Tải bản đầy đủ

182 câu hình oxyz ăn chắc 7 8

www.fb.com/Toanthaytan
TỔNG BIÊN SOẠN VÀ TỔNG HỢP

182 BTTN HỆ TỌA ĐỘ
KHÔNG GIAN OXYZ CƠ
BẢN
TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ GIẢNG DẠY CHO HỌC
SINH “ĂN CHẮC 7-8”


www.fb.com/toanthaytan
TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
A. LÝ THUYẾT
1. Hệ trục tọa độ trong không gian
Trong không gian, xét ba trục tọa độ Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một và
chung một điểm gốc O. Gọi i, j, k là các vectơ đơn vị, tương ứng trên các trục
Ox, Oy, Oz . Hệ ba trục như vậy gọi là hệ trục tọa độ vuông góc trong không gian.

Chú ý:

i


2

2

j

k

2

1 và i.j

i.k

k.j

0.

2. Tọa độ của vectơ
a) Định nghĩa: u

x; y; z

b) Tính chất: Cho a
a

b

(a1

 ka

a

0

u

xi(a1;a 2 ;a 3 ), b

b1; a 2

b2 ; a 3

yj

zk

(b1; b 2 ; b 3 ), k

R

b3 )

(ka1; ka 2 ; ka 3 )

b

a1

b1

a2

b2

a3

b3

(0;0;0), i

(1;0;0), j

 a cùng phương b (b

 a.b

a1.b1

 a2

a12

 cos(a, b)

a 22

a 2 .b 2

0)

(0;1;0), k

 a

kb (k

a1

kb1

a2

kb 2

a3

kb3
a

a 3 .b3

a1b1

a.b
a

2
1

a

2
2

a 2 b2
2
3

R)

a1
b1

b

 a

a 32

a.b

(0;0;1)

a1b1

a12

a 22

a 3 b3
2
1

a . b

b 22

a2
b2

b32

a3
, (b1 , b 2 , b3
b3

a 2b2

a 3 b3

0)

0

a 22

(với a, b

0)

1


www.fb.com/toanthaytan
3. Tọa độ của điểm
a) Định nghĩa: M(x; y; z)

OM

x.i

(x : hoành độ, y : tung độ, z : cao

y.j z.k

độ)
Chú ý:

M

Oxy  z

 M Ox  y

Oyz  x

0; M
z

Oy  x

0; M

0; M
z

Oxz  y

0

Oz  x

y

0; M

0.

b) Tính chất: Cho A(x A ; yA ; z A ), B(x B ; yB ; z B )
 AB

(x B

 AB

(x B

x A ; yB

yA ; z B

x A )2

zA )

yA )2

(y B

(z B

zA )2

 Toạ độ trung điểm M của đoạn thẳng AB: M

xA
2

x B yA
;

2

yB zA
;

zB
2

 Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC:
G

xA

xB
3

x C yA
;

yB
3

yC z A
;

zB
3

zC

 Toạ độ trọng tâm G của tứ diện ABCD:
G

xA

xB

xC
4

x D yA
;

yB

yC
4

yD zA
;

zB

zC

zC

4

4. Tích có hướng của hai vectơ
a) Định nghĩa: Trong không gian Oxyz cho hai vectơ a

(a1 , a 2 , a 3 ) , b

(b1 , b 2 , b3 ) .

Tích có hướng của hai vectơ a và b, kí hiệu là a, b , được xác định bởi
a, b

a2

a3

b2

b3

;

a3

a1

b3

b1

;

a1

a2

b1

b2

a 2 b3

a 3b 2 ;a 3b1

a1b3 ;a1b 2

a 2 b1

Chú ý: Tích có hướng của hai vectơ là một vectơ, tích vô hướng của hai vectơ là một số.
b) Tính chất:
 [a, b]

a;

 a, b
 i, j
 [a, b]

[a, b]

b

b, a
k;

j, k

i;

k, i

j

a . b .sin a, b (Chương trình nâng cao)

 a, b cùng phương

[a, b]

0 (chứng minh 3 điểm thẳng hàng)

2


www.fb.com/toanthaytan
c) Ứng dụng của tích có hướng: (Chương trình nâng cao)
 Điều kiện đồng phẳng của ba vectơ: a, b và c đồng phẳng  [a, b].c
 Diện tích hình bình hành ABCD :

S

ABCD

 Diện tích tam giác ABC :

S

ABC

 Thể tích khối hộp ABCDA B C D :

VABCD.A'B'C'D'

 Thể tích tứ diện ABCD :

VABCD

0

AB, AD
1
AB, AC
2
[AB, AD].AA

1
[AB, AC].AD
6

Chú ý:
– Tích vô hướng của hai vectơ thường sử dụng để chứng minh hai đường thẳng vuông
góc, tính góc giữa hai đường thẳng.
– Tích có hướng của hai vectơ thường sử dụng để tính diện tích tam giác; tính thể tích
khối tứ diện, thể tích hình hộp; chứng minh các vectơ đồng phẳng – không đồng phẳng,
chứng minh các vectơ cùng phương.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN
là góc giữa hai vectơ a và b , với a và b khác 0 , khi đó cos

Câu 1. Gọi
A.

a.b

a.b

.

A.

.

a.b

C.

a.b

a.b
Câu 2. Gọi

B.

.

a.b

là góc giữa hai vectơ a 1; 2;0 và b 2;0; 1 , khi đó cos

2
.
5

D.

B. 0.

C.

2
.
5

bằng:

a

b

.

a.b
bằng:
D.

2
.
5

Câu 3. Cho vectơ a 1;3; 4 , tìm vectơ b cùng phương với vectơ a
A. b

2; 6; 8 .

B. b

2; 6;8 .

Câu 4. Tích vô hướng của hai vectơ a
A. 12.

C. b

2;6;8 .

D. b 2; 6; 8 .

2; 2;5 , b 0;1; 2 trong không gian bằng:

B. 13.

Câu 5. Trong không gian cho hai điểm A

C. 10.

D. 14.

1; 2;3 , B 0;1;1 , độ dài đoạn AB bằng

3


www.fb.com/toanthaytan
6.

A.

8.

