Tải bản đầy đủ

Giáo án tin học 6 học kì 1 full

Trường THCS Lâm Kiết
Tuần: 1
Tiết PPCT: 1

Giáo án Tin học 6 HKI
Ngày soạn:
Ngày dạy:

CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
BÀI 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được khái niệm thông tin
- Biết được các bước hoạt động thông tin của con người
2. Kĩ năng:
Rèn luyện kĩ năng nghe, đọc nắm bắt thông tin, và hoạt động thông tin của con
người
3. Thái độ:
- Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa
học.
- Học sinh cần nhận biết được tầm quan trọng của tin học.

II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết
học.
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’) kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới: (36’)
a. Giới thiệu bài: (2’)
Hằng ngày các em tiếp nhận được nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau như:
các bài báo, tấm biển chỉ đường hướng dẫn, đèn tín hiệu giao thông, giá cả thị trường,…
Đó gọi chung là quá trình tiếp nhận và xử lí thông tin của con người. Và để hiểu rõ hơn
về vấn đề này thì hôm nay Cô mời các em vào bài mới
“CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
Bài 1:Thông Tin Và Tin Học”.
b. Nội dung (34’)
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Thông tin là gì?
1.Thông tin là gì?
(15 phút)
- Gv: Thông tin là gì? Để hiểu - Hs: Chú ý lên bảng và lắng
vấn đề này thì chúng ta đi vào nghe.
phần 1.
- Gv: Hằng ngày các em thường - Hs: Chú ý lắng nghe.
xem tivi, báo, tạp chí,…những gì
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

-1-


Trường THCS Lâm Kiết
mình xem được như: tin tức,
quảng cáo, tai nạn, dự báo thời
tiết,… liên quan đến con người.
- Gv: Đưa ra các ví dụ.
Các bài báo, bản tin truyền
trình, tấm biển chỉ đường hướng


dẫn, đèn tín hiệu giao thông,…
- Gv:?các em hãy nêu một số ví
dụ về thông tin mà con người có
thể thu nhận được bằng mắt,
mũi, tai, lưỡi,…

- Gv: Nhận xét.
- Gv: Thông qua các ví dụ trên
thì các em hãy cho cô biết thông
tin là gì?
- Gv: Nhận xét và rút ra kết luận.
Hoạt động 2: Hoạt động thông
tin của con người (19 phút)
- Gv: Các em đã nắm được thông
tin là gì? vậy hoạt động thông tin
của con người diễn ra như thế
nào thì chúng ta đi vào phần 2?
- Gv: Quan sát mô hình xử lí
thông tin. Các em hãy cho biết
mô hình xử lí thông tin gồm máy
giai đoạn.
- Gv: Thông tin trước xử lí là
thông tin vào, thông tin sau xử lí
là thông tin ra.
- Gv: Hãy xác định thông tin vào
và thông tin ra trong câu sau.
Nghe tiếng trống trường học sinh
vào lớp.
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

Giáo án Tin học 6 HKI

- Hs: Chú ý lắng nghe.
- Hs: Trả lời.
Bằng mắt: Như biển báo, tin
tức, tín hiệu đèn xanh đỏ, phim,
quảng cáo,..
Bằng tai: Tiếng trống trường Mô hình quá trình xử lí thông tin
em,…
Bằng lưỡi: Vị mặn của muối,
vị cay của rừng, vị ngọt của trái Thông tin là tất cả
cây,…
những gì đem lại sự
Bằng mũi: Mùi thơm của quả hiểu biết về thế giới
mít, sầu riêng,….
xung quanh (sự vật,
- Hs: Lắng nghe và ghi nhận.
sự kiện,…) và về
chính con người.
- Hs: Trả lời.
Ví dụ: Đèn giao
thông, tiếng trống
trường em,…
- Hs: Lắng nghe và ghi nhận.
2. Hoạt động thông
tin của con người:
- Hs: Lắng nghe.

- Hs: Quan sát và trả lời.
Gồm 3 giai đoạn: Thông tin
vào, xử lí, thông tin ra.
- Hs: Trả lời.

Thông tin vào: Nghe tiếng trống
trường.
-2-


Trường THCS Lâm Kiết
- Gv: Nhận xét.
- Gv: Mô hình xử lí thông tin
gồm 3 giai đoạn, theo em thì giai
đoạn nào quan trọng nhất? tại
sao?

Giáo án Tin học 6 HKI

Thông tin ra: Học sinh vào lớp.
- Hs: Lắng nghe và ghi nhận.
- Hs: Giai đoạn xử lí thông tin
là quan trọng nhất. Vì nó đem - Hoạt động thông tin
lại sự hiểu cho con người.
bao gồm việc tiếp
- Gv: Vậy hoạt động thông tin là - Hs: Trả lời.
nhận, xử lí, lưu trữ và
gì?
truyền (trao đổi) thông
- Gv: Nhận xét và rút ra kết luận. - Hs: Trả lời.
tin.
- Hs: Lắng nghe và ghi nhận.
Lưu ý: Xử lí thông tin
đóng vai trò quan
trọng vì nó đem lại sự
hiểu biết cho con
người.
4. Củng cố: (7 phút)
Trắc nghiệm:
1. Hằng ngày em tiếp nhận được nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau đó là:
a. Các bài báo, bản tin truyền hình
b. Tín hiệu đèn giao thông.
c. Tiếng trống trường báo cho em đến giờ ra chơi hay vào lớp.
d. Tất cả đều đúng.
2. Mô hình quá trình xử lí thông tin bao gồm:
a. Thông tin vào  Thông tin ra  Xử lí
b. Thông tin ra  Xử lí  Thông tin vào
c. Xử lí  Thông tin vào  Thông tin ra.
d. Thông tin vào  Xử lí  Thông tin ra.
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại bài này, Xem và trả lời trước các câu hỏi sau:
Hoạt động thông tin của con người được tiến hành trước hết nhờ vào điều gì?
- Nhận xét tiết học

