Tải bản đầy đủ

Giáo án tin học 8 học kì 2

Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

Tuần: 20
Tiết PPCT: 39

Ngày soạn: 29/12/2012
Ngày dạy: 04/01/2013

Bài 7: CÂU LỆNH LẶP
I. Mục tiêu:
- Biết được nhu cầu cần có cấu trúc lặp được sử dụng để hướng dẫn cho máy
tính thực hiện lặp lại một công việc nào đó một số lần trong ngôn ngữ lập trình.
- Nắm được cú pháp và cách sử dụng vòng lặp FOR… DO.
- Đọc và tìm hiểu chương trình trong các ví dụ.
- Viết được câu lệnh lặp ở những bài toán đơn giản.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.

- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho
tiết học
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 81: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 82 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
GV: Em hãy viết lại cú pháp của câu lệnh IF… THEN ? Trình bày sơ đồ
hoạt động của cấu trúc rẻ nhánh dạng thiếu và cấu trúc dạng đủ.
HS: Thực hiện
HS khác nhận xét
GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Trong cuộc sống chúng ta thường gặp những công việc lặp đi lặp lại nhiều
lần. (Như ví dụ sgk.).Trong máy tính ví dụ để viết các số từ 1 đến 100. ta phải dùng
lệnh write 100 lần1. thay vì việc này ta sử dụng câu lệnh lặp.Và để hiểu hơn về
lệnh lặp thì Cô mời các em vào bài mới “Bài 7 : Câu lệnh lặp”.
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1:
Tìm hiểu các công việc phải thực hiện nhiều lần trong cuộc sống. (10 phút)
GV: Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều hoạt
Bài 7 : Câu Lệnh Lặp
động được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần.
ví dụ:
1. Các công việc phải thực hiện
- Các ngày trong tuần các em đều lặp đi
lặp lại hoạt động buổi sáng đến trường và
Khi viết chương trình máy tính,
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

1


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : TrịnhPhương pháp
Nội dung
buổi trưa trở về nhà
trong nhiều trường hợp ta cũng phải
- Các em học bài thì phải đọc đi đọc lại viết lặp lại nhiều câu lệnh chỉ để
thực hiện 1 phép tính nhất định.
nhiều lần cho đến khi thuộc bài.
- Đánh răng một ngày hai lần
- Tắm mỗi ngày một lần
- Nhặt rác cho đến khi hết rác,…
à Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện đúng
công việc, trong nhiều trường hợp ta cũng
cần phải viết lặp lại nhiều câu lệnh thực hiện
một phép tính nhất định.
-HS: Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ
kiến thức.
-GV: Em hãy cho 1 vài ví dụ trong cuộc
sống mà ta phải thực hiện lặp đi lặp lại nhiều
lần với số lần có thể biết trước và không biết
trước.
-HS: Số lần lặp biết trước
Các ngày trong tuần các em đều lặp đi
lặp lại hoạt động buổi sáng đến trường và
buổi trưa trở về nhà. Số lần lặp không biết
trước.
Trong một trận cầu lông các em lặp đi
lặp lại công việc đánh cầu cho đến khi kết
thúc trận cầu.
Hoạt động 2: Tìm hiểu câu lệnh lặp - một lệnh thay cho nhiều lệnh ( 20 phút )
- GV: Gọi 1 hs lên bảng vẽ một hình vuông
2. Câu lệnh lặp - một lệnh thay
cạnh 1 đơn vị độ dài (20cm) và yêu cầu cả
cho nhiều lệnh:
lớp theo dõi bạn thực hiện các thao tác trên
bảng.
a/ Khái niệm:
- HS: Thực hiện.
Cách mô tả các hoạt động
-GV: Yêu cầu 1 HS mô tả các bước bạn vẽ
trong thuật toán như các ví dụ được
trên bảng.
gọi là cấu trúc lặp
-HS: Trình bày.
-GV: Vậy khi bạn vẽ 1 hình vuông đã thực
Mọi ngôn ngữ lập trình đều
hiện bao nhiêu thao tác?
có cách để chỉ thị cho máy tính thực
-HS: 4 thao tác là vẽ 4 đoạn thẳng
hiện cấu trúc lặp với một câu lệnh
-GV: Gợi ý thêm thao tác quay thước.Các
đó là “câu lệnh lặp”
thao tác đó như thế nào?
b/ Thuật toán
-HS: Chú ý lắng nghe.
-GV: Như vậy khi vẽ hình vuông có những
Vd1: Thuật toán mô tả các bước để
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

