Tải bản đầy đủ

Hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay) (Luận án tiến sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

HÀ VĂN HẬU

HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ PHÊ PHÁN
TRONG TIỂU PHẨM BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT
THỜI KÌ ĐỔI MỚI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY)

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC

HÀ NỘI, 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

HÀ VĂN HẬU


HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ PHÊ PHÁN
TRONG TIỂU PHẨM BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT
THỜI KÌ ĐỔI MỚI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY)
Ngành: Ngôn ngữ học
Mã số: 9.22.90.20
LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC

Cán bộ hƣớng dẫn KH: 1. TS. Vũ Thị Sao Chi
2. GS.TS. Nguyễn Đức Tồn

HÀ NỘI, 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất
cứ công trình nào khác.
Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018.
Tác giả luận án

Hà Văn Hậu


LỜI CẢM ƠN
Tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo Khoa Ngôn ngữ học, Ban Lãnh đạo Học
viện, cùng toàn thể cán bộ, các thầy giáo, cô giáo của Học viện Khoa học xã
hội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên
cứu, triển khai thực hiện luận án.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Vũ Thị Sao Chi và
GS.TS. Nguyễn Đức Tồn - tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học đã luôn tận tình
hướng dẫn, định hướng cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu, để tôi
có thể hoàn thành luận án của mình.
Tôi trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc
Giang đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi học tập, nghiên cứu,
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn
quan tâm, động viên và đồng hành cùng tôi, tạo điều kiện để tôi hoàn thành
luận án này.
Tác giả luận án
Hà Văn HậuMỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU TRONG LUẬN ÁN
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài ............................................................2
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và nguồn ngữ liệu ...................................................2
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.........................................................3
5. Đóng góp mới về khoa học của luận án .....................................................................4
6. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận án ....................................................................4
7. Cấu trúc luận án. ........................................................................................................5
NỘI DUNG ...............................................................................................................6
Chƣơng 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .........................................................................6
1.1.1. Nghiên cứu về dụng học ..................................................................................6
1.1.2. Nghiên cứu về ngôn ngữ báo chí và ngôn ngữ tiểu phẩm báo chí........................ 17
1.1.3. Nghiên cứu về hành động ngôn ngữ phê phán trong tiểu phẩm báo chí ...... 24
1.2. Cơ sở lý thuyết của đề tài .................................................................................. 24
1.2.1. Lý thuyết về hành động ngôn ngữ ................................................................. 24
1.2.2. Khái quát về hành động ngôn ngữ phê phán ............................................... 39
1.2.3. Khái quát về văn bản báo chí và thể loại tiểu phẩm báo chí ......................... 43
Tiểu kết chƣơng 1 ................................................................................................. 50
Chƣơng 2
HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ PHÊ PHÁN TRỰC TIẾP
TRONG TIỂU PHẨM BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT
THỜI KÌ ĐỔI MỚI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY)
2.1. Biểu thức ngôn hành của hành động ngôn ngữ phê phán
trong tiểu phẩm báo chí ..................................................................................... 51
2.1.1. Các kiểu loại biểu thức ngôn hành phê phán ................................................ 52
2.1.2. Các thành phần trong biểu thức ngôn hành phê phán trực tiếp .................... 53
2.2. Thành phần mở rộng biểu thức ngôn hành của hành động ngôn ngữ
phê phán trực tiếp trong tiểu phẩm báo chí .................................................... 82


