Tải bản đầy đủ

KE HOACH HOI TRAI 375

BAN T CHC
HI TRI BA TH H
***
S: 11-KH/BTC

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp- T do- Hnh phỳc
Cnh Dng, ngy 06 thỏng 06 nm 2018

Kế hoạch C TH
Hi tri ba th h cho mng 375 nm ngy thnh lp Lng
(ụng Chớ 1643 - 2018)
Cn c K hoch phi hp s: 10 - KH/PH ngy 06 thỏng 06 nm 2018 ca Ban
chp hnh ba on th v vic t vic chc hi tri ba th h cho mng 375 nm ngy
thnh lp Lng (1643 - 2018).
Cn c Hi ngh Ban chp hnh 03 on th ngy 29/05/2018. Ban t chc Hi tri
ban hnh k hoch chi tit nh sau:
MC CH - YấU CU
1. Mc ớch:
- Nhm phỏt huy tớnh ch ng, nõng cao tinh thn trỏch nhim, qun lý ca mi
cỏn b, on viờn, Hi viờn tham gia Hi tri. Thụng qua Hi tri lm cn c ỏnh giỏ

nng lc, s iu hnh, qun lý ca mi cỏn b Hi viờn, on viờn nm 2018
2. Yờu cu:
- Cỏc b phn, cỏc on th, cỏc tiu ban ch ng thi gian, phỏt huy tinh thn
trỏch nhim, qun lý, iu hnh v t chc thc hin tt k hoch Hi tri.
- Cỏc chi on, chi hi cn c k hoch xõy dng k hoch c th tri ca n v
mỡnh, tham mu v xin ý kin ch o ca cp y chi b n v mỡnh nhm thc hin tt
Hi tri.
Phần I: Công tác tổ chức và phần hành trách nhiệm
I/ Ban chỉ huy trại :
Gm cỏc ng chớ trong Ban t chc Hi tri (Do /c Mng Lõn lm trng
ban, /c H Thanh Chng lm phú ban trc, /c Phm Quang Hp lm phú ban, cựng
cỏc /c nm trong BTV, BCH, Bớ th chi on, chi hi trng)
II/ NHIM V Các Bộ PHậN, CáC ĐOàN THể, CáC TIểU BAN:
A. Thng trc BTV 3 on th, BCH 3 on th
1. Thng trc BTV 3 on th
+ Chun b cỏc vn bn liờn quan Hi tri, bao gm: k hoch, ni quy quy ch, cỏc
quyt nh thnh lp, th ng, giy mi... (/c trng ban)
+ Lm t trỡnh xin kinh phớ h tr t UBND xó (/c trng ban)
+ Lm t trỡnh trình Đảng ủy tin hnh xin vn ng cỏc cụng ty/doanh nghip,
c s, c quan, n v (/c trng ban)
+ Tin hnh xin vn ng cỏc cụng ty/doanh nghip, c s, c quan, n v (TT.
BTV 3 on th).
+ Ch o ni dung, ni quy, th l (TT. BTV 3 on th)
+ Khai mc hi tri (/c trng ban); T chc khai mc (/c phú ban trc)
+ Lp d trự kinh phớ t chc (/c trng ban)
+ Liờn h õm thanh, ỏnh sỏng, rp sõn khu (/c trng ban)


+ Phông sân khấu, băng rôn khẩu hiệu (Đ/c trưởng ban)
+ Xây dựng lịch làm việc với các chi đoàn, chi hội và mời cấp ủy chi bộ, BCS thôn
tham dự. (thời gian từ ngày 25/06/2018 - 30/06/2018)
+ Tổ chức buổi bốc thăm vị trí trại (TT. BTV 3 đoàn thể)
+ Phối hợp với Công an, QS xã về đảm bảo ANTT, Trạm y tế về đảm bảo sơ cấp
cứu (nếu có vấn đề xẩy ra). Ban VHTT, Đài TT về công tác tuyên truyền Hội trại (Đ/c
trưởng ban)
+ Liªn hÖ ®iÖn th¾p s¸ng (§/c Ph¹m Quang Hîp - Phã ban)
+ Đón tiếp khách mời (BTV, BCH 3 đoàn thể)
2. BCH 3 Đoàn thể
+ Làm sân khấu, chia đất cắm trại
+ Tổ chức cắm trại


