Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI

LÊ THỊ DIỆU
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC
THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG YÊN
HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Hà Nội – Năm 2019


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI

LÊ THỊ DIỆU
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC

THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG YÊN
HÒA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 8850103
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN BÁ LONG

Hà Nội - Năm 2019


i

CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI

Cán bộ hƣớng dẫn chính: TS. Nguyễn Bá Long
Cán bộ chấm phản biện 1: TS. Vũ Sỹ Kiên

Cán bộ chấm phản biện 2: TS. Nguyễn Thị Khuy

Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại:
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI
Ngày 19 tháng 01 năm 2019


ii

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả
nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chƣa từng
dùng để bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã đƣợc
cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc.
Tác giả luận văn

Lê Thị Diệuiii

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận
đƣợc sự hƣớng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của
bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.
Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi đƣợc bày tỏ lòng kính trọng và
biết ơn sâu sắc TS. Nguyễn Bá Long - Giảng viên Khoa Quản lý đất đai - Trƣờng
Đại học Lâm nghiệp đã tận tình hƣớng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian và tạo
điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý Đào
tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Đại học Tài nguyên và Môi
trƣờng Hà Nội đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và
hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Phòng Tài
nguyên và Môi trƣờng quận Cầu Giấy, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy,
UBND phƣờng Yên Hòa đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình
thực hiện đề tài.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, ngƣời thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi
điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn
thành luận văn./.
Học viên thực hiện

Lê Thị Diệu


iv

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... ii
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... iii
MỤC LỤC ................................................................................................................. iv
THÔNG TIN LUẬN VĂN ..................................................................................... viii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................. ix
DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................x
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................. xi
MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2
3. Ý nghĩa khoa học của đề tài ....................................................................................2
4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.....................................................................................2
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .............................................3
1.1. Cơ sở khoa học .....................................................................................................3
1.1.1. Các khái niệm cơ bản về bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất ............3
1.1.2. Đặc điểm về bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất ...............................4
1.1.3. Các yếu tố tác động đến công tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất
.....................................................................................................................................5
1.2. Cơ sở pháp lý .......................................................................................................7
1.2.1. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ ở Việt Nam qua các giai đoạn ..........................7
1.2.2. Các văn bản pháp luật do cơ quan Nhà nƣớc ở Trung ƣơng ban hành ...........15
1.2.3. Các văn bản pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành .......15
1.3. Cơ sở thực tiễn ...................................................................................................17
1.3.1. Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất ở một số nƣớc trên
thế giới: Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan .......................................................17
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về bồi thƣờng, hỗ trợ .............................22
1.4. Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất ở Việt Nam .23
1.4.1. Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên phạm vi
cả nƣớc ......................................................................................................................23


v

1.4.2. Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn
thành phố Hà Nội ......................................................................................................24
CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..27
2.1. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu .........................................................................27
2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu......................................................................................27
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................27
2.2. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................27
2.2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phƣờng Yên Hòa, quận Cầu
Giấy ...........................................................................................................................27
2.2.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy ..........27
2.2.3. Đánh giá công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tại 3 dự án nghiên cứu .........................27
2.2.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà
nƣớc thu hồi đất trên địa bàn quận Cầu Giấy............................................................28
2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................28
2.3.1. Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp ...................................28
2.3.2. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu ...............................................................28
2.3.3. Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu sơ cấp ....................................29
2.3.4. Phƣơng pháp thống kê, tổng hợp, xử lý, so sánh và phân tích số liệu ............29
2.3.5. Phƣơng pháp kế thừa.......................................................................................30
2.3.6. Phƣơng pháp chuyên gia .................................................................................30
CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..................................31
3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phƣờng Yên Hòa, quận Cầu
Giấy ...........................................................................................................................31
3.1.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................31
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................................32
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phƣờng Yên Hòa, quận
Cầu Giấy....................................................................................................................34
3.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn phƣờng Yên Hòa ..........................35
3.2.1. Tình hình quản lý đất đai phƣờng Yên Hòa giai đoạn 2014-2017 .................35


vi

3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động diện tích theo mục đích sử dụng đất
phƣờng Yên Hòa năm 2017 ......................................................................................44
3.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn phƣờng Yên
Hòa ............................................................................................................................50
3.3. Khái quát về công tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn
phƣờng Yên Hòa .......................................................................................................50
3.3.1. Quy trình bồi thƣờng, hỗ trợ tại phƣờng Yên Hòa..........................................50
3.3.2. Kết quả công tác bồi thƣờng, hỗ trợ trên địa bàn phƣờng Yên Hòa giai đoạn
2014-2017..................................................................................................................52
3.4. Kết quả công tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất tại 3 dự án nghiên
cứu .............................................................................................................................57
3.4.1. Giới thiệu về 3 dự án nghiên cứu và các văn bản hƣớng dẫn thi hành ...........57
3.4.2. Kết quả bồi thƣờng tại 03 dự án nghiên cứu ...................................................64
3.4.3. Kết quả hỗ trợ tại 03 dự án nghiên cứu ...........................................................73
3.5. Đánh giá về công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tại 03 dự án nghiên cứu .....................75
3.5.1. Đánh giá của ngƣời dân về công tác bồi thƣờng, hỗ trợ .................................75
3.5.2. Đánh giá của cán bộ công chức, viên chức về công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tại 3
dự án nghiên cứu .......................................................................................................81
3.5.3. Đánh giá chung về công tác bồi thƣờng, hỗ trợ tại 3 dự án nghiên cứu .........84
3.6. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thƣờng, hỗ trợ trên địa
bàn phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy ......................................................................86
3.6.1. Giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật .....................................................86
3.6.2. Giải pháp hoàn thiện về tổ chức thực hiện ......................................................87
3.6.3. Giải pháp tăng cƣờng số lƣợng và chất lƣợng nguồn nhân lực ......................88
3.6.4. Giải pháp hoàn thiện cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính ........................................88
3.6.5. Giải pháp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật .................................89
3.6.6. Các giải pháp khác ..........................................................................................89
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................92
I. KẾT LUẬN............................................................................................................92
II. KIẾN NGHỊ ..........................................................................................................93


