Tải bản đầy đủ

Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT
NÔNG NGHIỆP ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA
NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Hà Nội - Năm 2019


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG


ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT
NÔNG NGHIỆP ĐẾN ĐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA
NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Mã số

: 8850103

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS. Nguyễn Tiến Cƣờng

Hà Nội - Năm 2019


CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI

Cán bộ hướng dẫn chính: TS. Nguyễn Tiến Cường
Cán bộ chấm phản biện 1: PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Cán bộ chấm phản biện 2: TS. Hoàng Xuân Phương

Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại:
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Ngày 20 tháng 01 năm 2019


i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan: đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả
nghiên cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng


dùng để bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được
cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019
Tác giả luận văn

Nguyễn Đức Trọng


ii

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của
bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.
Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và

biết ơn sâu sắc TS. Nguyễn Tiến Cường - Tổng cục quản lý đất đai đã tận tình
hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá
trình học tập và thực hiện đề tài.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý Đào
tạo, Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai - Đại học Tài nguyên và Môi
trường Hà Nội đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và
hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Mê Linh, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê

Linh, UBND xã Chu Phan đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình
thực hiện đề tài. Do thời gian, kinh nghiệm và năng lực của bản thân còn nhiều hạn
chế nên luận văn tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi
điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn
thành luận văn./.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019
Tác giả luận văn

Nguyễn Đức Trọng


iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................................ iii

THÔNG TIN LUẬN VĂN .......................................................................................vi
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..............................................................................vii
DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. viii
DANH MỤC HÌNH ................................................................................................. ix
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................2
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................2
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .........................................3

1.1. Cơ sở lý luận về thu hồi đất nông nghiệp ............................................................3
1.1.1. Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân ....................................................3
1.1.2. Thu hồi đất nông nghiệp và bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông
nghiệp ..........................................................................................................................6
1.1.3. Lao động, việc làm và thu nhập của người dân khi Nhà nước thu hồi đất nông
nghiệp ..........................................................................................................................9
1.1.4. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và sự cần thiết phải thu hồi đất
nông nghiệp ...............................................................................................................11
1.1.5. Tác động của thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống, việc làm, thu nhập của
người dân và sự ổn định xã hội .................................................................................13
1.2. Cơ sở pháp lý về thu hồi đất nông nghiệp ..........................................................15
1.2.1. Chính sách, quy định của pháp luật đất đai về thu hồi đất ..............................15
1.2.2. Chính sách, quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ ..................17
1.3. Cơ sở thực tiễn ...................................................................................................24
1.3.1. Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và
vấn đề đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi ..............................................24


iv
1.3.2. Khái quát về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và vấn đề đời sống, việc
làm của người có đất bị thu hồi tại Việt Nam và thành phố Hà Nội .........................31
CHƢƠNG 2. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......37
2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .........................................................................37
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................37
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................37
2.2. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................37

2.2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Mê Linh ..............................37
2.2.2. Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất tại huyện Mê Linh .........................37
2.2.3. Đánh giá thực trạng thu hồi đất nông nghiệp và bồi thường, hỗ trợ trên địa
bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2010 - 2017 ...............................................................37
2.2.4. Phân tích ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc
làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh giai đoạn 2010- 2017 ....................37
2.2.5. Đề xuất các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao đời sống, việc làm của người dân
khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mê Linh ...............................37
2.3. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................37
2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu ............................................................37
2.3.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu ...............................................................38

2.3.3. Phương pháp thống kê, xử lý số liệu: ..............................................................38
2.3.4. Phương pháp phân tích, so sánh: .....................................................................39
2.3.5. Phương pháp kế thừa:......................................................................................39
CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..............................................................40
3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Mê Linh ...........................40
3.1.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................40
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................................45
3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ..................................48
3.2. Thực trạng quản lý, sử dụng đất của huyện Mê Linh ........................................50
3.2.1. Tình hình quản lý đất đai ................................................................................50
3.2.2. Hiện trạng và biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2017..........................55


v
3.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản lý, sử dụng đất ..........................................60
3.3. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp và bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn huyện

Mê Linh .....................................................................................................................61
3.3.1. Tình hình thu hồi đất nông nghiệp, bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn huyện Mê

Linh giai đoạn 2010 - 2017 .......................................................................................61
3.3.2. Tình hình thu hồi đất nông nghiệp của một số dự án tại các xã nghiên cứu giai
đoạn 2010 – 2017 ......................................................................................................63

3.3.3 Giới thiệu khái quát 02 dự án nghiên cứu trên địa bàn xã Tiến Thịnh và xã
Thạch Đà ...................................................................................................................64
3.3.4. Kết quả bồi thường, hỗ trợ tại 02 dự án nghiên cứu giai đoạn 2010 -

2017 ..........................................................................................................................65
3.3.5. Đánh giá chung về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình
thực hiện công tác thu hồi đất nông nghiệp và bồi thường, hỗ trợ ...........................73
3.4. Ảnh hưởng của thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và việc làm của người
dân tại các xã nghiên cứu ..........................................................................................74
3.4.1. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống của người nông

dân ............................................................................................................................74
3.5. Một số giải pháp nhằm ổn định, nâng cao đời sống và việc làm của người dân
khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp .......................................................................84

3.5.1. Định hướng giải quyết việc làm, ổn định, nâng cao đời sống người dân ..............84
3.5.2. Nhóm giải pháp trước mắt về chính sách, về kinh tế, về khoa học - công
nghệ .............................................................................................................. 84
3.5.3. Nhóm giải pháp lâu dài (về chính sách, về kinh tế, về khoa học - công
nghệ…) ......................................................................................................................86
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................87