2.2.1. Thành phần mở rộng nêu cơ sở của sự phê phán ......................................... 82
2.2.2. Thành phần mở rộng mang tính rào đón cho lời phê phán .......................... 84
Tiểu kết chƣơng 2 ................................................................................................. 85
Chƣơng 3
HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ PHÊ PHÁN ĐƢỢC THỰC HIỆN GIÁN TIẾP
TRONG TIỂU PHẨM BÁO CHÍ TIẾNG VIỆT THỜI KÌ ĐỔI MỚI
(TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY)
3.1. Các nhóm hành động ngôn ngữ đƣợc sử dụng để gián tiếp thực hiện
hành động ngôn ngữ phê phán. ....................................................................... 87
3.1.1. Hành động ngôn ngữ phê phán được thực hiện gián tiếp thông qua các
nhóm hành động ngôn ngữ biểu cảm ............................................................ 88
3.1.2. Hành động ngôn ngữ phê phán được thực hiện gián tiếp thông qua các
nhóm hành động ngôn ngữ tái hiện (Hành động tái hiện - phê phán):
Nghiên cứu trường hợp hành động trần thuật - phê phán ............................. 107
3.1.3. Hành động ngôn ngữ phê phán được thực hiện gián tiếp thông qua hành
động ngôn ngữ điều khiển (Hành động điều khiển - phê phán): Nghiên
cứu trường hợp hành động hỏi - phê phán .................................................... 128
3.2. Đặc điểm chung của những hành động ngôn ngữ đƣợc sử dụng để gián
tiếp thực hiện hành động ngôn ngữ phê phán ............................................... 141
Tiểu kết chƣơng 3................................................................................................ 144
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 147
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ...................... 151
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................. 152
DANH MỤC NGUỒN NGỮ LIỆU TIỂU PHẨM BÁO CHÍ ĐƯỢC TRÍCH DẪN.....161


DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

STT

Viết đầy đủ

1

BTNH

Biểu thức ngôn hành

2

BTNHPP

Biểu thức ngôn hành phê phán

3

ĐTNH

Động từ ngôn hành

4

ĐTNHPP

Động từ ngôn hành phê phán

5

F

Lực ngôn trung

6

HĐNN

Hành động ngôn ngữ

7

HĐNNPP

Hành động ngôn ngữ phê phán

8

NDMĐ

Nội dung mệnh đề

9

NDMĐPP

Nội dung mệnh đề phê phán

10

NL

Ngữ liệu

11

NNBC

Ngôn ngữ báo chí

12

PNNH

Phát ngôn ngôn hành

13

Sp1

Chủ thể phát ngôn

14

Sp2

Đối tượng tiếp nhận phát ngôn

15

TPBC

Tiểu phẩm báo chí

16

Y

Đối tượng bị phê phán


DANH MỤC
CÁC BẢNG, BIỂU THỐNG KÊ TRONG LUẬN ÁN
STT

Bảng số

Tên bảng, biểu

Trang

1

Bảng 2.1 Thống kê tần số xuất hiện HĐNNPP trực tiếp và
HĐNNPP gián tiếp.

51

2

Bảng 2.2

Thống kê tần số sử dụng các kiểu loại BTNHPP

53

3

Bảng 2.3

Thống kê tần số hiển thị Sp1 trong BTNHPP

54

4

Bảng 2.4

Thống kê động từ ngôn phê phán trong TPBC

55

5

Bảng 2.5

Thống kê tần số hiển thị Sp2 trong BTNHPP

60

6

Bảng 2.6

Thống kê các nhóm chủ đề phê phán của 72
HĐNNPP trực tiếp

63

7

Bảng 2.7

Thống kê từ ngữ đánh giá tiêu cực trong 72 BTNHPP

66

8

Bảng 2.8

Thống kê phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng trong
BTNHPP

82

9

Bảng 2.9

Thống kê thành phần mở rộng trong 72 phát ngôn
phê phán trực tiếp

85

10

Bảng 3.1

Thống kê các nhóm HĐNN được sử dụng để gián
tiếp thực hiện HĐNNPP

87

11

Bảng 3.2

Tổng hợp các phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng
trong 84 HĐNN than phiền- phê phán

93

12

Bảng 3.3

Tổng hợp các phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng
trong 48 HĐNN mỉa mai - phê phán

101

13

Bảng 3.4

Tổng hợp các phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng
trong 11 HĐNN phủ định - phê phán

106

14

Bảng 3.5

Tổng hợp các phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng
trong 661 HĐNN trần thuật - phê phán

127

15

Bảng 3.6

Tổng hợp các phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng
trong 123 HĐNN hỏi - phê phán