GV: Trịnh Thị Tố Uyên

-3-


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo án Tin học 6 HKI

Tuần: 1
Tiết PPCT: 2

Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (TT)
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được các dạng thông tin cơ bản trong tin học.
- Biết được cách biểu diễn các dạng thông tin.
2. Kĩ năng:
Rèn luyện kĩ năng nghe, đọc nắm bắt thông tin, và hoạt động thông tin của con
người
3. Thái độ:
- Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa
học.
- Học sinh cần nhận biết được tầm quan trọng của tin học.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết
học.
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’) kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (5’)
Câu 1: Thông tin là gì? Cho ví dụ? (7đ)
Câu 2: Trình bày mô hình xử lí thông tin? (3đ)
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Hằng ngày các hoạt động thông tin được tiến hành trước hết nhờ vào đâu? Và để
hiểu rõ hơn về vấn đề này thì hôm nay Cô mời các em vào bài mới “Bài 1:Thông Tin
Và Tin Học (tt)”
b. Nội dung (34’)
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt
3. Hoạt động thông
động thông tin và tin học (30
tin và tin học:
phút)
- Hoạt động thông tin của con - Trả lời: Hoạt động thông tin
người được tiến hành trước hết được tiến hành trước hết là nhờ
nhờ vào điều gì?
các giác quan và bộ não.
- Nhận xét và giải thích:
- Lắng nghe.
Các giác quan giúp con người
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

-4-


Trường THCS Lâm Kiết
tiếp nhận thông tin; Bộ não thực
hiện việc xử lí biến đổi, đồng
thời là nơi để lưu trữ thông tin
thu nhận được.
- Lưu ý: Con người thu nhận
thông tin theo hai cách:
+ Vô thức: tiếng chim hót vọng
đến tai, con người có thể đoán
được chim gì…
+ Có ý thức: con người chủ
động trong việc tìm kiếm thông
tin: tham quan viện bảo tàng, đọc
sách để có kiến thức…
- Khả năng các giác quan và bộ
não của con người có giới hạn
không?
- Nêu các ví dụ chứng tỏ khả
năng của các giác quan và bộ
não con người có giới hạn và yc
hs nêu thêm ví dụ.
 Máy tính điện tử ra đời như 1
công cụ hỗ trợ.
- Nêu nhiệm vụ của tin học và
yêu cầu hs ghi bài.

Giáo án Tin học 6 HKI

- Chú ý lắng nghe.

- Trả lời: Các giác quan và bộ
não của con người có giới hạn
- Lắng nghe và nêu thêm ví dụ
khác.
- Lắng nghe và ghi bài.
Một trong các nhiệm vụ chính
của tin học là: Nghiên cứu việc
thực hiện các hoạt động thông tin
một cách tự động nhờ sự trợ giúp
của máy tính điện tử.

Một trong các nhiệm
vụ chính của tin học
là: Nghiên cứu việc
thực hiện các hoạt động
thông tin một cách tự
động nhờ sự trợ giúp
của máy tính điện tử.

4. Củng cố: (7 phút)
Trắc nghiệm:
1. Việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin được gọi chung là:
a. Thông tin
b. Xử lí thông tin.
c. Hoạt động thông tin.
d. Tất cả đều sai.
2. Với sự ra đời của máy tính, ngành tin học ngày càng phát triễn mạnh mẽ. Một
trong những nhiệm vụ chính của tin học là:
a. Là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động không nhờ
vào sự trợ giúp của con người.
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

-5-


Trường THCS Lâm Kiết
Giáo án Tin học 6 HKI
b. Là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ vào
sự trợ giúp của con người.
c. Cả a và b đúng.
d. Cả a và b sai.
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại bài này, Xem và trả lời trước các câu hỏi sau:
+ Có bao nhiêu dạng thông tin có bản trong tin học?Đó là những dạng nào hãy
kể tên và cho VD ?
+ Biểu diễn thông tin là gì?Vai trò của biểu diễn thông tin.
- Nhận xét tiết học
Tuần: 2
Tiết PPCT: 3

Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được các dạng thông tin cơ bản.
- Biết được biểu diễn thông tin và vai trò của thông tin.
- Biết được các bước hoạt động thông tin của con người
- Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản.
- Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính
bằng các dãy bit.
2. Kĩ năng:
Rèn luyện kĩ năng nghe, đọc nắm bắt thông tin, và khả năng biểu diễn thông tin
bằng các dạng thông tin khác nhau.
3. Thái độ:
- Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu và tư duy khoa
học.
- Học sinh cần nhận biết được tầm quan trọng của tin học.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết
học.
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Câu 1: Thông tin là gì? Cho ví dụ.
Đáp án: Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh
và về chính con người.
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

-6-


Trường THCS Lâm Kiết
Giáo án Tin học 6 HKI
Ví dụ: Đèn tín hiệu giao thông.
Câu 2: Hãy cho biết một trong các nhiệm vụ chính của tin học là gì? Tìm những
công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não ?
Đáp án: Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện
các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.
Công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và biij
não như: Kính hiểm vi, kính thiên văn, kính lúp,…
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Ở tiết học trước các em đã được tìm hiểu về thông tin, hoạt động thông tin của con
người, hoạt động thông tin và tin học, để hiểu rõ hơn thông tin tồn tại ở những dạng nào,
cách biểu diễn thông tin như thế nào, các em sang bài mới “Bài 2: Thông tin và biểu
diễn thông tin”.
b. Nội dung (30’)
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Các dạng thông
1.Các dạng thông tin cơ
tin cơ bản: (10 phút)
bản:
- Gv: Ở tiết trước các em đã tìm - Hs: Lắng nghe.
hiểu về thông tin? Vậy thông tin
có những dạng nào? Để hiểu thì
chúng ta đi vào phần 1.
- Gv: Ở tiết học trước các em đã -Hs: Trả lời.
tìm hiểu về thông tin. Các em
Các bài báo, tín hiệu đèn
hãy lấy cho cô một ví dụ về giao thông,…
thông tin?
- Gv: Những thông tin này các - Hs: Trả lời.
em tiếp nhận được nhờ vào
Bằng thị giác và thính
những cơ quan cảm giác nào?
giác.
- Gv: Thông tin quanh ta hết sức
phong phú và đa dạng. Tuy nhiên
ở đây chúng ta quan tâm tới ba
dạng thông tin cơ bản và cũng là
ba dạng thông tin chính trong tin
học: Văn bản, âm thanh và hình
ảnh.
- Gv Có mấy dạng thông tin cơ - Hs: Trả lời.
bản? đó là những dạng nào?
Có ba dạng: Văn bản, Có ba dạng thông tin cơ
âm thanh và hình ảnh.
bản: Văn bản, âm thanh
- Gv: Nhận xét.
- Hs: Lắng nghe và ghi nhận. và hình ảnh.
- Gv: Em hãy lấy cho cô một số - Hs: Trả lời:
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