B.

D. 12.

C. 10.

Câu 6. Trong không gian Oxyz , gọi i, j, k là các vectơ đơn vị, khi đó với M x; y; z thì OM
bằng
A. xi

yj

zk.

B. xi

y j zk.

Câu 7. Tích có hướng của hai vectơ a

C. x j

(a1 , a 2 , a 3 ) , b

yi

zk.

xi

D.

y j zk.

(b1 , b 2 , b3 ) là một vectơ, kí hiệu

a, b , được xác định bằng tọa độ:

A. a 2 b3
a 2 b3

C.

a 3b 2 ;a 3b1

a 3 b 2 ;a 3 b1
a 2 b3

a1b 3 ;a1b 2

a1b3 ;a1b 2

a 3 b 2 ;a 3b1

a 2 b1 .

B.

a 2 b1 .

a1b 3 ;a1b 2

a 2 b1 .

D.

a 2b2

Câu 8. Cho các vectơ u u1 ; u 2 ; u 3 và v v1; v 2 ; v3 , u.v
A. u1v1

u 2 v2

u 3 v3

0.

C. u1v1

u 2 v2

u 3 v3

1.

D. u1v2

u 2 v3

u 3 v1

B. u1

a 3b3 ;a 3b3

a1b1 ;a1b1

a 2b 2 .

0 khi và chỉ khi:
v1

u2

v2

u3

v3

0.

1.

Câu 9.Cho vectơ a 1; 1; 2 , độ dài vectơ a là:
A.

6.

B. 2.

C.

6.

D. 4.

Câu 10. Trong không gian Oxyz , cho điểm M nằm trên trục Ox sao cho M không trùng với
gốc tọa độ, khi đó tọa độ điểm M có dạng
A. M a;0;0 , a

0.

B. M 0; b; 0 , b

0.

C. M 0;0;c , c

0.

D. M a;1;1 , a

0.

Câu 11. Trong không gian Oxyz , cho điểm M nằm trên mặt phẳng Oxy sao cho M không
trùng với gốc tọa độ và không nằm trên hai trục Ox, Oy , khi đó tọa độ điểm M là
( a, b, c

0 ):

A. a; b; 0 .

B. 0; b; a .

C. 0;0;c .

D. a;1;1

4


www.fb.com/toanthaytan
Câu 12. Trong không gian Oxyz , cho a 0;3; 4 và b
8; 0; 6 .

A.

B. 4; 0;3 .

2 a , khi đó tọa độ vectơ b có thể là

C. 2;0;1 .

D. 0;3; 4 .

Câu 13. Trong không gian Oxyz cho hai vectơ u và v , khi đó u, v bằng
A. u . v .sin u, v .

B. u . v .cos u, v .

C. u.v.cos u, v .

Câu 14. Trong không gian Oxyz cho ba vectơ a 1; 1; 2 , b 3;0; 1 , c

m

a

D. u.v.sin u, v .
2;5;1 , vectơ

b c có tọa độ là

A. 6; 6; 0 .

6; 6; 0 .

B.

C. 6; 0; 6 .

D. 0; 6; 6 .

Câu 15. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A 1;0; 3 , B 2; 4; 1 , C 2; 2;0 . Độ dài các
cạnh AB, AC, BC của tam giác ABC lần lượt là
A.

21, 14, 37 .

B. 11, 14, 37 .

C.

21, 13, 37 .

D.

21, 13, 35 Câu 16. Trong không gian Oxyz cho ba điểm

A 1;0; 3 , B 2; 4; 1 , C 2; 2;0 . Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

A.

5 2
; ;
3 3

4
.
3

B.

5 2 4
; ; .
3 3 3

C. 5; 2; 4 .

Câu 17. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A 1; 2;0 , B

D.

5
;1; 2 .
2

1;1;3 , C 0; 2;5 . Để 4 điểm

A, B, C, D đồng phẳng thì tọa độ điểm D là

A. D

2;5;0 .

B. D 1; 2;3 .

Câu 18.Trong không gian Oxyz , cho ba vecto a
tọa độ của vectơ n
A. n

a

6; 2;6 .

b

C. D 1; 1; 6 .
(1; 2;3), b

( 2;0;1), c

D. D 0; 0; 2
( 1;0;1) . Tìm

2c 3i
B. n

6; 2; 6 .

C. n

0; 2;6 .

D. n

6; 2;6 .

Câu 19. Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC có A(1;0; 2), B( 2;1;3), C(3; 2; 4) . Tìm
tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC
A. G

2
;1;3 .
3

B. G 2;3;9 .

C. G

6;0; 24 .

1
D. G 2; ;3 .
3

5


www.fb.com/toanthaytan
Câu 20. Cho 3 điểm M 2;0;0 , N 0; 3;0 , P 0;0; 4 . Nếu MNPQ là hình bình hành thì tọa
độ của điểm Q là
A. 2;3; 4

B. .

2; 3; 4

C. 3; 4; 2

D.

2; 3; 4 Câu 21. Trong không gian tọa độ Oxyz cho ba điểm
M 1;1;1 , N 2;3; 4 , P 7;7;5 . Để tứ giác MNPQ là hình bình hành thì tọa độ điểm Q là

A. Q 6;5; 2 .
Q

B. Q

6;5; 2 .

C. Q 6; 5; 2 .

D.

6; 5; 2 .

Câu 22. Cho 3 điểm A 1; 2;0 , B 1;0; 1 , C 0; 1; 2 . Tam giác ABC là
A. Tam giác có ba góc nhọn.

B. Tam giác cân đỉnh A .

C. Tam giác vuông đỉnh A .

D. Tam giác đều.

Câu 23. Trong không gian tọa độ Oxyz cho ba điểm A

1; 2; 2 , B 0;1;3 , C

3; 4;0 . Để tứ

giác ABCD là hình bình hành thì tọa độ điểm D là
A. D

4;5; 1 .

B. D 4;5; 1 .

C. D

4; 5; 1 .

Câu 24. Cho hai vectơ a và b tạo với nhau góc 600 và a
A. 2 7.

