Tải bản đầy đủ

loadlines a4 ấn phẩm hàng hải

Bering Sea
Winter Seasonal Area
16 Dec - 15 Feb - Winter
16 Feb - 15 Dec - Summer
Under 100m
1 Nov - 31 Mar - Winter
1 Apr - 31 Oct - Summer

Winter Seasonal Zone
16 Oct - 15 Apr - Winter
16 Apr - 15 Oct - Summer

North Pacific Ocean

Summer Zone

Summer Zone for Ships over 100m
Winter Seasonal Area
Seasonal Tropical Area
Under 100m
1 Mar - 30 June - Tropical

1
Nov - 31 Mar - Winter
1 July - 31 Oct - Summer
1 Apr - 31 Oct - Summer
1 - 30 Nov - Tropical
1 Dec - 28/29 Feb - Summer

NA Winter Seasonal Zone I
16 Oct - 15 Apr - Winter
16 Apr - 15 Oct - Summer

Baltic Sea
1 Nov - 31 Mar - Winter
1 Apr - 31 Oct - Summer

60°N

Black Sea
1 Dec - 28/29 Feb - Winter
1 Mar - 30 Nov - Summer

Mediterranean Sea
16 Dec - 15 Mar - Winter
16 Mar - 15 Dec - Summer

North Atlantic Ocean
Winter Seasonal Zone II
1 Nov - 31 Mar - Winter
1 Apr - 31 Oct - Summer

Seasonal Tropical Area
1 Sep - 31 May - Tropical
1 June - 31 Aug - Summer

Summer Zone

Mediterranean Sea

Summer Zone


30°N

Pe

rs

ia

dS

Re

Seasonal Tropical Area
1 Apr - 31 Oct - Tropical
1 Nov - 31 Mar - Summer

30°N

ea

Seasonal Tropical Area
1 Nov - 15 Jul - Tropical
16 July - 31 Oct - Summer

n

Seasonal Tropical Area
21 Jan - 30 Apr - Tropical
1 May - 20 Jan - Summer

North Pacific Ocean

Seasonal Tropical Area
1 Dec - 30 Apr - Tropical
1 May - 30 Nov - Summer

Summer Zone

Gu

lf

Arabian
Sea

Tropical Zone
150°W

Sea of Japan
1 Dec - 28/29 Feb - Winter
1 Mar - 30 Nov - Summer

Bay of
Bengal

China
Sea

Tropical Zone
120°W

90°W

60°W

30°W30°E

60°E

90°E

120°E

150°E

Tropical Zone
Seasonal Tropical Area
1 Apr - 30 Nov - Tropical
1 Dec - 31 Mar - Summer

Seasonal Tropical Area
1 Apr - 30 Nov - Tropical
1 Dec - 31 Mar - Summer

South Atlantic Ocean
Summer Zone

South Pacific Ocean

Summer Zone 30°S

Indian Ocean
Summer Zone

Great
Barrier
Reef

Winter Seasonal Zone
16 Apr - 15 Oct - Winter
16 Oct - 15 Apr - Summer
60°S

Winter Seasonal Zone
16 Apr - 15 Oct - Winter
16 Oct - 15 Apr - Summer
Winter Seasonal Zone
16 Apr - 15 Oct - Winter
16 Oct - 15 Apr - Summer

Seasonal Tropical Area
1 Apr - 30 Nov - Tropical
1 Dec - 31 Mar - SummerTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×