+ Cắt cử LL làm vệ sinh khu vực trong và ngoài sân vận động
+ Tham gia Viếng NTLS (BCH 3 đoàn thể)
B. Các đoàn thể
1. Đoàn thanh niên
- Phụ trách đêm dạ hội, cắt cử 2 MC (01 nam trường THCS, 01 nữ trường MN)
(Đ/c Hồ Yến Nhi - UVBTV Đoàn xã phụ trách)
- Trao 10 suất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 03 trường (Đ/c Hồ
Yến Nhi - UVBTV Đoàn xã phụ trách)
- Phụ trách chỉ đạo làm vệ sinh khu vực giữa sân (khu vực trung tâm); khu vực dãy
trại và trục đường phía Tây (Đ/c Đậu Ngọc Thái - PBT Đoàn xã phụ trách)
- Cử 10 em Đội TNTP (THCS) tham gia Viếng NTLS.
- Đôn đốc, kiểm tra mọi công tác chuẩn bị của các chi đoàn
- Làm nòng cốt phối hợp 2 chi hội tham mưu cho cấp ủy chi bộ, BCS thôn và triển
khai mọi công tác, tổ chức thực hiện tốt hội trại. (Bí thư chi đoàn, phụ trách trại trưởng)
2. Hội CCB
- Điều hành công tác viếng Nghĩa trang liệt sỹ
- Chuẩn bị vật liệu đốt lửa trại
- Đôn đốc, kiểm tra mọi công tác chuẩn bị của các chi hội mình
- Cắt cử LL làm vệ sinh khu vực trong và ngoài sân vận động (Dãy trại và trục
đường phía Bắc)
- Phối hợp chi đoàn, chi hội Cựu TNXP tham mưu cho cấp ủy chi bộ, BCS thôn và
triển khai mọi công tác, tổ chức thực hiện tốt hội trại. (Chi hội trưởng, phụ trách trại phó)
3. Hội Cựu TNXP
- Chuẩn bị Vòng hoa + hương viếng NTLS
- Đôn đốc, kiểm tra mọi công tác chuẩn bị của các chi hội mình
- Làm tốt công tác Hậu cần, công tác phục vụ, thu chi tổ chức Hội trại
- Liªn hÖ ®ång chÝ phô tr¸ch ®iÖn th¾p s¸ng.
- Cắt cử LL làm vệ sinh khu vực trong và ngoài sân vận động (Dãy trại và trục
đường phía Đông)
- Phối hợp chi đoàn, chi hội CCB tham mưu cho cấp ủy chi bộ, BCS thôn và triển
khai mọi công tác, tổ chức thực hiện tốt hội trại. (Chi hội trưởng, phụ trách trại phó)
* TiÓu ban 1: TiÓu ban vËn ®éng kinh phÝ tæ chøc


1. Đ/c: Đỗ Mộng Lân
(Q. BT Đoàn xã - Trởng tiểu ban)
2. Đ/c: Hồ Thanh Chơng (CT. Hội CCB xã - Phó ban)
3. Đ/c: Phạm Quang Hợp
(CT. Hội Cựu TNXP xã - Phó ban)
4. Đ/c: Trần Thị Linh Nga (Văn phòng - thống kê xã - Thành viên)
5. Các đ/c PBT, PCT Hội, UVBTV
(Thành viên)
Nhiệm vụ của tiểu ban:
- Xây dựng kế hoạch, lập tờ trình xin kinh phí, tiến hành vận
động xin kinh phí tổ chức Hội trại. Gửi th ngỏ, giấy mời cho các cơ
quan, ban ngành, công ty/doanh nghiệp.... để xin hỗ trợ và mời dự khai
mạc, tham quan hội trại.
* Tiểu ban 2: phụ trách làm sân khấu, trang trí phông
chính của làng trại, cắm trại chỉ huy.
1. Đ/c: Mng Lõn
(Q. BT on xó - Trng tiu ban)
2. /c: Hồ Thanh Chơng
(CT. Hội CCB - phú tiểu ban)
3. Các đồng chí BCH 3 đoàn thể, đoàn viên u tú (thành viên)
Nhiệm vụ của tiểu ban:
- Chuẩn bị vật liệu và làm sân khấu, trang trí phông chính,
khẩu hiệu.
- Cắm trại chỉ huy, trang trí trại chỉ huy, chuẩn bị bàn ghế cho
khai mạc, bế mạc, loa máy, nhạc công, phục vụ cho đợt hội trại.
(Tất cả các hạng mục trên hoàn thành xong lúc 10 giờ
ngày 27/7/2018)
* Tiểu ban 3: Phụ trách ánh sáng, ANTT, chăm sóc sức khỏe
cho hội trại.
1. Đ/c: Phạm Quang Hợp
(CT. Hội Cựu TNXP xã - trởng tiểu ban)
2. Đ/c: Đồng Thanh Nam
(Trởng BCA xã - phó tiểu ban )
3. Đ/c: Nguyễn Thái Nam
(Chỉ huy Trởng Quân sự xã - Thành
viên )
4. Đ/c: Phạm Thanh Hải
(Trởng trạm y tế xã - Thành viên)
5. Các đồng chí P.Bí th chi đoàn, phó chi hội trởng, đoàn viên u
tú - thành viên
Nhiệm vụ tiểu ban:
- Bảo đảm an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe,
- Chuẩn bị điện cho khai mạc, văn nghệ, các khu vực công cộng
của khu vực trại, bảo đảm ánh sáng, điện phục vụ cho đợt trại, mắc
điện đến các trại (Vật liệu các trại chuẩn bị)
* Tiểu ban 4: Phụ trách văn nghệ:
1. Đ/c: Hồ Yến Nhi:
(UVBTV Đoàn xã - Trởng tiểu ban)
2. Đ/c: Lê Trung Thành:
(UVBTV Hội CCB - Phó tiểu ban trực)
3. Đ/c: Nguyễn Thị Cúc:
(UVBTV Hội CCB - Phó tiểu ban)
4. Các đ/c dẫn chơng trình, bí th, phó bí th chi đoàn (Thành
viên)
Nhiệm vụ của tiểu ban:


- Xây dựng biểu điểm văn nghệ (Hoàn thành gửi trớc ngày
15/07/2018)
- Lên chơng trình đêm dạ hội, Dẫn chơng trình văn nghệ, tổ
chức ráp nhạc cho các tiết mục văn nghệ. Đốt lửa trại.
* Tiểu ban 5: Phụ trách trò chơi:
1. Đ/c: Đậu Ngọc Thái
(PBT Đoàn xã - Trởng tiểu ban)
2. Đ/c: Ngô Hiền Lơng
(PCT Hội CCB - Phó tiểu ban)
3. Đ/c: Trần Thị Đang
(UVBTV Hội CCB - Phó tiểu ban)
4. Đ/c: Bùi Việt Phơng
(Giáo viên trờng THCS - Thành viên )
5. Đ/c: Phạm Ngọc Quân
(P. Trởng công an xã - Thành viên)
6. Các Đ/c Phó bí th chi đoàn, chi hội trởng, phó 2 hội (thành
viên )
Nhiệm vụ của tiểu ban 5:
- Xây dựng thời gian, chuẩn bị sân bãi, tổ chức bốc thăm cho
hoạt động trò chơi, t chc ng ký mu ỏo cho cỏc n v.
- Xây dựng biểu điểm các trò chơi (Hoàn thành gửi trớc ngày
15/07/2018)

Phần II: Lịch hoạt động
* Ngày 15/7 - 25/7/2018: Thông tin tuyên truyền về hội trại
chào mừng 375 năm ngày thành lập Làng (Đông Chí 1643 2018). Đôn đốc các đơn vị.
* Ngày 26/7/2018: - Làm sân khấu, phân chia vị trí các trại,
khu vực trò chơi, mắc điện trại chỉ huy, mắc điện khu vực sân
khấu, khu vực công cộng của khu vực hội trại, các đơn vị bốc thăm vị
trí cắm trại. Băng zôn, khẩu hiệu.
Lực lợng:
1. Ban chỉ huy trại
2. Tiểu ban 1 (Chuẩn bị trớc vật liệu, dụng cụ)
3. Phụ trách điện lực xã.
4. BTV, BCH, Bí th, chi hội trởng, lực lợng cắt cử..
* Ngày 27/7/2018:
06h00 - 09h30: Các trại tập trung theo vị trí đã bốc thăm. Hoàn
thành mắc hệ thống âm thanh. Treo phông màn sân khấu, khẩu hiệu
2 bên sân khấu. Làm rạp chỉ huy. Chuẩn bị bàn ghế cho công tác khai
mạc (BTV, BCH 3 đoàn thể và LL đợc phân công). Chuẩn bị củi dầu
đêm lửa trại.
07h00 - 11h30: 07 giờ phát lệnh thi cắm trại. 11h30 các trại
cắm xong (hoàn thành mọi công tác0
14h00 - 14h30: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ
15h00 - 15h40: Khai mạc hội trại:
1. n nh t chc tuyờn b lý do gii thiu i biu;
2. Thụng qua k hoch Hi tri ba th h, cho mng 375 nm ngy thnh lp Lng
(ụng Chớ 1643 - 2018). V mt s quyt nh; (Q thnh lp BC, Q thnh lp BCT)