B. 2 3.

2; b

D. D 4; 5;1 .

4 . Khi đó a

C. 2 5.

b bằng

D. 2 .

Câu 25. Cho điểm M 1; 2; 3 , khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng Oxy bằng
A. 3.
Câu 26. Cho điểm M
A. M 0;5; 0 .

B.

3.

C. 1.

D. 2.

2;5; 0 , hình chiếu vuông góc của điểm M trên trục Oy là điểm

B. M 0; 5;0 .

C. M 2;5; 0 .

D. M

2;0;0

Câu 27. Cho điểm M 1; 2; 3 , hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng Oxy là
điểm
A. M 1; 2; 0 .
Câu 28. Cho điểm M
A. 5.

B. M 1; 0; 3 .

C. M 0; 2; 3 .

D. M 1; 2;3 .

2;5; 0 , khoảng cách từ điểm M đến trục Ox bằng

B. 25.

C. 4.

D. 0.

6


www.fb.com/toanthaytan
Câu 29. Cho hình chóp tam giác S.ABC với I là trọng tâm của đáy ABC . Đẳng thức nào sau
đây là đẳng thức đúng
A. IA

IB IC

0.

B. IA

IB IC

0. C. IA

Câu 30. Trong không gian Oxyz , cho 3 vectơ a

BI

IC

1;1; 0 ; b

0. D. IA

1;1;0 ; c

IB IC.

1;1;1 . Trong

các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
A. b

B. a

c.

2.

Câu 31. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho a

C. c

i

3.

D. a

b.

2k . Khẳng định nào sau đây là

đúng?
A. a(1;0; 2)

B. a(1; 0; 2)

C. a(1; 2; 0)

D. a(1; 2;1)

Câu 32. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho a(1;0; 2), b(0; 2; 3) tọa độ của 2a

b

bằng:
A. a(2; 2; 1)

B. a(2; 2;1)

C. a(2; 2;1)

D. a( 2; 2; 1)

Câu 33. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho a(1; 2; 2 m), b(1; 2; 4) . a
A. m=0

B. m=1

C. m=2

b khi:

D. m=3

Câu 34. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho M(-3;1;0). Khảng định nào sau đây đúng.
A. OM(0;1; 3)

B. OM( 3;1; 0)

C. OM(3;1;0)

D. OM(1;0;3)

Câu 35. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho A(1;2;3) , B(1;3;0). Chọn khảng định đúng.
A. AB(0;1;3)

B. AB(0; 1;3)

C. AB(0; 1; 3)

D. AB(0;1; 3)

Câu 36. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho A(1; 1;0), B(0; 2; 1), C(2; 1; 2) Tọa độ
trọng tâm G của tam giác ABC là
A. (1;0;

1
)
3

1
B. (1;0; )
3

C. (1;0; 1)

Câu 37: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho u

2i

D. ( 1;0;1)

k , khi đó tọa độ u

với hệ Oxyz là:
A.(2;1)

B.(0;2;1)

C.(2;0;1)

D.(1;0;2)
7


www.fb.com/toanthaytan
Câu 38: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho u

j k , khi đó tọa độ u

với hệ Oxyz là
A.(1;0;1)

B.(0;1;-1)

C.(1;0;-1)

D.(-1;1;0)

Câu 39: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho OM

i

2 j 3k , khi đó tọa độ của

điểm M với hệ Oxyz là:
A.(-1;2;-3)

B.(1;-2;3)

C.(1;-2;1)

D.(-2;1;3)

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình bình hành ABCD với A(1;2;1),
B(1;1;0), C(1;0;2). Tọa độ đỉnh D của hình bình hành trong hệ tọa độ Oxyz là:
A.(1;-1;1)

B.(1;1;3)

C.(1;-2;-3)

Câu 41. Trong không gian Oxyz, cho vectơ u

mi

j

D.(-1;1;1)

2k . Biết u

5 . Khi đó giá trị m

bằng
A. m

0

B. m

C. m

1

Câu 42. Trong không gian Oxyz, cho các vectơ a
vectơ b thỏa mãn biểu thức 2b a
3
5
; 1;
2
2

A. b

3c

1

3; 1; 2 . Tìm tọa độ của

2 ;1 ;1 ;c

0 là
1
5
C. b
;-2 ;
2
2

B. b

D. m

2

7
;2 ;
2

5
D. b
2

3
1
; 2;
2
2

Câu 43. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có
A 1 ; 0 ; 1 ; B 2 ; 0 ; -1 ; C 0 ; 1 ; 3 . Diện tích của tam giác ABC bằng

A. S

ABC

5
2

B. S

ABC

3
2

C. S

ABC

2
2

D. S

ABC

3
2

Câu 44 . Trong không gian Oxyz, cho hình bình hành ABCE có A 3;1; 2 , B 1;0;1 ,
C 2;3; 0 . Tìm tọa độ đỉnh E.

A. E 0; 2;-1

B. E 1;1; 2

C. E 1;3; -1

D. E 4; 4;1

Câu 45 Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD có
A 1 ; 0 ; 0 ; B 0 ; 1 ; 1 ; C 2 ; 1 ; 0 ; D 0 ; 1 ; 3 . Thể tích tứ diện ABCD bằng

8


www.fb.com/toanthaytan
A. VABCD

3
5

B. VABCD

2
3

C. VABCD

1
6

D. VABCD

5
8

Câu 46. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A 4 ; 2 ; 0 ; B 2 ; 0 ; 4 ; C 5 ; 1 ; 0 .
Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng trung trực của đoạn AB bằng
A.

6

B.

5

D. 2 6

7

C.

Câu 47. Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD có
A 1 ; 0 ; 0 ; B 0 ; 1 ; 1 ; C 2 ; 1 ; 0 ; D 0 ; 1 ; 3 . Thể tích tứ diện ABCD bằng

A. VABCD

3
5

B. VABCD

2
3

C. VABCD

1
6

D. VABCD

5
8

Câu 48: Cho ba điểm M 2;0;0 , N 0; 3;0 , P 0;0; 4 . Nếu MNPQ là hình bình hành thì tọa
độ của điểm Q là:
A.

2; 3; 4

B. 3; 4; 2

C. 2;3; 4

2; 3; 4

D.

