Tải bản đầy đủ

lập kế hoạch BDTX

TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM
TỔ CM : TỔ 2
Số: ......../KH-LVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Vinh, ngày 15 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
Năm học 2015-2016
TỔ CM: TỔ 2
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm
non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu
học;
Căn cứ công văn số 940/KH-SGDĐT ngày 01/8/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh
Quảng Nam về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm
non, phổ thông, giáo dục thường xuyên ;

Căn cứ công văn số 79/GĐ&ĐT ngày 09/3/2013 của Phòng Giáo dục &
Đào tạo về Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện công tác BDTX giáo viên Tiểu
học của Trường TH Lê Văn Tám ,năm học 2015-2016. Tổ 01 xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện công tác BDTX giáo viên Tiểu học năm học 2015- 2016, cụ
thể như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Cán bộ quản lý, giáo viên (gọi chung là giáo viên) học tập BDTX để cập nhật
kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức
nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực
khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học,
cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao
chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu
quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của
nhà trường, của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
3. BDTX làm cho đội ngũ giáo viên các bậc học hướng tới đạt Chuẩn quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả giáo viên đang giảng dạy tại Tổ 2 trường TH Lê Văn Tám.
III. NỘI DUNG,THỜI LƯỢNG,THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
1. Nội dung bắt buộc: Gồm nội dung bồi dưỡng 1 và 2.
a) Nội dung bồi dưỡng 1:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc TH. Thời lượng khoảng 30
tiết/năm học.
- Nội dung bồi dưỡng do Bộ GD&ĐT quy định, bao gồm các nội dung về đường
lối, chính sách phát triển giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các
môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục Tiểu học.


b) Nội dung bồi dưỡng 2:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm
học bậc Tiểu học. Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung do Sở GD&ĐT quy định, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát
triển giáo dục bậc Tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo
khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án quy định nội dung
bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Nội dung tự chọn (gọi là nội dung bồi dưỡng 3):
- Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên. Thời lượng
khoảng 60 tiết/năm học.
- Nội dung: Đây là nội dung kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun được Bộ


GD&ĐT xây dựng theo thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 Ban hành
về chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học. Trên cơ sở đó, căn
cứ vào nhu cầu cá nhân nhằm đáp ứng việc hoàn thiện các tiêu chí của Chuẩn nghề
nghiệp mỗi giáo viên tự lựa chọn một số mô đun trong khối kiến thức tự chọn
trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo thong tư để bồi
dưỡng đảm bảo 60 tiết/năm.
3. Thời lượng và thời gian bồi dưỡng:
- Thời lượng của mỗi nội dung có thể thay đổi để phù hợp nhưng tổng thời lượng
đối với mỗi GV phải đủ 120 tiết/năm học.
- Thời gian: bắt đầu từ tháng 8/2015 đến hết tháng 5/2016.
4. Tài liệu bồi dưỡng:
- Nội dung 1 và 3 do Bộ GD&ĐT biên soạn và phát hành.
- Nội dung 2 do Sở GD&ĐT biên soạn và phát hành.
5. Hình thức BDTX:
- BDTX bằng tự học của GV, kết hợp với sinh hoạt CM ở tổ, trường, cụm trường.
- BDTX bằng hình thức học tập từ xa (qua mạng internet).
Sau khi họp tổ CM, giáo viên đăng kí 4 modul và lập kế hoạch bồi dưỡng thường
xuyên năm học 2015 -2016, tổ chuyên môn thống nhất lập kế hoạch như sau :
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Yêu cầu
chuẩn
nghề
nghiệp
cần bồi
dưỡng

Nội dung bồi dưỡng

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời
gian
tự
học
(tiết)
15

Nâng
cao năng
lực hiểu
biết về
đối
tượng
giáo dục

TH1: Một số vấn đề về tâm lý
học dạy học ở tiểu học
1. Tâm lý học về sự phát triển
trí tuệ học sinh tiểu học.
2. Tâm lý học về sự hình thành
kĩ năng học tập của học sinh
tiểu học
3. Tâm lý học về giáo dục đạo

Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm
lý học dạy học ở tiểu học để vận dụng
trong dạy học, giáo dục trong trường tiểu
học


đức học sinh tiểu học

Nâng
cao năng
lực hiểu
biết về
môi
trường
giáo dục
và xây
dựng
môi
trường
học tập