137

16

Bảng 3.7

Thống kê các dạng phát ngôn ngôn hành của HĐNN
hỏi - phê phán

138

17

Bảng 3.8

Thống kê các nhóm chủ đề phê phán của 1.152
HĐNNPP gián tiếp

141


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngữ dụng học đã được rất nhiều nhà nghiên cứu Việt ngữ học quan tâm nghiên
cứu. Bên cạnh việc tìm hiểu sâu về mặt lý luận, các nhà nghiên cứu còn chú ý đến
việc ứng dụng lý thuyết ngữ dụng học vào nghiên cứu từng kiểu loại văn bản, chỉ ra
các đặc điểm về lập luận, về hội thoại và nhất là về các hành động ngôn ngữ (HĐNN)
nói chung, HĐNN trong một thể loại văn bản cụ thể nói riêng nhằm nâng cao hiệu
quả giao tiếp và tác động của văn bản.
Báo chí Việt Nam thời kỳ Đổi mới từ năm 1986 đến nay đã đạt được những
thành tựu rất đáng ghi nhận trên tất cả các phương diện: sáng tạo tác phẩm, công nghệ
in ấn, phát hành, công tác đào tạo, hợp tác quốc tế… Báo chí đã phát huy hiệu quả
tích cực của nó trên mọi mặt của đời sống xã hội. Trong dòng chảy mạnh mẽ của đời
sống báo chí hiện nay, tiểu phẩm báo chí (TPBC) được giới nghiên cứu đánh giá là
thể loại nở rộ khá trọn vẹn cả về quy mô số lượng và chất lượng tác phẩm so với các
giai đoạn lịch sử báo chí trước đây. Môi sinh dân chủ của thời kỳ Đổi mới đã tạo cơ
hội cho TPBC phát huy tối đa tính năng đấu tranh tư tưởng sắc bén, đem lại cho
người đọc những cảm nhận hết sức thú vị cả về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ
thuật thể hiện. TPBC thực sự có vị trí rất đáng trân trọng trong đời sống báo chí Việt
Nam đương đại. Tuy nhiên, thực tế nghiên cứu TPBC thời kỳ Đổi mới, nhất là về
phương diện ngôn ngữ còn nhiều hạn chế và thiếu tính hệ thống chuyên sâu.
Mặc dù đã có một số công trình nghiên cứu về ngôn ngữ báo chí (NNBC) nói
chung và ngôn ngữ TPBC nói riêng, song từ góc độ ngữ dụng học thì vẫn còn có
nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu một cách toàn diện hơn, chẳng hạn như
các HĐNN, các thao tác lập luận, nghĩa hàm ẩn, các nhân tố văn hóa - xã hội chi phối
việc sử dụng các phương tiện ngôn ngữ,... trong TPBC được biểu hiện cụ thể ra sao,
để việc vận dụng ngôn ngữ vào quá trình sáng tạo báo chí nói chung và viết TPBC
nói riêng ngày một hiệu quả hơn. Hơn nữa, mặc dù đã có các công trình nghiên cứu
về HĐNNPP nói chung, song chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về
HĐNNPP trên thể loại TPBC.
Do đặc điểm nổi bật của thể loại TPBC là phản ánh các hiện tượng, sự kiện, sự
việc tiêu cực có thật trong đời sống xã hội qua bút pháp châm biếm, đả kích để phê
phán, nên hành động ngôn ngữ phê phán (HĐNNPP) là một trong số HĐNN chủ đạo
trong thể loại này. Vì vậy, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài "Hành động ngôn ngữ
phê phán trong tiểu phẩm báo chí tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến
nay)" là thực sự cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