Câu 49: Cho ba điểm A 1; 2;0 , B 1;0; 1 , C 0; 1; 2 . Tam giác ABC là:
A.Tam giác cân tại đỉnh A

B. Tam giác vuông tại đỉnh A

C.Tam giác đều

D.Không phải như A, B, C

Câu 50: Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là 1;1;1 , 2;3; 4 , 6;5; 2 . Diện tích của
hình bình hành đó bằng:
A. 2 83

B.

83

C. 83

Câu 51: Cho bốn điểm A 1;0;0 , B 0;1;0 , C 0;0;1 , D

83
2

D.

2;1; 1 . Thể tích của tứ diện

ABCD là:
A. 1

B. 2

Câu 52: Trong không gian cho ba véctơ a

C.

1;1;0 , b

1
3

D.

1;1;0 , c

1
2

1;1;1 . Mệnh đề nào

sau đây đúng:

9


www.fb.com/toanthaytan
A. a.c

B. a, b cùng phương

1

C. cos b;c

2
6

D. a

Câu 53: Trong không gian cho ba véctơ a

1;1;0 , b

b

c

0

1;1;0 , c

1;1;1 .Trong các mệnh

đề sau, mệnh đề nào sai?
A. a

2

B.

c

3

C. a

b

D. b

c

Câu 54: Cho bốn điểm A 1;0;0 , B 0;1;0 , C 0;0;1 , D 1;1;1 . Trong các mệnh đề sau, mệnh
đề nào sai?
A. Bốn điểm A,B,C,D tạo thành một tứ diện
B.Tam giác ABC là tam giác đều
C. AB

CD

D. Tam giác BCD là tam giác vuông.
Câu 55 .Cho A( 1;0; 2), B(2; 1;1) . Tọa độ của AB là :
A. 1; 1;3

B. 3; 1; 1

C.

3;1;1

D.

2; 0; 2

Câu 56. Cho A(2;0; 1), B(0; 2;3) , tọa độ trung điểm I của đoạn AB là :
A. 1; 1;1

B. 2; 2; 2

C.

1; 1; 2

D. 1;1; 2

Câu 57. Cho tam giác ABC với A(1; 2; 1), B(2;0;1), C 0;1;3 . Tọa độ trọng tâm G của tam
giác ABC là :
A. 3;3;3

B. 0; 0; 3

C. 1;1;1

D.

1; 1; 1

Câu 58.Cho A -1;2;3 ,B 2;-1;0 . Độ dài của đoạn thẳng AB là :
A. 11
Câu 59. Cho M

B. 3 3

C3

D. 5

1;3; 2 Điểm M’ là hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox. Tọa độ của

M’ là :
10


www.fb.com/toanthaytan
A.

1; 0; 0

Câu 60 .Cho M

B. 0;3; 2

C. 1; 0; 0

D. 1;3; 2

1;3; 2 Điểm M’ là hình chiếu vuông góc của M lên trục Oy. Tọa độ của

M’ là :
A.

1; 0; 2

Câu 61 .Cho M

B. 1; 0; 2

C. 0;3; 0

D. 0; 3; 0

1;3; 2 Điểm M’ là hình chiếu vuông góc của M lên trục Oz. Tọa độ của

M’ là :
A.

1; 0; 2

B. 1; 0; 2

C. 0;0; 2

D. 0; 0; 2

Câu 62 .Cho A 2; 1; 3 Điểm A’ là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng tọa độ Oxy
. Tọa độ của A’ là :
A. 0; 0; 3

B. 2;0;0

C. 2; 1; 0

D.

2;1;3

Câu 63.Cho A 2; 1; 3 Điểm A’ là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng tọa độ Oxz
. Tọa độ của A’ là :
A. 0; 1; 0

B. 2; 0; 3

C.

2; 0;3

D.

2;1;3

Câu 64.Cho A 2; 1; 3 Điểm A’ là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng tọa độ Oyz
. Tọa độ của A’ là :
A. 2;0;0
Câu 65.Cho M
A.2
Câu 66.Cho M
A.2
Câu 67.Cho M
A.2

B.

2;1;3

C. 0;1;3

D. 0; 1; 3 .

2; 1;3 , khoảng cách từ M tới mặt phảng tọa độ Oxy bằng :

B.1

C.3

D.4

2; 1;3 , khoảng cách từ M tới mặt phảng tọa độ Oxz bằng :

B.1

C.3

D. 14

2; 1;3 , khoảng cách từ M tới mặt phảng tọa độ Oyz bằng :

B.1

C.3

D. 14

11


www.fb.com/toanthaytan
Câu 68.Cho M

1; 2; 3 , khoảng cách từ M tới trục Ox bằng :

B. 14

A.1
Câu 69.Cho M

1; 2; 3 , khoảng cách từ M tới trục Oy bằng :

B. 14

A.2
Câu 70.Cho M

D. 13

C.2

C. 10

D. 13

1; 2; 3 , khoảng cách từ M tới trục Oz bằng :

B. 14

A.3

D. 13

C. 5

Câu 71.Phương trình của mặt cầu (S) có tâm I 1;-2;3 và bán kính R=5 là :
A. x 1
B. x 1
C. x 1
D. x 1

2

2

2

2

y

2

y

2

y

2

y

2

2

2

z

3

z

3

2

z 3

2

z 3

Câu 72 . Mặt cầu S : x 2

y 1

2

5

2

25

2

5

2

25

2

z

2

2

9 có tâm và bán kính lần lượt là :

A. I 0;1; 2 , R

9

B. I 0;1; 2 , R

3

C. I 0; 1; 2 , R

3

D. I 0; 1; 2 , R

9

Câu 73. Mặt cầu S : x 2
A. I

1; 2; 3 , R

C. I 1; 2;3 , R

y2

Câu 75 . Cho a

2x

4y

6z

4

0 có tâm và bán kính lần lượt là :

2

B. I

4

1; 2; 3 , R

D. I 1; 2;3 , R

Câu 74.Cho mặt cầu S : x
A. M 2; 0; 1

z2

2

2

B. N
1; 2;3 , b

y2

z 1

1; 0; 1

2;1;0 . Với c

2

16
16

9 .Điểm nào sau đây thuộc mặt cầu (S) ?