TH7:Xây dựng môi trường học
tập thân thiện
Hiểu được xây dựng môi trường trường
1. Xây dựng môi trường thân học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được
thiện trong nhà trường về vật ý nghĩa và biết cách tạo môi trường
chất (Phòng học cảnh quan trường học thân thiện về mặt vật chất.
trường lớp, tạo khu vui chơi… Hiểu được thế nào là xây dựng môi
2. Xây dựng môi trường thân trường trường học thân thiện về mặt tinh
thiện trong nhà trường về tinh thần, hiểu ý nghĩa và cách xây dựng môi
thần ( quan hệ giáo viên-giáo trường trường học thân thiện về mặt tinh
viên, giáo viên-học sinh, học thần
sinh-học sinh., nhà trường-phụ
huynh ...)

Tăng
cường
năng lực
Tập huấn thông tư 30
đánh giá
học sinh
tiểu học

Nâng
cao năng
lực lập
kế hoạch
dạy học

Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới
phương pháp, hình thức tổ chức hoạt
động dạy học...
Giúp học sinh có khả năng tự đánh
giá, tham gia đánh giá...

TH12: Lập kế hoạch dạy học
tích hợp các nội dung giáo dục
ở tiểu học
1. Các nội dung cần tích hợp
giáo dục trong các môn học và
Nhận biết được các nội dung; biết lựa
hoạt động giáo dục ở tiểu học.
2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và
tích hợp và xác định mức độ tích cách xác định mức độ tích hợp trong các
hợp trong các bài học của từng bài học hoạt động giáo dục ở tiểu học.
môn học và hoạt động giáo dục Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các
nội dung giáo dục
ở tiểu học.
3. Kĩ năng lựa chọn phương
pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp
với việc dạy học tích hợp.
4. Thực hành lập kế hoạch dạy
học tích hợp các nội dung giáo
dục.

15

10

13


TH13: Kỹ năng lập kế hoạch
Phân biệt được các loại bài học ở tiểu
bài học theo hướng dạy học học và yêu cầu của mỗi loại bài học.
tích cực
Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên
Tăng
1. Phân loại bài học ở tiểu học; lớp theo hướng dạy học phát huy tính
cường
yêu cầu chung của mỗi loại bài tích cực của người học.
năng lực học (bài hình thành kiến thức Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế
triển
mới, bài thực hành, bài ôn tập, hoạch bài học theo hướng dạy học phát
khai dạy kiểm tra ).
huy tính tích cực của người học. .
học
2. Cách triển khai mỗi loại bài
học theo hướng dạy học phát
huy tính tích cực của người học.
3. Các bước thiết kế kế hoạch
bài học theo hướng dạy học phát
huy tính tích cực của người học.

Hiểu được mục đích, đặc điểm , quy
Tăng
TH15:Một số phương pháp dạy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu
cường
học tích cực ở tiểu học
quả một số phương pháp dạy học tích
năng lực 1. Phương pháp giải quyết vấn cực ở tiểu học
triển
đề
Biết cách vận dụng một số phương pháp
khai dạy 2. Phương pháp làm việc theo dạy học tích cực vào dạy các môn học ở
học.
nhóm
tiểu học
3, phương pháp hỏi đáp
4. Phương pháp dạy học môn
Toán

10

15


Biết thực hiện đúng, chính xác các thao
tác cơ bản trong hệ điều hành Windows.

Tăng
cường
năng lực
sử dụng
thiết bị
dạy hoc
Và ứng
dụng
CNTT
trong
dạy học

TH 21: Ứng dụng phần mềm trình
diễn Microsoft PowerPoint trong Sử dụng thành thạo các chức năng cơ
dạy học
bản của hệ soạn thảo văn bản Microsoft
1. Các tính năng cơ bản của
Word (gọi tắt là Word)
phần mềm trình diễn Microsoft
Biết soạn thảo văn bản, trình bày đẹp,
PowerPoint.
2. Thực hành các tính năng cơ đúng một văn bản bất kỳ.Thực hiện điều
bản của phần mềm trình diễn khiển in được các văn bản trong Word.
PowerPoint để xây dựng một tệp
tin trình diễn phục vụ cho việc
dạy học ở tiểu học