2


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Phương pháp
thao tác lặp đi lặp lại. Thuật toán sau sẽ mô
tả các bước để vẽ hình vuông.
- Học sinh chú ý lắng nghe
-GV: Việc vẽ hình có thể thực hiện theo
thuật toán nào?
-HS: Việc vẽ hình có thể thực hiện theo thuật
toán sau:
+ Bước 1: vẽ hình vuông(vẽ liên tiếp
4 cạnh và trở về đỉnh ban đầu)
+ Bước 2: Nếu số hình vuông đã được
vẽ ít hơn 3 , di chuyển bút vẽ về bên phải 2
đơn vị và trở lại bước 1; ngược lại thì kết
thúc thuật toán.
-GV: Mô tả thuật toán trên bảng.
-GV: Tóm ý lại nội dung ví dụ.
Ví dụ 2: Tính tổng của 100 số tự nhiên
đầu tiên
S=1+2+3+4+...+100
+Bước 1: S:=0; i:=0;
+Bước 2: i:=i+1;
+Bước 3: S:=s+i;
+Bước 4: i<=100, quay lại Bước 2
+Bước 5: Thông báo kết quả và kết thúc
thuật toán
*Lưu ý: Mọi ngôn ngữ lập trình đều có cách
để chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc
lặp với một câu lệnh đó là “câu lệnh lặp”.

Giaùo vieân : Trịnh

Nội dung
vẽ hình vuông.
+ Bước 1: vẽ hình vuông(vẽ
liên tiếp 4 cạnh và trở về đỉnh ban
đầu)
+ Bước 2: Nếu số hình vuông
đã được vẽ ít hơn 3 , di chuyển bút
vẽ về bên phải 2 đơn vị và trở lại
bước 1; ngược lại thì kết thúc thuật
toán.

Vd2: Thuật tính tổng của 100 số
tự nhiên đầu tiên
+Bước 1: S:=0; i:=0;
+Bước 2: i:=i+1;
+Bước 3: S:=s+i;
+Bước 4: i<=100, quay lại Bước 2
+Bước 5: Thông báo kết quả và kết
thúc thuật toán

4. Củng cố: (7 phút)
*GV: Lần lượt nêu hệ thống câu hỏi :
- Hãy trình bày lại khái niệm cấu trúc lặp và câu lệnh lặp ?
- Hãy trình bày lại thuật toán vẽ hình vuông ?
- Hãy trình bày lại thuật toán tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên ?
* HS: Trả lời.
* HS khác nhận xét.
*GV : Nhận xét chung .
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và xem các phần trước các nội dung tiếp theo của bài để chuản
bị tốt cho tiết học sau.
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

3


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

- Nhận xét tiết học và tuyên dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tuần: 20
Tiết PPCT: 40

Ngày soạn: 29/12/2012
Ngày dạy: 04/01/2013

Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (tt)
I. Mục tiêu:
- Biết được nhu cầu cần có cấu trúc lặp được sử dụng để hướng dẫn cho máy
tính thực hiện lặp lại một công việc nào đó một số lần trong ngôn ngữ lập trình.
- Nắm được cú pháp và cách sử dụng vòng lặp FOR… DO.
- Đọc và tìm hiểu chương trình trong các ví dụ.
- Viết được câu lệnh lặp ở những bài toán đơn giản.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho
tiết học
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 81: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 82 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
-GV: Em hãy nêu khái niệm thế nào là cấu trúc lặp ? Trình bày thuật toán
vẽ hình vuông ?
-HS: Thực hiện
-GV: Em hãy nêu khái niệm thế nào là câu lệnh lặp ? Trình bày thuật toán
tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên ?
-HS: Thực hiện
-HS khác nhận xét
-GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