C. P 2;1; 1

2a

D. Q 2; 0;1

b , thì tọa độ của c là :
12


www.fb.com/toanthaytan
4;3; 6

A.

Câu 76.Cho a
A. m

4;1;3

B.

B. m

C. m

1

Câu 77 . Tính cosin của góc giữa hai vectơ a và b biết a

A.

1
2

1;3;5

D.

1; 2; m .Với giá trị nào của m để a vuông góc với b ?

2;1;3 , b
1

4;3;3

C.

B.

2
2

C.

D. m

2

8; 4;1 , b

0

2; 2;1

3
2

D.

1
3

Câu 78.Cho A 2;-1;5 ,B 5;-5;7 và M x; y;1 .Với giá trị nào của x, y thì ba điểm A,B,M
thẳng hàng ?
A. x
C. x

4, y

B. x

7

4, y

D. x

7

4, y
4, y

7
7

Câu 79. Cho A 1;1;1 ,B -4;3;1 , C -9;5;1 .Khảng định nào sau đây đúng ?
A. CA

CB

B. CA

2CB

C. CA

3CB

Câu 80.Cho A 1;2;3 ,B 1;2;-3 , C 7;4;3 . Tìm tọa độ điểm D sao cho AC
A. D 7; 4; 3

B. D 7; 4; 3

C. D 7; 4;3

D. CA

4CB

BD
D. D

7; 4;3

Câu 81.Cho A 0;1;1 ,B -1;0;2 , C -1;1;0 . Khi đó diện tích của tam giác ABC bằng

A.

6
(đvdt)
2

B. 6 (đvdt)

C.

6
(đvdt)
6

D.

3
(đvdt)
2

Câu 82. Cho hình bình hành ABCD biết A 3;1;2 ,B 0;-1;-1 , C -1;1;0 .Khi đó độ dài của
đường chéo BD bằng :
A.2

B.4

C.6

D.8

Câu 83.Cho tam giác ABC với A -1;-2;4 ,B -4;-2;0 , C 3;-2;1 . Khi đó số đo của góc BAC
bằng :
A. 300

B. 450

C. 600

D. 900
13


www.fb.com/toanthaytan
Câu 84. Cho bốn điểm A 1;0;0 ,B 0;1;0 , C 0;0;1 , D -2;1;-1 . Khi đó số đo của góc giữa
hai đường thẳng AB và CD là :
A. 300

B. 450

C. 600

D. 900

Câu 85. Cho M 2;1; 3 .Gọi N là điểm đối xứng của M qua trục Ox, tọa độ của điểm N là :
A.

2;1; 3

B. 2; 1;3

D. 2; 1;3

C. 2;1;3

Câu 86. Cho A 3;1; 7 .Gọi B là điểm đối xứng của A qua trục mặt phẳng tọa độ Oxy, tọa
độ của điểm B là :
A.

3; 1; 7

3; 1; 7

B.

D. 3; 1;7

C. 3;1; 7

Câu 87. Trong không gian Oxyz cho tứ diện với các đỉnh A(2; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0;6),
D(2; 4; 6). Tính đường cao hạ từ đỉnh D của tứ diện.
A.

24
.
7

B.

7
.
24

C. 6.

Câu 88. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho vectơ u

D.

3j 2i

24 7
.
7

5k , khi đó tọa độ của

vectơ u đối với hệ tọa độ Oxyz là:
A. ( 2;3;5)

B. (3; 2;5)

C. (5;3; 2)

Câu 89. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho vectơ u

D. ( 2;5;3)

(3; 1; 2) , khi đó độ dài của

vectơ u bằng:
A. 14

B.

4

C. 13

Câu 90. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho hai vectơ u
khi đó tọa độ của vectơ u
A. ( 4; 2; 2)

D. 14
(1;1; 2) và v

( 5;1; 4) ,

v là:
B. ( 6; 2;6)

C. ( 2;1;1)

Câu 91. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Cho hai vectơ a

D. ( 4; 2; 2)
(3;0;1) và b

(1; 2; 4) ,

khi đó a.b bằng:
A.7

B. 5

C. 8

D. 6

14


www.fb.com/toanthaytan
Câu 92. Trong không gian Oxyz, cho a
a. b

1; 2; 3 ; b 3;3; 4 ; c 5;0; 1 . Giá trị của

c là:

A. 8

B. 11

C. – 8

D. -11

Câu 93. Cho 3 điểm A(2; 1; -3), B(–2; 2; –6), C(5; 0; –1). Tích AB.AC bằng:
A.–6

B.65

C. -19

D.33

Câu 94. Khoảng cách từ điểm M(-2; -4; 3) đến mặt phẳng (P) có phương trình
2x – 5y + 2z – 7 = 0 là:
A.–7

B.25

C. 15

D.22

Câu 95. Cho 4 đi ểm A 1;1;1 ; B 1; 2;1 ; C 1;1; 2 ; D 2; 2;1 . Tính thể tích tứ diện ABCD là:

A.

1
6

B.6

C.

1
6

D. - 6

Câu 96. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có G là trọng tâm tam giác, cho
A 2; 5;1 ; B 4;1;3 ; G

A. C 12; 7; 4

2;1;0 . Khi đó, tọa độ điểm C là:

B. C 7; 12; 4

C. C

12; 7; 4

D. C 12;7; 4

Câu 97. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M thỏa mãn hệ
thức OM

2j

k . Tọa độ của điểm M là:

A. 0; 2;1

B. 2; 0;1

C. 2;1; 0

D. 0;1; 2

Câu 98. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;3;-2) và B(4;-5;2). Tọa độ
của vectơ
A.

là:
3;8; 4

B. 3; 8; 4

C. 3; 2; 4

D.

