Tải bản đầy đủ

IELTS writing task 2 parenting courses ielts nguyenhuyen

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 – PARENTING COURSES
As parents, they should be required to attend parenting courses every year to bring up their children well
and give them a better environment for growth. To what extent do you agree or disagree?
MỞ BÀI
2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh: One of parents’ most important responsibilities is perhaps
taking good care of their offspring. It is believed that it should be compulsory for all mums and dads to
take parenting courses so that they are better prepared for parenthood. While I accept that such classes
are beneficial, I do not agree that they should be mandatory.
THÂN BÀI
OUTLINE THÂN BÀI


CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH
On the one hand, parents would benefit a great deal from parenting classes. First, such courses provide
mothers and fathers with in-depth knowledge about how to raise a kid at different developmental stages.
Parents who decide to take parenting courses will have a better understanding of their children’s needs;
hence, they can take the best care of them. Second, mums and dads in parenting classes are equipped with

basic medical training to deal with emergency situations more effectively. For instance, first aid training
teaches parents what to do if their child has a high fever or a breathing issue.
Despite such benefits of taking part in parenting courses or workshops, I believe that they should not be
compulsory. This is because many parents, especially those who struggle financially, have to work overtime, in
the evenings or even at weekends, just to make ends meet. Forcing them to attend those classes would
adversely affect their work and their lives. Therefore, I think that parents should be free to decide whether or
not they want to participate in those courses instead of being forced to do so.
KẾT BÀI
Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở bài:

Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài như sau:


In conclusion, in spite of some benefits that parenting classes offer, I believe that they should be optional
rather than compulsory.
SAMPLE ANSWER
Bài mẫu đã được review bởi một giám khảo bản xứ nên bạn có thể yên tâm tải về làm tài liệu tham khảo nhé.
One of parents’ most important responsibilities is
perhaps taking good care of their offspring. It is
believed that it should be compulsory for all mums
and dads to take parenting courses so that they are
better prepared for parenthood. While I accept that
such classes are beneficial, I do not agree that they
should be mandatory.

Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của
cha mẹ có lẽ là chăm sóc tốt con cái của họ. Người ta
tin rằng tất cả người mẹ và người cha nên tham gia
các khóa học nuôi dạy con cái để họ được chuẩn bị tốt
hơn cho việc làm cha mẹ. Mặc dù tôi chấp nhận rằng
các lớp như vậy là có lợi, tôi không đồng ý rằng chúng
nên mang tính bắt buộc.

On the one hand, parents would benefit a great deal
from parenting classes. First, such courses provide
mothers and fathers with in-depth knowledge about
how to raise a kid at different developmental stages.
Parents who decide to take parenting courses will
have a better understanding of their children’s needs;
hence, they can take the best care of them. Second,


mums and dads in parenting classes are equipped
with basic medical training to deal with emergency
situations more effectively. For instance, first aid
training teaches parents what to do if their child has a
high fever or a breathing issue.

Một mặt, phụ huynh sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ
các lớp nuôi dạy con cái. Đầu tiên, các khóa học như
vậy cung cấp cho các bà mẹ và ông bố kiến thức
chuyên sâu về cách nuôi dạy một đứa trẻ ở các giai
đoạn phát triển khác nhau. Phụ huynh quyết định
tham gia các khóa học nuôi dạy con cái sẽ hiểu rõ hơn
về nhu cầu của con cái họ; do đó, họ có thể chăm sóc
tốt nhất cho chúng. Thứ hai, mẹ và cha trong các lớp
nuôi dạy con được trang bị huấn luyện y tế cơ bản để
đối phó với các tình huống khẩn cấp hiệu quả hơn. Ví
dụ, đào tạo sơ cứu dạy cho cha mẹ phải làm gì nếu
con bị sốt cao hoặc khó thở.

Despite such benefits of taking part in parenting
courses or workshops, I believe that they should not
be compulsory. This is because many parents,
especially those who struggle financially, have to
work overtime, in the evenings or even at weekends,
just to make ends meet. Forcing them to attend those
classes would adversely affect their work and their
lives. Therefore, I think that parents should be free to
decide whether or not they want to participate in
those courses instead of being forced to do so.

Mặc dù có những lợi ích như vậy khi tham gia các
khóa học hoặc hội thảo về nuôi dạy con cái, tôi tin
rằng chúng không nên mang tính bắt buộc. Điều này
là do nhiều phụ huynh, đặc biệt là những người khó
khăn về tài chính, phải làm thêm giờ, vào buổi tối
hoặc thậm chí vào cuối tuần, chỉ để kiếm đủ sống.
Buộc họ tham gia các lớp học đó sẽ ảnh hưởng tiêu
cực đến công việc và cuộc sống của họ. Do đó, tôi
nghĩ rằng phụ huynh nên được tự do quyết định liệu
họ có muốn tham gia vào các khóa học đó hay không
thay vì bị buộc phải làm như vậy.

In conclusion, in spite of some benefits that parenting
classes offer, I believe that they should be optional
rather than compulsory.
(written by Nguyen Huyen)

Tóm lại, mặc dù có một số lợi ích mà các lớp nuôi dạy
con mang lại, tôi tin rằng chúng nên mang tính tùy
chọn thay vì bắt buộc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×