Tải bản đầy đủ

Nhóm 8 thuyết trình quản trị quốc tế

QUẢN TRỊ HỌC

CHUYÊN ĐỀ

QUẢN TRỊ QUỐC TẾ
NHÓM 8
LỚP ĐÊM 6
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


NỘI DUNG
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

1

Tổng quan về Quản trị Quốc tế

2

Môi trường Quốc tế


3

Hoạch định chiến lược KDQT

4

Tổ chức kinh doanh Quốc tế

5

Thích ứng sự khác biệt văn hoá

6

Trách nhiệm XH & Các vấn đề đạo đức
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ HỌC

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN VỀ
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ QUỐC TẾ
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

1.1

Khái niệm

1.2

Bản chất

1.3


Chức năng

1.4

Các tổ chức tham gia
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


1.1 KHÁI NIỆM.
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

Quản trị quốc tế là những hoạt động
nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh
quốc tế của doanh nghiệp thông qua nỗ
lực của các thành viên trong doanh
nghiệp.
QTKDQT là quá trình lập kế hoạch, tổ
chức lãnh đạo và kiểm soát những con
người làm việc trong một tổ chức hoạt
động trên phạm vi quốc tế nhằm đạt
được các mục tiêu của tổ chức.
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


1.1 KHÁI NIỆM.
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

Kinh doanh quốc tế (KDQT) là những
hoạt động kinh doanh được thực hiện
với sự tham gia của các bên thuộc các
nước khác nhau.
Khi quyết định tham gia vào kinh doanh
quốc tế thì một doanh nghiệp phải đối
mặt với nhiều thách thức. Khi đó, các
yếu tố nội tại của công ty phải đương
đầu với các yếu tố mới bên ngoài về
văn hóa, chính trị, pháp luật, kinh tế và
cạnh tranh.
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


Các yếu tố nội tại của công ty.
Chính sách phân bổ nguồn nhân lực
Xây dựng văn hóa tổ chức

Các yếu tố
nội tại

Tìm kiếm & phân bổ nguồn tài chính
Xác định PP & xây dựng KH SX
Đưa ra các quyết định Marketing

Chính sách đánh giá nhà quản trị & HĐ cty
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


1.2 BẢN CHẤT QUẢN TRỊ QUỐC TẾ.
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

QTQT là sự phối hợp các nguồn lực
(con người, tiền vốn và nguồn lực vật
chất) sao cho chúng được sử dụng có
hiệu quả nhất trong hoạt động kinh
doanh quốc tế của doanh nghiệp.

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ QUỐC TẾ.
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

Đảm bảo cho các nguồn lực của
doanh nghiệp được sử dụng có hiệu
quả trong hoạt động kinh doanh quốc
tế.
Làm cho doanh nghiệp nói chung và
quá trình quốc tế hoá của DN nói
riêng thích ứng được với những biến
đổi của môi trường kinh doanh quốc
tế.
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


ĐẶC ĐIỂM QTKDQT.
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

Liên quan đến nhiều quốc gia và
chính phủ với những luật lệ khác biệt
nhau.
Sự khác biệt về đơn vị tiền tệ, chịu
tác động bởi tỷ giá hối đoái.
Sự khác biệt về văn hóa giữa các
quốc gia.
Sự khác biệt trong cạnh tranh.
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