Dạng văn bản:
-7-


Trường THCS Lâm Kiết
Hoạt động dạy của giáo viên
ví dụ về thông tin dạng văn bản?
- Gv: Nhận xét.
- Gv: Em hãy lấy cho cô một số
ví dụ về thông tin dạng hình
ảnh?
- Gv: Nhận xét.
- Gv: Em hãy lấy cho cô một số
ví dụ về thông tin dạng âm
thanh?
- Gv: Nhận xét.
Hoạt động 2: Giới thiệu cách
biểu diễn thông và vai trò của
thông tin: (5 phút)
- Gv: Chúng ta đã biết thông tin
và các dạng thông tin cơ bản.
vậy muốn biểu diến thông tin ta
thể hiện như thế nào? Thì thầy
mời các em đi vào phần tiếp theo
của bài là 2.
- Gv: Giới thiệu các cách biểu
diễn thông tin:
+ Để tính toán, chúng ta biểu
diễn thông tin dưới dạng các con
số và kí hiệu toán học.
+ Để môt tả một hiện tượng
vật lí, các nhà khoa học có thể sử
dụng các phương trình toán học.
+ Các nốt nhạc dùng để biểu
diễn một bản nhạc cụ thể,…
- Gv: Qua các ví dụ, em có
nhận xét như thế nào về biểu
diễn thông tin?
- Gv: Nhận xét.
Hoạt động 3: Tìm hiểu vai trò
biểu diễn thông tin (7 phút)
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

Giáo án Tin học 6 HKI
Hoạt động học của học sinh
Nội dung
Bài toán trong sách giáo
Ví dụ: Bài toán trong
khoa, những bài văn, quyển sách giáo khoa, những
truyện tiểu thuyết,…
bài văn, quyển truyện
- Hs: Lắng nghe và ghi nhận. tiểu thuyết,…
- Hs: Trả lời.
Dạng hình ảnh
Tấm ảnh người bạn,
Ví dụ: Những hình ảnh
hình ảnh người bà, tấm ảnh vẽ minh họa trong sách
một cầu thủ đá banh,…
giáo khoa, chú chuột
- Hs: Lắng nghe và ghi nhận. Mickey trong phim hoạt
- Hs: Trả lời.
hình,…
Tiếng trống trường em, Dạng âm thanh
tiếng gọi cửa, tiếng chim
Ví dụ: Tiếng trống
hót,…
trường em, tiếng gọi cửa,
- Hs: Lắng nghe và ghi nhận tiếng chim hót,…
2.Biểu diễn thông tin:
*Biểu diễn thông tin:
- Hs: Lắng nghe.
Biểu diễn thông tin là
- HS: trả lời
cách thể hiện thông tin
Biểu diễn thông tin là cách dưới dạng cụ thể nào đó.
thể hiện thông tin dưới dạng
cụ thể nào đó.

- Hs: Chú ý lắng nghe.

Hs: Ví dụ: Người nguyên
Ví dụ: Người nguyên
thủy dùng sỏi để chỉ số lượng thủy dùng sỏi để chỉ số
thú săn được.
lượng thú săn được.
- Hs: Lắng nghe và ghi nhận.
* Vai trò của biểu diễn
thông tin:
-8-


Trường THCS Lâm Kiết
Hoạt động dạy của giáo viên
-Gv: Ở tiết trước các em đã tìm
hiểu về các biểu diễn thông
tin.Vậy thông tin có vai trò như
thế nào trong việc truyền và tiếp
nhận thông tin. Thì thầy trò
chúng ta cùng đi vào phần tiếp
theo của bài.
-Gv: Biểu diễn thông tin có vai
trò quan trọng trong việc truyền
và tiếp nhận thông tin.
- Gv: Lấy ví dụ: Em sẽ tìm nhà
bạn nhanh hơn nhờ địa chỉ.
- Gv: Em nào có ví dụ khác về
vai trò của biểu diễn thông tin?
- Gv: Nhận xét.

Giáo án Tin học 6 HKI
Hoạt động học của học sinh
Nội dung
- Hs: Lắng nghe.

- Hs: Chú ý lắng nghe.

- Hs: Trả lời.
Em sẽ nhận ra người bà con
ở xa nhờ vào gặp lần đầu tiên
nhờ vào bức ảnh.
- Gv: Vậy biểu diễn thông tin có - Hs: Biểu diễn thông tin có
vai trò như thế nào?
vai trò quyết định đối với mọi
hoạt động thông tin của con
- Gv: Nhận xét.
người.
- Hs: Lắng nghe và ghi nhận.

Thông tin có thể biểu
diễn bằng nhiều cách
thức khác nhau. Biểu
diễn thông tin có vai trò
quyết định đối với mọi
hoạt động thông tin của
con người.

- Gv: Em nào có thể cho ví dụ
thông tin có thể biểu diễn bằng - Hs: Trả lời.
nhiều cách khách nhau?
Em có thể trao đổi thông
tin với bạn bằng cách trao
đổi trực tiếp, viết thư, chat,
gửi tin nhắn,…
Hoạt động 4: Biểu diễn thông
3. Biểu diễn thông tin
tin trong máy tính (8 phút)
trong máy tính:
- Gv: Đối với người thân chúng - Hs: Lắng nghe.
ta có thể biểu diễn thông tin dưới
dạng hình ảnh.Còn với máy tính
thì biểu diễn thông tin như thế
nào? Thì chúng ta sang phần 3.
- Gv: Đối với người khiếm thị
em có thể dùng hình ảnh để trao - Hs: Trả lời.
đổi thông tin được không? Vì
Không. Vì người khiếm
sao?
thị không nhìn thấy.
- Gv: Nhận xét.
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

-9-


Trường THCS Lâm Kiết
Hoạt động dạy của giáo viên
- Gv: Để máy tính hiểu và giúp
đỡ con người trong hoạt động
thông tin, thông tin cần biểu diễn
dưới dạng phù hợp. Đối với máy
tính thông dụng hiện nay, dạng
biểu diễn ấy là dạng bit, dãy bit
chỉ gồm hai kí tự 0 và 1
- Gv: Thuật ngữ dãy bit có thể
hiểu nôm na rằng bit là đơn vị
(vật lí) có thể có một trong hai
trạng thái có hoặc không.
- Gv: Dữ liệu là dạng biểu diễn
thông tin và được lưu giữ trong
máy tính.
- Gv: Thông tin cần biến đổi như
thế nào để máy tính xử lý được?
- Gv: Nhận xét.

Giáo án Tin học 6 HKI
Hoạt động học của học sinh
Nội dung
- Hs: Ghi nhận.

Dữ liệu là thông tin được
lưu giữ trong máy tính.
- Hs: Ghi nhận.
- Hs: Trả lời.
- Hs: Ghi nhận.

Để máy tính có thể xử lí,
thông tin cần được biểu
diễn dưới dạng dãy bit
chỉ gồm hai kí hiệu 0 và
1.