4


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

Ở tiết trước các em vừa mới tìm hiểu về cấu trúc lặp và câu lệnh lặp cũng
như tìm hiểu một số thuật toán. Tiết học này chúng ta tiếp tục tìm hiểu “Bài 7 : Câu
lệnh lặp(tt)” để hiểu hơn câu lệnh lặp thông qua một số ví dụ cụ thể .
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1:Ví dụ về cầu lệnh lặp (15 phút)
-GV: Minh họa bẳng ngôn ngữ Pascal cú
Bài 7 : Câu Lệnh Lặp (tt)
pháp câu lệnh for … to … do
- Cú pháp: For := 3. Ví dụ về câu lệnh lặp:
đầu> to do ;
Trong đó:
- Cú pháp: For :=
- for, to, do là các từ khóa
to do
- Biến đếm thuộc kiểu nguyên; giá trị ;
đầu, giá trị cuối là các giá trị nguyên
Trong đó:
- Số vòng lặp = giá trị cuối – giá trị đầu
- for, to, do là các từ khóa
+1
- Biến đếm thuộc kiểu nguyên;
Lưu ý cho HS:
giá trị đầu, giá trị cuối là các
- biến đếm là biến đơn có kiểu
giá trị nguyên
nguyên;
- Số vòng lặp = giá trị cuối –
- giá trị đầu và giá trị cuối là các
giá trị đầu + 1
biểu thức có cùng kiểu với biến Vd 1: Chương trình in ra màn hình
đếm và giá trị cuối phải lớn hơn giá thứ tự lần lặp.
trị đầu;
- câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản var i:integer;
hay câu lệnh ghép.
begin
-Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến
for i:= 1 to 20 do
thức.
writeln(‘Day la lan lap thu’,i);
-GV: Cho học sinh quan sát hoạt động của
readln;
vòng lặp trên sơ đồ khối => nêu hoạt động end.
của vòng lặp?
-HS: Hoạt động của vòng lặp:
Vd 2: chương trình ghi nhận vị trí
+ B1: biến đếm nhận giá trị đầu
10 chữ O rơi từ trên xuống.
+ B2: Chương trình kiểm tra biểu thức
điều kiện, nếu biểu thức điều kiện đúng thì ues crt;
thực hiện câu lệnh.
var i:integer;
+ B3: Biến đếm tự động tăng lên 1 đơn vị begin
và quay lại B2.
clrscr;
+ B4: Nếu biểu thức điều kiện nhận giá
for i:= 1 to 20 do
trị sai thì thoát ra khỏi vòng lặp.
begin
Ví dụ: Chương trình sau sẽ in ra màn hình
writeln(‘O’);
thứ tự lần lặp.
delay(200);
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

5


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Phương pháp

Giaùo vieân : Trịnh

Nội dung
end;
readln;

Program lap;
Var i: integer;
Begin
end.
O
For i:= 1 to 10 do
o
Uses crt;
O
Writeln(‘day la lan lap thu’,i);
O
Var i: integer;
O
O
Readln;
Begin
O
clrscr;
O
End.
O
for i:=1 to 20 do
O
-HS: Chú ý và thực hành viết chương trình
O
Begin
O
-GV: Cho hs nhận xét và so sánh sự khác
writeln(‘ o ‘);
O
O
delay(100);
nhau ở câu lệnh lặp trong hai vd trên?
O
O
end;
-HS: Suy nghĩ và trả lời.
O
Readln;
O
-GV:Giải thích cho học tại sao vd2 trong câu End.
O
O
lệnh lặp có begin … end.
*Lưu ý: Câu lệnh có sử dụng câu
lệnh ghép thì phải đặt trong hai từ
khóa begin … end.
Hoạt động 2: Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp. ( 15 phút )
-GV: Trình bày đoạn chương trình tính tổng 4/ Tính tổng và tích bằng câu lệnh
N số tự nhiên, với N là số tự nhiên được
lặp.
nhập từ bàn phím (Pascal)
Vd 5: chương trình tính tổng N số
-HS: Chú ý lắng nghe
tự nhiên đầu tiên, với N là số tự
-GV: Theo công thức tính tổng ta cần khai
nhiên được nhập từ bàn phím.
bao nhiêu biến? kiểu biến?Trong 2 biến thì
S = 1+2+3+ … + N
biến nào có giá trị được nhập từ bàn phím?
program Tinh_tong;
-GV: Ví dụ 5: Chương trình sau đây sẽ tính var N,i:integer;
tổng N số tự nhiên đầu tiên với N nhập từ
S:longint;
bàn phím.
begin
Program tinh_tong;
write(‘Nhap so N = ‘);
Var N,i: Integer;
readln(N);
S: longint;
S:= 0;
Begin
for i:= 1 to N do
Writeln(‘nhap so N =’);
S:= S+i;
Readln(N);
writeln(‘Tong cua’, N, ‘so tư
S:=0;
nhien dau tien S
For i:=1 to N do S:=S+i
= ‘, S);
Witeln(‘tong la:’,S);
readln;
Readln;
end.
End.
*Kiểu longint có phạm vi từ -231 đến
231 – 1.
*Chú ý: Trong trường hợp dữ liệu có kiểu Vd 6: chương trình tính tích N số tự
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

