Tải bản đầy đủ

File duyệt đồ án TCTC

Đồ án Tổ chức & Quản lý Thi công

PHIẾU KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THI CÔNG
Họ và tên sinh viên:

Lớp (Nhóm):

Giáo viên hướng dẫn:
Tên Đồ án (Đề số):

Ngày kiểm tra,
hướng dẫn
Ngày:
Giao nhiệm vụ
và hướng dẫn
Ngày:
Duyệt lần 1

Tình hình thực hiện

Ghi chú


Đã nhận đồ nhiệm vụ và số liệu đồ án
Đã được hướng dẫn và nhận tài liệu tham khảo

Ngày:
Duyệt lần 2
Ngày:
Duyệt lần 3
Ngày:
Duyệt lần 4

TP. Hồ Chí Minh, Ngày

Tháng

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Trần Đức Học
Lưu ý: Sinh viên phải đóng cùng Thuyết minh khi bảo vệ

NămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×