4. Củng cố: (7 phút)
Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất
1. Dạng biểu diễn thông tin trong máy tính được kí hiệu là:
a/ 0 b/ 1 c/ Cả a và b đều đúng.d/ Cả a và b đều sai.
2. Theo em hiểu dữ liệu trong máy tính là gì ?
a/ Dữ liệu là thông tin của máy tính.
b/ Dữ liệu là những gì ta nhìn thấy được trong máy tính.
c/ Dữ liệu là thông tin được lưu trữ trong máy tính.
d/ Tất cả đều sai.
3. Em hãy cho một số ví dụ để thấy rõ hơn vai trò của biểu diễn thông tin trong máy
tính ?
4. Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy thử tìm xem còn có dạng
thông tin tin nào khác không ?
- HS: Trả lời
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét chung.
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài, Xem trước “ Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính “ và
chuẩn bị trước các câu hỏi sau:
+ Em hãy nêu một số khả năng mà máy tính có thể làm được ?
+ Chúng ta có thể dùng máy tính điện tử vào những công việc nào?Hãy cho ví dụ cụ
thể ?
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 10 -


Trường THCS Lâm Kiết
- Nhận xét tiết học.
Tuần: 2
Tiết PPCT: 4

Giáo án Tin học 6 HKI
Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI 3: EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ NHỜ MÁY TÍNH
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Biết được các khả năng ưu việt của máy tính cũng như các ứng dụng đa dạng
của tin học trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội
2. Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng nghe và hiểu một số khái niệm và tìm hiểu về máy
tính.
3. Thái độ:Xây dựng thái độ yêu thích và hứng thú khi học môn học
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: - Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết
học.
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Câu 1: Em hãy nêu 3 dạng thông tin cơ bản trong tin học?
Đáp án: Ba dạng thông tin trong tin học là: dạng văn bảng, âm thanh, hình ảnh
Câu 2: Biểu diễn thông tin là gì? Thông tin được lưu trữ trong máy tính đước gọi
là gì? Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng gì?
Đáp án: Biểu diễn thông tin là cách thể hiển thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.
- Thông tin được lưu trữ trong máy tính đước gọi dữ liệu. Thông tin trong máy tính
được biểu diễn dưới dạng dãy bit nhị phân gồm 2 số 0 và 1
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
- GV: Tại sao lại biểu diễn dưới dạng các dãy bit nhị phân? Mà không biểu diễn
dưới dạng khác.
- HS: kí hiệu 0 và 1 rất hấp dẫn vì sự đơn giản trong kĩ thuật thực hiện.
- GV: Vậy với các dãy bit nhị phân gồm số 0 và 1 thì máy tính có thể làm được gì?
Các em tìm hiểu sang “Bài 3. Em có thể làm được gì nhờ vào máy tính.”
b. Nội dung (30’)
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu một
1 Một số khả năng của
số khả năng của máy tính
máy tính
(30 phút)
3.1 Một số khả năng của - Học sinh lắng nghe
máy tính.
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 11 -


Trường THCS Lâm Kiết
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
- Chia lớp ra làm 2 nhóm:
Nhóm 1 thực hiện bằng tay
phép tính 123456x654321.
Nhóm 2 cũng thực hiện phép - 80779853376
tính đó nhưng trên máy tính.
Hai nhóm đưa ra kết quả?
- Thực hiện bằng máy tính sẽ - Học sinh lắng nghe
nhanh hơn.
- Máy tính có khả năng gì?
- Máy tính có khả năng tính
toán nhanh.
- Hãy cho 1 VD cụ thể ?
- Để thực hiện nhanh các
phép nhân 2 số có 100 chữ số
ta phải mất hàng giờ. Chỉ
riêng việc viết một số có 100
chữ số ta phải mất hàng phút.
Nhưng máy tính có thể thực
hiện hàng tỉ phép tính chỉ
- Hãy tính (10:3)*2=? Hai trong 1 giây.
nhóm thực hiện phép tính và - kết quả hai nhóm:
cho kết quả?
+ nhóm 1: 6.666666666667
- Sau khi các nhóm thực hiện + nhóm 2:
tính toán đưa ra kết quả, GV - Khả năng tính toán với độ
yêu cầu các em nhận xét kết chính xác cao.
quả của mình cho biết với
một bài toán cụ thể như vậy
thì khả năng của máy tính là
gì ?
- Em hãy cho 1 ví dụ để - VD: Khả năng tính toán với
chứng minh khả năng đó ?
độ chính xác cao.
- Các thiết bị nhớ trong máy - Khả năng lưu trữ lớn.
tính có thể trở thành một kho
tàng lưu trữ thông tin khổng
lồ. Em có thể hình dung được
điều đó nếu biết rằng bộ nhớ
của một máy tính cá nhân
thông dụng có thể cho phép
lưu trữ vài chục triệu trang
sách, tương đương với
khoảng 100 000 cuốn sách
khác nhau. Vậy theo các em
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

Giáo án Tin học 6 HKI
Nội dung

- Khả năng tính toán
nhanh.

- Tính toán với độ chính
xác cao
- Khả năng lưu trữ lớn.

- 12 -


Trường THCS Lâm Kiết
Giáo án Tin học 6 HKI
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
Nội dung
thì máy tính có khả năng lưu
trữ như thế nào?
- GV: Nhận xét câu trả lời - Nhận xét.
của học sinh?
- Nếu các em đi học cả ngày - Học sinh lắng nghe và viết
các em cảm thấy mệt không? bài vào vở
- Nếu cho các em làm việc cả - Máy tính thực hiện tự động
ngày mà không nghỉ ngơi em hóa các công việc văn phòng
sẽ thấy mệt không?
- Như chúng ta đã thấy đó - Rất mệt mỏi
- Khả năng làm việc
khả năng của con người thật
không mệt mỏi.
sự cũng có giới hạn m nếu
vượt quá giới hạn thì thường
dẫn đến hiện tượng mệt mỏi
và hiệu quả công việc sẽ
không cao nữa. Nhưng máy
tính lại có 1 khả năng khiến
chúng ta phải thật sự bất khờ,
bạn nào có thể cho Cô biết đó - Khả năng làm việc không
là khả năng gì không?
mệt mỏi.
- Hãy cho Cô 1 VD để chứng - HS: Cho VD.
minh.
- HS khác cho thêm 1 VD
- Máy tính có thể làm việc - HS nhận xét.
không nghỉ trong một thời
gian dài. Không phải thiết bị
hay dụng cụ nào của con
người có thể làm việc liên
tiếp như vậy.
4. Củng cố: (7 phút)
Nối cột A Và B vào đúng nội dung thích hợp
Khả năng máy tính có thể làm được là gì ?
Cột A
1. Khả năng tính toán
nhanh
2. Khả năng tính toán với
độ chính xác cao
3. Khả năng lưu trữ lớn.