1.3 CHỨC NĂNG CỦA QTQT.
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

HOẠCH
ĐỊNH
KIỂM
SOÁT

TỔ CHỨC
LÃNH
ĐẠO

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


1.4 CÁC TỔ CHỨC THAM GIA QTQT.

1

2

3

4

Doanh
Nghiệp
Nội Địa

Doanh
Nghiệp
Quốc Tế

Doanh
Nghiệp
Đa Quốc
Gia

Doanh
Nghiệp
Toàn
Cầu

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


QUẢN TRỊ HỌC

CHƯƠNG II

MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


2. MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

2.1

Các yếu tố môi trường Q.tế

2.2

Lợi thế cạnh tranh các QGia

2.3

Yêu cầu của việc Ptích MTQT

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


2.1. CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG Q.TẾ
MÔI TRƯỜNG
KINH TẾ

MÔI TRƯỜNG
CÔNG NGHỆ

MÔI TRƯỜNG
VĂN HÓA
XÃ HỘI

MÔI TRƯỜNG
CHÍNH TRỊ
PHÁP LUẬT

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


2.1. CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG Q.TẾ

CƠ SỞ HẠ TẦNG

MÔI
TRƯỜNG
KINH TẾ

CÁN CÂN THANH TOÁN
CÁN CÂN THƯƠNG MẠI

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


2.1.1. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

Đường
cao tốc,
Đường sắt,
Sân bay

Cơ sở vật chất
nước thải

SỞ
Ơ
C
NG

T
Các tiện nghiHẠ
kinh tế và
xã hội khác

N hà ở
,
cơ s ở
giáo d


c

Mạng thông tin
liên lạc

Cơ sở vui chơi
giải trí

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


2.1.1. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ
CÁN CÂN THANH TOÁN:
Tài khoản ghi chép hàng hóa và dịch vụ, vốn vay,
vàng và các khoản mục khác đi vào và đi ra khỏi
quốc gia đó
CÁN CÂN THƯƠNG MẠI:
Tài khoản theo dõi giữa xuất khẩu và nhập khẩu
của một quốc gia, là một yếu tố quan trọng quyết
định cán cân thanh toán quốc gia đó
Nếu một quốc gia có kim nghạch xuất khẩu lớn hơn nhập
khẩu tức là quốc gia đó đã thặng dư được cán cân thương
mại, điều này dẫn đến lượng dự trữ ngoại hối ở quốc gia đó
được dư thừa giúp cải thiện cán cân thanh toán.
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


2.1.1. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

 Là giá trị mà tại đó một đơn vị tiền tệ của một
quốc gia có thể đổi được bao nhiêu tiền của
quốc gia khác

 Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến giá cả hàng
hoá từ các nước khác nhau  ảnh hưởng đến
khả năng của một công ty tham gia vào kinh
doanh quốc tế.
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


2.1. CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG Q.TẾ
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

RỦI RO CHÍNH TRỊ

2.1.2.
MÔI
TRƯỜNG
CHÍNH TRỊ
PHÁP LUẬT

SỰ CÔNG HỮU HÓA
CÁC LUẬT ĐẶC THÙ – BẢN XỨ
THUẾ QUAN
HẠN NGHẠCH NHẬP KHẨU

CÁC RÀO CẢN HÀNH CHÍNH

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


RỦI RO CHÍNH TRỊ
NGUYÊN
NHÂN
-Lãnh đạo chính trị yếu kém
-Chính quyền bị thay đổi
thường xuyên
-Sự dính líu đến chính trị
của các nhà lãnh đạo tôn
giáo và quân đội
-Hệ thống chính trị không ổn
định
-Những vụ xung đột về
chủng tộc, tôn giáo và các
dân tộc thiểu số
-Sự liên kết kém chặt chẽ
giữa các quốc gia

PHÂN
LOẠI

- Rủi ro vĩ mô
- Rủi ro vi mô

HẬU
QUẢ
- Xung đột và bạo
lực
- Khủng bố và bắt
cóc
- Sự thay dổi các
chính sách

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


SỰ CÔNG HỮU HÓA
Diễn ra dưới 3 hình thức:

 Tịch thu: chuyển tài sản của công ty vào tay
chính phủ mà không có sự đền bù nào cả

 Xung công: chuyển tài sản của tư nhân vào tay
chính phủ nhưng được đền bù

 Quốc hữu hóa: là việc Chính phủ đứng ra đảm
nhiệm cả một ngành.
UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


CÁC LUẬT ĐẶC THÙ – BẢN XỨ
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

• Các chính sách địa phương:những luật lệ và
quy định áp dụng trong kinh doanh ở mỗi quốc gia

• Luật mang tính chất tôn giáo:

luật thần quyền

• Luật chống độc quyền:

Các đạo luật nhằm
chống các công ty ấn định giá cả, chiếm lĩnh thị trường
và tận dụng những lợi thế do độc quyền

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


THUẾ QUAN
QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

 Thuế đánh trên những mặt hàng nhập khẩu làm
cho những hàng hóa địa phương có lợi thế hơn
về mặt giá cả.

 Các nước có tỷ lệ thuế suất khác nhau tính trên
thu nhập.

UEHK20 – Đêm 6 – Nhóm 8


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×