Tải bản đầy đủ

Ma trận tin 8 học kì 1

Cấp độ
Chủ đề
Bài 1: Máy tính
và chương
trình máy tính

Nhận biết
TN

LT

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
Bài 2: Làm - Biết tên
quen với CT và nào là không
NNLT
hợp lệ.
2
Số câu
Câu 2,8

Số điểm
0.5 đ
Tỷ lệ
5%
BTH1: Làm
quen với Free
Pascal

Thông hiểu
TN
LT

Vận dụng
TN
LT
- Thực hiện nhấn tổ
hợp
phím
chạy
chương trình
1
Câu 1
0.25 đ
2.5 %

TH

1
0.25đ
2.5 %

2
0.5đ
5%
- Lưu bài
đúng yêu cầu
2
Câu 1,2

10 %Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
Bài 3: Chương
trình máy tính
và dữ liệu

Tổng

Chuyển từ
biểu thức
pascal sang
toán học

Tìm giá trị của div,
mod

2

10%


Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
BTH 2: Viết
chương trình
để tính toán

1
Câu 1

10 %

1
Câu 4
0.25 đ
2.5 %

1.25 đ
12.5%
VCT pascal
theo yêu cầu
1
Câu 3

40%

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
Bài 4: Sử dụng Từ khoá để
biến trong
khai
báo
chương trình hằng, biến
2
Số câu
Câu 3,5
Số điểm
0.5 đ
Tỷ lệ
5%
Bài thực hành
Phân biệt
3: Khai báo và
biến và
sử dụng biến
hằng
1
Số câu
Câu 2
Số điểm

Tỷ lệ
10%
Bài 5: Từ bài
toán đến

2

1

40 %

2
0.5 đ
5%

1

10%
Quá trình
giải một bài


chương trình

toán
1
Câu 7
0.25 đ
2.5 %

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ

4

1

2

3


10 %


30%

0.25 đ
2.5%

0.5 đ
5%


50%

Số câu
Số điểm
Tỷ lệ

Tổng Số điểm

0.25 đ
2.5%

Sơ đồ cấu
trúc rẽ
nhánh dạng
đủ và thiếu.
1
Câu 3

10%
3

Bài 6: Câu lệnh
điều kiện

Tổng Số câu

1

1

10%
13
10điểm
(100%)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×