3; 2; 4

Câu 99: Trong không gian Oxyz. Điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ mp Oxy
A. A 1; 2;3

B. B 0;1; 2

C. C 0; 0; 2

D. D 2; 0; 0

Câu 100: Trong không gian Oxyz. Hình chiếu A’ của điểm A 3; 2;1 lên trục Ox có tọa độ là:
A. 3; 2; 0

B. 3; 0; 0

C. 0; 0;1

D. 0; 2;0

15


www.fb.com/toanthaytan
Câu 101: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hai vectơ a , b cùng phương khi và chỉ khi
A. a . b

0

B. a , b

C. a

0

b

0

D. a

b

0

Câu 102: Trong không gian Oxyz, cho A(1; -3; 0), B(5; 1; 4). Tọa độ trung điểm của AB là:
A. I (2;2;2)

B. I (8;4;2)

C. I (3;-1;2)

D. I (4;-2;-1)

Câu 103: Trong không gian Oxyz, cho A(1; -3; 0), B(5; 1; 4), C(0; -1; 2).Tọa độ trọng tâm
của tam giác ABC là:
A. G (2;2;2)

B. G (2;-1;2)

C. G(3;-1;2)

D. G(4;-2;-1)

Câu 104 : Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Oxyz, Cho 3 điểm A(2; 1; 4), B(–2; 2;
–6), C(6; 0; –1). Tích AB.AC bằng:
A. -67

B. 65

C. 67

D. 33

Câu 105. Trong không gian Oxyz, cho OM  2i  3 j  4k . Tìm tọa độ của OM
A. (2;-3; 4)B. 2i; 3 j; 4kC. (2;3; 4)

D. (-2;3; -4)

Câu 106. Trong không gian Oxyz, gọi I, J, K là các điểm sao cho OI  i, OJ  j, OK  k .
Gọi M là trung điểm của JK. Xác định tọa độ của OM
 1 1
A.  0; ; 
 2 2

1 1
C.  ;0; 
2 2

 1 1
B.  0; ; 
 2 3

1 1 
D.  ; ;0 
2 2 

Câu 107. Trong không gian Oxyz, cho OM  2i  3 j . Tìm tọa độ của điểm M
A. (2;-3; 0)B. 2i; 3 j;0C. (2;3; 0)

D. (0;2;-3)

Câu 108. Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;2;4) và B(5;-4;2). Tìm tọa độ trung điểm của
đoạn thẳng AB
A. (3;-1;3)

B. (6;-2;6)

C. (3;1;6)

D. (3;-2;3)

Câu 109. Trong không gian Oxyz cho A(-1;0;-3), B(0;-2;0), C(3;2;1). Tìm tọa độ trọng tâm
của ABC
2
2
A.  ;0;  
3
3

2 2 2
B.  ; ; 
3 3 3

2 2
C.  ;0; 
3 3

D.  2; 0; 2 

Câu 110. Trong không gian Oxyz cho điểm A(1;2;4) và B(5;-4;2). Tìm tọa độ AB

16


www.fb.com/toanthaytan
A. (4;-6;-2)

B. (-4;6;2)

C. (3;-1;3)

D. (4;6;2)

Câu 111. Trong không gian Oxyz cho a  2; 5;3 ,b 1;7; 2  . Tính tọa độ của c  2a  3b
A. (1;-21;0)

B. (1;11;0)

C. (1;11;12)

D. (7;11;0)

Câu 112. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ a thỏa mãn hệ
thức a

2i

3 k . Bộ số nào dưới đây là tọa độ của vectơ a ?

A. 2; 0; 3

B. 2; 0;3

C. 2; 3; 0

D. 2;3; 0

Câu 113. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M thỏa mãn hệ
thức OM

2j

k . Bộ số nào dưới đây là tọa độ của điểm M .

A. 0; 2;1

B. 2; 0;1

C. 2;1; 0

D. 0;1; 2

Câu 114. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;3;-2) và B(4;-5;2). Tọa độ
của vectơ

bằng bao nhiêu .

A. (-3;8;-4)

B. (3;-8;4)

C. (3;2;4)

D. (-3;2;4)

Câu 115. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Tìm độ dài của vectơ a
A. 5

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 116. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ a
Tìm tọa độ của vectơ a
A. 2;3;5

1;1; 2 và b

A. 1; 1;1

1; 2; 3 .

b?

B. 2;3; 5

C. 2; 1;1

D. 2; 1; 5

Câu 117. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ a
Tìm tọa độ của vectơ a

1;0; 2 ?

0;1; 2 và b

1; 2; 3 .

b?

B. 1; 1; 5

C.

1;1; 1

Câu 118. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ a

D.

1; 2; 3 và b

1; 1;1
2a .

Tìm tọa độ của vectơ b ?
A. 2; 4; 6

B. 2; 4;6

C.

2; 4; 6

D.

2; 4; 6

17


www.fb.com/toanthaytan
Câu 119. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. Tìm khoảng cách giữa hai điểm M(2;1;-3) và
N(4;-5;0) ?
A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 120. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 2 điểm A 1; 2; 3 , B 3; 2;1 . Tọa độ
trung điểm I của đoạn thẳng AB ?
A. I 2;0; 1

B. I 4; 0; 2

C. I 2; 0; 4

D. I 2; 2; 1

Câu 121: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với
A( 1;0; 4), B 2; 3;1 , C 3; 2; 1 . Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC ?.

A. G

4 1 4
;
;
3 3 3

4 1
; ;
3 3

B. G

4
3

C. G 4; 1; 4

1
;
3

D. G 2;

4
3

Câu 122: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm
A 3; 2;1 , B

1;3; 2 ;C 2; 4; 3 . Hãy tính tích vô hướng của AB.AC ?

A.10

B.

6

C.

D. 2

2

Câu 123: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, điểm nào sau đây nằm trên trục Oz ?
A. A 1; 0; 0

B. B 0;1;0

C. C 0; 0; 2

D. D 2;1; 0

Câu 124: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hỏi điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng
tọa độ (Oxy) ?
A. A 1; 2;3

B. B 0;1; 2

C. C 0; 0; 2

D. D 2; 0; 0

Câu 125: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hỏi hình chiếu A’ của điểm A 3; 2;1 lên trục
Ox có tọa độ bằng bao nhiêu?
A. 3; 2; 0

B. 3; 0; 0

C. 0; 0;1

D. 0; 2;0

Câu 126:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A’ đối xứng với điểm A 3;5; 7
qua trục Ox. Hỏi tọa độ của điểm A’ bằng bao nhiêu ?
A. 3; 0; 0

B.