GV: Trịnh Thị Tố Uyên

Cột B
a. Là khả năng mà máy tính có thể làm việc trong một thời
gian dài.
b. Là khả năng mà máy tính có thể thực hiện hàng tỉ phép
tính chỉ trong một giây.
c. Là khả năng mà máy tính mà các thiết bị nhớ trong máy
tính có thể trở thành một kho tàng lưu trữ thông tin khổng
lồ
- 13 -


Trường THCS Lâm Kiết
Giáo án Tin học 6 HKI
4. Khả năng làm việc d. Là khả năng mà máy tính có thể tính chính xác từng giá
không mệt mỏi
trị rất nhỏ với độ chính xác cao.
* Đáp án: 1 – b ; 2 – d ; 3 – c ; 4 – a
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài, Xem trước các nội dung tiếp theo của “ Bài 3: Em có thể làm được
những gì nhờ máy tính “ và chuẩn bị trước các câu hỏi sau:
+ Chúng ta có thể dùng máy tính điện tử vào những công việc gì?Cho VD chứng
minh ?
+ Em hãy tìm hiểu một số chức năng mà máy tính chưa thể làm được ?
- Nhận xét tiết học.
Tuần: 3
Tiết PPCT: 5

Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI 3: EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ NHỜ MÁY TÍNH (tt)
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết khả năng ưu việt của máy tính
- Biết tin học ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội
- Biết máy tính chỉ là công cụ thực hiện theo chỉ dẫn của con người
- Biết khả năng ưu việt của máy tính là: tính toán nhanh, tính toán chính xác cao,
lưu trữ lớn, làm việc không mệt mỏi.
- Biết tất cả những gì máy tính thực hiệnđều do con người chỉ dẫn thông qua câu
lệnh.
- Hiểu khả năng của máy tính tự động hóa các công việc văn phòng, hỗ trợ công
tác quản lí, công cụ học tập và giải trí, đều khiển tự động và robot, lien lạc tra cưu
mua bán trực tuyến.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng nghe và hiểu một số khả năng của máy tính.
3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: - Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết
học.
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Câu 1: Em hãy trình bày một số khả năng của máy tính điện tử?
Đáp án: Khả năng của máy tính:
+ Khả năng tính toán nhanh
+ Khả năng tính toán với độ chính xác cao.
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 14 -


Trường THCS Lâm Kiết
Giáo án Tin học 6 HKI
+ Khả năng lưu trữ lớn.
+ Khả năng làm việc không mệt mỏi.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Ở tiết học trước các em đã tìm hiểu được một số khả năng của máy tính
điện tử. Tiết học hôm nay thầy giúp các em vận dụng khả năng đó để thực hiện một số
việc, các em sang bài mới “Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính (tt) ”.
b. Nội dung (30’)
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Chức năng của
2. Có thể dùng máy
máy tính điện tử (20 phút)
tính vào những việc gì?
- Gv: Chia 3 nhóm để học sinh - Hs: Học sinh thảo luận - Thực hiện các tính
tìm hiểu và trình bày.
nhóm.
toán.
- Gv: Gọi các nhóm trình bày.
- Hs: Các nhóm thảo luận - Tự động hoá công
nhóm và trình bày.
việc văn phòng.
- Gv: Gọi các nhóm nhận xét.
- Hs: Nhận xét.
- Hỗ trợ công tác quản
- Gv:Nhận xét và rút ra kết - Hs: Lắng nghe và ghi nhận.
lý.
luận.
- Công cụ học tập và
giải trí.
- Điều khiển tự động và
robot.
- Liên lạc, tra cứu và
mua bán trực tuyến.
- Gv:Gọi học sinh cho vài ví dụ. Hs: Cho ví dụ.
- Thực hiện các tính toán.
Ví dụ: Nhờ khả năng tính
toán nhanh, ta sử dụng máy
tính vào công việc giải toán...
- Tự động hoá công việc văn
phòng.
Ví dụ: Dùng máy tính để
soạn thảo luận văn bản, tạo
thiệp mời, lập lịch làm việc,…
- Hỗ trợ công tác quản lý.
Ví dụ: Quản lí dữ liệu
liên quan tới con người, tài
sản, kết quả học tập,…
- Công cụ học tập và giải trí.
Ví dụ: Dùng máy tính để
làm toán, học ngoại ngữ,…
ngoài ra còn có thể xem
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 15 -


Trường THCS Lâm Kiết
Hoạt động dạy của giáo viên

Giáo án Tin học 6 HKI
Hoạt động học của học sinh
Nội dung
phim, nghe nhạc, chơi game,

- Điều khiển tự động và robot.
Ví dụ: Dùng để điều khiển
tự động các dây chuyền sản
xuất, vệ tinh, tàu vũ trụ,..
Tạo ra roboot để thay thế
con người làm các công việc
nặng nhọc, môi trường độc
hại,…
- Liên lạc, tra cứu và mua bán
trực tuyến.
Ví dụ: Sử dụng thư điện
tử, chat để trao đổi với bạn bè
trên thế giới,…
Tìm hiểu nhiều thông tin
bổ ích, mua bán hàng hóa
trên mạng.
- Hs: Nhận xét.
- Hs: Lắng nghe.
- Hs: Lắng nghe và ghi nhận.
- HS: Lặp lại ví dụ
3. Máy tính và điều
chưa thể:
Không phân biệt được
- Hs: Máy tính không thể phân mùi vị.
biệt được mùi vị.
- Máy tính không tự làm
việc được nếu không có
con người điều khiển.
- Hs: Máy tính sẽ không làm --> Sức mạnh của máy
được việc gì nếu như không có tính phụ thuộc vào con
con người điều khiển
người và do những hiểu
biết của con người quyết
định.

