Tải bản đầy đủ

Kiem tra tin 6 THM 1 tiet

Trờng THCS Ninh NHất

đề kiểm tra 1 tiết hKI năm học 20
Bộ môn Tin học 6

Điểm:

-20

Họ và tên: ...................................................
Lớp: .................................

B. Đề bài
Câu 1. (0,5 điểm) Trong các câu sau câu nào nói về khái niệm
thông tin?
(A) Tiếng trống trờng cho em biết đã đến giờ ra chơi;
(B) Tấm biển báo bên đờng cho em biết nơi đó cấm đỗ xe;
(C) Những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về
chính con ngời;
(D) Bản tin trên truyền hình cho em biết cơn bão sắp vào đến vùng
biển nớc ta.

Câu 2. (0,5 điểm) Hoạt động thông tin bao gồm:
(A) Nghiên cứu hoạt động xử lí thông tin; (B) Xử lí thông tin;
(C) Tiếp nhận, xử lí và trao đổi thông tin;
(D) Tiếp nhận, xử lí, lu trữ
và truyền thông tin.
Câu 3. (0,5 điểm) Hiệu quả của việc xử lí thông tin phụ thuộc
vào:
(A) Sự hiểu biết của con ngời;
(B) Khả năng của bộ nhớ máy
tính;
(C) Thế giới xung quanh;
(D) RAM
Câu 4. (0,5 điểm) Quá trình xử lí thông tin là quá trình ba bớc,
đó là:
(A) Xử lí thông tin xuất thông tin ra màn hình in ra giấy;
(B) Nhập thông tin xử lí thông tin xuất thông tin;
(C) Nhập thông tin
xuất thông tin xử lí thông tin;
Câu 5. (0,5 điểm) Thông tin bão khẩn cấp mà em nghe đợc trên
ti vi là loại thông tin nào nếu đặt chủ thể tiếp nhận là
em?
(A) Thông tin vào;
(B) Thông tin ra;
(C) Thông tin đang đợc xử lí;
(D) Thông tin từ xa.
Câu 6. (0,5 điểm) Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học là:


(A) Các con số, chữ viết, âm thanh;
(B) Văn bản, âm thanh,
hình ảnh;
(C) Các con số, hình ảnh, âm thanh;
(D) Âm thanh, chữ viết,
hình ảnh.
Câu 7. (0,5 điểm) Có mấy thao tác chính đối với chuột:
(A) 3;
(B) 4;
(C) 5;
(D) 6;
Câu 8. (0,5 điểm) Để khởi động phần mềm có biểu tợng trên


màn hình nền, cách nhanh nhất ta di chuyển chuột đến
vị trí biểu tợng và:
(A) Nháy chuột
(B) Nháy phải chuột (C) Nháy đúp chuột
(D)
Nhấn enter
Câu 9. (0,5 điểm) Khu vực chính của bàn phím bao gồm bao
nhiêu hàng phím:
(A) 6
(B) 5
(C) 4
(D) 3
Câu 10. ( 0,5 điểm) Các thiết bị ra của máy tính là:
(A) Loa và bàn phím
(B) Bàn phím, chuột
(C) Màn hình và máy in
(D) Màn hình, chuột, loa
Câu 11. (0,5 điểm) Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy
tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?
(A) Khả năng tính toán nhanh, độ chính xác cao, lu trữ lớn;
(B) Khả năng lu trữ lớn, làm việc không mệt mỏi;
(C) Khả năng tính toán chính xác cao, làm việc không mệt mỏi, t duy
nh con ngời;
(D) Khả năng tính toán nhanh, chính xác, lu trữ lớn, làm việc không
mệt mỏi;
Câu 12. (1 điểm) Máy tính hiện tại còn những hạn chế nào?
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Câu 13. (1 điểm) Điền vào chỗ () các cụm từ Hoạt động thông
tin, sự hiểu biết, xử lí, lu trữ và truyền để đợc câu đúng.
bao gồm việc tiếp nhận, ..,
....... thông tin. Trong đó xử lí thông tin đóng vai
trò quan trọng vì nó đem lại cho con ngời.
Câu 14. (0.5 điểm) Điền vào câu sau để đợc câu đúng:


Hàng phím là hàng phím quan trọng nhất, trên hàng
phím này có hai phím có gai là và , đây là hai phím
dùng làm vị trí để đặt hai ngón tay trỏ.
Câu 15. (1 điểm) Em cần làm gì để có thể gõ bàn phím nhanh,
chính xác và bằng cả 10 ngón tay
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Câu 16. (1 điểm) Ghép nội dung cột A tơng ứng với cột B:
Cột A
1) Máy tính có thể dùng
để
2) Bộ nhớ máy tính dùng
để lu
3) Máy tính gồm có
4) Máy tính cha thể làm


Cột B
A- Báo cho em mùi hoa thơm
trong phòng
B- Thân, màn hình, bàn phím,
chuột
C- Điều khiển tự động dây
truyền sản xuất
D- Chơng trình (phần mềm)
và dữ liệu

Đáp án
1) 2) 3) 4) -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×