Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Luận văn thạc sĩ)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI

NGUYỄN HOÀNG ANH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƢ KHI
NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN
TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Hà Nội – Năm 2019


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI

NGUYỄN HOÀNG ANH

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƢ KHI

NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN
TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Chuyên ngành: Quản lý đất đai
Mã số: 8850103

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Hà Nội – Năm 2019


i
CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI
Cán bộ hƣớng dẫn chính: TS. Nguyễn Thị Hải Yến
Cán bộ chấm phản biện 1: TS. Lƣu Văn Năng
Cán bộ chấm phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Quang Học
Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại:
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI
Ngày 19 tháng 01 năm 2019


ii
LỜI CAM ĐOAN
Những kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận văn hoàn toàn trung thực,
của cá nhân tôi và không vi phạm điều gì trong luật sở hữu trí tuệ và Pháp luật Việt
Nam. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật.
Hà Nội, Ngày

tháng

năm 2019

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Nguyễn Hoàng Anhiii
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện đề tài em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ, hƣớng dẫn nhiệt
tình của các thầy, cô trong khoa Quản lý Đất đai – Đaị học Tài nguyên và Môi
Trƣờng Hà Nội và các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện để em hoàn thành báo cáo
tốt nghiệp này.
Trƣớc hết em xin chân thành cảm ơn sự dạy dỗ, chỉ bảo ân cần của các thầy
giáo, cô giáo trong Quản lý Đất đai cũng nhƣ các thầy giáo, cô giáo trong trƣờng
Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội trong suốt thời gian em học tập tại
trƣờng.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Nguyễn Thị Hải Yến Giảng viên khoa Quản lý đất đai - Trƣờng Đại học Tài Nguyên và Môi trƣờng Hà
Nội đã trực tiếp hƣớng dẫn và chỉ bảo tận tình cho em trong suốt thời gian thực hiện
đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, phòng Tài
nguyên và Môi trƣờng huyện Yên Sơn, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Yên
Sơn đã trực tiếp giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện đề tài.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè những ngƣời đã tạo điều
kiện và động viên em trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp.
Với quỹ thời gian có hạn và kinh nghiệm chƣa nhiều nên đề tài của em không
tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các
bạn để đề tài đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, Ngày

tháng

năm 2019

Học viên

Nguyễn Hoàng Anh


iv
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................1
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... iii
MỤC LỤC................................................................................................................. iv
DANH MỤC VIẾT TẮT ......................................................................................... vii
DANH MỤC BẢNG............................................................................................... viii
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................. ix
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1
1.Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1
2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................................2
2.1 Mục tiêu ................................................................................................................2
2.2 Yêu cầu..................................................................................................................2
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.............................................................3
1.1 Cơ sở lý luận về công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi
về đất ..........................................................................................................................3
1.1.1 Đặc điểm, bản chất của công tác bồi thƣờng .....................................................3
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của hỗ trợ khi nhà nƣớc thu hồi đất ...............................5
1.1.3 Khái niệm, đặc điểm của tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất........................6
1.2 Cơ sở pháp lý của công tác thu hồi, bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà
nƣớc thu hồi đất...........................................................................................................7
1.2.1 Một số văn bản pháp luật do cơ quan Trung ƣơng ban hành.............................7
1.2.2 Một số văn bản pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành ....8
1.3 Khái quát về chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi
về đất tại Việt Nam qua các giai đoạn ........................................................................8
1.3.1 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi về đất tại
Việt Nam thời kỳ trƣớc năm 1993 ..............................................................................8
1.3.2 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi về đất tại
Việt Nam thời kỳ Luật đất đai 1993 có hiệu lực đến trƣớc Luật đất đai 2003 .........11


