Tải bản đầy đủ

Sổ Tay chất lượng ISO 17025:2005 Chính Sách Chất Lượng Phần 2 trên 22

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

NGƯỜI BIÊN SOẠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mã hiệu: CSCL

NGƯỜI XEM XÉT
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lần soát xét: 01

NGƯỜI PHÊ DUYỆT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ngày BH: 15/11/17

Trang: 1/3CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
BẢNG THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI
TT

Ngày áp dụng

Mã hiệu: CSCL

Trang sửa đổi

Lần soát xét: 01

Nội dung sửa dổi

Ngày BH: 15/11/17

Phê duyệt

Trang: 2/3


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
CÔNG TY CP KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC SƠN
PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
LAS-XD 1518

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
1. Đảm bảo sự chính xác, tin cậy của kết quả thử nghiệm do Phòng thí nghiệm Kiểm
Định Chất Lượng Công Trình thực hiện.
2. Giải quyết thỏa đáng các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng.
3. Đội ngũ cán bộ, nhân viên phòng thí nghiệm có đủ năng lực, nhận thức đáp ứng
được các yêu cầu của công việc, yêu cầu của khách hàng và yêu cầu của Pháp
luật và định chế. Được đào tạo định kỳ hàng năm nhằm phát triển nâng cao năng
lực và nhậN thức.
4. Luôn tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 17025:2005. Xác
định mục tiêu rõ ràng. Xem xét và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng
nhằm nâng cao hiệu quả công tác thử nghiệm
5. Phòng thí nghiệm cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ thử nghiệm với chính sách
chất lượng là: "Chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời, cải tiến không ngừng


và luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng".
6. Phòng thí nghiệm luôn phổ biến đầy đủ chính sách chất lượng và mục tiêu chất
lượng tới toàn bộ cán bộ, nhân viên để thực hiện.
7. Phòng thí nghiệm cam kết: thực hành chuyên môn tốt, đảm bảo chất lượng thử
nghiệm và phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm ISO 17025,
luôn áp dụng chính sách và quy trình trong công việc của mình.
8. Trên cơ sở chính sách chất lượng, hàng năm Lãnh đạo phòng thí nghiệm sẽ công
bố Mục tiêu chất lượng.
Lãnh đạo Phòng thí nghiệm Kiểm Định Chất Lượng Công Trình cam kết cấp đầy đủ
nguồn lực cần thiết để thực hiện chính sách chất lượng, đồng thời yêu cầu toàn bộ cán bộ,
nhân viên phòng thí nghiệm thấu hiểu và triệt để thực hiện.

Mã hiệu: CSCL

Lần soát xét: 01

Ngày BH: 15/11/17

Trang: 3/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×