Tải bản đầy đủ

giải bài tập cấu trúc NST

ĐÁP ÁN 3 BÀI VẬN DỤNG CAO PHẦN ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
Thầy đã gửi cho các bạn trong nhóm: m.me/thaynghesinh
Câu 1: Đáp án C.
Có 3 phát biểu đúng là II, III, IV.
I sai. Vì đây là đột biến đảo đoạn (đoạn đảo chứa các gen QMNP)
II đúng. Vì đảo đoạn và đoạn đảo chứa gen Q nên có thể sẽ làm thay đổi mức độ biểu hiện của gen
Q.
III đúng. Vì đảo đoạn có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
IV đúng. Vì đảo đoạn và đoạn đảo chứa gen N nên có thể sẽ làm thay đổi mức độ biểu hiện của gen
N.
Câu 2: Đáp án B.
Có 2 phát biểu đúng là I và IV.
I đúng. Đây là đột biến đảo đoạn hkl thành lkh nên làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc
thể.
II sai. Đột biến đảo đoạn không chứa gen q nên gen q vẫn hoạt động bình thường.
III sai. Đột biến đảo đoạn không chứa gen L nên gen L vẫn hoạt động bình thường.
IV đúng. Đột biến đảo đoạn tạo ra nguồn nguyên liệu cho tiến hóa.
Câu 3: Đáp án B.
Có phát biểu đúng là III và IV.
I sai. Đây là đột biến đảo đoạn TFS thành SFT trên NST X. Đột biến này làm có thể sẽ dẫn tới làm
thay đổi mức độ hoạt động của gen. Do đó, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sự biểu hiện của một số đặc

điểm về giới tính. Tuy nhiện, những thay đổi này thường không đủ để làm thay đổi giới tính của cơ
thể.
II sai. Tất cả các gen trên NST thường không liên quan đến nhóm gen đột biến nên haotj động bình
thường.
III đúng. Đột biến đảo đoạn có thể làm giảm khả năng sinh sản.
IV đúng. Do đột biến trên NST giới tính X nên một số gen nằm trên NST giới tính X có thể không
hoạt động làm thay đổi tính trạng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×