Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng việc thự hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI

LÊ MINH THÁI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Hà Nội – Năm 2019


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI

LÊ MINH THÁI
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Chuyên ngành

: Quản lý Đất đai

Mã số

: 8850103

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. PHẠM THẾ TRỊNH

Hà Nội – Năm 2019


i
CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI

Cán bộ hƣớng dẫn chính: TS.Phạm Thế Trịnh

Cán bộ chấm phản biện 1: TS.Phạm Anh Tuấn

Cán bộ chấm phản biện 2: TS. Nguyễn Văn Quân

Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại:
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI
Ngày 19 tháng 01 năm 2019


ii
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này
là trung thực và chƣa hề đƣợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã
đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đã đƣợc chỉ rõ
nguồn gốc./.


Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2019
Tác giả Luận văn


iii
LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn Thạc sĩ,
bản thân tôi đã nhận đƣợc nhiều sự giúp đỡ, hƣớng dẫn, chỉ bảo tận tình của
các thầy cô giáo, sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.
Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS.Phạm Thế Trịnh, là
ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn khoa học, đã tận tình giúp đỡ và hƣớng dẫn tôi
hoàn thành luận văn này.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Khoa Quản lý đất đai – Đại
học Tài Nguyên và Môi trƣờng Hà Nội đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình
học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Ủy ban
nhân dân quận Cầu Giấy, Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng quận Cầu Giấy,
Văn Phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Cầu Giấy, Phòng Thống kê quận
Cầu Giấy, cán bộ địa chính và nhân dân của các phƣờng nơi tôi đến điều tra
đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo
mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên tôi hoàn thành
luận văn này./.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2019
Tác giả Luận văn


iv
THÔNG TIN LUẬN VĂN
1. Họ và tên học viên: Lê Minh Thái
2.Lớp: CH3A.QĐ
3. Khóa học: Cao học 3

4. Tên đề tài luận văn: Đánh giá thực trạng việc thự hiện các quyền sử dụng
đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
5. Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phạm Thế Trịnh
6. Thông tin luận văn:

Quận Cầu Giấy là một quận trung tâm thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy
nằm ở phía Tây Thành phố Hà Nội, với tổng diện tự nhiên là 1.231,70 ha.
Về địa giới hành chính: Quận Cầu Giấy đƣợc chia theo 08 đơn vị hành
chính phƣờng: Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Nghĩa Tân, Nghĩa Đô,
Mai Dịch, Yên Hòa, Trung Hòa.Thời gian qua có tốc độ đô thị hoá nhanh cho
các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
phân bổ đất cho nhu cầu phát triển các khu đô thị mới tập trung mạnh mẽ
đang diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhu cầu về quyền sử dụng đất cho việc
phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng, tuy nhiên hiện nay tình trạng thực
hiện các QSDĐ khai báo không đầy đủ, chƣa tuân thủ đúng quy định của
pháp luật tại quận Cầu Giấy vẫn còn diễn ra.
Luận văn nghiên cứu thực trạng việc thực hiện các quyền của ngƣời sử
dụng đất (hộ gia đình, cá nhân) trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà
Nội. Trên cơ sở đó, chỉ ra những nguyên nhân và bất cập trong việc thực hiện
các quyền của ngƣời sử dụng đất, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu
quả cho việc thực hiện các quyền của ngƣời sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu
Giấy , thành phố Hà Nội.


v

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Nghĩa tiếng việt

BHYT

Bảo hiểm y tế

BTNMT

Bộ tài nguyên Môi trƣờng

BĐS

Bất động sản

CNH - HĐH

Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

CP

Chính phủ

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

QSD

Quyền sử dụng

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GCN

Giấy chứng nhận

GTSX

Giá trị sản xuất

HĐH

Hiện đại hóa

KCN

Khu công nghiệp

UBND

Ủy ban nhân dân

TMDV

Thƣơng mại dịch vụ

CN-TTCN

Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp

NN

Nông nghiệp

NĐ-CP

Nghị định-Chính phủ

VPĐKQSDĐ

Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất


vi
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...................................................................................v
MỤC LỤC ................................................................................................................. vi
DANH MỤC BẢNG ............................................................................................... viii
DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... ix
MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1
1.Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2
3. Cấu trúc của luận văn ..............................................................................................2
4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................3
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LI U ......................................................................4
1.1. Một số khái niệm liên quan đến quyền sử dụng đất .............................................4
1.1.1. Quyền sở hữu ....................................................................................................4
1.1.2. Quyền sở hữu về đất đai ....................................................................................5
1.1.3. Quyền sử dụng đất ............................................................................................7
1.2. Quyền sở hữu, sử dụng đất ở một số nƣớc trên thế giới ....................................10
1.2.1. Các nƣớc phát triển .........................................................................................10
1.2.2. Các nƣớc trong khu vực ..................................................................................14
1.3. Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc thực hiện các quyền sử dụng đất ở Việt Nam...21
1.3.1. Quá trình hình thành phát triển các QSDĐ ở Việt Nam .................................21
1.3.2. Quá trình thực hiện các QSDĐ ở Việt Nam ...................................................25
1.3.3. Các văn bản pháp quy liên quan đến việc thực hiện các QSDĐ .....................28
1.3.4. Thực tiễn việc thực hiện quyền sử dụng đất ở Việt Nam ...............................33
1.3.5. Những tồn tại của việc thực hiện các QSDĐ ở Việt Nam ..............................36
CHƢƠNG II. NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................38
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu.........................................................................................38
2.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................38
2.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................38
2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................39
2.4.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu, tài liệu .............................................................39
2.4.2. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu: ..............................................................39


vii
2.4.3. Phƣơng pháp điều tra theo phiếu: ...................................................................39
2.4.4. Phƣơng pháp thống kê, so sánh và phân tích số liệu ......................................40
CHƢƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................41
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Cầu Giấy có liên quan .....................41
3.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên ...........................................................................41
3.1.2. Các nguồn tài nguyên ......................................................................................44
3.1.3. Cảnh quan môi trƣờng.....................................................................................45
3.1.4. Đặc điểm kinh tế xã hội ..................................................................................45
3.1.5. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trƣờng ............50
3.2. Tình hình quản lý nhà nƣớc về đất đai và sử dụng đấ trên địa bàn trên địa bàn
quận Cầu Giấy ...........................................................................................................51
3.2.1 Tình hình quản lý đất đai .................................................................................51
3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất quận Cầu Giấy ...........................................................56
3.2.3. Biến động sử dụng đất giai đoạn 2014-2017 ..................................................58
3.2.4. Thực trạng thị trƣờng quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy ...........60
3.3. Đánh giá việc thực hiện một số quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên
địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2014-2017 ............................................................63
3.3.1. Tình hình thực hiện các quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy .......63
3.3.2. Đánh giá ý kiến của các hộ gia đình cá nhân về việc thực hiện một số quyền
sử dụng đất tại 3 điểm đại diện nghiên cứu ..............................................................68
3.3.3. Đánh giá việc thực hiện quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy .......87
3.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện quyền sử dụng đất trên địa bàn quận
Cầu Giấy....................................................................................................................91
3.4.1. Giải pháp tuyên truyền giáo dục và phổ biến pháp luật ..................................91
3.4.2. Giải pháp về quản lý hoạt động liên quan đến thực hiện QSDĐ ....................92
3.4.3. Giải pháp về đầu tƣ cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ.....................................93
3.4.4. Giải pháp về chính sách ..................................................................................93
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................95
1. Kết luận .................................................................................................................95
2. Kiến nghị ...............................................................................................................96
TÀI LI U THAM KHẢO .........................................................................................97
PHỤ LỤC