v
1.3.3 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi về đất tại
Việt Nam thời kỳ Luật đất đai 2003 có hiệu lực đến trƣớc Luật đất đai 2013 .........12
1.3.4 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi về đất tại
Việt Nam thời kỳ Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến nay .........................................13
1.4 Khái quát về công tácbồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣkhi Nhà nƣớc thu hồi đất
trên thế giới và tại Việt Nam.......................................................................................15
1.4.1 Kinh nghiệm bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ của một số nƣớc, tổ chức trên
thế giới.......................................................................................................................15
1.4.2Thực trạng công tácbồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi về
đấtở Việt Nam ...........................................................................................................17
1.4.3Thực trạng bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi về đất ở tỉnh
Tuyên Quang .............................................................................................................18
1.5 Bài học kinh nghiệm ...........................................................................................21
CHƢƠNG 2:ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU..........................................................................................................24
2.1 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.......................................................................24
2.2 Nội dung nghiên cứu ...........................................................................................24
2.3 Phƣơng pháp nguyên cứu....................................................................................25
2.3.1Phƣơng pháp điều tra, thu thập, tài liệu, số liệu thứ cấp...................................25
2.3.2Phƣơng pháp điều tra, thu thập, tài liệu, số liệu sơ cấp ....................................25
2.3.3 Phƣơng pháp thống kê, tổng hợp số liệu điều tra.............................................25
2.3.4 Phƣơng pháp chuyên gia ..................................................................................26
CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................27
3.1. Điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ..27
3.1.1 Điều kiện tự nhiên ..........................................................................................27
3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội.................................................................................34
3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của huyện Yên Sơn, tỉnh
Tuyên Quang .............................................................................................................36


vi
3.2 Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên
Quang ........................................................................................................................39
3.2.1 Tình hình quản lý đất đai .................................................................................39
3.2.2.Hiện trạng sử dụng đất .....................................................................................44
3.3 Đánh giá thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu
hồi đất tại các dự án nghiên cứu trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang...48
3.3.1 Cơ sở pháp lý xác định đối tƣợng, điều kiện đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ và tái
định cƣ.......................................................................................................................48
3.3.2 Quy trình thực thiện công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc
thu hồi đất trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.....................................50
3.3.3 Thực trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất
trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .......................................................52
3.4 Kết quả công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất tại
02 dự án nghiên cứu trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .....................55
3.4.1 Khái quát về 02 dự án nghiên cứu ...................................................................55
3.4.2 Kết quả bồi thƣờng tại 02 dự án nghiên cứu....................................................61
3.4.3 Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ tại 02 dự án nghiên cứu..........................69
3.5 Đánh giá công tác bồi thƣờng, hỗ trợ khi nhà Nƣớc thu hồi về đất của 02 dự án
qua phiếu điều tra ý kiến ...........................................................................................72
3.5.1.Đánh giá ý kiến của ngƣời dân qua phiếu điều tra ..........................................72
3.5.2 Đánh giá ý kiến của cán bộ qua phiếu điều tra ................................................82
3.6. Thuận lợi, khó khăn và giải pháp nâng cao hiệu quả về công tác bồi thƣờng, hỗ trợ
và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang..84
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.......................................................................................88
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................91
PHỤ LỤC..................................................................Error! Bookmark not defined.


vii

DANH MỤC VIẾT TẮT
BĐS

: Bất động sản

CNH-HĐH : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
CGNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
GPMB

: Giải phóng mặt bằng

HĐND

: Hội đồng nhân dân

LĐĐ

: Luật đât đai

LĐTB&XH : Lao động thƣơng binh và xã hội
QL

: Quốc lộ

UBND

: Ủy ban nhân dân

SDĐ

: Sử dụng đất


viii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1 Hiện trạng diện tích, cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 .............44
Bảng 3.2Hiện trạng diện tích, cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016 ........45
Bảng 3.3Hiện trạng diện tích, cơ cấu nhóm đất chƣa sử dụng năm 2016 ................46
Bảng 3.4 Bảng tổng hợp kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ của dự án...............................59
Bảng 3.5: Tổng hợp cơ cấu đối tƣợng, loại đất, diện tích đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ tại
02 dự án nghiên cứu ..................................................................................................62
Bảng 3.6 Tổng hợp kinh phí bồi thƣờng về đấy áp dụngđối với dự án 1 .................64
Bảng 3.7 Tổng hợp kinh phí bồi thƣờng về đất áp dụng đối vớidự án 2 ..................65
Bảng 3.8 Tổng hợp kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ cây cối, hoa màu, vật nuôi,và tài
sản, công trình kiến trúc trên đất tại 02 dự án nghiên cứu ........................................68
Bảng 3.9 Bảng tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tại 02 dự án.............72
Bảng 3.10: Tổng hợp ý kiến của ngƣời dân về đơn giá bồi thƣờng, hỗ trợ của 2 dự
án nghiên cứu ............................................................................................................73