15

TH19: Tự làm đồ dùng dạy Hiểu và trình bày được vai trò, ý nghĩa
học ở tiểu học
cũng như nắm được các tiêu chí đánh giá
thiết bị tự làm. Luôn có ý thức tạo ra 10
những thiết bị dạy học tự làm có giá trị
sử dụng cao phục vụ tốt cho quả trình
dạy và học.
TH34: Công tác chủ nhiệm lớp
ở trường tiểu học
1. Những vấn đề cơ bản về
công tác chủ nhiệm trong giai
Nắm được những vấn đề lí luận cơ
đoạn hiện nay:
bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu
- Nhiệm vụ, chức năng của
cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm
người giáo viên chủ nhiệm
lớp ở tiểu học trong giai đoạn hiện nay.
trong trường tiểu học.
Có kĩ năng lập hồ sơ chủ nhiệm lớp.
- Yêu cầu đối với giáo viên chủ
Có mối quan hệ tốt với Ban giám hiệu,
nhiệm trong công tác giáo dục ở
đồng nghiệp, phụ huynh, Ban đại diện
địa phương trong giai đoạn hiện
cha mẹ học sinh và cộng đồng.
nay.
- Quan hệ giữa giáo viên chủ
nhiệm đối với Ban giám hiệu,
đồng nghiệp, phụ huynh, cha
mẹ học sinh và cộng đồng.
2. Hồ sơ về công tác chủ nhiệm

15


TH 41: Giáo dục kĩ năng sống
qua các hoạt động giáo dục.
1. Một số vấn đề chung về giáo
Hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục
dục kĩ năng sống
kĩ năng sống cho học sinh tiểu .
2. Các nội dung kĩ năng sống
Nhận biết các kĩ năng sống cơ bản và
3. Phương pháp và kĩ thuật tích các nội dung giáo dục kĩ năng sống.
hợp lồng ghép các nội dung kĩ
Xác định được các phương pháp, kĩ
năng sống trong các hoạt động thuật giáo dục kĩ năng sống ở trường tiểu
giáo dục.
học.

*Tổng kêt, đánh giá công tác Rút được kinh nghiệm qua một năm
thực hiện
BDTX năm học 2015-2016
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với giáo viên:
- Mỗi giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch BDTX đúng yêu cầu và phù hợp với
nhu cầu bản thân.
- Tích cực bồi dưỡng và BDTX theo kế hoạch đề ra.
- Tham gia làm bài thu hoạch.
2. Đối với Tổ CM
- Giúp đỡ giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX, phê duyệt kế hoạch BDTX cho
giáo viên trong tổ.
- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của tổ ; đảm bảo tài liệu BDTX cho giáo
viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên trong tổ theo thẩm quyền và
trách nhiệm được giao;
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo
các quy định tại Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông
và giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT
ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ
chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện theo Quy chế Bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Trên đây là các nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học năm
học 2015-2016 của tổ 2 trường TH Lê Văn Tám ,thầy cô giáo trong tổ căn cứ kế
hoạch này và tình hình thực tế, kế hoạch tháng, tuần để thực hiện đạt hiệu quả.
TỔ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Trường TH Lê Văn Tám

10


- GV tổ 2 : Để thực hiện
- Lưu: hồ sơ chuyên môn

Bùi thị Minh Tâm

TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM
TỔ CM : TỔ 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Vinh, ngày 25 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
Năm học 2015-2016
Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Thùy
Trình độ chuyên môn: ĐHGD tiểu học
Chức vụ: Giáo viên
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm
non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu
học;
Căn cứ công văn số 940/KH-SGDĐT ngày 01/8/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh
Quảng Nam về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm
non, phổ thông, giáo dục thường xuyên ;
Căn cứ công văn số 79/GĐ&ĐT ngày 09/3/2013 của Phòng Giáo dục &
Đào tạo về Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện công tác BDTX giáo viên Tiểu học của
Trường TH Lê Văn Tám, năm học 2015-2016 và kế hoạch triển khai thực hiện
công tác BDTX giáo viên Tiểu học năm học 2015- 2016 của tổ 4, bản thân lựa
chọn một số mô đun trong khối kiến thức tự chọn trong chương trình BDTX ban
hành , đảm bảo 60 tiết/năm học.
I. MỤC TIÊU:
1. Cán bộ quản lý, giáo viên (gọi chung là giáo viên) học tập BDTX để cập nhật
kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức


nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực
khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học,
cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao
chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu
quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của
nhà trường, của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
3. BDTX làm cho đội ngũ giáo viên các bậc học hướng tới đạt Chuẩn quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Giáo viên đang giảng dạy tại Tổ 4 trường TH Lê Văn Tám.
III. NỘI DUNG,THỜI LƯỢNG,THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
1. Nội dung bắt buộc: Gồm nội dung bồi dưỡng 1 và 2.
a) Nội dung bồi dưỡng 1:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc TH. Thời lượng khoảng 30
tiết/năm học.
- Nội dung bồi dưỡng do Bộ GD&ĐT quy định, bao gồm các nội dung về đường
lối, chính sách phát triển giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các
môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục Tiểu học.
b) Nội dung bồi dưỡng 2:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm
học bậc Tiểu học. Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung do Sở GD&ĐT quy định, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát
triển giáo dục bậc Tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo
khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án quy định nội dung
bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Nội dung tự chọn (gọi là nội dung bồi dưỡng 3):
- Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên. Thời lượng
khoảng 60 tiết/năm học.
- Nội dung: Đây là nội dung kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun được Bộ
GD&ĐT xây dựng theo thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 Ban hành
về chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học. Trên cơ sở đó, căn
cứ vào nhu cầu cá nhân nhằm đáp ứng việc hoàn thiện các tiêu chí của Chuẩn nghề
nghiệp mỗi giáo viên tự lựa chọn một số mô đun trong khối kiến thức tự chọn
trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo thong tư để bồi
dưỡng đảm bảo 60 tiết/năm.
3. Thời lượng và thời gian bồi dưỡng:
- Thời lượng của mỗi nội dung có thể thay đổi để phù hợp nhưng tổng thời lượng
đối với mỗi GV phải đủ 120 tiết/năm học.
- Thời gian: bắt đầu từ tháng 8/2015 đến hết tháng 5/2016.
4. Tài liệu bồi dưỡng:
- Nội dung 1 và 3 do Bộ GD&ĐT biên soạn và phát hành.
- Nội dung 2 do Sở GD&ĐT biên soạn và phát hành.
5. Hình thức BDTX:
- BDTX bằng tự học của GV, kết hợp với sinh hoạt CM ở tổ, trường, cụm trường.
- BDTX bằng hình thức học tập từ xa (qua mạng internet).


Sau khi họp tổ CM, bản thân tôi đăng kí 4 modul và lập kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên năm học 2015 -2016, như sau :
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời
gian / Số
tiết tự
học

Yêu cầu
Nội dung bồi dưỡng
chuẩn nghề
nghiệp cần
bồi dưỡng

Mục tiêu bồi dưỡng

Nâng cao
năng
lực
hiểu biết về
đối tượng
giáo dục

Nắm vững một số vấn đề cơ Tháng 9,
bản về tâm lý học dạy học ở 10 /2015
tiểu học để vận dụng trong
dạy học, giáo dục trong
15 tiết
trường tiểu học

TH1: Một số vấn đề về
tâm lý học dạy học ở
tiểu học
1. Tâm lý học về sự phát
triển trí tuệ học sinh tiểu
học.
2. Tâm lý học về sự hình
thành kĩ năng học tập
của học sinh tiểu học
3. Tâm lý học về giáo
dục đạo đức học sinh
tiểu học.
TH7: Xây dựng môi
Nâng cao
trường học tập thân
năng lực
hiểu biết về thiện
môi trường 1. Xây dựng môi trường
giáo dục và thân thiện trong nhà
trường về vật chất
xây dựng
môi trường (Phòng học cảnh quan
trường lớp, tạo khu vui
học tập
chơi…
2. Xây dựng môi trường
thân thiện trong nhà
trường về tinh thần
(quan hệ giáo viên-giáo
viên, giáo viên-học sinh,
học sinh-học sinh., nhà
trường-phụ huynh ...)
Tăng cường TH 21: Ứng dụng phần
năng lực sử mềm trình diễn Microsoft
dụng thiết
PowerPoint trong dạy học
bị dạy hoc
1. Các tính năng cơ bản
Và ứng
của phần mềm trình diễn
dụng CNTT Microsoft PowerPoint.
trong dạy
2. Thực hành các tính
học
năng cơ bản của phần
mềm
trình
diễn

Hiểu được xây dựng môi
trường trường học thân
thiện về mặt vật chất; hiểu
được ý nghĩa và biết cách
tạo môi trường trường học
thân thiện về mặt vật chất.
Hiểu được thế nào là xây
dựng môi trường trường học
thân thiện về mặt tinh thần,
hiểu ý nghĩa và cách xây
dựng môi trường trường học
thân thiện về mặt tinh thần

Tháng
11,12/
2015.

Biết thực hiện đúng, chính
xác các thao tác cơ bản
trong hệ điều hành
Windows.

Tháng
1,2,3/
2016.

