Tải bản đầy đủ

SKKN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP, QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ, SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN UYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ TÀ MÍT

THUYẾT MINH SÁNG KIẾN
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẮP XẾP, QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ
HỒ SƠ, SỔ SÁCH, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ TÀ MÍT

Tác giả/đồng tác giả: Bùi Cấp Tiến
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Chức vụ: Nhân viên kế toán
Nơi công tác: Trường Tiểu học xã Tà Mít

Tà Mít, Ngày 20 tháng 09 năm 2018


I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên sáng kiến: Một số phương pháp trong sắp xếp và quản lý, lưu
trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán tại trường Tiểu học và THCS xã Tà Mít.
2. Tác giả
Họ và tên: Bùi Cấp Tiến

Năm sinh: 29/06/1980
Nơi thường trú: Tổ dân phố 7- thị trấn Tân Uyên- huyện Tân Uyên- tỉnh Lai
Châu.
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
Chức vụ công tác: Nhân viên kế toán
Nơi làm việc: Trường Tiểu học và THCS xã Tà Mít
Điện thoại: 0974.908.671
3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Kế toán trường học.
4. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến:
Tên đơn vị: Trường Tiểu học và THCS xã Tà Mít
Địa chỉ: Xã Tà Mít huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
a. Cơ sở lý luận:
Chứng từ, sổ sách kế toán là một trong các yếu tố quan trọng, phản ánh
tình hình thu - chi trong một cơ quan, đơn vị. Đồng thời nó còn là điều kiện, là
phương tiện để lưu trữ, làm cơ sở thanh toán, quyết toán với cơ quan tài chính.
Từ đó là căn cứ để theo dõi những phát sinh về tiền lương và các khoản chi hoạt
động và đầu tư mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục
vụ cho công tác giảng dạy của đơn vị trường học. Qua đó nhằm thúc đẩy cho


quá trình hoạt động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo điều kiện thuận
lợi cho ngành giáo dục phát triển hiệu quả và liên tục hướng tới mục tiêu dân
giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Nghị Định số: 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 về việc ban hành chế độ
lưu trữ tài liệu kế toán đã nêu rõ: “Tài liệu kế toán phải bảo quản, lưu trữ theo
quy định của chế độ này là bản chính các tài liệu kế toán được ghi chép trên giấy
tờ có giá trị pháp lí về kế toán bao gồm:
- Chứng từ kế toán gồm: Chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ.
- Sổ kế toán: Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.
- Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính tháng, báo cáo tài chính quý, báo
cáo tài chính năm.
- Các tài liệu khác liên quan đến công tác kế toán, là các tài liệu ngoài các
tài liệu nói trên được dùng làm căn cứ để lập chứng từ kế toán, các tài liệu khác
có liên quan đến nghĩa vụ thuế với Nhà nước, các tài liệu liên quan đến kiểm kê,
biên bản định giá,…các tài liệu liên quan đến vấn đề kiểm tra, kiểm toán, thanh tra...
Và thời gian lưu trữ hồ sơ kế toán là tối thiểu 5 năm, 20 năm và trên 20
năm tùy thuộc vào từng loại tài liệu kế toán.


b, Cơ sở thực tiễn.
Trường Tiểu học và THCS xã Tà Mít là một trong những đơn vị trường
học thuộc vùng đặc biệt khó khăn nhất trong toàn huyện, điều kiện dạy học của
giáo viên và học sinh nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, bộn bề từ đường đi
đến điều kiện sinh hoạt cũng như các trang thiết bị vật chất khác. Để thúc đẩy
quá trình giáo dục tại xã Tà Mít, một trong những yếu tố hàng đầu được lãnh
đạo cấp trên đặc biệt quan tâm đó là chế độ ưu đãi đối với các cán bộ giáo viên,
nhân viên cũng như các chế độ hỗ trợ học sinh theo quy định. Và để đảm bảo tốt
về mặt tài chính chi lương và các chế độ cho giáo viên, nhân viên thì việc lưu trữ
các chứng từ, sổ sách kế toán của đơn vị là rất quan trọng bởi như chúng ta đã
biết chứng từ sổ sách kế toán là thành phần không thể thiếu được trong quá trình
thanh toán, quyết toán, làm cơ sở để chứng minh cho việc thu - chi tài chính của
đơn vị, chúng ta chỉ nhìn vào chứng từ, sổ sách kế toán sẽ biết được thực trạng