Bảng 3.11.Phƣơng thức sử dụng tiền các hộ dân tại 2 dự án nghiên cứu....................75
Bảng 3.12: Tình hình lao động, việc làm của cá hộ thuộc khu vực bồi thƣờng, hỗ trợ
tại 2 dự án nghiên cứu ...............................................................................................76
Bảng3.13:Tình hình thu nhập của các hộ sau khi bị thu hồi đất Dự ánxây dựng thủy
điện sông sông Lô 8B................................................................................................78
Bảng 3.14. Đánh giá của ngƣời dân về cơ sở hạ tầng, sau khi thu hồi đất ...............80
Bảng 3.15.Tình hình an ninh trật tự xã hội của ngƣời dân sau khi thu hồi đất .............81
Bảng 3.16 Bảng tổng hợp thông tin thu thập đƣợc từ mẫu phiếu điều tra cán bộ ....82


ix

DANH MỤC HÌNH
Hình 3.1 Sơ đồ huyện Yên Sơn.................................................................................27
Hình 3.2 Nhà máy thủy điện sông Lô .......................................................................55
Hình 3.3 Một đoạn đƣờng dẫn Cầu Bình Ca ............................................................58


1
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Đất là sản phẩm của tự nhiên, qua quá trình tác động của con ngƣời đất đai là
yếu tố tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất nông nghiệp, làm mặt bằng xây
dựng các công trình kết cấu hạ tầng, xây dựng các công trình sản xuất kinh doanh,
xây dựng đô thị và các khu dân cƣ...
Sử dụng đất đai vào các mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lơị ích
công cộng để thực hiện mục tiêu phát triển đất nƣớc, đặc biệt là các dự án phát triển
đô thị, dự án sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế là một tất yếu khách quan trong
quá trình phát triển công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nƣớc. Để có mặt bằng xây
dựng các dự án, Nhà nƣớc phải thu hồi đất của nhân dân và thực hiện việc bồi
thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ cho các hộ dân có đất bị thu hồi.
Huyện Yên Sơn thuộc tỉnh Tuyên Quang là một huyện phát triển kinh tế với tỷ
trọng nông nghiệp cao, kinh tế hộ phụ thuộc phần lớn vào hoạt động sản xuất nông
nghiệp. Trên toàn địa bàn huyện với nhiều dự án trọng điểm đƣợc đầu tƣ mạnh mẽ,
nhƣng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cƣ đang gặp rất
nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân chủ yếu
nhất đó là đất nông nghiệp là tƣ liệu sản xuất chính, làm ảnh hƣởng nhiều đến sản
xuất và đời sống của nhân dân, đất ở và nhà cửa cũng nhƣ vật kiến trúc, hoa màu
trên đất là tài sản rất lớn của nông dân nơi đây. Việc bồi thƣờng, hỗ trợ chƣa tƣơng
xứng với mức độ thiệt hại đã gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân, từ đó đã có
không ít trƣờng hợp ngƣời dân không nhận tiền bồi thƣờng, hỗ trợ dẫn đến khiếu
kiện kéo dài.
Xuất phát từ thực tiễn trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài:"Đánh giá thực
trạng công tác bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất tại một
số dự án trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang"


- Nếu bạn chưa có tài khoản ATM online hoặc khó khăn
trong việc mua tài liệu trực tuyến.
- Để mua bản Full tài liệu (Bản file Word) bằng thẻ điện
thoại nhắn tin trực tiếp vào tài khoản tailieuso trên trang
123doc.org


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×