3. Phỏt biu Ch o hi tri ca Thng trc ng y xó;
4. Trao qu cho hc sinh nghốo vt khú.
15h40 - 16h05: Các trại chỉnh trang lại trại.
16h10 - 17h00: Chấm điểm trại vòng 1
17h00 - 17h15: Hoàn thành củi đốt lửa trại
17h15 - 18h30: - Các trại ăn cơm chiều, phân công trực trại, ánh
sáng trại, chuẩn bị cho đêm dạ hội (mỗi trại chuẩn bị tốt phần thi để
thi; với chủ đề: Thân thiện với môi trờng)
18h30 - 19h00: Ráp nhạc
> 19h30: Các đơn vị, diễn viên, các thành phần tập trung về
sân khấu (Cắt cử 3 trại viên ở lại trông trại)
19h30 - 22h00: Tổ chức Đêm dạ hội
22h00 - 23h00: Đốt lửa trại. Các đơn vị, diễn viên, các thành
phần đã phân công tập trung về trung tõm khu vc t la tri (Cắt cử 3 5 trại viên ở lại trông trại, cú 01 tri phú ph trỏch)
< 23h00(27/7) -> 6h ngày 28/7/2-18 : Các tại nghỉ ngơi - bảo
vệ an ninh trật tự trại (Bí th chi đoàn, chi hội trởng phụ trách bảo đảm
tại trại mình)
* Ngày 28/7/2018:
6h00 - 6h30: Các trại vệ sinh trại, ăn sáng.
7h00 -> 10h30: Tổ chức thi trò chơi (Các tri np danh sỏch VV v
BTC trc 15 phỳt ca mi trũ chi.
10h30 ->11h00: Chấm điểm trại vòng 2
11h30->12h30: Các trại nghỉ ăn cơm tra. Ngh tra.
13h30 - 14h00: Cỏc tri t chc sinh hot truyn thng ti tri mỡnh.
14h00 - 15h30: Tổ chức thi trò chơi
15h30 -> 16h00: Các tiểu ban tập hợp điểm báo cáo cho th ký
tổng hợp, Th ký tổng hợp tính điểm chuẩn bị phần thởng cho tổng
kết trại. Cách tính điểm: Tổng điểm thi của các nội dung (Cng tri,
ờm d hi, Trò chơ, s lng v ý thc chp hnh ca tri viờn).
16h00 - 16h30: Tổng kết Hi trại, trao gii, b mc
1. Báo cáo tổng kết đợt trại
(Q. Bí th đoàn xã )
2. Đọc kết quả điểm thi đua đợt trại (Th ký tổng hợp )
3. Phát thởng:
- Cơ cấu giải thởng: (s cú thụng bỏo sau)
+ Giải nhất:
01 gii
+ Giải nhì:
01 gii
+ Giải ba:
03 gii
+ Gii Khuyn khớch: 05 gii
4. Bế mạc (Bí th xã đoàn)
16h30 -> 17h : Các trại dỡ trại
Nơi nhận:

đạo hội trại

t/m Ban chỉ


- T/v Đảng uỷ; (Để BC)

trởng

Ban
- Ban t chc;
- Các trại;
- Lu: VP.UBND xã


Mng Lõn

ON THANH NIấN
HI CCB - HI CU TNXP
S: 10 -KH/PH

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc
Cnh Dng, ngy 06 thỏng 06 nm 2018