hoạt động của đơn vị đó, nó góp phần quyết định hiệu quả khách quan và trung
thực của một đơn vị, là điều kiện thiết yếu của một người làm công tác kế toán
và cũng là phương tiện, là điều kiện làm cơ sở để tính tiền lương cũng như các
khoản phụ cấp, các khoản thanh toán cho cá nhân tập thể và các hoạt động mua
sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chuyên
môn được kịp thời đầy đủ và đúng quy định.
Việc bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán ở các cơ quan đơn vị, nhất là các
huyện vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Nhưng việc
quản lý và sử dụng bảo quản tốt chứng từ, sổ sách kế toán của đơn vị có ý nghĩa
to lớn và thiết thực vừa thực hiện được tốt công việc của người kế toán, vừa giúp
cho lãnh đạo được yên tâm trong việc quản lí và điều hành đơn vị. Ngược lại sắp
xếp và quản lý lưu trữ chứng từ kế toán lộn xộn, không khoa học, không theo
quy định sẽ hạn chế hiệu quả hoạt động quản lý, làm giảm kết quả công tác chỉ
đạo điều hành ngân sách của hiệu trưởng, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tài
chính của nhà trường.
Theo quy định, thì viên chức kế toán không làm việc liên tục nhiều năm
liền trong một đơn vị, vì thế nếu công việc sắp xếp và quản lý lưu trữ hồ sơ tài
chính không khoa học sẽ gây ra rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm và tiếp
nhận hồ sơ cho người mới. Đồng thời, chứng từ sổ sách kế toán còn là bằng
chứng lưu trữ để các cơ quan chức năng các cấp thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
khi cần thiết. Chính vì vậy việc bảo quản và lưu trữ phải thật tốt không cho thất
thoát và hư hỏng để lưu trữ lâu dài. Vì mục đích đó tôi chọn đề tài: Một số kinh
nghiệm trong sắp xếp và quản lý lưu trữ hồ sơ tài chính, kế toán tại trường
Tiểu học và THCS xã Tà Mít.
2. Phạm vi triển khai thực hiện: Tại trường Tiểu học và THCS xã Tà Mít.
3. Mô tả sáng kiến:
a. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến:
Trước đây, tất cả những văn bản, chứng từ liên quan đến công tác kế toán
đều được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự thời gian rồi xếp tất cả vào trong thùng


cất đi, nhưng mỗi khi cần tìm một loại giấy tờ nào đó thì mất rất nhiều thời gian
để giở lại tìm kiếm. Vì thế theo sự tư vấn góp ý của Ban giám hiệu nhà trường,
tôi quyết định sắp xếp lại việc bảo quản lưu trữ các hồ sơ kế toán của mình sao
cho khoa học, gọn gàng nhất.
* Tên giải pháp: Một số kinh nghiệm trong sắp xếp và quản lý lưu trữ
hồ sơ tài chính, kế toán tại trường Tiểu học và THCS xã Tà Mít.
* Ưu điểm
- Tiết kiệm được thời gian và diện tích nơi làm việc.
* Nhược điểm:
Nếu sắp xếp không ngăn nắp, bừa bãi sẽ gây mất nhiều thời gian tìm hồ
sơ, tài liệu cần thiết khi có đoàn kiểm tra hoặc bất cứ một chứng từ nào khi cấp
trên yêu cầu, kể cả việc công khai tài chính hàng quý, năm tại đơn vị nhà trường.
Từ đó gây tốn thời gian, cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của bản
thân người kế toán.
b. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến:
* Giải pháp thứ nhất: Kế toán cần xây dựng kế hoạch sắp xếp chứng từ, sổ
sách kế toán ở đơn vị.
* Mục tiêu:
Giúp cho người kế toán bố trí hợp lí nơi làm việc, giúp không gian phòng
làm việc thoáng đãng, ngăn nắp, gọn gàng hơn, từ đó người kế toán chủ động
trong mọi công việc, chuyên môn nghiệp vụ dần được nâng cao tạo niềm tin đối
với đồng nghiệp và cấp trên.
* Cách thức thực hiện:
- Phân loại hồ sơ cần lưu trữ: Trước khi mang toàn bộ hồ sơ, chứng từ sổ
sách kế toán đi lưu trữ, kế toán cần phân loại cụ thể hồ sơ theo các nhóm cụ thể,
tránh lưu trữ chung tất cả các hồ sơ trong một chỗ.
+ Nhóm chứng từ kế toán: Gồm chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ, các quyết