3;5; 7

C. 3; 5; 7

D. 3; 5; 7

Câu 127:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, điều kiện để a vuông góc với b là gì ?
A. a . b

0

B. a , b

0

C. a

b

0

D. a

b

0

18


www.fb.com/toanthaytan
Câu 128:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm điều kiện để hai vectơ a , b cùng
phương?
A. a . b

0

B. a , b

0

C. a

Câu 129:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a

b

0

D. a

b

0

b . Khẳng định nào sau đây sai?

A. a , b cùng phương B. a , b là hai vectơ đối nhau
C. a , b

D. a

b

0

Câu 130: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(2; 1; 4), B(–2; 2; –6), C(6; 0; –1).
Tích AB.AC bằng bao nhiêu?
A. –67

B.65

C. 67

D. 33

Câu 131: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,Cho hai

điểm A( 2; 2;0) và

B(1; 2; 1) . Hãy tìm tọa độ của vectơ AB ?

A. (3;0; 1)

B. (3;0;1)

C. ( 3;0;1)

D. ( 3;0; 1)

Câu 132: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho ba điểm A(1;0; 2) , B(2;1; 1) và
C(1; 2; 2) . Hãy tìm tọa độ trọng tâm G của

4 1 1
A. ( ;
; )
3 3 3

1 1 1
B. ( ; ; )
3 3 3

ABC ?
C. (1;1;

1
)
3

4 1 2
D. ( ;
; )
3 3 3

Câu 133: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm B(2;1; 1) và C(1; 2; 2) . Tìm
tọa độ trung điểm I của đoạn BC ?

1 1 1
A. ( ; ; )
4 4 2

3 1 1
B. ( ;
; )
2 2 2

1 1 1
C( ;
; )
2 4 2

1 1 2
D. ( ; ;
)
2 2 3

Câu 134: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba vectơ
a

(5;7; 2), b

(3;0; 4), c

A. (3; 22; 3)

( 6;1; 1) . Tìm tọa độ của vectơ m

B. (3; 22; 3)

3a

C. ( 3; 22; 3)

2b

c?

D. ( 3; 22; 3)

Câu 135: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm A(1;0; 2) , B( 2;1;3) ,
C(3; 2; 4) , D(6;9; 5) . Hãy tìm tọa độ trọng tâm của tứ diện ABCD ?

19


www.fb.com/toanthaytan
A. ( 2;3;1)

B. (2; 3;1)

C. (2;3;1)

D. (2;3; 1)

Câu 136: Trong không gian Oxyz , tìm tọa độ điểm A đối xứng với B 1;3; 5 qua gốc tọa
độ O(0;0) ?
1; 3;5

A.

5;1;3

B.

C. 5; 1;3

D. 1; 5;3

Câu 137:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , điểm M thuộc trục hoành thì tọa độ của điểm
M bằng bao nhiêu?

A. (0;0; m)

B. (m;0;0)

C. (0; m;0)

D. (0; m;0)

Câu 138: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , điểm M thuộc mặt phẳng tọa độ (Oxy) thì
tọa độ của điểm M bằng bao nhiêu?
A. (x; y;0)

B. (x; y;1)

Câu 139: Cho u

2, v

A. 10

1, (u, v)

6

C. (x; y; 2)

D. (x; y;3)

. Tính độ dài vectơ u, v ?

B. 5

D. 5 3

C. 8

Câu 140: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba vectơ
a

(5;7; 2), b

(3;0; 4), c

A. (16;39; 26)
Câu

( 6;1; 1) . Hãy tìm tọa độ của vectơ n

B. (16; 39; 26)

141:

Trong

không

(S) : (x 1)2

(y 3)2

(z 2) 2

A.

I(1; 2;3)
R

7

B.

gian

với

5a

C. (16;39; 26)
hệ

tọa

độ

6b

4c 3i ?

D. ( 16;39; 26)
Oxyz ,

cho

mặt

cầu

49 . Tìm tâm và bán kính của mặt cầu (S)?
I( 1; 2;3)
R

7

C.

Câu 142: Trong không gian Oxyz , cho A 0;1; 4 và B

I(1; 2;3)
R

7

D.

I(1; 3; 2)
R

7

2;3;1 . Tìm tọa độ điểm M đối xứng

với B qua A ?
A. 2; 1; 7

B.

2; 2; 7

C.

1; 2;5

D.

2; 2; 3

Câu 143: Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC có A(1;1;1) , B(3;3; 1) , C(4;1; 2) . Tìm
tọa độ trọng tâm G của ABC ?
20


www.fb.com/toanthaytan
4 1 1
A. ( ;
; )
3 3 3

1 1 1
B. ( ; ; )
3 3 3

1
)
3

C. (1;1;

8 5 2
D. ( ; ; )
3 3 3

Câu 144: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , Cho ba vectơ a
b

( 3;5; 2) , c

n

a

(0; 4;3) . Tìm tọa độ của vectơ n

(1; 2;1) ,

b 2c 3k và độ dài của vectơ

a

b 2c 3k ?
n

A.

(2; 1; 6)

n

41

n
B.

( 2;1; 6)

n

n
C.

41

( 2; 1;6)

n

n
D.

41

( 2; 1; 6)

n

41

Câu 145: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba vectơ a
b

( 3;5; 2) , c

A.

(0; 4;3) . Tìm độ dài của vectơ m

B. 825

258

2a

3b

4c

(1; 2;1) ,

5j ?

D. 285

C. 528

Câu 146: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(1;0; 2) , B(2;1; 1) . Tìm độ
dài của đoạn thẳng AB ?
A.
Câu

B. 18

2

147:

Trong

không

gian

C. 2 7
với

hệ

tọa

D. 3
độ

Oxyz ,

cho

ba

điểm

M(2;0;0) , N(0; 3;0) , P(0;0; 4) . Tìm tọa độ của điểm Q để tứ giác MNPQ là hình bình

hành ?
A. ( 2; 3; 4)

B. (3; 4; 2)

C. (2;3; 4)

D. ( 2; 3; 4)

Câu 148: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(0;1;1) , B(1;0;1) , C(1;1;0) .
Hãy tính diện tích của

ABC ?
3
2

A. 3

B.

