Tải bản đầy đủ

Pháp luật về hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại việt nam

o DNNVV Việt
Nam tại Đà Nẵng ngày 2-4/8/2016;
17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XII”, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội , tr. 107 – 108;
18. Economica (2016), “SMEs laws in some selected countries and
implications to VietNam”, page 5-10-42;
19. Nguyễn Trường Sơn (2014), Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở
Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, Việt Nam;
20. Niên giám thống kê Việt Nam, 2015;
21. Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng, Tr.457;
22. Lê Văn Khương (2017), “Tham luận tại Hội nghị “Chế định hỗ trợ
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa: Hướng hoàn thiện”;
23. Dương Đăng Huệ (2017), “Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa và vấn đề hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”;
24. Nguyễn Viết Tý (2017), “Hướng hoàn thiện chế định hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Tạp chí Luật học, (06), tr. 55-62.


Website
25. Phạm Thị Mai Vui (2016), “Doanh nghiệp nhỏ và vừa với việc tiếp

cận nguồn vốn kích cầu”, Kiểm toán Nhà nước, tại địa chỉ:
http://www.sav.gov.vn/732-1-ndt/doanh-nghiep-nho-va-vua-voi-viec-tiepcan-nguon-von-kich-cau.sav;
26. Hà Nguyễn (2017), “Động lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Báo
đầu tư online, tại địa chỉ: http://baodautu.vn/dong-luc-cho-doanh-nghiep-nhova-vua-d64092.html;
27. Phương Lan (2016), “Cầu nối hàng Việt đến người tiêu dùng”, Báo
Công thương, tại địa chỉ: http://baocongthuong.com.vn/cau-noi-hang-vietden-nguoi-tieu-dung.html;
28. Khánh An (2016), “Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Hỗ trợ như thế nào?), Báo Nhà báo và công luận, tại địa chỉ:
http://congluan.vn/du-thao-luat-ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-ho-tro-nhuthe-nao/;
29. Hà Hằng (2016), “Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Có thay đổi
được tư duy?”, Diễn đàn doanh nghiệp, tại địa chỉ: http://enternews.vn/luatho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-co-thay-doi-duoc-tu-duy-99148.html;
30. http://vibonline.com.vn/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=6622,
ngày truy cập 13/06/2017.


y
.c

.d o

m

w

o

o

c u -tr a c k

w

w

.d o

C

lic


k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

PD

!

XC

er

O
W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c


y
.c

.d o

m

w

o

o

c u -tr a c k

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

PD

!

XC

er

O
W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c


y
.c

.d o

m

w

o

o

c u -tr a c k

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

PD

!

XC

er

O
W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c


y
.c

.d o

m

w

o

o

c u -tr a c k

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

PD

!

XC

er

O
W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c


y
.c

.d o

m

w

o

o

c u -tr a c k

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

PD

!

XC

er

O
W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c


y
.c

.d o

m

w

o

o

c u -tr a c k

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

PD

!

XC

er

O
W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c


y
.c

.d o

m

w

o

o

c u -tr a c k

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

PD

!

XC

er

O
W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c


y
.c

.d o

m

w

o

o

c u -tr a c k

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

PD

!

XC

er

O
W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.c


y
.c

.d o

m

w

o

o

c u -tr a c k

w

w

.d o

C

lic

k

to

bu

y
bu
to
k
lic
C

w

w

w

N

O
W

!

h a n g e Vi
e

N

PD

!

XC

er

O
W

F-

w

m

h a n g e Vi
e

w

PD

XC

er

F-

c u -tr a c k

.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×