định phân bổ,... Ví dụ: Giấy rút dự toán , bảng kê chứng từ, phiếu chi, phiếu thu,
hóa đơn tài chính,..
+ Nhóm sổ sách: Gồm sổ sách kế toán: Sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết theo
từng nguồn, sổ tài sản, sổ theo dõi rút dự toán,...
+ Nhóm báo cáo tài chính (trong đó có các loại đối chiếu qua kho bạc, bảo
hiểm xã hội).
Những hồ sơ kế toán nói trên trước khi sắp xếp, lưu trữ cần kiểm tra lại tất
cả các thông tin một cách cụ thể: Chữ kí, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị.
* Giải pháp thứ hai: Lưu trữ chứng từ sổ sách kế toán ở đơn vị.
* Mục tiêu: Lưu trữ đầy đủ, khoa học các chứng từ, sổ sách kế toán; Tiết
kiệm thời gian khi cần tìm kiếm và tiết kiệm diện tích nơi làm việc.
* Cách thực hiện:
- Đối với nhóm chứng từ: Tập hợp tất cả các quyết định phân bổ dự toán
từ đầu năm mà Phòng giáo dục đã giao theo thứ tự thời gian trước sau rồi tổng
hợp lại kẹp trong hồ sơ có ghi nhãn mác bên ngoài sau đó đặt đúng nơi đã quy định.
+ Các chứng từ rút tiền mặt từ ngân sách Nhà nước: Sắp xếp theo thứ tự
tăng dần theo ngày tháng năm; Kết thúc quý thì lập bảng kê chứng từ gốc cùng
loại. Cuối năm tổng hợp lên một bảng tổng hợp rút tiền bao nhiêu theo mẫu:
STT

Ngày, tháng,

Nội dung

Số tiền rút

Ghi chú

năm

Cuối dòng là cột tổng cộng. Sau đó kẹp vào bìa cứng theo mẫu.
+ Chi lương: Lập chứng từ ghi sổ các khoản chi lương, truy lĩnh lương
theo từng tháng, từng quý, cả năm có phụ lục đính kèm. Sau đó tổng hợp chi
hoạt động là bao nhiêu rồi đóng bìa cứng theo mẫu.


+ Chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Tập hợp
các chứng từ chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
theo từng quý trong năm. Cuối năm tổng hợp chuyển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu:
STT

Ngày, tháng,

Nội dung

Số tiền

05/02/2018

Giẩy rút DT CK
lương và các
khoản phụ cấp
theo lương
tháng 1,2/2018

253.968.100

05/02/2018

Giẩy rút DT CK
BHXH tháng
01,02/2018

38.256.600

Ghi chú

năm

1

2

Cuối dòng có cột tổng hợp cả năm. Sau đó đóng vào bìa cứng theo mẫu.
+ Chuyển công tác phí: Tập hợp tất cả các giấy tờ liên quan đến công tác
phí của cá nhân đi công tác theo công văn của Phòng, sắp xếp lại theo từng
tháng, quý, cuối năm tổng hợp chế độ công tác phí cả năm của toàn trường.
STT

Ngày, tháng,

Nội dung

Số tiền

Giẩy rút DT CK
công tác phí quý
I năm 2018

42.199.400

Ghi chú

năm
1

29/03/2018

Cuối dòng có cột tổng hợp cả năm. Sau đó đóng vào bìa cứng theo mẫu.
+ Chứng từ nộp vào kho bạc: Tất cả các giấy tờ nộp tiền vào kho bạc ở
các quý cũng tổng hợp lại. Cuối năm có bảng tổng hợp nộp tiền theo mẫu:

STT

Ngày, tháng,

Nội dung

Số tiền

Ghi chú


năm

Cuối dòng có cột tổng hợp cả năm. Sau đó đóng vào bìa cứng theo mẫu.
- Nhóm sổ sách: Hầu như các sổ sách bây giờ đều làm trên máy, nên tôi sẽ
in ra theo từng kì, đóng quyển, xin xác nhận của thủ trưởng đơn vị rồi tập hợp
các sổ sách theo từng loại xếp ngay ngắn vào kẹp hồ sơ có ghi nhãn bên ngoài
để dễ tìm kiếm.
- Nhóm báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính được lập định kì theo từng
quý, tổng kết năm phải rõ ràng, đầy đủ và sắp xếp theo trình tự:
+ Bảng cân đối tài khoản
+ Tổng kinh phí đã sử dụng.
+ Báo cáo chi tiết kinh phí đã hoạt động.
+ Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự
toán tại kho bạc nhà nước.
Tất cả cho vào kẹp hồ sơ để lưu trữ theo quy định.
Sau đó, với từng nhóm hồ sơ đã phân loại, sắp xếp cụ thể, khoa học theo
từng kẹp, kế toán sẽ cho vào từng ngăn tủ (hoặc thùng), đóng lại, có ghi tên và
kê gọn vào trong phòng làm việc.
* Giải pháp thứ ba: Quản lý các chứng từ, sổ sách kế toán được lưu trữ tại đơn vị:
* Mục tiêu: Đảm bảo sự an toàn, nguyên vẹn các chứng từ, sổ sách ké
toán được lưu trữ tại đợn vị. Không bị mất mát hay mối mọt xâm hại.
* Cách thực hiện:
+ Hàng tháng, quí, năm kế toán phải kiểm tra lại một lần xem có mất mát
chứng từ, có hư hỏng hay mối mọt. Nếu có thì báo cáo với Lãnh đạo để có biện
pháp xử lý kịp thời. Nếu không thì niêm phong lại bỏ vào tủ cất lại như cũ.