1


Đi sâu tìm hiểu về HĐNNPP, một HĐNN tiêu biểu trong thể loại TPBC, chúng
tôi mong muốn làm sáng tỏ HĐNN này trên các phương diện: cách thức và các
phương tiện ngôn ngữ thực hiện hành động phê phán; sự chi phối của các nhân tố văn
hóa - xã hội tới việc sử dụng HĐNNPP. Từ đó luận án hi vọng góp thêm vào quá
trình nghiên cứu về NNBC nói chung và ngôn ngữ TPBC nói riêng những khía cạnh
tri thức mới mẻ, nhằm giúp cho việc sử dụng ngôn ngữ khi viết báo đạt hiệu quả cao.
Đồng thời, các kết quả nghiên cứu của luận án cũng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo
hữu ích cho công tác giảng dạy các học phần liên quan đến tiếng Việt nói chung và
các học phần liên quan đến NNBC, trong đó có ngôn ngữ TPBC nói riêng ở các
trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành Ngữ văn và Báo chí, các trung tâm đào tạo,
bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí,... Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể là sự sẻ
chia tri thức ngữ dụng học thiết thực về TPBC đối với các phóng viên và biên tập
viên trong quá trình tác nghiệp và cả đối với những ai quan tâm tới các vấn đề được
đặt ra.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục đích nghiên cứu
Luận án hướng đến mục đích làm sáng tỏ những đặc điểm của HĐNNPP với tư
cách là một HĐNN tiêu biểu trong thể loại TPBC, từ đó góp phần chỉ ra đặc điểm của
NNBC nói chung, ngôn ngữ TPBC nói riêng từ góc độ ngữ dụng học.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận án đặt ra những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau:
- Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về HĐNN và về thể loại TPBC để
làm cơ sở lý luận cho đề tài. Cụ thể là các vấn đề về HĐNN, HĐNN trực tiếp và
HĐNN gián tiếp; HĐNNPP trực tiếp và HĐNNPP gián tiếp; lý thuyết về văn bản báo
chí, ngôn ngữ báo chí, TPBC,...
- Khảo sát, miêu tả và phân tích các cách thức và phương tiện thực hiện
HĐNNPP trong TPBC tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay). Cụ thể:
+ Khảo sát, miêu tả và phân tích các cách thức và phương tiện thực hiện
HĐNNPP trực tiếp trong TPBC;
+ Khảo sát, miêu tả và phân tích các cách thức và phương tiện thực hiện
HĐNNPP được thực hiện gián tiếp trong TPBC.
- Phân tích sự chi phối của một số nhân tố văn hóa - xã hội như quan điểm, lập
trường tư tưởng chính trị, phép lịch sự, truyền thống văn hóa ứng xử của người Việt,
đặc trưng, đặc thù giao tiếp báo chí cách mạng, nội dung chủ đề phê phán,…tới việc sử
dụng HĐNNPP trong TPBC tiếng Việt thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay).

2


3. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu và nguồn ngữ liệu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là HĐNNPP trong thể loại TPBC tiếng Việt
thời kì Đổi mới từ năm 1986 đến nay.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
HĐNNPP trong thể loại TPBC sẽ được nghiên cứu trên các phương diện:
a) Cách thức thực hiện HĐNNPP;
b) Các phương tiện ngôn ngữ được sử dụng để thực hiện HĐNNPP;
c) Sự chi phối của một số nhân tố văn hóa - xã hội như truyền thống văn hóa,
giao tiếp, hệ tư tưởng, nội dung, chủ đề,... tới việc sử dụng HĐNNPP.
3.3. Nguồn ngữ liệu
Phạm vi ngữ liệu khảo sát của luận án là các TPBC tiếng Việt (1.015 tiểu phẩm
tiêu biểu) của một số cây bút tiểu phẩm tiêu biểu ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới (từ
năm 1986 đến nay) trên một số ấn phẩm báo chí chính thống tiêu biểu như: Nhân
dân, Lao động, Giáo dục và Thời đại, Tiền phong, Thể thao & Văn hóa, An ninh thế
giới (cuối tháng), Đời sống pháp luật, Nông thôn ngày nay, Tuổi trẻ Tp.Hồ Chí
Minh,…và trên một số tạp chí điển hình như: Nhà báo và Công luận, Người làm báo,
Làng Việt,…và một số trang web chính thức của một số cơ quan ngôn luận.
4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu
Để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, luận án dựa trên cơ sở phương pháp luận là
chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử để đánh giá, phân tích việc
sử dụng HĐNNPP trong các TPBC được khảo sát. Một số phương pháp nghiên cứu
chính sẽ được luận án sử dụng như sau:
- Phương pháp phân tích: phân tích nội ngôn (phân tích các phương tiện ngôn
ngữ được sử dụng để thực hiện HĐNN trong TPBC, các thành phần cấu thành biểu
thức ngôn hành và phát ngôn ngôn hành của HĐNNPP trực tiếp và HĐNNPP gián
tiếp. Phân tích ngoại ngôn (ngữ cảnh, các yếu tố văn hóa - xã hội,...) nhằm xác định
đích ngôn trung của HĐNNPP trong tương quan với nội dung ý nghĩa của toàn bộ đoạn
văn - văn bản, sự kiện và thực tế văn hóa - xã hội tạo sinh văn bản;
- Phương pháp miêu tả: Phương pháp này được sử dụng để miêu tả các cách
thức và phương tiện ngôn ngữ được sử dụng để thực hiện HĐNNPP trong TPBC;
- Phương pháp nghiên cứu liên ngành: Ngoài ngôn ngữ học, những HĐNN còn
là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác. Phương pháp này được
chúng tôi sử dụng để khảo sát tư liệu liên quan đến thể loại TPBC, trong đó có sử
dụng các tri thức, kĩ năng của các chuyên ngành khoa học khác có liên quan như lí
luận báo chí, văn học, văn hóa học, xã hội học, tâm lí học,…