- Gv: Gọi học sinh nhận xét.
- Gv: Giáo viên nhận xét.
- Gv: Nêu ra một số ví dụ cho
học sinh tham khảo thêm.
Hoạt động 2: Giới thiệu
những điều máy tính không
thể làm: (10 phút)
- Gv: Máy tính có khả năng
làm được rất nhiều công việc,
tuy nhiên máy tính có thể phân
biệt được mùi vị không ?
- Gv: Nếu ta không điều khiển
thì máy tính có làm được gì
không các em ?
- Gv: Như vậy máy tính có khả
năng rất lớn tuy nhiên máy tính
không thể tự làm việc nếu
không có con người điều khiển.
4. Củng cố: (7 phút)
Vấn đáp:
Câu 1: Chúng ta có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
- HS: Trả lời.
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 16 -


Trường THCS Lâm Kiết
Giáo án Tin học 6 HKI
- HS khác nhận xét.
- GV: Nhận xét chung:
Chúng ta có thể dùng máy tính điện tử vào những việc như:
- Thực hiện các tính toán.
- Tự động hoá công việc văn phòng.
- Hỗ trợ công tác quản lý.
- Công cụ học tập và giải trí.
- Điều khiển tự động và robot.
- Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến.
Câu 2: Hạn chế của máy tính là gì?
- HS: Trả lời
- HS khác nhận xét.
- GV: Nhận xét chung
+ Không phân biệt được mùi vị.
+ Máy tính không tự làm việc được nếu không có con người điều khiển.
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài, Xem trước “ Bài 4 Máy tính và phần mềm máy tính “ và chuẩn bị
trước các câu hỏi sau:
+ Thế nào là mô hình quá trình ba bước?Hãy cho một vài ví dụ ?
+ Cấu trúc chung của một máy tính điện tử gồm có khối chức năng nào?tròn các
khối chức năng đó chức năng nào là quan trọng hơn ?
+ Em hiểu chương trình là gì?Theo em một " chương trình" trong tivi và một "
chương trình máy tính" có gì giống và khác nhau ?
- Nhận xét tiết học.
Tuần: 3
Tiết PPCT: 6

Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được sơ lược cấu trúc chung của máy tính điện tử và một vài thành phần
quan trọng nhất của máy tính cá nhân.
- Biết khái niệm phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tính.
- Biết được máy tính hoạt động theo chương trình.
2. Kĩ năng:
Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa
học và chuẩn xác. Hình thành cho học sinh sở thích và niềm đam mê vào máy tính
điện tử, kích thích tinh thần học tập, sáng tạo của học sinh.
3. Thái độ:Xây dựng thái độ yêu thích và hứng thú khi học môn học
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 17 -


Trường THCS Lâm Kiết
Giáo án Tin học 6 HKI
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: - Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết
học.
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Câu 1: Chúng ta có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
Đáp án: - Thực hiện các tính toán.
- Tự động hoá công việc văn phòng.
- Hỗ trợ công tác quản lý.
- Công cụ học tập và giải trí.
- Điều khiển tự động và robot.
- Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến.
Câu 2: Hạn chế của máy tính là gì?
Đáp án - Không phân biệt được mùi vị.
- Máy tính không tự làm việc được nếu không có con người điều khiển.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Như vậy là các em đã tìm hiểu được một số khả năng, và những hạn chế của máy
tính điện tử, để hiểu rõ hơn về cấu tạo của máy tính điện tử, hoạt động xử lý thông tin
của máy tính điện tử thì tiết học hôm nay cô sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về điều này qua
" BÀI 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH "
b. Nội dung (30’)
Hoạt động dạy của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu mô hình
1.Mô hình quá trình ba
ba bước: (15 phút)
bước:
- Gv: Nhắc lại các giai đoạn quá
- Hs: Mô hình quá trình xử lí
trình xử lí thông tin.
thông tin gồm: thông tin vào,
Xuất
Nhập
Xử lí
(OUTPUT
(INPUT)
xử lí và thông tin ra.
)
- Gv: Mô hình quá trình xử lí thông - Hs: Mô hình quá trình xử lí
tin có phải là mô hình ba bước
thông tin là mô hình ba bước. VD: Pha trà mời khách
không?
Trà, nứơc sôi: INPUT
- Gv: Trong thực tế, nhiều quá - Lắng nghe, ghi nhớ nội dung Cho nước sôi vào ấm có
trình có thể được mô hình hoá chính.
sẵn trà đợi cho nguội rót
thành một quá trình ba bước như:
ra cốc: XỬ LÍ
Giải toán:
Cốc trà: OUTPUT
- Lấy ví dụ về mô hình ba bước.
- Nấu cơm
- Em nào đưa ra cho thầy ví dụ Gạo, nước: INPUT
khác về mô hình ba bước ?
Vo gạo, cho nứơc vào vừa đủ,
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 18 -


Trường THCS Lâm Kiết
Hoạt động dạy của giáo viên
* Như vậy để máy tính có thể giúp
đỡ con người trong quá trình xử lí
thông tin, máy tính phải có bộ phận
thu, xử lí, và xuất thông tin đã xử
lí.
Hoạt động 2: Giới thiệu cấu trúc
máy tính và chương trình: (15
phút)
- Theo các em thì máy tính có
những gì ?
- Các em làm việc với máy tính,
thì nhập thông tin vào đâu, thấy
thông tin ở đâu ?
- Nhận xét.
- Tất cả các máy tính đều được xây
dựng trên cơ sở một cấu trúc chung
cơ bản: bộ xử lí trung tâm, thiết bị
vào ra, và để lưu dữ liệu thì máy
tính có bộ nhớ.
- Giới thiệu về: Bộ xử lí trung tâm
(CPU);Bộ nhớ; Thiết bị vào ra.
- Trong ba khối chức năng của máy
tính, bộ phận nào quan trọng nhất ?
- Nhận xét
- Vậy bộ xử lí trung tâm hoạt động
được là nhờ vào đâu ?
- Nhận xét

Giáo án Tin học 6 HKI
Hoạt động học của học sinh
Nội dung
bắt lên bếp nấu chín cơm: XỬ

Nồi cơm: OUTPUT
2. Cấu trúc chung của
máy tính điện tử
Cấu trúc chung của
- Máy tính gồm: chuột, bàn máy tính gồm ba khối
phím, màn hình, CPU.
chức năng chủ yếu: bộ
- Thưa cô, em nhập thông tin xử lí trung tâm, bộ nhớ,
vào từ bàn phím, nhìn thấy các thiết bị vào ra.
trên màn hình.
- Chương trình là tập hợp
- Lắng nghe.
các câu lệnh, mỗi câu
lệnh, hướng dẫn một thao
tác cụ thể cần thực hiện.

- Chú ý ghi nhớ nội dung
chính.
- Bộ xử lí trung tâm
- Lắng nghe.
- Bộ điều khiển trung tâm hoạt
động dưới sự điều khiển của
chương trình.
- Lắng nghe.