15 tiết

15 tiết
Sử dụng thành thạo các
chức năng cơ bản của hệ
soạn thảo văn bản Microsoft
Word (gọi tắt là Word)


Nâng cao
năng
lực
hiểu biết về
công
tác
chủ nhiệm
lớp ở cấp
tiểu học

PowerPoint để xây dựng
một tệp tin trình diễn
phục vụ cho việc dạy
học ở tiểu học

Biết soạn thảo văn bản,
trình bày đẹp, đúng một văn
bản bất kỳ.Thực hiện điều
khiển in được các văn bản
trong Word.

TH34: Công tác chủ
nhiệm lớp ở trường
tiểu học
1. Những vấn đề cơ bản
về công tác chủ nhiệm
trong giai đoạn hiện
nay:
- Nhiệm vụ, chức năng
của người giáo viên chủ
nhiệm trong trường tiểu
học.
- Yêu cầu đối với giáo
viên chủ nhiệm trong
công tác giáo dục ở địa
phương trong giai đoạn
hiện nay.
- Quan hệ giữa giáo
viên chủ nhiệm đối với
Ban giám hiệu, đồng
nghiệp, phụ huynh, cha
mẹ học sinh và cộng
đồng.

Nắm được những vấn đề
lí luận cơ bản về công tác
chủ nhiệm lớp và yêu cầu
đối với người giáo viên chủ Tháng 4,
nhiệm lớp ở tiểu học trong 5/ 2016
giai đoạn hiện nay.
Có kĩ năng lập hồ sơ chủ
15 tiết
nhiệm lớp.
Có mối quan hệ tốt với Ban
giám hiệu, đồng nghiệp, phụ
huynh, Ban đại diện cha mẹ
học sinh và cộng đồng

2. Hồ sơ về công tác chủ
nhiệm
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch BDTX đúng yêu cầu và phù hợp với nhu cầu bản thân.
- Tích cực bồi dưỡng và BDTX theo kế hoạch đề ra. Phối hợp với tổ chuyên môn
để thực hiện.
- Tham gia làm bài thu hoạch.
Trên đây là các nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học năm
học 2015-2016 của bản thân tôi. Tôi căn cứ kế hoạch này để thực hiện đạt hiệu
quả.
Người viết

Ngô Thị Thùy


TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM
TỔ CM : TỔ HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Vinh, ngày 27 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
Năm học 2015-2016
Họ và tên giáo viên: Trần Thị Kiều
Trình độ chuyên môn: Trung học SP tiểu học
Chức vụ: Giáo viên
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm
non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu
học;
Căn cứ công văn số 940/KH-SGDĐT ngày 01/8/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh
Quảng Nam về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm
non, phổ thông, giáo dục thường xuyên ;
Căn cứ công văn số 79/GĐ&ĐT ngày 09/3/2013 của Phòng Giáo dục &
Đào tạo về Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện công tác BDTX giáo viên Tiểu học của
Trường TH Lê Văn Tám ,năm học 2015-2016 và kế hoạch triển khai thực hiện
công tác BDTX giáo viên Tiểu học năm học 2015- 2016 của tổ Hai, bản thân lựa
chọn bốn mô đun trong khối kiến thức tự chọn trong chương trình BDTX ban
hành, đảm bảo 60 tiết/năm học.
I. MỤC TIÊU:
1. Cán bộ quản lý, giáo viên (gọi chung là giáo viên) học tập BDTX để cập nhật
kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức


nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực
khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học,
cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao
chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu
quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của
nhà trường, của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
3. BDTX làm cho đội ngũ giáo viên các bậc học hướng tới đạt Chuẩn quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Giáo viên đang giảng dạy tại Tổ Hai trường TH Lê Văn Tám.
III. NỘI DUNG,THỜI LƯỢNG,THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
1. Nội dung bắt buộc: Gồm nội dung bồi dưỡng 1 và 2.
a) Nội dung bồi dưỡng 1:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc TH. Thời lượng khoảng 30
tiết/năm học.
- Nội dung bồi dưỡng do Bộ GD&ĐT quy định, bao gồm các nội dung về đường
lối, chính sách phát triển giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các
môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục Tiểu học.
b) Nội dung bồi dưỡng 2:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm
học bậc Tiểu học. Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung do Sở GD&ĐT quy định, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát
triển giáo dục bậc Tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo
khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án quy định nội dung
bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Nội dung tự chọn (gọi là nội dung bồi dưỡng 3):
- Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên. Thời lượng
khoảng 60 tiết/năm học.
- Nội dung: Đây là nội dung kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun được Bộ
GD&ĐT xây dựng theo thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 Ban hành
về chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học. Trên cơ sở đó, căn
cứ vào nhu cầu cá nhân nhằm đáp ứng việc hoàn thiện các tiêu chí của Chuẩn nghề
nghiệp mỗi giáo viên tự lựa chọn một số mô đun trong khối kiến thức tự chọn
trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo thong tư để bồi
dưỡng đảm bảo 60 tiết/năm.
3. Thời lượng và thời gian bồi dưỡng:
- Thời lượng của mỗi nội dung có thể thay đổi để phù hợp nhưng tổng thời lượng
đối với mỗi GV phải đủ 120 tiết/năm học.
- Thời gian: bắt đầu từ tháng 8/2015 đến hết tháng 5/2016.
4. Tài liệu bồi dưỡng:
- Nội dung 1 và 3 do Bộ GD&ĐT biên soạn và phát hành.
- Nội dung 2 do Sở GD&ĐT biên soạn và phát hành.
5. Hình thức BDTX:
- BDTX bằng tự học của GV, kết hợp với sinh hoạt CM ở tổ, trường, cụm trường.
- BDTX bằng hình thức học tập từ xa (qua mạng internet).


Sau khi họp tổ CM, bản thân tôi đăng kí 4 modul và lập kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên năm học 2015 -2016, như sau :
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời
gian / Số
tiết tự
học

Yêu cầu
Nội dung bồi dưỡng
chuẩn nghề
nghiệp cần
bồi dưỡng

Mục tiêu bồi dưỡng

Nâng cao
năng
lực
hiểu biết về
đối tượng
giáo dục

TH1: Một số vấn đề về
tâm lý học dạy học ở
tiểu học
1. Tâm lý học về sự phát
triển trí tuệ học sinh tiểu
học.
2. Tâm lý học về sự hình
thành kĩ năng học tập
của học sinh tiểu học
3. Tâm lý học về giáo
dục đạo đức học sinh
tiểu học.
TH16 :Một số kĩ thuật dạy
học tích cực ở tiểu học
1. Kĩ thuật đặt câu hỏi
2. Kĩ thuật dạy học theo
góc
3. Kĩ thuật lắng nghe và
phản hồi tích cực
4. Kĩ thuật tổ chức trò
chơi học tập
5. Kĩ thuật học tập hợp
tác…

Nắm vững một số vấn đề cơ Tháng 9,
bản về tâm lý học dạy học ở 10 /2015
tiểu học để vận dụng trong
dạy học, giáo dục trong
15 tiết
trường tiểu học

Biết cách vận dụng một số
kĩ thuật dạy học tích cực
vào dạy các môn học ở tiểu
học.

15 tiết

TH 21: Ứng dụng phần
mềm trình diễn Microsoft
PowerPoint trong dạy học
1. Các tính năng cơ bản
của phần mềm trình diễn
Microsoft PowerPoint.
2. Thực hành các tính
năng cơ bản của phần
mềm
trình
diễn
PowerPoint để xây dựng
một tệp tin trình diễn
phục vụ cho việc dạy

Biết thực hiện đúng, chính
xác các thao tác cơ bản
trong hệ điều hành
Windows.

Tháng
1,2,3/
2016.

Nâng cao
năng
lực
hiểu biết về
kĩ thuật dạy
học tích cực
ỏ tiểu học.

Tăng cường
năng lực sử
dụng thiết
bị dạy hoc
Và ứng
dụng CNTT
trong dạy
học

Hiểu được mục đích, đặc Tháng
điểm, cách tiến hành một số 11,12/
kĩ thuật dạy học tích cực ở 2015.
tiểu học.

15 tiết
Sử dụng thành thạo các
chức năng cơ bản của hệ
soạn thảo văn bản Microsoft
Word (gọi tắt là Word)

Biết soạn thảo văn bản,
trình bày đẹp, đúng một văn
bản bất kỳ.Thực hiện điều


Nâng cao
năng
lực
hiểu biết về
giáo dục kĩ
năng sống
cho HS tiểu
học .

học ở tiểu học

khiển in được các văn bản
trong Word.