6


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Phương pháp
nguyên rất lớn ta dùng longint.
Ví dụ 6: Ta kí hiệu N! là tích N số tự
nhiên đầu tiên:
N! = 1.2.3….N
program Tinh_Giai_Thua;
var N,i:integer;
P:longint;
begin
write(‘Nhap so N = ‘);
readln(N);
P:= 1;
for i:= 1 to N do
P:= P*i;
writeln( N, ‘! = ‘, P);
readln;
end.
-GV: Yêu cầu học sinh viết chương trình
theo sự hướng dẫn của giáo viên.
-HS: Tiến hành viết chương trình.
-GV: Quan sát HS thực hiện và hướng dẫn
thêm.

Giaùo vieân : Trịnh

Nội dung
nhiên, với N là số tự nhiên được
nhập từ bàn phím.
N! = 1.2.3….N
program Tinh_Giai_Thua;
var N,i:integer;
P:longint;
begin
write(‘Nhap so N = ‘);
readln(N);
P:= 1;
for i:= 1 to N do
P:= P*i;
writeln( N, ‘! = ‘, P);
readln;
end.

4. Củng cố: (7 phút)
- GV: Khi thực hiện câu lệnh lặp, máy tính kiểm tra 1 điều kiện. Với lệnh lặp For
:= to do của pascal thì điều
kiện cần phải kiểm tra là gì ?
- HS: Trả lời.
- GV: Trong các câu lệnh pascal sau câu lệnh nào không hợp lệ ? Vì sao ?
a/ For i:= 100 to 1 do writeln(‘A’);
b/ For i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
c/ For i= 1 to 10 do writeln(‘A’);
d/ For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
- HS: Trả lời.
- HS khác nhận xét.
- GV : Nhận xét chung .
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại các nội dung này. Xem lại bài đã học chuẩn bị
tốt cho tiết học sau làm bài tập .
- Nhận xét tiết học và tuyên dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

7


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

Nhận xét
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tuần: 21
Tiết PPCT: 41

Ngày soạn: 04/01/2012
Ngày dạy: 11/01/2013

BÀI TẬP
I. Mục tiêu:
- Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong ngôn ngữ lập
trình.
- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước để chỉ dẫn
máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc đến khi một điều kiện nào đó được thỏa
mản.
- Biết lệnh ghép trong pascal.
- Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước while...do trong
pascal.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa, một số bài tập liên quan.
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho
tiết học
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 81: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 82 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
-GV: Em hãy cho biết tác dụng của câu lệnh lặp ? Cho một vài ví dụ về
hoạt động được thực hiện lặp lại trong cuộc sống hằng ngày.
-HS: Trả lời.
-GV: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j bằng bao
nhiêu?
J:=0;
For i:= 0 to 5 do j:= j+2;
-HS: Trả lời
-HS khác nhận xét
-GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