4. Củng cố: (7 phút)
Nối cột A Và B vào đúng nội dung thích hợp
Cột A
Cột B
1. Mô hình quá trình ba bước gồm
a. Bộ nhớ dùng để lưu dữ liệu và các
chương trình. Có hai loại: Bộ nhớ trong và
bộ nhớ ngoài.
2. Cấu trúc chung của máy tính bao gồm b. Thực hiện các chức năng tính toán, điều
những khối chức năng nào?
khiển và phối hợp mọi hoạt động của máy
tính theo sự chỉ dẫn của chương trình.
3. Bộ xử lý trung tâm làm những công việc c. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị
gì?
vào ra.
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 19 -


Trường THCS Lâm Kiết
4. Bộ nhớ dùng để làm gì? Có mấy loại?

Giáo án Tin học 6 HKI
d. Quá trình Nhập (Input) ==> Xử lí ==>
Xuất (Output)

* Đáp án: 1- d ; 2- c ; 3- b
; 4-a
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài, Xem trước các nội dung tiếp theo của “ Bài 4: Máy tính và phần
mềm máy tính" chuẩn bị trước các câu hỏi sau:
+ Quá trình xử lí thông tin trong máy tính được tiến hành như thế nào ?
+ Phần mềm là gì?Có bao nhiêu loại phần mềm?kể tên ?
- Nhận xét tiết học.
Tuần: 4
Tiết PPCT: 7

Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH (tt)
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết được sơ lược cấu trúc chung của máy tính điện tử và một vài thành phần
quan trọng nhất của máy tính cá nhân.
- Biết khái niệm phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tính.
- Biết được máy tính hoạt động theo chương trình.
2. Kĩ năng:
Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa
học và chuẩn xác. Hình thành cho học sinh sở thích và niềm đam mê vào máy tính
điện tử, kích thích tinh thần học tập, sáng tạo của học sinh.
3. Thái độ:Xây dựng thái độ yêu thích và hứng thú khi học môn học
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: - Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết
học.
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Câu 1: Trình bày mô hình quá trình ba bước? Cho ví dụ.
Đáp án: Nhập ==> Xử lí ==> Xuất
VD: Pha trà mời khách
Trà, nứơc sôi: INPUT
Cho nước sôi vào ấm có sẵn trà đợi cho nguội rót ra cốc: XỬ LÍ
Cốc trà: OUTPUT
Câu 2: Cấu trúc chung của máy tính bao gồm những khối chức năng nào?
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 20 -


Trường THCS Lâm Kiết
Giáo án Tin học 6 HKI
Đáp án Cấu trúc chung của máy tính gồm ba khối chức năng chủ yếu: bộ xử lí
trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào ra.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Con người làm thế nào để chỉ dẫn máy tính làm việc? để biết thì chúng ta đi sang
phần tiếp theo của" BÀI 4: MÁY TÍNH VÀ PHẦN MỀM MÁY TÍNH (tt)"
b. Nội dung (30’)
Hoạt động dạy của giáo viên

Hoạt động 1: Tìm hiểu máy
tính là công cụ xử lí thông
tin: (10 phút)
- Gọi HS nhắc lại ba khối
chức năng của máy tính
- Gọi HS nhắc lại mô hình
quá trình ba bước của quá
trình xử lý thông tin.
(?) Khối chức năng nào của
máy tính thực hiện quá trình
“Nhập”?
(?) Khối chức năng nào của
máy tính thực hiện quá trình
“Xử lý”?
(?) Khối chức năng nào của
máy tính thực hiện quá trình
“Xuất”?
- GV: Máy tính có đầy đủ các
khối chức năng thực hiện các
quá trình của mô hình ba
bước. Rõ ràng ta thấy nó là
một công cụ xử lý thông tin.
(?) Chúng ta có nhìn thấy
máy tính xử lý thông tin như
thế nào không?
- Chúng ta không thể nhìn
thấy máy tính xử lý thông
tin. Ta nói nó xử lý một cách
tự động.
(?) Các khối chức năng tự do
xử lý thông tin hay theo sự
chỉ dẫn của một thành phần
khác?
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

Hoạt động học của học sinh

Nội dung

3. Máy tính là công cụ xử lý
thông tin
- Bộ xử lý trung tâm, bộ
nhớ, các thiết bị vào/ra.
- Nhập (INPUT), xử lý và
xuất (OUTPUT).
- Thiết bị vào.
- Bộ xử lý trung tâm, bộ
nhớ.
- Thiết bị ra.
- HS lắng nghe.

- Máy tính là một công cụ xử
lý thông tin.

- Không thể nhìn thấy.

- Theo sự chỉ dẫn của các - Quá trình xử lý thông tin trên
chương trình
máy tính được tiến hành một
cách tự động theo sự chỉ dẫn
của các chương trình.
- 21 -


Trường THCS Lâm Kiết
Hoạt động dạy của giáo viên

Giáo án Tin học 6 HKI
Hoạt động học của học sinh

Nội dung

Hoạt động 2: Tìm hiểu
4. Phần mềm và phân loại
phần mềm và phân loại
phần mềm.
phần mềm: (20 phút)
- Gọi HS đọc Phần mềm là - HS đọc.
gì?
(?) Phần cứng gồm những - Máy tính và các thiết bị * Phần cứng: là chính máy
thành phần nào?
vật lý kèm theo.
tính và các thiết bị vật lý kèm
theo (đĩa cứng, máy in,
CD/DVD…).
(?) Thực chất phần mềm là - Là các chương trình.
* Phần mềm: là các chương
gì?
trình chỉ dẫn cho máy tính hoạt
động.
- Phân tích: không có phần - HS lắng nghe
mềm, màn hình không hiển
thị, không thể nghe nhạc,…
(?) Không có phần mềm, - Không thể.
- Không có phần mềm, máy
chúng ta có làm việc được
tính không thể hoạt động.
trên máy tính hay không?
- Gọi HS đọc Phân loại phần - HS đọc.
mềm.
(?) Phần mềm gồm mấy loại? - Hai loại: phần mềm hệ * Phân loại phần mềm: phần
thống và phần mềm ứng mềm hệ thống và phần mềm
dụng.
ứng dụng.
(?) Vai trò của phần mềm hệ - Quản lý, điều phối các bộ * Vai trò của phần mềm:
thống?
phận chức năng của máy
+ Phần mềm hệ thống: tổ
tính.
chức quản lý, điều phối các bộ
phận chức năng của máy tính.
Phần mềm hệ thống quan
trọng nhất là hệ điều hành.
(?) Vai trò của phần mềm - Đáp ứng những yêu cầu
+ Phần mềm ứng dụng: đáp
ứng dụng?
ứng dụng cụ thể.
ứng những yêu cầu ứng dụng
cụ thể.
- GV: phần cứng thì phải lắp - HS lắng nghe, ghi nhận.
đặt (lắp ráp) vào máy tính,
còn phần mềm thì phải cài
đặt vào máy tính.
4. Củng cố: (7 phút)
* Trăc nghiệm:
1. Quá trình xử lí thông tin được tiến hành như thế nào ?
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 22 -