TH39: Giáo dục kỹ
năng sống cho học sinh
tiểu học qua các môn
học
1. Một số vấn đề chung
về kĩ năng sống và giáo
dục kĩ năng sống qua các
môn học ở tiểu học (mục
tiêu, yêu cầu…)
2. Nội dung và địa chỉ
giáo dục kĩ năng sống
qua một số môn học như
Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự
nhiên xã hội,…)
3. Các phương pháp và
kĩ thuật tích hợp, lồng
ghép giáo dục kĩ năng
sống vào môn học.

Hiểu rõ tầm quan trọng của
giáo dục kĩ năng sống cho
học sinh tiểu học qua các Tháng 4,
5/ 2016
môn học.
Nhận biết các kĩ năng sống
cơ bản và các nội dung giáo 15 tiết
dục kĩ năng sống trong một
số môn học.
Xác định được các phương pháp,
kĩ thuật dạy học và các hoạt động
tăng cường rèn luyện kĩ năng
sống cho học sinh trong một số
môn học ở tiểu học.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch BDTX đúng yêu cầu và phù hợp với nhu cầu bản thân.
- Tích cực bồi dưỡng và BDTX theo kế hoạch đề ra. Phối hợp với tổ chuyên môn
để thực hiện.
- Tham gia làm bài thu hoạch.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học năm học
2015-2016 của bản thân tôi. Tôi căn cứ kế hoạch này để thực hiện đạt hiệu quả.
Người viết

Trần Thị Kiều


TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM
TỔ CM : TỔ HAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Vinh, ngày 27 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
Năm học 2015-2016
Họ và tên giáo viên: Đỗ Thị Huyền Thuận
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Nhệm vụ được giao: Giáo viên Âm nhạc
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm
non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu
học;
Căn cứ công văn số 940/KH-SGDĐT ngày 01/8/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh
Quảng Nam về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm
non, phổ thông, giáo dục thường xuyên ;
Căn cứ công văn số 79/GĐ&ĐT ngày 09/3/2013 của Phòng Giáo dục &
Đào tạo về Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.
Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện công tác BDTX giáo viên Tiểu học của
Trường TH Lê Văn Tám ,năm học 2015-2016 và kế hoạch triển khai thực hiện
công tác BDTX giáo viên Tiểu học năm học 2015- 2016 của tổ hai, bản thân lựa
chọn bốn mô đun trong khối kiến thức tự chọn trong chương trình BDTX ban
hành, đảm bảo 60 tiết/năm học.
I. MỤC TIÊU:
1. Cán bộ quản lý, giáo viên (gọi chung là giáo viên) học tập BDTX để cập nhật
kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức


nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực
khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học,
cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao
chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu
quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của
nhà trường, của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
3. BDTX làm cho đội ngũ giáo viên các bậc học hướng tới đạt Chuẩn quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Giáo viên đang giảng dạy tại Tổ Hai trường TH Lê Văn Tám.
III. NỘI DUNG,THỜI LƯỢNG,THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
1. Nội dung bắt buộc: Gồm nội dung bồi dưỡng 1 và 2.
a) Nội dung bồi dưỡng 1:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc TH. Thời lượng khoảng 30
tiết/năm học.
- Nội dung bồi dưỡng do Bộ GD&ĐT quy định, bao gồm các nội dung về đường
lối, chính sách phát triển giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các
môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục Tiểu học.
b) Nội dung bồi dưỡng 2:
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm
học bậc Tiểu học. Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung do Sở GD&ĐT quy định, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về phát
triển giáo dục bậc Tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo
khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án quy định nội dung
bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Nội dung tự chọn (gọi là nội dung bồi dưỡng 3):
- Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên. Thời lượng
khoảng 60 tiết/năm học.
- Nội dung: Đây là nội dung kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun được Bộ
GD&ĐT xây dựng theo thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 Ban hành
về chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học. Trên cơ sở đó, căn
cứ vào nhu cầu cá nhân nhằm đáp ứng việc hoàn thiện các tiêu chí của Chuẩn nghề
nghiệp mỗi giáo viên tự lựa chọn một số mô đun trong khối kiến thức tự chọn
trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo thong tư để bồi
dưỡng đảm bảo 60 tiết/năm.
3. Thời lượng và thời gian bồi dưỡng:
- Thời lượng của mỗi nội dung có thể thay đổi để phù hợp nhưng tổng thời lượng
đối với mỗi GV phải đủ 120 tiết/năm học.
- Thời gian: bắt đầu từ tháng 8/2015 đến hết tháng 5/2016.
4. Tài liệu bồi dưỡng:
- Nội dung 1 và 3 do Bộ GD&ĐT biên soạn và phát hành.
- Nội dung 2 do Sở GD&ĐT biên soạn và phát hành.
5. Hình thức BDTX:
- BDTX bằng tự học của GV, kết hợp với sinh hoạt CM ở tổ, trường, cụm trường.
- BDTX bằng hình thức học tập từ xa (qua mạng internet).