8


Trường THCS Lâm Kiết
Thị Tố Uyên

Giáo viên : Trịnh

3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Trong tiết học trước ta đã hồn thành xong nội dung về một số hoạt động
lặp với số lần chưa biết trước. Để hiểu kĩ hơn về điều này hơm nay ta đi vào một
số bài tập cơ bản.
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài tập 1 (8 phút)
-GV: Đưa ra u cầu bài tập 1 :
BÀI TẬP
Hãy viết thuật tốn diễn đạt việc một Bài tập 1 :
bạn học thuộc lòng bài thơ cho tới khi bố
Hãy viết thuật tốn diễn đạt
mẹ kiểm tra là đã thuộc thì mới kết thúc, nếu việc một bạn học thuộc lòng bài thơ
khơng thì phải học lại.
cho tới khi bố mẹ kiểm tra là đã
-HS: Theo dõi
thuộc thì mới kết thúc, nếu khơng
-GV: Cho lớp suy nghĩ thảo luận trong 2 thì phải học lại.
phút sau đó mời 1 vài nhóm lên bảng trình Bài giải:
bày.
B1: Học thuộc lòng bài thơ.
-HS: Nhận xét .
B2: Đọc cho bố mẹ nghe.
-Nhận xét và diễn giải.
B3: Nếu đã thuộc thì kết thúc;
-HS: Rút kinh nghiệm ,ghi nội dung vào vở. Ngược lại, quay lại B1.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài tập 2 ( 10 phút )
-GV: Đưa ra u cầu bài tập 2.
Bài tập 2:
-HS: Đọc đề bài.
Trong các câu lệnh lặp sau đây,
-GV: Mời 1 hs lên bảng viết lại cú pháp câu câu nào sai, sai ở đâu:
lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
a) While i:=1 do t:=10;
-HS: Lên bảng trình bày
b) i:=1; while i<10 do sum :=sum+I;
-GV: Theo dõi, nhận xét, chỉnh sửa nội dung i:=i+1;
nếu hs trình bày sai.
c) while a<=b; do write (‘b khong
-HS: Rút kinh nghiệm nếu sai.
nho hon a’);
-GV: Từ kiến thức đã học u cầu hs tìm ra * Bài giải:
lỗi sai trong các câu lệnh trên.
- a) sai. Thừa dấu hai chấm trong
-HS: Lên bảng trình bày
câu lệnh điều kiện;
-GV: Theo dõi. Hướng dẫn phần trình bày - b) Sai. Vì lặp vơ hạn do khơng có
điều kiện nên cần gì và lệnh gán phải viết câu lệnh làm thay đổi biến I; (lỗi
như thế nào cho đúng.
ngữ nghĩa);
-HS: Chú ý lắng nghe.
- c) Sai. Vì lặp vơ hạn do điều kiện
-GV: Chỉnh sửa lỗi sai.Viết ra nội dung cần ln ln đúng.
chỉnh sửa.
-HS: Theo dõi, ghi bài giảng vào vở.
-GV: * Chú ý: Chú ý ngữ nghĩa trình bày và
đặt điều kiện câu lệnh phải chính xác từng
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

9


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

Phương pháp
Nội dung
phần nếu không sẽ dẫn đến trường hợp lặp
vơ hạn.
-HS:Ghi nhớ kiến thức.
Hoạt động 3: Tìm hiểu Bài tập 3 ( 12 phút )
-GV: Đưa ra yêu cầu bài tập 3.
Bài tập 3
-HS: Đọc đề bài.
Viết chương trình in ra màn
-GV: Viết chương trình in ra màn hình bảng hình bảng cửu chương 2.
cửu chương 2.
Program in_bang_cuu_chuong ;
-HS: Học sinh tìm hiều đề bài.
Var i: integer;
-GV: Yêu cầu học sinh viết chương trình.
Begin
-HS: Học sinh viết chương trình theo yêu For i:= 1 to 10 do
cầu của giáo viên.
Writeln(‘2 lan’,i,’=’i*2);
Program in_bang_cuu_chuong ;
Readln;
Var i: integer;
End.
Begin
For i:= 1 to 10 do
Writeln(‘2 lan’,i,’=’i*2);
Readln;
End.
-GV: Nhận xét chương trình của học sinh.
-GV: Yêu cầu học sinh dịch, sửa lỗi và chạy
chương trình.
-HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
4. Củng cố: (7 phút)
- GV: Yêu cầu 1 vài em mở bài thực hành cho cả lớp quan sát, nhận xét và chấm
điểm.
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét.
- GV : Nhận xét chung .
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại các nội dung này. Chuẩn bị trước cho tiết
“Bài tập(tt)”
- Nhận xét tiết học và tuyên dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

