Tải bản đầy đủ

Pháp luật về hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội ở việt nam

ại về công nghệ thông tin sẽ giúp cho BHXH Việt
Nam phân tích và dự báo tình hình một cách chính xác, từ đó, có thể đưa ra
những quyết định đầu tư đúng đắn.
Ngoài ra, BHXH Việt Nam cần phải tích cực, chủ động phối hợp với các
cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính - tín dụng của Nhà nước để
tranh thủ sự giúp đỡ, đồng thời tìm kiếm được những cơ hội đầu tư mới. Bên


75

cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng cần không ngừng mở rộng các hoạt động
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BHXH và đầu tư tài chính. Qua đó, tranh thủ
sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức nước ngoài để trang bị thêm cơ sở vật
chất của ngành cũng như học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong nâng cao hiệu
quả hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH


76

Kết luận chƣơng 3
Từ việc phân tích những bất cập của quy định pháp luật hiện hành,

những tồn tại trong việc thi hành các quy định về hoạt động đầu tư từ quỹ
BHXH, và tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới, tác giả
đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả
hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH.
Trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu và yêu cầu hoàn thiện pháp luật vè
hoạt động đầu tư quỹ BHXH, Luận văn đã đưa ra một số giải pháp nhằm
hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH. Ngoài ra,
chương 3 của Luận văn cũng đề xuất một số giải pháp để tổ chức thực hiện
tốt các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH.
Hoàn thiện pháp luật về hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH và tổ chức thực
hiện tốt các quy định của pháp luật là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu
quả hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH. Từ đó, sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã
hội, đảm bảo sự ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.


77

KẾT LUẬN
Trước tình hình già hóa dân số và những bất cập trong thực hiện chính
sách bảo hiểm xã hội trong thời gian qua đã dẫn đến nguy cơ mất đối thu chi quỹ BHXH, ảnh hưởng đến sự an toàn của quỹ bảo hiểm xã hội. Vì vậy,
Nhà nước ta đã và đang xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật để đảm
bảo sự an toàn của quỹ bảo hiểm xã hội . Một trong những giải pháp đó là
ban hành hệ thống các quy định về hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội.
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày
28/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được ban hành đã tạo ra cơ sở
pháp lý tương đối hoàn thiện cho việc thực hiện các hoạt động đầu tư từ quỹ
bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật cũng như hiệu quả
của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội còn có một số hạn chế nhất
định, đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động
đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm xã hội là một trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Thực hiện
tốt chế độ bảo hiểm xã hội sẽ bảo đảm cho chất lượng cuộc sống của người
dân được ổn định và nâng cao. Chế độ bảo hiểm xã hội có ý nghĩa rất lớn với
những người tham gia, đặc biệt là người lao động khi gặp rủi ro làm mất hoặc
suy giảm khả năng lao động, với thân nhân của người lao động khi đột ngột
mất đi người thân, người gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Các chế độ
được bảo đảm thực hiện bởi quỹ bảo hiểm xã hội. Do đó an toàn tài chính của
quỹ bảo hiểm xã hội là vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc ổn
định xã hội. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội sẽ mang lại nguồn thu


cho quỹ, bảo đảm an toàn tài chính, mở ra cơ hội tăng nhanh nguồn quỹ,
giảm bớt sự phụ thuộc vào sự đóng góp của người lao động – nguồn thu ổn
định nhưng tiềm ẩn rủi ro vỡ quỹ khi dân số Việt Nam đang già hóa./.


78

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Văn bản pháp luật
1. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
2. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006;
3. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
4. Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010;
5. Nghị định số 30/2016/NĐ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp;
6. Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội
Việt Nam;
7. Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ quy
định về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
và trái phiếu chính quyền địa phương;
8. Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ quy
định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
9. Nghị định số 12/CP của Chính phủ ngày 26/1/1995 về việc ban hành
Điều lệ bảo hiểm xã hội;
10. Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo
hiểm y tế giai đoạn 2016-2018;
11. Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;


79

12. Thông tư 111/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;
13. Thông tư số 34/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu
trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
14. Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ
phần;
15. Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 25/7/2017 của Tổng Giám đốc
Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư các quỹ
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
16. Quyết định số 976/QĐ-BHXH ngày 25/9/2014 của Tổng Giám đốc
ban hành Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Dự phòng rủi ro trong
hoạt động đầu tư các quỹ bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý;
Sách, giáo trình, đề tài khoa học, luận văn, luận án
17. Nguyễn Hữu Chí (2006), Quỹ bảo hiểm xã hội và một số vấn đề về
bảo toàn, phát triển quỹ bảo hiểm xã hội, Nhà nước và Pháp luật (06);
18. Phạm Thành Công (2014), Pháp luật về quỹ bảo hiểm xã hội và thực
tiễn thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại
học Luật Hà Nội, Hà Nội;
19. Nguyễn Thị Hà (2012), Pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam
hiện nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội;
Hà Nội;
20. Nguyễn Trọng Thản (2004), Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ
quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài
chính, Hà Nội;


80

21. Đỗ Đình Thu, Nguyễn Thùy Linh (chủ nhiệm đề tài, 2015), Giải
pháp nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam, Đề tài
nghiên cứu khoa học cấp Học viện, Học viện Tài chính, Hà Nội;
22. Lê Thị Hoài Thu (2002), Bàn về mô hình tổ chức quỹ bảo hiểm xã
hội ở Việt Nam, Bảo hiểm xã hội (07);
23. Trường Đại học Lao động - Xã hội, Giáo trình Bảo hiểm xã hội,
Nxb. Lao động - Xã hội;
24. Trường Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Luật An sinh xã hội,
Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội;
25. Trung tâm biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Từ điển
Bách khoa Việt Nam tập I trang 761, Nxb. Từ điển bách khoa, Hà Nội;
26. Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp (2006), Từ điển Luật học, Nxb.
Từ điển Bách khoa, Nxb. Tư pháp, Hà Nội;
Website
27.http://www.mof.gov.vn/webcenter/contentattachfile/idcplg?dID=985
2&dDocName=BTC263365&filename=1644212.PDF

ngày

truy

cập

09/4/2017;
28. http://dantri.com.vn/kinh-doanh/1500-ty-dong-alc-12-no-bao-hiemxa-hoi-cho-quyet-dinh-cua-chinh-phu-20170206162025107.htm ngày truy
cập 20/6/2017;
29.http://plo.vn/kinh-te/bao-hiem-muon-duoc-cung-cap-danh-sachngan-hang-tot-707861.html ngày truy cập 11/6/2017.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×