Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập KIỂM TRA lần 1

Câu 1: Theo hiến pháp, Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là:
a, Chính phủ b. Ủy ban nhân dân c. Quốc hội d. Hội đồng nhân dân.
Câu 2: Lý do thúc đẩy chủ thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc loại cấu thành nào của
Vi phạm pháp luật
a, Mặt khách quan b. Mặt chủ quan c. Chủ thể d. Khách thể
Câu 3: Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà trốn nghĩa vụ quân sự là
không thực hiện pháp
luật theo hình thức nào dưới đây:
a, Thực hiện quy chế b. Thi hành pháp luật c. Tuân thủ pháp luật d. Sử dụng pháp luật
Câu 4: “Lệnh” là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bởi:
a, Thủ tướng Chính phủ b. Chủ tịch nước
c. Chủ tịch Quốc hội d. Chánh án Tòa án
Câu 5: Pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ:
a, Tất cả nghi lễ tôn giáo b. Mọi tập quán của vùng miền
c. Quyền và lợi ích hợp pháp của công dân d. Địa vị xã hội của toàn dân
Câu 6: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành
hoặc thừa nhận và
bảo đảm thực hiện bằng quyền lực:
a, Nhà nước b. Cộng đồng c. Xã hội d. Tập thể
Câu 7: Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để cá nhân thực hiện hình thức:
a, Tuân thủ pháp luật b. Thi hành pháp luật c. Sử dụng pháp luật d. Áp dụng pháp luật

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mọi công
dân phụ thuộc vào:
a, Sở thích cá nhân b. Nguyện vọng cá nhân c. Nhu cầu cụ thể d. Khả năng của mỗi người
Câu 9: Sinh viên T điều khiển xe mô tô phóng nhanh vượt ẩu đâm vào người đi đường khiến họ
tử vong, trường hợp
này T phải chịu trách nhiệm pháp lý nào sau đây:
a, Kỷ luật b. Hình sự c. Dân sự d. Hành chính
Câu 10: Do mâu thuẫn nên anh K bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà anh B nhằm đầu độc cả gia
đình anh B. Kết quả


là cả gia đình anh B bị ngộ độc , anh B qua đời. Hỏi lỗi của K là:
a, Cố ý trực tiếp b. Cố ý gián tiếp c. Vô ý vì quá tự tin d. Vô ý do cẩu thả
Câu 11: Nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây thuộc về Quốc hội:
a, Tổ chức thi hành Hiến Pháp b. Trình các dự án Luật
c. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh d. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp
Câu 12: Thời gian đào tạo Trung cấp theo niên chế là:
a, Từ 1 – 2 năm b. 2 năm c. 3 năm d. Tất cả đều sai
Câu 13: Giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo những hình thức là:
a, Đào tạo tại chức và đào tạo từ xa b. Đào tạo tại chức và đào tạo thường xuyên
c. Đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên d. Đào tạo chính quy và đào tạo từ xa
Câu 14: Trình độ giáo dục nghề nghiệp gồm:
a, Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học b. Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng
c. Sở cấp, trung cấp d. Trung cấp, cao đẳng
Câu 15: Người đang học chương trình đào tạo trung cấp gọi là:
a, Học sinh b. Sinh viên c.Học viên d. Nghiên cứu sinh
Câu1 6: Ngày 1/10/2017 anh An và chị Bông được Ủy ban nhân dân xã X cấp giấy chứng nhận
đăng kí kết hôn. Hỏi,
UBND xả X cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho anh An và chị Bông là thực hiện pháp luật
theo hình thức nào
sau đây:
a, Tuân thủ pháp luật b. Thi hành pháp luật c. Sử dụng pháp luật d. Áp dụng pháp luật
Câu 17: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, phổ biến tác động đến mọi cá
nhân, tổ chức trong
những điều kiện hoàn cảnh mà pháp luật dự liệu là đặc trưng nào dưới đây của pháp luật
a, Tính quy phạm phổ biến b. Tính chặt chẽ về hình thức
c. Tính quyền lực, bắt buộc chung d. Tính kỷ luật nghiêm minh
Câu 18: Cùng nhau đi học về, phát hiện anh Bảo đang lấy ví của nạn nhân trong một vụ tai nạn
giao thông liên hoàn
nghiêm trọng, lập tức sinh viên Tú lấy điện thoại của mình cho bạn là Kha quay video. Sau đó
sinh viên Tú bám theo
anh Bảo tống tiền. Biết chuyện vợ anh Bảo đã gặp và đe dọa khiến sinh viên Tú hoảng loạn tinh
thần. Hành vi của
những người nào dưới đây được xem là vi phạm pháp luật:
a, Anh Bảo, sinh viên Kha, Tú b. Vợ chồng anh Bảo, Kha,T ú
c. Vợ chồng anh Bảo, Tú d. Vợ chồng anh Bảo, Kha
Câu 19: Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức là thể hiện của:
a, Bản chất của pháp luật b. Đặc trưng của pháp luật c. Hình thức của pháp luật d. Cấu trúc của
pháp luật
Câu 20: Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
a, Đảng cộng sảnViệt Nam b. Quốc Hội c. Chính phủ d. Hội đồng nhân dân
Câu 21. Người lao động có quyền giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng
được không?
a. Có nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đầy đủ các nội dung đã giao kết.
b. Chỉ được giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động.
c. Có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động.
d. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 22: Các chế độ nào dưới đây thuộc đối tượng bảo hiểm xã hội bắt buộc:
a, Ốm đau, thai sản b. Tai nạn lao động, bệnh NN c.Hưu trí, tử tuất d. Cả A,B,C
Câu 23. Trong những trường hợp sau, trường hợp nào là đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao
động?
a. Người lao động bị kết án tù giam. b.Người lao động bị tạm giữ, tạm giam
C. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự. d.Cả A,B,C
Câu 24: Người lao động nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp nào.
a, Ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột chết b. Anh, chị, em ruột kết hôn.
c. Bố hoặc mẹ kết hôn d. Con kết hôn
Câu 25: Trước khi chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Người sử
dụng lao động phải
báo cho người lao động biết trước ít nhất là mấy ngày làm việc