3


Ngoài việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu nêu trên, luận án còn đồng
thời tiến hành một số thủ pháp nghiên cứu cơ bản sau:
- Thủ pháp thống kê, phân loại: Thủ pháp này được dùng để thống kê, phân loại
HĐNNPP trực tiếp và gián tiếp cùng các phương tiện ngôn ngữ được sử dụng của
mỗi nhóm. Ngoài ra, thủ pháp này còn được dùng để thống kê, phân loại các nhân tố
xã hội chi phối đến việc sử dụng các HĐNNPP trong TPBC;
- Thủ pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa: Thủ pháp này dùng để phân tích
ngữ liệu, số liệu, từ đó khái quát những đặc điểm của HĐNNPP, cũng như những
chiến lược phê phán;
- Thủ pháp cải biên/ thay thế giả định: Thủ pháp này dùng để nhấn mạnh tác
dụng của cách thức và các phương tiện ngôn ngữ thực hiện HĐNNPP, qua việc so
sánh giữa hai trường hợp dùng và không dùng các phương tiện ngôn ngữ điển hình
nào đó, từ đó giúp khẳng định giá trị hay tầm quan trọng của các phương tiện ngôn
ngữ này;
- Thủ pháp so sánh, đối chiếu: Đây là thủ pháp quan trọng nhằm chỉ rõ những
đặc trưng khác biệt giữa HĐNNPP của TPBC với các thể loại báo chí khác; các nhóm
HĐNN về cách thức thực hiện, tần số xuất hiện,...
Các phương pháp và thủ pháp này có thể được tiến hành đồng thời, đan xen với
nhau, tùy theo đối tượng, nội dung và nhiệm vụ cụ thể.
5. Đóng góp mới về khoa học của luận án
Trên cơ sở áp dụng lý thuyết ngữ dụng học về HĐNN, lý thuyết phân tích diễn
ngôn phê phán, lý thuyết về đặc trưng NNBC và thể loại TPBC để tìm hiểu HĐNNPP
trong TPBC, đề tài thu được các kết quả nghiên cứu sau đây:
- Thông qua việc nghiên cứu ngôn ngữ trong TPBC tiếng Việt từ góc độ ngữ
dụng học, luận án đã xác định HĐNNPP là HĐNN chủ đạo trong TPBC tiếng Việt
thời kì Đổi mới (từ năm 1986 đến nay);
- Chỉ ra các cách thức, chiến lược thực hiện HĐNNPP được sử dụng trong
TPBC, đồng thời chỉ ra những đặc điểm về lượng và chất của HĐNNPP trực tiếp và
gián tiếp trong TPBC tiếng Việt thời kì Đổi mới. HĐNNPP là một hành động nhạy
cảm, có mức độ đe dọa thể diện cao. HĐNNPP là HĐNN được thực hiện bằng hai
hình thức đó là hình thức trực tiếp và gián tiếp. Trong hai hình thức đó, HĐNNPP
trực tiếp xuất hiện với tần số thấp hơn nhiều so với HĐNNPP gián tiếp;
- Khảo sát, mô tả và phân tích các HĐNNPP trong TPBC, luận án đã đưa ra
khái niệm về HĐNNPP, chỉ ra được đặc điểm cấu trúc, phân loại biểu thức ngôn hành
phê phán (BTNHPP), các phương tiện ngôn ngữ chuyên dụng, cơ chế xác lập (nhận
diện) đích ngôn trung và cường độ lực ngôn trung của HĐNNPP được thực hiện trực
tiếp và gián tiếp trong TPBC tiếng Việt thời kì Đổi mới;
- Làm rõ một số đặc điểm của ngôn ngữ TPBC trên phương diện ngữ dụng học,
từ đó giúp định hướng cho việc tạo lập cũng như tiếp nhận văn bản TPBC đạt được
hiệu qủa tốt hơn.

4


Luận án đầy đủ ở file: Luận án Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×