vii

TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................94
PHỤ LỤC .................................................................. Error! Bookmark not defined.


viii

THÔNG TIN LUẬN VĂN
Tên tác giả: Lê Thị Diệu
Lớp: CH3A.QĐ

Khóa: 3

Cán bộ hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Bá Long

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 8850103

Tên cơ sở đào tạo: Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội.
Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công
tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn
phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội”.
Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi
đất tại một số dự án trên địa bàn phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà
Nội.
- Đánh giá những ƣu, nhƣợc điểm, những tồn tại trong việc thực hiện công
tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn
phƣờng Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bồi
thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn phƣờng Yên
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Phƣơng pháp nghiên cứu
Các phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong đề tài gồm: phƣơng pháp điều tra thu
thập số liệu, tài liệu thứ cấp; phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu; phƣơng pháp điều
tra thu thập số liệu, tài liệu sơ cấp; phƣơng pháp thống kê, tổng hợp, xử lý, so sánh
và phân tích số liệu; phƣơng pháp kế thừa; phƣơng pháp chuyên gia.
Kết quả chính và kết luận


ix

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Giải thích

BTHT&TĐC

Bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ

GPMB

Giải phóng mặt bằng

GCN

Giấy chứng nhận

HĐND

Hội đồng nhân dân.

LĐĐ

Luật Đất đai

MTTQVN

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

QLNN

Quản lý Nhà nƣớc

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

QHKHSDĐ

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

TĐC

Tái định cƣ

TN&MT

Tài nguyên và Môi trƣờng.

TTPTQĐ

Trung tâm phát triển quỹ đất

SDĐ

Sử dụng đất

UBND

Ủy ban nhân dân


x

DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1. Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp năm 2016 của phƣờng Yên Hòa ........45
Bảng 3.2. Diện tích, cơ cấu đất phi nông nghiệp năm 2016 của phƣờng Yên Hòa ..45
Bảng 3.3. Cơ cấu theo dự án, loại đất, số hộ bị thu hồi ............................................64
Bảng 3.4. Cơ cấu các loại đất bị thu hồi của 3 dự án nghiên cứu .............................66
Bảng 3.5. Giá đất ở bồi thƣờng cho dự án Cầu 361 qua sông Tô Lịch.....................67
Bảng 3.6. Các mức hỗ trợ về đất nông nghiệp ..........................................................68
Bảng 3.7. Giá đất ở bồi thƣờng cho dự án xây dựng chung cƣ cao tầng ..................69
Bảng 3.8. Kết quả bồi thƣờng về đất.........................................................................69
Bảng 3.9. Kết quả bồi thƣờng về công trình kiến trúc tại 03 dự án nghiên cứu .......72
Bảng 3.10. Tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ tại 03 dự án nghiên cứu...................74
Bảng 3. 11. Đánh giá của ngƣời dân trong việc xác định đối tƣợng đƣợc bồi thƣờng,
hỗ trợ .........................................................................................................................75
Bảng 3.12. Đánh giá của ngƣời dân về giá bồi thƣờng, hỗ trợ .................................77
Bảng 3.13. Đánh giá của ngƣời dân về trình tự thực hiện và trách nhiệm................78
Bảng 3.14. Đánh giá của ngƣời dân về cán bộ thực hiện công tác bồi thƣờng, hỗ trợ
...................................................................................................................................79
Bảng 3.15. Đánh giá của cán bộ liên quan đến triển khai công tác bồi thƣờng, hỗ trợ
...................................................................................................................................81
Bảng 3.16. Đánh giá của cán bộ về mức bồi thƣờng, hỗ trợ tại 03 dự án.................83
Bảng 3.17. Đánh giá của cán bộ về sự phối hợp của ngƣời dân đối với công tác bồi
thƣờng, hỗ trợ ............................................................................................................84


- Nếu bạn chưa có tài khoản ATM online hoặc khó khăn
trong việc mua tài liệu trực tuyến.
- Để mua bản Full tài liệu (Bản file Word) bằng thẻ điện
thoại nhắn tin trực tiếp vào tài khoản tailieuso trên trang
123doc.org


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×