C. 1

D. Một giá trị khác với các giá trị trên.

Câu 149: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(0;0; 2) , C(1;1;0) và
D(4;1; 2) . Tính độ dài đường cao của tứ diện ABCD hạ từ đỉnh D xuống mp (ABC) ?

21


www.fb.com/toanthaytan
A. 11

11
11

B.

C. 1

D. 11

1
Câu 150: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A( 2;3;1), B( ;0;1),C(2;0;1) .
4
Tìm tọa độ hình chiếu B' của B trên AC ?

22 21
; ;1)
25 25

A. (

B. (

22 21
;
;1)
25 25

C. (

22 21
; ; 1)
25 25

D. (

22 21
; ;1)
25 25

Câu 151: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A(2;1; 1) , B(3;0;1) và C(2; 1;3) ,
điểm D thuộc Oy và thể tích của tứ diện ABCD bằng 5. Tìm tọa độ của đỉnh D ?
A. (0; 7;0)

B. (0;8;0)

C.

(0; 7;0)
(0;8;0)

D.

(0; 8;0)
(0;7;0)

Câu 152: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(1;0; 2) , B( 2;1;3)
C(3; 2; 4) . Tìm tọa độ trực tâm H của

A. (

5 5 11
;
; )
4 8 8

ABC ?

5 5 11
B. ( ;
; )
4 8 8

5 5 11
C. ( ;
;
)
4 8
8

5 5 11
D. ( ; ; )
4 8 8

Câu 153: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A(1;1; 2), B( 1;3; 9) .Tìm tọa
độ điểm M sao cho điểm M thuộc Oy và

A.

M(0; 2

2 5;0)

B.

M(0; 2 2 5;0)

C.

M(0;1

5;0)

M(0;1

5;0)

ABM vuông tại M ?

M(0; 2

5;0)

M(0; 2

5;0)

D.

M(0;1 2 5;0)
M(0;1 2 5;0)

Câu 154: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(1; 2; 1) , B(3;0; 4) ,
C(2;1; 1) . Độ dài đường cao hạ từ đỉnh A của

A.

6

B.

33
50

ABC là :
C. 5 3

D.

50
33

Câu 155: Cho hình lập phương ABCD.A 'B'C'D' . Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh
AD, BB' . Tính cosin của góc giữa hai đường thẳng MN và AC ' ?

22


www.fb.com/toanthaytan
A.

2
3

B.

3
3

C.

1
2

D.

3
2

Câu 156: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm A(1;0;0) , B(0;3;0) ,
C(0;0;6) và D(0; 4;0) . Tìm độ dài đường cao của tứ diện ABCD vẽ từ đỉnh D ?

A.

22
41

B.

41
22

C.

21
42

D.

21
42

Câu 157: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các điểm A(2; 1;6) ,
B( 3; 1; 4) , C(5; 1;0) và D(1; 2;1) . Tính thể tích của tứ diện ABCD ?

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

Câu 158: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai vectơ a
b

(1; 3; 4) và

(2; y; z) cùng phương thì giá trị y, z là bao nhiêu?

A.

y

6

z

8

B.

y

6

z

8

C.

y

6

z

D.

8

y
z

6
8

Câu 159: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(1;0; 2) , B(2;1; 1) và
C(1; 2; 2) . Tìm tọa độ điểm M sao cho AM

7 9
A. ( ;0; )
2 2

B. (0;

7 9
; )
2 2

2AB 3BC OM ?.
7
9
C. ( ;0;
)
2
2

D. (0;

Câu 160: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , nếu hai vectơ m

7 9
;
)
2 2

(7; 2) ; n

(m;1)

vuông góc với nhau thì m là nghiệm của phương trình nào dưới đây?
A. m2

5m 6

0

B. m 2

m 1

0

C. m2

9m 14

0 D. 7m

2

Câu 161 : Trong không gian Oxyz , cho A 1;1; 2 .Tìm tọa độ điểm A1 là hình chiếu của
A trên mp Oxz ?.

A. 1; 0; 2

B. 1;1;0

C. 0;1; 2

D. 0;1; 0

23


www.fb.com/toanthaytan
Câu 162 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , Để phương trình

x2

y2

z2

2mx

2(m 2)y 2(m 3)z 8m 37

0 là phương trình của mặt cầu . Khi

đó giá trị của tham số m bằng bao nhiêu ?
A. m

2 hay m

C. m

4 hay m

4
2

B. m

4 hay m

D. m

2 hay m

2
4.

Câu 163: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho hai điểm B( 1; 1;0) , C(3;1; 1) . Tọa
độ điểm M thuộc Oy và cách đều B, C là:

9
A. (0; ;0)
4

9
B. (0; ;0)
2

C. (0;

9
;0)
2

D. (0;

9
;0)
4

Câu 164:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với M là trung điểm của
cạnh BC và A 1; 2;3 , B 3;0; 2 , C
A. 2; 2; 2

1; 4; 2 . Tìm tọa độ của vectơ AM ?

B. 0; 4;3

C. 0; 4; 3

D. 0;8; 6

Câu 165: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm
A 1; 2;3 , B 3;0; 2 , C

A. 2AB

AC

1; 4; 2 . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

0

B. AB, AC

0

C. A, B, C thẳng hàng D. A, B, C tạo thành tam giác
Câu 166: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ điểm B’ đối xứng với
B 2; 1; 3 qua mặt phẳng Oxy ?

A. 2;1; 3

C. 2; 1; 3

B. 2;1;3

Câu 167. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai vectơ b

D. 2; 1;3
(1; 2;3), a

2; 4;6 .

Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu

A. Vectơ a cùng phương với b

B. a

C. a

D. a

b

168:Trong

không

M 1; 2; 4 , N 2; 1;0 , M

gian

với

hệ

tọa

b

(3;6;9)

2 b

độ

Oxyz,

2;3; 1 . Tìm tọa độ điểm Q biết rằng MQ

cho

ba

điểm

NP ?.

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×