Tải bản đầy đủ

Hp dng xay dng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc
--------------***---------HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG
Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 20.......
Tại ……………………………………………………………………Hai bên
gồm có:
BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ( gọi tắt là Bên A)
Ông/bà: NGUYỄN DUY SĨ
Số CMTND : 111851986 Cấp ngày22/11/2001…… Tại : Công an Hà Tây
Địa chỉ: 128 Bắc Lãm 8 Phường Phú Lương Quận Hà Đông Thành phố Hà Nội
Điện thoại: ………………………………..…………………………………………
BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ( gọi tắt là Bên B)
Ông/Bà/Công ty: ………………………………………………..…………………
Số CMTND :………………………..….Cấp ngày…/…/…… Tại : Công an…..
Địa chỉ: …………………………………..…………………………………………
Điện thoại: ………………………………..…………………………………………
Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm
nhận phần nhân công thi công xây dựng công trình nhà ở tọa tại địa chỉ
…………................................................. với các điều khoản như sau:
Điều 1: Nội dung công việc, Đơn giá, Tiến độ thi công, Trị giá hợp đồng
1. Đơn giá xây dựng: Bên A khoán gọn tiền công cho bên B theo mét vuông (m2)

xây dựng công trình.Với vật tư có ở tại chỗ đơn giá nhân công mỗi m2 xây dựng
hoàn thiện được tính như sau:
+ Trát tường trong toàn bộ công trình : 50.000 đồng/m2 (được tính theo trát buông
mành đông đặc, bao gồm tính cả phần khuân cửa vào khối lượng).


+ Phần tầng 1 và tầng 2 không trát trần.
+ Phần trát trần tầng 3 và tầng 4 đơn giá là 55.000/m2.
+ Trát cột 80.000 đồng/m dài
+ Trát dầm 80.00 đồng/m dài
Các phần việc khác (nếu có) như: san lấp mặt bằng đổ rằng, đổ cột, chống
đỡ, che chắn, chuyển vật liệu, chuyển nước sẽ được hai bên thỏa thuận riêng ngoài
hợp đồng. Công nhật được tính 320.000 VNĐ/ 1 ngày công.
2. Chuẩn bị trước khi thi công: Bên A đảm nhiệm:
- Vận chuyển vật liệu đến trong nội bộ công trình.
- Cắt công nhận vận chuyển nước thi công đến chân công trình
3. Bên A phải đảm bảo sự kết hợp giữa thợ điện và thợ xây lắp đường nước để lắp
đặt đúng kỹ thuật và tiến độ thi công.
4. Tiến độ thi công.:
- Tùy thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên.
Điều 2: Trách nhiệm của các bên
1. Trách nhiệm của Bên A:
Cung cấp vật tư đảm bảo chất lượng, số lượng, cung cấp điện, nước đến
công trình, tạm ứng và thanh toán kịp thời;
-

Cung cấp bản vẽ kỹ thuật công trình;

Cử người trực tiếp giám sát thi công về tiến độ, biện pháp kỹ thuật thi công
về khối lượng và chất lượng, bàn giao nguyên liệu và xác nhận phần việc mới cho
thi công tiếp;
Thay mặt bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình
thi công;
2. Trách nhiệm của Bên B
-

Trát trần cán qua soa nhẵn.

-


Dầm thẳng ngang

-

Tường cán thước phẳng nhẵn, chỗ nào có bóng điện cho đèn vào soi.

-

Giữ gìn vệ sinh chung.

-

Không cờ bạc rượu chè, không cãi nhau nói tục chửi bậy.


Điều 3: Thanh toán
Bên A sẽ ứng cho bên B số tiền ăn khi bên B đưa công nhân đến để làm việc
là 5.000.0000 đồng ( bằng chữ: năm triệu đồng chẵn). Khi công trình kéo dài thì cứ
sau một tuần thì bên B sẽ được ứng tiền ăn số tiền là 5.000.000 đồng
-

Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành:

+ Khi thi công hoàn thiện trát trong hết tầng 1 ( Tức là trát trong hết bức tường đã
xây, không tính các bức tường chưa xây) sẽ được thanh toán 80% khối lượng tầng
1.
Thanh toán bằng cách đo thực tế.
+ Khi thi công trát trong (Tức là trát hết bức tường đã xây không tính bức tường
chưa xây hết tầng 2 thì sẽ được thanh toán 20% khối lượng tầng 1 và 80% khối
lượng của tầng 2.
+ Khi khối lượng hoàn thành, bên A thanh toán số tiền còn lại cho bên B theo khối
lượng thực tế.
Điều 4: Cam kết
-

Bên A phải cung cấp đầy đủ điện nước để bên B thi công

- Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc
thống nhất để đảm bảo chất lượng công trình;
- Khi không thanh toán đúng thỏa thuận bên B sẽ dừng thi công, bên A sẽ hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết
thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách
nhiệm theo pháp luật hiện hành;
Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên
giữ 01 bản để thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×