Tải bản đầy đủ

Phiếu giao nhiệm vụ 1

Tên học sinh: ………………………………………. Lớp …………………………...
PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ
Dành cho học sinh tìm hiểu trước khi tham gia chương trình
học tập trải nghiệm gắn với môn học tại địa bàn xã
Tháng 9 năm 2018
I/ NỘI DUNG TRẢI NGHIỆM:

Tìm hiểu về vai trò của máy tính trong các lĩnh vực xã hội
Các câu hỏi:
Môn Tin học:
1. Vì sao hiện nay máy tính được sử dụng rộng rãi trên thế giới?
2. Máy tính có thể giúp em làm những việc gì?
3. Em đã thấy người lớn sử dụng máy tính để làm những việc gì?
Môn GDKNS:
4. Theo em, được tham gia các chương trình trải nghiệm thực tế do nhà trường
tổ chức có ý nghĩa như thế nào?
5. Cảm nhận của em sau khi được đi học tập trải nghiệm
II/ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (Sau khi trải nghiệm)

1. …………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………..………….

……………………………………………………………………………..………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….


…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….
…………………………………………………………………………….. ………….


XÁC NHẬN CỦA BGH

XÁC NHẬN CỦA GIÁO
VIÊN BỘ MÔN

HỌC SINH TRẢI NGHIỆM
(Ký, ghi rõ họ, tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×