K HOCH
Hi tri 3 th h cho mng 375 nm thnh lp Lng (1643 - 2018)
Cn c K hoch s: 12/KH-UBND, ngy 19/01/2018 ca UBND xó Cnh Dng,
v vic t chc cỏc hot ng k nim 375 nm thnh lp Lng ụng Chớ (1643-2018)
Thc hin Ngh quyt i hi ng b xó Cnh Dng ln th 26; Chng trỡnh
cụng tỏc on v phong tro TTN nm 2018; Chng trỡnh phi hp gia 3 t chc on
thanh niờn - Hi CCB - Hi Cu TNXP. Ban chp hnh on Thanh niờn, Hi CCB, Hi
Cu TNXP xó Cnh Dng xõy dng k hoch hi tri 3 th h cho mng 375 nm
thnh lp Lng (1643- 2018) nh sau:
I. MC CH, YấU CU
1. Mc ớch
- T chc Hi tri 3 th h l mt trong nhng hot ng phi hp gn kt gia
ba on th, hng ti cho mng 375 nm thnh lp Lng (1643 - 2018). Qua ú giỏo
dc truyn thng bn sc vn hoỏ ca quờ hng. Thụng qua cỏc hot ng giỳp cho
VTN, cỏn b hi viờn v nhõn dõn cú ý thc t chc k lut, tinh thn tp th, ng viờn
tinh thn.
- Khi dy lũng t ho dõn tc, ý thc cỏch mng ca VTN, hi viờn trong thi k
u tranh dng nc v gi nc, ý chớ qut cng ca quõn v dõn ta trong hai cuc


khỏng chin chng Phỏp, chng M. Quyt tõm xõy dng quờ hng ngy cng giu
mnh trong thi k i mi v trong xõy dng nụng thụn mi.
2. Yờu cu
- Thụng qua hi tri nhm giỳp cho VTN, hi viờn cú ý thc t chc k lut, tinh
thn tp th, cng c t chc xõy dng tớnh thng nht.
- õy l dp VTN, cỏn b hi viờn th hin kh nng ca mỡnh trong quỏ trỡnh
rốn luyn; to iu kin VTN, hi viờn CCB, hi viờn Cu TNXP giao lu, hc tp
trao i kinh nghim nhm gúp phn xõy dng t chc ca mỡnh ngy cng vng mnh.
- T chc cỏc hot ng k nim 375 nm thnh lp Lng c trin khai rng rói
n tn VTN, cỏn b hi viờn CCB, cu TNXP . Thụng qua hi tri lm cn c ỏnh
giỏ phõn xp loi cho cỏc chi on, chi hi nm 2018.
II. K HOCH C TH
1. Thi gian: S tin hnh t 6 gi ngy 27/7/2018 n 17 gi 28/7/2018 (nu
thay i thi gian s cú thụng bỏo c th sau). Hi tri ba th h cho mng 375 nm
ngy thnh lp Lng. Gm 10 tri
2. a im: Ti sõn vn ng xó Cnh Dng
Cm tp trung ti a im theo v trớ bc thm s th t quy nh ti s hi tri.
3. Thnh phn tham gia: Cỏn b hi viờn, on viờn mi tri gm 25 n 30
thnh viờn (riờng chi on THCS cú 10 hc sinh l i viờn)
4. Ni dung:
4.1. Ving ngha trang lit s
- Thi gian: Vo lỳc 14h00 phỳt ngy 27/7/2018
- Thnh phn: BCH ba on th; Bớ th, phú bớ th cỏc chi on; Chi hi trng,
chi hi phú cỏc chi hi, tt c tri viờn (mi tri c 3 tri viờn li trụng tri)
- Trang phc: Cỏc tri viờn mang trang phc ca t chc mỡnh
4.2. Khai mc hi tri
- Thi gian: Vo lỳc 15h00 phỳt ngy 27/7/2018
- Thnh phn: i din BTV ba on th cp huyn, BTV ng y, Cp y cỏc chi
b, BCH ba on th, Bớ th cỏc Chi on, Chi hi trng cỏc thụn, Tt c cỏc tri viờn
- Trang phc: Cỏc tri viờn mang trang phc ca t chc mỡnh
4.3. ờm d hi
- Thi gian: Vo lỳc 19h30 ngy 27/7/2018
- Thnh phn: Tri viờn c cỏc tri ct c
- Ch : Thõn thin vi mụi trng
4.4. t la tri
- Thi gian: Vo lỳc 22h00 phỳt ngy 27/7/2018
- Thnh phn: Các đơn vị, diễn viên, các thành phần đã phân công
tập trung về sân khu vc t la tri.
4.5. T chc cỏc trũ chi
- Thi gian: Vo lỳc 07h ngy 28/7/2018
- Thnh phn: Tri viờn c cỏc tri ct c (cú tri trng hoc tri phú ph trỏch)
4.6. B mc, trao gii
- Thi gian: Vo lỳc 16 gi ngy 28/7/2018
.


