ 26
1.4.5. Kế toán vốn bằng tiền bằng hình thức kế toán trên máy tính................... 26
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
TẠI CÔNG TY VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TTC. .................................. 27
2.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Vận tải và thương mại TTC.
........................................................................................................................... 27
2.1.1. Khái quát về Công ty Vận tải và thương mại TTC. ................................. 27
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại TTC.
........................................................................................................................... 28
2.1.3. Thuận lợi, khó khăn và những thành tích đạt được của Công ty Cổ phần
Vận tải và Thương mại TTC trong những năm gần đây. .................................. 28
2.1.3.1. Những thuận lợi của Công ty. ............................................................ 28
2.1.3.2. Khó khăn mà Công ty gặp phải.......................................................... 28
2.1.3.3. Những thành tích mà Công ty đạt được trong những năm gần đây.... 29
2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thương mại TTC.
.............................................................................................................. 30
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Vận tải và
Thương mại TTC............................................................................................... 32
2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. .................................. 32
2.1.5.2. Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty.................................................. 33
2.1.5.3. Chế độ kế toán và các chính sách kế toán tại Công ty........................ 35
2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Vận tải và
thương mại TTC. ............................................................................................... 35
2.2.1. Thực trạng công tác kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Vận tải và
thương mại TTC. ............................................................................................... 35
2.2.1.1. Chứng từ sử dụng tại Công ty:.............................................................. 35
2.2.1.1. Tài khoản sử dụng tại Công ty:............................................................. 36
2.2.1.3. Sổ sách sử dụng tại Công ty: ................................................................ 36
2.2.1.4. Quy trình hạch toán tiền mặt tại quỹ của Công ty: ............................... 36


2.2.1.5. Ví dụ về công tác kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Vận tải và
thương mại TTC ................................................................................................ 37
2.2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty Cổ phần vận
tải và thương mại TTC. ..................................................................................... 46
2.2.2.1. Chứng từ sử dụng tại Công ty: ........................................................... 46
2.2.2.2. Tài khoản sử dụng tại Công ty: .......................................................... 46
2.2.2.3. Sổ sách sử dụng tại Công ty:.............................................................. 47
2.2.2.4. Quy trình hạch toán của Công ty: ...................................................... 47
2.2.2.5. Ví dụ về kế toán tiền gửi Ngân hàng tại Công ty Cổ phần Vận tải và
thương mại TTC. ............................................................................................... 48
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THƯƠNG MẠI TTC....................................................................................... 56
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần vận
tải và thương mại TTC. ..................................................................................... 56
3.1.1. Ưu, nhược điểm trong công tác kế toán vốn băng tiềntại Công ty Cổ phần
Vận tải và Thương mại TTC. ............................................................................ 57
3.1.1.1. Ưu điểm................................................................................................ 57
3.1.1.2. Nhược điểm. ......................................................................................... 58
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty
Cổ phần vận tải và thương mại TTC. ................................................................ 59
3.2.1. Hoàn thiện công tác kiểm kê quỹ tiền mặt............................................... 59
3.2.2. Hoàn thiện công tác sử dụng phần mềm kế toán. .................................... 62
KẾT LUẬN ...................................................................................................... 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 67


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Quy trình luân chuyển phiếu thu ............................................................ 7
Sơ đồ 1.2. Quy trình luân chuyển phiếu chi ............................................................ 7
Sơ đồ 1.3. Kế toán tổng hợp thu chi tiền mặt bằng đồng Việt Nam ...................... 10
Sơ đồ 1.4. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng ngoại tệ ............................... 11
Sơ đồ 1.5. Kế toán tổng hợp thu – chi tiền mặt bằng vàng bạc, kim khí quý......... 12
Sơ đồ 1.6 : Kế toán tổng hợp tiền gửi Ngân hàng (tiền Việt Nam)........................ 17
Sơ đồ 1.7. Kế toán tổng hợp tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ ............................ 18
Sơ đồ 1.8. Kế toán tổng hợp tiền gửi Ngân hàng bằng vàng bạc, kim khí quý ...... 19
Sơ đô 1.9. Kế toán tổng hợp tiền đang chuyển của doanh nghiệp ......................... 21
Sơ đồ 1.10. Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức NKC ................ 23
Sơ đồ 1.11. Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức chứng từ ghi sổ.24
Sơ đồ 1.12. Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật kýChứng từ................................................................................................................ 25
Sơ đô 1.13. Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật ký – Sổ
cái. ......................................................................................................................... 26
Sơ đồ 1.14. Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức kế toán máy ..... 26
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ Phần Vận tải và Thương mại TTC..... 30
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty .......................................... 32
Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung của
Công ty Cổ Phần Vận tải và Thương mại TTC. .................................................... 34
Sơ đồ 2.4. Sơ đồ quy trình hạch toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Vận tải và
thương mại TTC .................................................................................................... 37


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận Full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x