a, 3 ngày b. 4 ngày c. 5 ngày d. 6 ngày.
Câu 26: Sinh viên điều khiển xe mô tô đến trường không đội mũ bảo hiểm là vi phạm:
a, Hành chính b. Hình sự c. Dân sự d. Kỷ luật
Câu 27: Mặc dù bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo nhiều lần nhưng sinh viên Đ vẫn cương quyết không
tham gia cổ vũ đua xe.
Sinh viên Đ đã thực hiện theo hình thức nào dưới đây:
a, Sử dụng pháp luật b. Tuân thủ pháp luật c.Thi hành pháp luật d. Áp dụng pháp luật
Câu 28: Mọi cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của
mình là thực hiện
trách nhiệm:
a, Đạo đức b. Pháp luật c. Pháp lý d. Công dân
Câu2 9. Nội dung nào dưới đây không thuộc trường hợp loại trừ truy cứu trách nhiệm pháp lý
a, Sự kiện bất ngờ b. Phòng vệ chính đáng c. Tình thế cấp thiết d. Tuổi cao sức yếu
Câu 30. Một trong những đặc trưng của Nhà nước là:
a. Bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị c. Bảo vệ giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội
b. Ban hành và quản lý xã hội bằng pháp luật d. Nhà nước là của dân, do dân, vì dân
Câu 31: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc
sống, trở thành những
hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức là
a, Thực hiện pháp luật b. Đề cao pháp luật c. Tuân thủ pháp luật d. Áp dụng pháp luật
Câu 32: Nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây không thuộc về Chủ tịch nước:
a, Công bố Hiến pháp, Luật, pháp lệnh b. Quyết định cho nhập quốc tịch
c. Quyết định đại xá d. Quyết định đặc xá
Câu 33: Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
a, Ủy ban nhân dân b. Quốc Hội c. Chính phủ d. Hội đồng nhân dân
Câu 34:Tòa án nhân dân là:
a.Cơ quan giám sát hoạt động tư pháp b. Cơ quan thực hành quyền công tố
c.Cơ quan xét xử công khai trong mọi trường hợp d. Cơ quan xét xử của Nhànước CHXHCNVN


Câu 35: Trình độ giáo dục nghề nghiệp gồm:
a, Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học b. Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng
c. Sở cấp, trungcấp d. Trung cấp, cao đẳng
Câu 36: Sinh viên học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đủ điều kiện tốt nghiệp thì
được cấp bằng tốt
nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu:
a, Cử nhân/ kỹ sư b. Cử nhân thực hành/kỹ sư thực hành c. Kỹ sư d. Cử nhân
Câu 37: Hình thức xử lý kỷ luật sa thải người lao động được áp dụng khi:
a, Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày/tháng b. Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày trong vòng 30
ngày
c. Người lao động tự ý bỏ việc 7 ngày/tháng d. Người lao động tự ý bỏ việc 7 ngày trong vòng 30
ngày
Câu 38. Hiệu lực của Hợp đồng lao động?
a. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết. b. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày hai bên
thoả thuận.
c. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày lao động bắt đầu làm việc. d. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày giao
kết bằng miệng.
Câu 39: Hiến pháp năm 2013 gồm có:
a, Lời nói đầu, 10 chương, 120 điều b. Lời nói đầu, 11 chương, 120 điều
c. Lời nói đầu, 10 chương, 130 điều d. Lời nói đầu, 11 chương, 130 điều
Câu 40: Trường hợp nào sau đây Người lao động không được tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng
lao động
a, Đi nghĩa vụ quân sự b. Bị tạm giam, tạm giữ c. Thỏa thuận với NSDLĐ d. Bị kết án tù giamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×