10


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

Tuần: 21
Tiết PPCT: 42

Ngày soạn: 04/01/2012
Ngày dạy: 11/01/2013

BÀI TẬP (tt)
I. Mục tiêu:
- Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong ngôn ngữ lập
trình.
- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước để chỉ
dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc đến khi một điều kiện nào đó được
thỏa mản.
- Biết lệnh ghép trong pascal.
- Hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước while...do trong
pascal.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa, một số bài tập liên quan.
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho
tiết học
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 81: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 82 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
-GV: Đoạn lệnh sau đây:
So :=1;
While so<10 do writeln(so);
So:=so+1;
Sẽ cho kết quả gì?
a. in ra các số từ 1 đến 9;
b. in ra các số từ 1 đến 10;
c. In ra vô hạn các số 1, mỗi số trên một dòng;
d. Không phương án nào đúng;
*Đáp án :
c. Trong câu lệnh lặp điều kiện luôn luôn đúng. Trong đoạn chương
trình có câu lệnh tăng giá trị của I lên một đơn vị nhưng câu lệnh này không thực
hiện được vì nằm ngoài vòng lặp, vòng lặp được thực hiện vô tận
-HS: Trả lời
-HS khác nhận xét
-GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

11


Trường THCS Lâm Kiết
Thị Tố Uyên

Giáo viên : Trịnh

3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Trong tiết học trước ta đã hồn thành xong một số bài tập ơn lại nội dung
về một số hoạt động lặp với số lần chưa biết trước. Tiết này chúng ta tiếp tục tìm
hiểu một số bài tập tiếp theo.
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài tập 4 (15 phút)
-GV: Đưa ra u cầu bài tập 4 :
BÀI TẬP (tt)
Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c Bài tập 4:
bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài
Tính tam giác: Nhập vào ba
ba cạnh hay khơng, nếu khơng thì in ra
số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó
màn hình ' Khong la ba canh cua mot
có thể là độ dài ba cạnh hay
tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu
khơng, nếu khơng thì in ra màn
vi của tam giác ra màn hình.
hình ' Khong la ba canh cua
-HS: Theo dõi
mot tam giac'. Ngược lại, thì in
-GV: Cho lớp suy nghĩ thảo luận trong 5 diện tích, chu vi của tam giác ra
phút sau đó mời 1 vài nhóm lên bảng trình màn hình.
bày thuật tốn.
Program TAMGIAC;
-HS: Nhận xét .
Uses crt;
-Nhận xét và diễn giải.
Var a,b,c,s,p : real;
-HS: Rút kinh nghiệm .
Begin
-GV: Lập trình vào máy.
Clrscr;
-HS: Thực hiện
Writeln(‘ nhập 3 cạnh :’);
-GV: Quan sát và sữa lỗi.
Readln(a,b,c);
-Tóm lại u cầu và hướng giải bài tập 4.
If (a+b)>c and (a+c)>b and (b+c)>a
then
Begin
p:= abc;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
end
else
writeln(‘a;b;c khơng là ba cạnh của
tam giác’);
readln
end.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài tập 3 ( 15 phút )
-GV: Đưa ra u cầu bài tập 5.
Bài tập 5:
-HS: Đọc đề bài.
Program TINH_X_LUY_THUA_N;
-GV: Cho HS thảo luận 5 phút sua đó mời 1 Uses crt;
Var i,n,x:integer;
vài nhóm lên bảng ghi lại thuật tốn.
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

12


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

Phương pháp
Nội dung
lt:real;
-HS: Lên bảng trình bày
begin
-GV: Theo dõi, nhận xét, chỉnh sửa nội dung
writeln(‘tính luy thừa xmux n:’);
nếu hs trình bày sai.
writeln(‘nhập x:’); readln(x);
-HS: Rút kinh nghiệm nếu sai.
writeln(‘nhập n:’); readln(n);
-GV: Chