Tải bản đầy đủ

LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ THÁNG 10 cho môn đường lối( bài đầy đủ)

A.

LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ THÁNG 10 -1930

I/Nội dung:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Mâu thuẫn giai cấp ở Đông Dương.
-Chỉ rõ mâu thuẫn giai cấp diễn ra gay gắt giữa thợ thuyền , dân cày, các

phần tử lao khổ- địa chủ phong kiến và tư bản đế quốc.
Phương hướng chiến lược cách mạng.
- Lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền , có tính chất thổ địa và phản
đế, là thời kỳ dự bị để làm cách mạng xã hội.
- Sau khi CM tư sản dân quyền dành thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển , bỏ
qua thời kỳ tư bản, đi thẳng lên con đường XHCN.
Nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền.
2 nhiệm vụ:
- Đánh đổ phong kiến , thực hành cách mạng ruộng đất triệt để.
- Đánh đổ chế độ chủ nghĩa Pháp , làm cho Đông Dương hoàn toàn độc
lập.
 Hai nhiệm vụ chiến lược này có mối quan hệ khăng khít với nhau,
trong đó “vấn đề ”thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”
và là cơ sở để Đảng dành quyền lãnh đạo dân cày.
Lực lượng cách mạng .
GCVS: vừa là động lực chính vừa là giai cấp lãnh đạo cách mạng.
Dân cày: là lực lượng đông đảo nhất.
- Tư sản : tư sản thương nghiệp và tư sản công nghiệp.
- Tiểu tư sản: bộ phận thủ công nghiệp, tiểu tư sản thương gia, tiểu tư
sản trí, các phần tử lao khổ
Phương thức cách mạng.
- Đảng phải lãnh đạo quần chúng nhân dân để đánh đổ chính quyền của
địch , giành lấy chính quyền.
- Võ trang bạo động để giành chính quyền là một nghệ thuật , “phải tuân
theo khuôn pháp nhà binh”.
Quan hệ với cách mạng thế giới .
- Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng thế giới.
- Giai cấp vô sản Đông Dương phải đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới
, trước hết là giai cấp vô sản Pháp.
- Đồng thời phải liên lạc mật thiết với phong trào cách mạng ở các nước
thuộc địa và nửa thuộc địa .
Vai trò lãnh đạo của đảng.


-

Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là điều kiện cốt yếu cho thắng lợi của
cách mạng.
Đảng phải có đường lối chính trị đúng đắn , kỉ luật tập trung, liên hệ
mật thiết với quần chúng.


Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, lấy chủ nghĩa Mác-Lenin
làm nền tảng tư tưởng, đại biểu chung cho quyền lợi giai cấp vô sản ở
Đông Dương , đấu tranh để đạt được mục đích cuối cùng là chủ nghĩa
cộng sản.

II/ Ý nghĩa và ưu khuyết điểm.
1.
-

2.
3.
-

Ý nghĩa và ưu điểm.
Luận cương chính trị là sản phẩm của trí tuệ tập thể.
Kết quả của sự vật dụng đúng đắn những nguyên lý của chủ nghĩa
Mac-Lenin , đường lối Quốc tế Cộng sản với thực tiễn cách mạng Việt
Nam, cách mạng ở Đông Dương.
Phát triển và hoàn chỉnh hóa “Chính cương và Sách lược tóm tắt” của
Nguyễn Ái Quốc khởi thảo 2/1930.
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, phương pháp cách mạng.
Mặt hạn chế.
Không vạch ra được những mâu thuẫn chủ yếu.
Luận cương không đề ra được một liên minh dân tộc và giai cấp rộng
rãi trong cuộc đáu tranh chống đế quốc Pháp và tay sai.
Chưa đánh gái đúng mức vai trò cách mạng của các giai cấp.
Hội nghị đã không đúng khi quyết định thủ tiêu “ chính cương vắn tăt
do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được hội nghị hợp nhất thông qua.”
Nguyên nhân của hạn chế
Do những người lãnh đạo nhận thức máy móc , giáo điều.
Chụi ảnh hưởng trực tiếp bởi khuynh “” tả” trong QTCSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×