Trường THCS Lâm Kiết
Giáo án Tin học 6 HKI
a/ Quá trình xử lí thông tin được tiến hành một cách tự động theo sự chỉ dẫn
của các chương trình.
b/ Máy tính là một cổ máy thông minh và mọi quá trình xử lí thông tin được tiến
hành một cách tự động.
c/ Cả a và b đều đúng.
d/ Cả a và b đều sai.
2. Có bao nhiêu loại phần mềm ?
a/ 1
b/ 2
c/ 3
d/ 4
3. Em hiểu phần mềm là gì ?
a/ Phần mềm là phần cứng.
b/ Phần mềm là tất cả những gì ta nhìn thấy được trên máy tính.
c/ Phần mềm là chương trình chỉ dẫn máy tính hoạt động.
d/ Tất cả đều sai.
4. Phần mềm hệ thống là phần mềm như thế nào ?
a/ Phần mềm hệ thống là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ
phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và
chính xác.
b/ Phần mềm hệ thống là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể.
c/ Cả a và b đều đúng
d/ Cả a và B đều sai.
5/ Phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể. Ví
dụ:
a/ Phần mềm soạn thảo để tạo ra các loại văn bản.
b/ Phần mềm đồ hoạ để vẽ hình và trang trí.
c/ Các phần mềm ứng dụng trên Internet cho phép trao đổi thư điện tử, tìm kiếm
thông tin...
d/Tất cả đều đúng.
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài, Xem trước các nội dung của " Bài thực hành 1: Làm quen với một
số thiết bị máy tính ". Và xem trước một số nội dung sau:
+ Thiết bị nhập của máy tính điện tử gồm có những bộ phận nào ?
+ Thiết bị xuất của máy tính điện tử gồm có những bộ phận nào ?
+ Xem trước một số thao tác bật / tắt máy.
- Nhận xét tiết học.

GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 23 -


Trường THCS Lâm Kiết
Tuần: 4
Tiết PPCT: 8

Giáo án Tin học 6 HKI
Ngày soạn:
Ngày dạy:

BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ THIẾT BỊ MÁY TÍNH
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Biết cách bật/tắt máy tính.
- Biết các thao tác cơ bản với bàn phím, chuột.
- Biết cách khởi động máy tính, cách tắt máy tính.
- Biết được các thao tác cơ bản của chuột, bàn phím
2. Kỹ năng: Biết phân biệt thiết bị nhập, xuất dữ liệu.
3. Thái độ: Thực hành nghiêm túc
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: - Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
2. Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết
học.
III. Phương pháp: Đàm thoại, gợi mở.
IV. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Câu 1: Quá trình xử lí thông tin được tiến hành như thế nào ?
Đáp án: Quá trình xử lí thông tin được tiến hành một cách tự động theo sự chỉ
dẫn của các chương trình.
Câu 2: Phần mềm là gì?Có bao nhiêu loại phần mềm?kể tên ?
Đáp án: * Phần mềm: là các chương trình chỉ dẫn cho máy tính hoạt động.
* Có 2 loại phần mềm: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
- HS: Trả lời.
- HS: Nhận xét
- GV: Nhận xét chung và ghi điểm
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Đây là bài thực hành đầu tiên, giúp học sinh tiếp cận, làm quen với máy vi tính và
bước đầu tập sử dụng bàn phím và chuột. Trước khi vào thực hành, thầy nhắc các em
phải chấp hành nội quy của phòng máy, không được sử dụng máy khi chưa dược sự cho
phép của giáo viên, sử dụng trang thiết bị (máy tính) cẩn thận, bảo vệ chung.
b. Nội dung (30’)

GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 24 -


Trường THCS Lâm Kiết
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động 1: Tiến hành
phân biệt các bộ phận của
máy tính: (15 phút)
- Hãy quan sát và tìm các
thiết bị nhập?
- Giới thiệu hai thiết bị nhập
thông dụng là: Bàn phím và
chuột
- Hướng dẫn học sinh quan
sát bàn phím, chuột và chức
năng của nó.
- Hướng dẫn cách sử dụng
chuột cách lick chuột
- Giới thiệu về thân máy tính
và một số thiết bị phần cứng.

- HS tìm các thiết bị

Giáo án Tin học 6 HKI
Nội dung
1. Phân biệt các bộ phận
của máy tính cá nhân
* Các thiết bị nhập dữ liệu cơ
bản

-HS tìm hiểu và quan sát
theo sự hướng dẫn của giáo
viên
-HS quan sát và liên hệ với
bài học

- Bàn phím (Keyboard): Là
thiết bị nhập dữ liệu chính
của máy tính.
- Chuột (Mouse): Là thiết bị
điều khiển nhập dữ liệu.

Hoạt động học của HS

- HS theo dõi.

* Thân máy tính: Chứa bộ xử
lí (CPU), bộ nhớ (RAM),
nguồn điện…
- Hãy quan sát và tìm ra các - HS hoạt động nhóm và * Thiết bị xuất cơ bản là màn
thiết bị xuất
ghi nhận các thiết bị xuất.
hình.
- Giới thiệu thiết bị xuất dữ - HS quan sát và ghi nhận
liệu cơ bản là màn hình và
một số thiết bị khác
- Hãy quan sát và tìm xem có - HS quan sát và hoạt động * Thiết bị lưu cơ bản là ổ
các thiết bị lưu trữ nào?
nhóm để tìm ra các thiết bị cứng
lưu trữ.
- Cho học sinh quan sát một - HS quan sát
số thiết bị lưu trữ: đĩa cứng,
đĩa mềm, USB...
Hoạt động 2. Thực hành bật
2. Bật CPU và màn hình
CPU và màn hình: (5 phút)
- Hướng dẫn HS cách bật - HS thực hành mở máy và
công tắc màn hình và công làm theo hướng dẫn của
tắc trên thân máy tính
GV
Hoạt động 3. Thực hành
3. Làm quen với bàn phím
làm quen với chuột và bàn
và chuột
phím: (5 phút)
- Hướng dẫn phân biệt vùng - HS quan sát và phân biệt
chính của bàn phím, nhóm được vùng phím
các phím số, nhóm các phím
chức năng.
- Giáo viên hướng dẫn mở - HS thực hành theo và gõ
GV: Trịnh Thị Tố Uyên

- 25 -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x