- Thành phần: BCH ba Đoàn thể; Bí thư, phó bí thư các chi Đoàn; Chi hội trưởng,
chi hội phó các chi hội
5. Trò chơi trong hội trại:
- Bóng đá ba chân
- Kéo co
IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Các đồng chí bí thư, chủ tịch hội: Phụ trách điều hành chung.
2. Các đồng chí phó bí thư, phó chủ tịch: Phụ trách công tác tổ chức. Phụ trách
công tác làm sân cho các trò chơi. Đôn đốc kiểm tra tình hình của các đơn vị.
3. Các đồng chí ủy viên BTV: Phụ trách công tác làm sân cho các trò chơi, quản lý
chặt chẽ trại viên tham gia hội trại, cắt cử đầy đủ số lượng ĐVTN tham gia các trò chơi
của BTC.
4. Các đồng chí bí thư chi đoàn, chi hội trưởng các thôn: Phối hợp với BTC làm sân
cho các trò chơi. Trại trưởng, trại phó của chi đoàn, chi hội mình; quản lý chặt chẽ ĐVTN,
hội viên tham gia hội trại; cắt cử đầy đủ số lượng đoàn viên, hội viên tham gia các trò
chơi của BTC.
V. KINH PHÍ TỔ CHỨC
1. Cấp xã:
- BCH Đoàn Thanh niên, hội CCB, Hội Cựu TNXP xã chịu kinh phí tổ chức, loa
đài và các điều kiện đảm bảo cho hội trại, các dụng cụ trong các trò chơi
2. Các chi đoàn, chi hội: Tự lo kinh phí Hội trại, sinh hoạt chi đoàn chi hội, chuẩn
bị đủ số lượng ĐVTN, hội viên tham gia các trò chơi của Ban tổ chức.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp xã
- Xây dựng kế hoạch, Thể lệ, nội quy, quy định hội trại, hướng dẫn, đôn đốc theo
dõi chỉ đạo các chi đoàn, chi hội tham gia tốt hội trại.
- Tham mưu báo cáo với Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực UBND xã xin chủ
trương và kinh phí.
- Phối hợp với Ban văn hoá thông tin tuyên truyền Hội trại ba thế hệ chào mừng
375 năm ngày thành lập Làng
- Phối hợp với Ban Công an xã, Ban CHQS xã đảm bảo tình hình ANTT trong thời
gian Hội trại diễn ra.
- Phối hợp với Trạm Y tế xã đảm bảo thuốc men, sơ cấp cứu khi có vấn đề xẩy ra
trong thời gian diễn ra Hội trại.
2. Đối với các chi đoàn, chi hội
- Trên cơ sở kế hoạch phối hợp của ba Đoàn thể. Các chi đoàn, chi hội chủ động
xây dựng kế hoạch cụ thể tham gia Hội trại đạt kết quả cao.
- Thông báo và quán triệt rộng rãi đến tận đoàn viên, cán bộ hội viên lựa chọn đoàn
viên, hội viên tiêu biểu tham gia hội trại, phân công cắt cử cụ thể đến từng trại viên.
- Tham mưu để báo cáo với cấp uỷ chi bộ, ban cán sự thôn, ban giám hiệu nhà
trường xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo và kinh phí để tham gia Hội trại đạt kết quả cao.
Ngoài ra BCH Đoàn Thanh niên, BCH hội CCB, BCH Hội cựu TNXP xã có một số
kế hoạch khác như tổng vệ sinh trước ngày diễn ra hội trại (có thông báo cụ thể sau).


Đây là một hoạt động lớn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ
nhận thức về công tác đoàn, hội. BCH Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội cựu TNXP xã yêu
cầu các chi đoàn, chi hội khẩn trương triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch.
* Kế hoạch này thay cho kế hoạch số 09 - KH/PH, ngày 04/04/2018 của BCH
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh, Hội Cựu TNXP xã Cảnh Dương về việc
tổ chức Hội trại 3 thế hệ chào mừng 375 năm thành lập Làng (1643 - 2018).
Nơi nhận:
- Huyện đoàn, Hội CCB huyện, hội Cựu TNXP huyện;
- TT Đảng uỷ;
- TT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Các đ/c UVBCH 3 Đoàn thể;
- Các đ/c bí thư, chi hội trưởng các chi đoàn, chi hội;
- Các đ/c cấp ủy các chi bộ;
- Lưu: vp.

TM. BAN CHẤP HÀNH
Q. BÍ THƯ

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Đỗ Mộng Lân

Hồ Thanh Chương

Phạm Quang HợpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×