Tải bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU tại lễ RA mắt HTX NÔNG NGHIỆP THẮNG lợi

BÀI PHÁT BIỂU TẠI LỄ RA MẮT HTX NÔNG NGHIỆP THẮNG LỢI

Kính thưa : Đ/c
Kính thưa Đ/c
Kính thưa các Đ/c lãnh đạo đảng ủy HĐND, UBND, MTTQ các ban
nghành đoàn thể.
Thưa toàn thể các vị đại biểu về dự Lễ ra mắt thành lập HTX nông nghiệp
Thắng Lợi hôm nay.
Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Lễ ra mắt thành lập HTX nông nghiệp
Thắng Lợi xã Tam Đa. Thay mặt cho các Đ/c lãnh đạo đảng ủy HĐND,
UBND, MTTQ các ban nghành đoàn thể, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh
đạo huyện, các vị khách quí và toàn thể hội nghị lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc
hội nghị ra mắt Lễ ra mắt thành lập HTX nông nghiệp Thắng Lợi xã Tam
Đa thành công tốt đẹp.
Thưa toàn thể các vị đại biểu về dự hội nghị
Trước hết, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn của địa phương và đặc biệt là của
các thành viên của HTX nông nghiệp Thắng Lợi xã Tam Đa. Trong suốt
thời gian qua đã tạo mọi điều kiện hướng dẫn và quan tâm chỉ đạo để hôm
nay đây HTX nông nghiệp Thắng Lợi xã Tam Đa được chính thức ra mắt
trước sự chứng kiến của mọi người. Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo giao nhiệm
vụ của Đ/c :..................................... .............. .........., tôi rất vui mừng nhận

thấy trong sự ra đời của HTX nông nghiệp Thắng Lợi xã Tam Đa, sẽ đóng
góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,
đảm bảo giữ vững an sinh xã hội trên địa bàn. Hoạt động của HTX nông
nghiệp Thắng Lợi xã Tam Đa sẽ mang lại nhiều khởi sắc và sẽ giúp cho
môi trường nông nghiệp của địa phương phát triển tốt hơn trong mọi lĩnh
vực. Chính vì vậy HTX cần có nội dung và phương thức hoạt động ngày
càng đổi mới theo hướng bám sát cơ sở, phục vụ thiết thực cho sản xuất
nông nghiệp , vai trò, vị trí của HTX ngày càng được củng cố và tăng
cường, đã khẳng định được là nhân tố hết sức quan trọng trong việc thúc
đẩy phát triển kinh tế hợp tác. Như việc mở thêm các lĩnh vực kinh doanh
phục vụ cho nông dân tạo thuận lợi cho nông dân trong việc thâm canh cây
trồng. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nhất là trong việc tìm kiếm
thị trường cho sản phẩm nông nghiệp nông thôn, đẩy mạnh công tác chuyển
giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là làm tăng năng xuất chất lượng sản phẩm
của cây vải lai chín sớm, cây có múi của địa phương, tôi tin tưởng rằng với
sự năng động sáng tạo của mỗi thành viên HTX sẽ thực sự góp phần góp


phần tô điểm thêm vào thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân xã Tam Đa đạt
được trong thời gian vừa qua.
Hoạt động của HTX nông nghiệp Thắng Lợi xã Tam Đa sẽ tập trung
thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ 24 nhiệm kỳ 2015-2020 và những
năm tiếp theo của địa phương sẽ phải đạt được nhiều kết quả quan trọng,
góp phần đổi mới, củng cố và phát triển kinh tế kinh doanh trên địa bàn xã.
Cơ bản hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao, các hoạt động đã đi
vào nề nếp. Trong quá trình hoạt động đã bám sát các chương trình, kế
hoạch của UBND xã, Điều lệ HTX và các Quy chế hoạt động của cơ quan
để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Công tác tham mưu,
tham gia xây dựng cơ chế, chính sách HTX triển khai tích cực có hiệu quả.
Các hoạt động hỗ trợ của HTX được đẩy mạnh, quan hệ phối hợp với thôn
được tăng cường. Qua đó, góp phần quan trọng, trực tiếp giúp HTX nông
nghiệp Thắng Lợi xã Tam Đa phát triển thêm một bước mới, đóng góp vào
sự phát triển kinh tế - xã hội và phong trào xây dựng nông thôn mới của địa
phương xã nhà.
Nhân dịp này thay mặt lãnh đạo địa phương tôi xin nhiệt liệt biểu dương
và đánh giá cao sự cố gắng của các thành viên HTX nông nghiệp Thắng Lợi
xã Tam Đa trong thời gian vừa qua đặc biệt là đồng chí Nguyễn Tiến Thiều
Khi được lãnh đạo địa phương phân công nhiệm vụ đã rất cố gắng tích cực
đi sưu tầm tìm hiểu và tạo dựng để có được hình thể của HTX nông nghiệp
Thắng Lợi xã Tam Đa hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh


đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện phòng nông nghiệp, phòng tài
chính-Kế hoạch huyện Phù Cừ đối với HTX nông nghiệp Thắng Lợi xã
Tam Đa trong thời gian qua..............
Thưa toàn thể Đại hội,
Thực tế cho thấy, trong điều kiện khủng hoảng kéo dài, kinh tế - xã hội
của cả nước còn có nhiều khó khăn, Nhưng hiện nay trên thực tế cho thấy
vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế phát triển đó là kinh tế hộ gia
đình. Để góp phần tích cực và nâng cao năng xuất lao động cho người lao
động, và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an
sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Điều này càng đòi hỏi HTX nông nghiệp
Thắng Lợi xã Tam Đa của chúng ta phải đổi mới tư duy, phải năng động
sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động, để đáp ứng với yêu cầu trước mắt và
những năm tiếp theo trong sự nghiêp phát triển của địa phương xã nhà.
Đảng ta luôn quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, coi kinh tế tập thể
là một bộ phận quan trọng trong đường lối, chiến lược phát triển kinh tế của


đất nước. Vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật HTX năm 2012; Bộ Chính
trị có Kết luận 56 - KL/TW ngày 21/2/2013 về việc đẩy mạnh thực hiện
Nghị quyết TW5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu
quả kinh tế tập thể; Ban Bí thư Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng
kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 đã tạo sự chuyển biến về
nhận thức từ đó đã có sự quan tâm hơn đến lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh
tế tập thể của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.
Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể các đồng chí.
Trong thời gian tới, HTX nông nghiệp Thắng Lợi xã Tam Đa cần phải
tích cực học tập rất nhiều về kinh nghiệm dịch vụ và tìm kiếm thị trường
đặc biệt là việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân, Nhân
hội nghị này, tôi đề nghị HTX nông nghiệp Thắng Lợi xã Tam Đa cần tập
trung làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, chú trọng một số nhiệm vụ trọng
tâm sau:
Một là, HTX cần nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động hỗ trợ,
trong đó chú trọng những lĩnh vực mà nhân dân đang có nhu cầu như việc
cung ứng các dịch vụ và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân; cần tập
hợp, thu hút các cá nhân có khả năng và có tiềm năng làm thành viên, gắn
chặt hơn nữa các mối quan hệ với các HTX cần làm tốt vai trò cầu nối giữa
cấp ủy Đảng, chính quyền với các thôn; phối hợp với các ban, ngành, các
tổ chức đoàn thể xây dựng các cơ chế, chính sách, phù hợp với yêu cầu và
thực tiễn hoạt động của từng thôn triển khai tốt các chương trình hỗ trợ phát
triển của Nhà nước đối với từng thôn từng loại hình sản xuất của nhân dân
sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Như Cây Vải, cây dưa bao tử với
thôn Tam Đa, Cây Có múi với thôn Nghũ Phúc..... và nhiều sản phẩm nông
nghiệp khác. Làm sao phải lo cung ứng vật tư đầu vào, bao tiêu sản phẩm
đầu ra cho nông dân. Chủ động trong công tác kỹ thuật thâm canh, làm tốt
công tác dự thính dự báo tình hình sâu bệnh, giúp cho nông dân yên tâm sản
xuất, và gắn lợi ích của HTX với người nông dân.
Hai là, cần tập trung nâng cao nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho
HTX. Xây dựng được đội ngũ cán bộ quản trị HTX năng động, nhạy bén,
dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó lâu
dài với HTX, được xã viên tín nhiệm, tạo được mối quan hệ hài hoà giữa lợi
ích cá nhân và tập thể;
Ba là, để có thể phát triển bền vững, làm ăn có hiệu quả, các HTX cần liên
kết, các hợp tác trong các khu vực có liên quan , hỗ trợ lẫn nhau, cần tăng


cường liên doanh, liên kết với các tổ chức HTX mạnh, có kinh nghiệm và
tiềm lực trong huyện, trong tỉnh, trong nước và trong khu vực.
Bốn là, bản thân các HTX phải tự nỗ lực vươn lên, không trông chờ ỷ
lại, dựa dẫm vào sự hỗ trợ của nhà nước, đổi mới tổ chức hoạt động HTX,
cả quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, quan hệ phân phối thích ứng với cơ chế
thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của xã viên, thực hiện
đúng các nguyên tắc, giá trị và bản chất HTX, thực sự đem lại lợi ích cả
kinh tế và XH cho xã viên, tạo động lực thúc đẩy HTX phát triển bền vững.
Tôi tin tưởng rằng, nếu thực hiện tốt những nhiệm vụ đó, vị trí và vai trò
của HTX nông nghiệp Thắng Lợi xã Tam Đa sẽ được nâng cao, và sẽ đạt
được nhiều thành công trong thời gian tới.
Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị
Tôi tin tưởng rằng, sau lễ ra mắt HTX nông nghiệp Thắng Lợi xã Tam Đa
sẽ có nhiều chuyển biến mới trong tổ chức và hoạt động, khu vực kinh tế
hợp tác, và sẽ có những bước phát triển mới, góp phần quan trọng vào sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương xã nhà nói riêng và cả
nước nói chung.
Kính thưa các vị đại biểu.
Thưa toàn thể các đồng chí.
Một lần nữa, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo
huyện ủy, HĐND, UBND, Huyện, phòng tài chính – Kế hoạch, Phòng nông
nghiệp huyện, các Đ/c chí lãnh đạo của địa phương và toàn thể đại biểu
tham dự hội nghị. Xin gửi lời hoan nghênh đến các đồng chí cán bộ, xã viên
và người lao động trong HTX. Chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức
khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc hội nghị của chúng ta
thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x