Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Tập đọc Nhắn tin

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC
NHẮN TIN
I.Mục tiêu:
*.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
-Đọc đúng các từ khó: quét nhà, đánh dấu, que chuyền, quyển,…
-Đọc rành mạch 2 mẫu nhắn tin; biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
-H (TB-Y):đọc trơn được 2 mẩu tin nhắn
* Rèn kĩ năng đọc - hiểu:
-Hiểu nghĩa các từ mới trong SGK.
-Nắm được cách viết tin nhắn ( ngắn gọn, đủ ý).Trả lời được câu hỏi trong SGK.
II.Đồ dùng dạy học:Bảng phụ,giấy để viết nhắn tin, SGK
III. Các hoạt động dạy - học :
ND KT- TG

HOẠT ĐỘNG GV

HOẠT ĐỘNG HS

1.Bài cũ: ( 5’)


-T gọi H đọc bài ‘Câu chuyện
bó đũa”

-3H đọc 3 đoạn và trả lời câu hỏi

-T nhận xét, ghi điểm

-H nhận xét

-T giới thiệu bài

-Nhắc lại tên bài

-Đọc mẫu và hướng dẫn cách
đọc

-Theo dõi

2. Bài mới
*HĐ1: GTB
(2’)
*HĐ2:Luyện
đọc( 12-15’)

-Hướng dẫn HS đọc

-Nối tiếp nhau đọc từng mẩu tin
nhắn


-Phát âm từ khó
-Luyện đọc trong nhóm
-Chia lớp thành từng nhóm

-Các nhóm lên thi đọc
-Nhận xét đánh giá

*HĐ3: Tìm
hiểu bài(7-8’)- T t/c nhận xét đánh giá

-2HS đọc mẩu tin

-Yêu cầu HS đọc thầm 2 mẫu
tin nhắn và trả lời các câu hỏi ở
SGK

-H trả lời

( câu 1- 4)

*HĐ4: Luyện
đọc lại(5’)
3.Củng cố dặn
dò; ( 3’)

-H nhận xét, bổ sung

-Câu 5 gọi HS đọc

-Nhắn lại cho chị biết là em cho
cô Phúc mượn xe đạp

-Bài tập yêu cầu viết nhắn tin
cho ai?

-Viết nhắn tin vào giấy

-Nội dung nhắn tin viết những
gì?

-Nhận xét

-Vài HS đọc

- T t/c thi giọng đọc hay
-Nhận xét đánh giá
-Về nhà tập viết nhắn tin
-Bài học viết em hiểu gì về cách
viết nhắn tin?
Nhận xét giờ họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×