Sau khi họp tổ CM, bản thân tôi đăng kí 4 modul và lập kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên năm học 2015 -2016, như sau :
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời
gian / Số
tiết tự
học

Yêu cầu
Nội dung bồi dưỡng
chuẩn nghề
nghiệp cần
bồi dưỡng

Mục tiêu bồi dưỡng

Nâng cao
năng
lực
hiểu biết về
đối tượng
giáo dục

TH1: Một số vấn đề về
tâm lý học dạy học ở
tiểu học
1. Tâm lý học về sự phát
triển trí tuệ học sinh tiểu
học.
2. Tâm lý học về sự hình
thành kĩ năng học tập
của học sinh tiểu học
3. Tâm lý học về giáo
dục đạo đức học sinh
tiểu học.
TH16 :Một số kĩ thuật dạy
học tích cực ở tiểu học
1. Kĩ thuật đặt câu hỏi
2. Kĩ thuật dạy học theo
góc
3. Kĩ thuật lắng nghe và
phản hồi tích cực
4. Kĩ thuật tổ chức trò
chơi học tập
5. Kĩ thuật học tập hợp
tác…

Nắm vững một số vấn đề cơ Tháng 10
bản về tâm lý học dạy học ở /2015
tiểu học để vận dụng trong
dạy học, giáo dục trong
15 tiết
trường tiểu học

Biết cách vận dụng một số
kĩ thuật dạy học tích cực
vào dạy các môn học ở tiểu
học.

15 tiết

TH 21: Ứng dụng phần
mềm trình diễn Microsoft
PowerPoint trong dạy học
1. Các tính năng cơ bản
của phần mềm trình diễn
Microsoft PowerPoint.
2. Thực hành các tính
năng cơ bản của phần
mềm
trình
diễn
PowerPoint để xây dựng
một tệp tin trình diễn
phục vụ cho việc dạy

Biết thực hiện đúng, chính
xác các thao tác cơ bản
trong hệ điều hành
Windows.

Tháng
1,2,3/
2016.

Nâng cao
năng
lực
hiểu biết về
kĩ thuật dạy
học tích cực
ỏ tiểu học.

Tăng cường
năng lực sử
dụng thiết
bị dạy hoc
Và ứng
dụng CNTT
trong dạy
học

Hiểu được mục đích, đặc Tháng
điểm, cách tiến hành một số 11,12/
kĩ thuật dạy học tích cực ở 2015.
tiểu học.

15 tiết
Sử dụng thành thạo các
chức năng cơ bản của hệ
soạn thảo văn bản Microsoft
Word (gọi tắt là Word)

Biết soạn thảo văn bản,
trình bày đẹp, đúng một văn
bản bất kỳ.Thực hiện điều


học ở tiểu học
*TH13: Kĩ năng lập kế
hoạch bài học theo
hướng dạy học tích cực
1.Phân loại bài học ở
TH; yêu cầu chung của
mỗi loại bài học (hình
thành kiến thức mới,
thực hành, ôn tập, kiểm
tra)
2.Cách triển khai mỗi
loại bài theo hướng dạy
học phát huy tính tích
cực của người học
3.Các hướng thiết kế kế
hoạch
bài học theo
hướng dạy học theo
hướng dạy học phát huy
tính tích cực của người
học

khiển in được các văn bản
trong Word.
Tháng 4,
5/ 2016

Phân biệt được các loại bài
học ở TH và yêu cầu của
15 tiết
mỗi loại bài học.
Biết cách triển khai mỗi
loại bài học trên lớp theo
hướng dạy học phát huy
tính tích cực của người học.
Nêu được các bước, yêu
cầu thiết kế kế hoạch bài
học theo hướng dạy học
phát huy tính tích cực của
người học.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch BDTX đúng yêu cầu và phù hợp với nhu cầu bản thân.
- Tích cực bồi dưỡng và BDTX theo kế hoạch đề ra. Phối hợp với tổ chuyên môn
để thực hiện.
- Tham gia làm bài thu hoạch.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học năm học
2015-2016 của bản thân tôi. Tôi căn cứ kế hoạch này để thực hiện đạt hiệu quả.
Người viết

Đỗ Thị Huyền ThuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×