Hàng quí, kế toán phải thường xuyên dùng thuốc mối xịt vào trong tủ
đựng chứng từ, sổ sách kế toán của mình không để mối mọt vào và khóa cửa tủ
cẩn thận. Nếu chúng ta làm tốt việc bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán như trên
thì đem lại hiệu quả cao nhất và lưu trữ được lâu dài, đồng thời tạo được niềm
tin cho các cấp lãnh đạo.
4. Hiệu quả của sáng kiến đem lại:
Sau khi thực hiện các giải pháp trên, tôi đã thu được các kết quả như sau:
- Không gian nơi làm việc thoáng, ngăn nắp, sạch sẽ hơn.
- Bản thân đỡ vất vả khi cần tìm một chứng từ kế toán nào đó mà Hiệu
trưởng yêu cầu để tra cứu trong việc chi một hoạt động nào đó giữa năm hay
một năm khác.
- Khi có đoàn thanh tra của các cấp về vấn đề tài chính bất kì năm nào,
loại chứng từ nào thì cũng dễ dàng tìm kiếm phục vụ công tác kiểm tra chính
xác, đảm bảo yêu cầu, tiết kiệm thời gian, công sức cho tất cả mọi người.
- Bản thân rèn được cho mình tính gọn gàng, ngăn nắp, tiết kiệm thời gian
tham gia các hoạt động khác.
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến
Với kết quả đã đạt được, tôi thấy sáng kiến này có thể áp dụng được cho
các kế toán trong quá trình sắp xếp, bảo quản và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế
toán tại đơn vị mình công tác, nhất là những đơn vị trường còn khó khăn về cơ
sở vật chất, chưa đủ điều kiện để xây phòng làm việc có diện tích lớn, riêng biệt;
ngoài ra làm tốt công việc này sẽ là một sự rèn luyện cho bản thân tạo nên
những phẩm chất quý báu của người làm kế toán đó là tính cẩn thận, gọn gàng,
sạch sẽ.
6. Các thông tin cần được bảo mật: Không

7. Kiến nghị, đề xuất:


- Được Lãnh đạo cấp trên quan tâm, đầu tư thêm các trang thiết bị vật chất
trực tiếp phục vụ cho việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ chứng từ kế toán tại đơn vị.
- Người kế toán phải xác định được tầm quan trọng của chứng từ, sổ sách
kế toán từ đó đề ra chương trình hoạt động bảo quản cho phù hợp và đề ra biện
pháp quản lý chứng từ, sổ sách kế toán mang tính khả thi.
- Kế toán phải nắm vững các văn bản pháp qui liên quan đến công tác kế toán.
- Kế toán phải phối hợp tốt với các bộ phận của Phòng Giáo dục & Đào tạo
nhằm thúc đẩy cho công việc được hoàn thành sớm nhất và có hiệu quả cao nhất.
- Kế toán phải có kế hoạch hoạt đồng từ đầu năm, qua đó nắm được lộ trình
hoạt động của mình mà thực thi công việc được tốt nhất của nhiệm vụ được giao.
Tóm lại: Quản lý chứng từ, sổ sách kế toán ở một cơ quan đơn vị rất quan
trọng của người kế toán nhằm tạo điều kiện thiết yếu cho việc lập kế hoạch thu chi tài chính có hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí, và tạo điều kiện cho cơ quan
đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
8. Tài liệu kèm: Không
Trên đây là nội dung, hiệu quả do chính tôi thực hiện không sao chép
hoặc vi phạm bản quyền.
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ

TÁC GIẢ SÁNG KIẾN

ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
.......................................................................
.......................................................................