1. KẾT LUẬN ...........................................................................................................87
2. KIẾN NGHỊ ..........................................................................................................88
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................89
PHỤ LỤC………………………………………………………………………… 92


vi
THÔNG TIN LUẬN VĂN
Họ và tên học viên: Nguyễn Đức Trọng
Lớp: CH3A.QD

Khóa: 3A

Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Tiến Cường
Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống và
việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Thông tin luận văn:

Trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp,
các công trình phúc lợi đã tác động tích cực và tiêu cực đối với người dân qua đó
cần phải đi đánh giá được những ảnh hưởng của quá trình thu hồi đất nông nghiệp
đến đời sống và việc của người dân.
Luận văn được thực hiện để nhằm để đánh giá thực trạng thu hồi đất nông
nghiệp ảnh hưởng đến đời sống và việc làm của người dân trên địa bàn huyện Mê
Linh, Thành phố Hà Nội và qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng sống và việc làm cho người dân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.
Những ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp tại 02 dự án: Thu nhập của
người dân sau khi thu hồi đất đã tăng lên rõ rệt ở cả 02 dự án tăng lên 4.294.510
đồng/ năm về thu nhập bình quân đầu người trên năm đối với dự án xây dựng trụ sở
Đảng ủy – HDDND- UBND xã Tiến Thịnh và tăng lên 11.253.480 đồng/ năm về
thu nhập bình quân đầu người trên năm đối với dự án xây dựng bệnh viện đa khoa
huyện Mê Linh.
Để ổn định, nâng cao đời sống và việc làm của người dân khi Nhà nước thu
hồi đất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu cần thực hiện đồng bộ các giải pháp
như bồi thường về đất đảm bảo ngang bằng giá thị trường; Khuyến khích áp dụng
phương thức tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Cần có các quy định
cụ thể hơn về hỗ trợ tìm kiếm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng
có đất nông nghiệp bị thu hồi; Cần quy định rõ trách nhiệm của các bên Nhà nước,
chủ dự án, các tổ chức đào tạo.


vii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Nghĩa tiếng Việt

UBND

Ủy ban nhân dân

ILO

Tổ chức lao động quốc tế

BTHT

Bồi thường, hỗ trợ

GPMB

Giải phóng mặt bằng

HĐND

Hội đồng nhân dân

KT-XH

Kinh tế- xã hội

QSD

Quyền sử dụng đất

MTTQ

Mặt trận tổ quốc

HTX

Hợp tác xã

TTHC

Thủ tục hành chính

GDNN-GDTX

Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên

KHHGĐ

Kế hoạch hóa gia đình

THCS

Trung học cơ sở

PTTH

Phổ thông trung học

GCN

Giấy chứng nhận

NTM

Nông thôn mới

CNH-HĐH

Công nghiệp hóa –Hiện đại hóa


viii
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1. Tổng hợp số liệu dân số huyện Mê Linh năm 2017 ................................45
Bảng 3.2. Hiện trạng sử dụng đất huyện Mê Linh năm 2017 ...................................55
Bảng 3.3. Biến động sử dụng đất huyện Mê Linh giai đoạn 2010 – 2017 ...............57
Bảng 3.4. Tổng hợp kết quả thu hồi của một số dự án tại các xã nghiên cứu giai
đoạn 2010-2017.........................................................................................................63
Bảng 3.5. Bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất nông nghiệp của 02 dự án nghiên
cứu giai đoạn 2010 -2017..........................................................................................66
Bảng 3.6. Kết quả bồi thường đất nông nghiệp của 02 dự án nghiên cứu ...............67
Bảng 3.7. Bồi thường về hoa màu, cây trồng của 2 dự án .......................................68
Bảng 3.8. Kết quả hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm của 02 dự án ....69
Bảng 3.9. Kết quả điều tra giá đất bồi thường của 02 dự án so với giá đất ..............71
thị trường ...................................................................................................................71
Bảng 3.10 Kết quả điều tra đơn giá bồi thường hoa màu do thành phố quy định
của 02 dự án so với giá thực tế ..................................................................................72
Bảng 3.11. Khái quát thông tin về 105 hộ điều tra .................................................74
Bảng 3.12. Thu nhập bình quân của người dân của 02 dự án tại huyện Mê Linh ........75
Bảng 3.13. Sử dụng tiền bồi thường cho các mục đích sau của 02 dự án ...............76
Bảng 3.14. Tình hình việc làm của người dân 02 dự án ...........................................78
Bảng 3.15. Tình hình an ninh trật tự của 02 dự án nghiên cứu .................................79
Bảng 3.16. Tình hình về Quan hệ nội bộ gia đình sau khi thu hồi đất của dự án .....80
Bảng 3.17. Tình hình tiếp cận cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội của hộ gia đình sau
khi thu hồi đất ............................................................................................................81
Bảng 3.18. Đánh giá của hộ về tình hình môi trường gần 02 dự án ........................82
Bảng 3.19. Tổng hợp những ý kiến của người dân về công tác bồi thường,hỗ trợ sau
khi bị thu hồi đất .......................................................................................................82


ix
DANH MỤC HÌNH
Hình 3.1. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mê Linh ........................................40

Hình 3.2. Cơ cấu sử dụng đất của huyện Mê Linh năm 2017 ...................................56
Hình 3.3. Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh,
Hà Nội .......................................................................................................................64
Hình 3.4. Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh,
Hà Nội ......................................................................................................................65


- Nếu bạn chưa có tài khoản ATM online hoặc khó khăn
trong việc mua tài liệu trực tuyến.
- Để mua bản Full tài liệu (Bản file Word) bằng thẻ điện
thoại hãy gọi số: 0944346023 hoặc 0987896144 hoặc nhắn tin
trực tiếp trên tài khoản tailieuso trên trang 123doc.org


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×