viii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Phân bố dân số trên địa bàn quận Cầu Giấygiai đoạn 2014-2017 ............47
Bảng 3.2: Cơ cấu lao động quận Cầu Giấy theo ngành kinh tế ................................48
Bảng 3.3: Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp năm 2017 quận Cầu Giấy ..................56
Bảng 3.4: Diện tích, cơ cấu đất phi nông nghiệp năm 2017của quận Cầu Giấy ......57
Bảng 3.5: Biến động đất đai theo mục đích sử dụng đất ..........................................59
Bảng 3.6: Các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn quận Cầu Giấy ...........................60
Bảng 3.7: Các bất động sản (quyền sử dụng đất) đã tham gia đấu giá quyền sử dụng
đất trên địa bàn quận Cầu Giấy .................................................................................61
Bảng 3.8: Số lƣợng các giao dịch chuyển nhƣợng QSDĐ trên địa bàn quận
Cầu Giấy .................................................................................................. 63
Bảng 3.9: Kết quả thực hiện quyền chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất trên địa bàn
quận Cầu Giấy 2014 - 2017 ......................................................................................63
Bảng 3.10: Kết quả thực hiện quyền thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn quận
Cầu Giấy 2014 - 2017 ...............................................................................................65
Bảng 3.11: Kết quả thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất trên địa bàn quận
Cầu Giấy 2014 - 2017 ...............................................................................................67
Bảng 3.12: Những hiểu biết cơ bản của ngƣời dân tại khu vực nghiên cứu về hình
thức chuyển nhƣợng QSDĐ ......................................................................................69
Bảng3.13:Tình hình thực hiện quyền chuyển nhƣợng QSDĐ tại khu vực nghiên
cứu ............................................................................................................... 71
Bảng 3.14: Những hiểu biết cơ bản của ngƣời dân tại khu vực nghiên cứu về hình
thức thừa kế QSDĐ ...................................................................................................73
Bảng 3.15: Tình hình thực hiện quyền thừa kế QSDĐ tại khu vực nghiên cứu .......75
Bảng 3.16: Những hiểu biết cơ bản của ngƣời dân tại khu vực nghiên cứu về hình
thức thế chấp bằng QSDĐ ........................................................................................78
Bảng 3.17: Tình hình thực hiện quyền thế chấpQSDĐ tại khu vực .........................79
nghiên cứu .................................................................................................................79
Bảng 3.18: Ý kiến của hộ gia đình, cá nhân về việc thực hiện quyền sử dụng đất...82


ix
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 3.1. Sơ đồ Địa giới hành chính quận Cầu Giấy................................................41
Hình 3.2: Cơ cấu kinh tế quận Cầu Giấy năm 2017 .................................................46


1

MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tƣ liệu sản xuất
đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng sống, là địa
bàn phân bố dân cƣ, phát triển các cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh
quốc phòng…Đất đai là tài nguyên có giới hạn về diện tích, là tƣ liệu sản
xuất đặc biệt cho các ngành kinh tế.
Trƣớc khi có Hiến pháp 1980, đất đai nƣớc ta có nhiều hình thức sở hữu: sở
hữu Nhà nƣớc, sở hữu tập thể, sở hữu tƣ nhân. Khi Hiến pháp năm 1980 ra đời đã
quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Đến Hiến pháp 1992, tại Điều 18 đã
quy định với tinh thần là: Ngƣời đƣợc Nhà nƣớc giao đất thì đƣợc thực
hiện chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo quy định của pháp luật. Cụ
thể hóa Hiến pháp 1992, Luật Đất đai 1993, Luật sửa đổi một số điều Luật
Đất đai 1998, 2001 và Luật Đất đai 2003 đã từng bƣớc cụ thể hoá quy định
này của Hiến pháp với xu thế là ngày càng mở rộng các quyền cho ngƣời
sử dụng đất, trƣớc hết là đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất và đất thuê
(nhƣ đất làm nhà ở, đất sử dụng vào mục đích kinh doanh của các chủ thể).
Đến Hiến pháp sửa đổi năm 2013, quy định: Ngƣời đƣợc Nhà nƣớc giao đất thì
đƣợc thực hiện quyền chuyển sử dụng đất (QSDĐ) theo quy định của pháp luật.
Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trƣờng là sự phát triển mạnh mẽ của thị
trƣờng quyền QSDĐ.
Luật Đất đai năm 2013, đã quy định quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử
dụng đất để phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ
nghĩa. Tuy nhiên, đến nay tình hình thực hiện các quyền sử dụng đất ở các
địa phƣơng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần đƣợc giải quyết nhƣ: Các quy
định pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nƣớc có nhiều ảnh hƣởng đến việc
thực hiện các quyền của ngƣời sử dụng đất; Ngƣời sử dụng đất thực hiện
các quyền sử dụng đất nhƣng không làm thủ tục theo quy định vì những lý
do khác nhau. Công tác bồi thƣờng đất đai khi Nhà nƣớc thu hồi đất để sử


- Nếu bạn chưa có tài khoản ATM online hoặc khó khăn
trong việc mua tài liệu trực tuyến.
- Để mua bản Full tài liệu (Bản file Word) bằng thẻ điện
thoại nhắn tin trực tiếp vào tài khoản tailieuso trên trang
123doc.org


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×