Bùi Cấp Tiến

.......................................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tà Mít, ngày 20 tháng 09 năm 2018
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ
Kính gửi: Hội đồng khoa học cấp trường
Họ và tê: Bùi Cấp Tiến.
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1980.
Nơi công tác: Trường Tiểu học xã Tà Mít.
Chức danh: Nhân viên kế toán.
Trình độ chuyên môn: Trung cấp.
Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến: 100%.
Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: Một số kinh nghiệm trong
sắp xếp và quản lý lưu trữ hồ sơ tài chính, kế toán tại trường Tiểu học và
THCS xã Tà Mít.
- Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến: Trường Tiểu học và THCS xã
Tà Mít.
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Kế toán.
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 01/01/2018
- Mô tả bản chất của sáng kiến: Ý thức được vai trò quan trọng của hồ sơ
chứng từ kế toán trong việc công khai hoạt động thu chi của đơn vị trường học
nơi mình công tác, đặc biệt đối với đơn vị trường tiểu học và THCS xã Tà Mít –
một trường học thuộc xã còn khó khăn của huyện Tân Uyên thì việc bảo quản
chững từ hồ sơ kế toán lại càng quan trọng bởi qua những chứng từ ấy mà lãnh
đạo cấp trên theo dõi, kiểm tra được hoạt động thu chi của đơn vị trường, năm
bắt được các chế độ của giáo viên và học sinh đã được hưởng theo quy định để
có những điều chỉnh kịp thời khi cần thiết (ví dụ như theo dõi về thời gian
hưởng thu hút và trợ cấp lần đầu của một giáo viên, nhân viên trong đơn vị


trường học). Việc sắp xếp hồ sơ một cách khoa học ròi đưa vào lưu trữ, bảo quản
dưới sự kiểm tra kĩ càng theo kế hoạch đã xây dựng góp phần quan trọng trong
việc lưu trữ giữ gìn đầy đủ các loại hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng thời gian
mà Nhà nước đã quy định tại Nghị Định số: 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016
về việc ban hành chế độ lưu trữ tài liệu kế toán.
Ngoài ra sắp xếp, lưu trữ, bảo quản khoa học các chứng từ kế toán góp
phần tiết kiệm diện tích không gian làm việc trong phòng bởi điều kiện nhà
trường còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị; từ đó rèn cho người
kế toán tính gọn gàng, ngăn nắp và cẩn trọng trong công việc.
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
+ Để đảm bảo hồ sơ chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp
đòi hởi bản thân người kế toán phải tự ý thức được tầm quan trọng của công việc
mình làm liên quan đến hoạt động tài chính của toàn trường để từ đó có ý thức
sắp xếp gọn gàng, cẩn trọng các loại hồ sơ sao cho khoa học, gọn gàng, ngăn
nắp và tiết kiệm thời gian khi cần tìm một loại hồ sơ nào đó nhất.
+ Trong quá trình sắp xếp, lưu trữ và bảo quản người kế toán cần lắng
nghe sự góp ý của ban giám hiệu nhà trường, góp ý của anh em đồng nghiệp về
việc trang trí, sắp xếp phòng làm việc bởi như thế sẽ tiếp thu được nhiều ý tưởng
mới mẻ, hiệu quả.
+ Người kế toán phải biết rèn cho mình tính cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp.
Đặc biệt ý thức được vai trò quan trọng của việc bảo quản chứng từ kế toán, như
thế mớ có ý thức bảo quản một cách cẩn mật, hiệu quả theoq uy định.
- Những thông tin cần được bảo mật: Không
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng
kiến theo ý kiến của tác giả: Một số kinh nghiệm trong sắp xếp và quản lý lưu
trữ hồ sơ tài chính, kế toán tại trường Tiểu học xã Tà Mít. Bản thân người kế
toán rèn được cho mình tính cẩn thận, gọn gàng, nhanh nhẹn khi làm việc, biết
tạo không gian thoáng đãng, gọn gàng trong phòng, tránh được việc vút đồ bừa


bãi cũng như tiết kiệm tối đã thòi gian làm việc mà vẫn lưu trữ an toàn tuyệt đối
các chứng từ kế toàn cần thiết theo quy định.
+ Ban giám hiệu hay đoàn kiểm tra của cấp trên khi cần kiểm tra một loại
chứng từ nào đó không phải mất nhiều thời gian chờ tìm kiếm.
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng
sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến và theo ý kiến
của tác giả sáng kiến: Không
- Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: Không.
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự
thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Người đăng ký

Bùi Cấp TiếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x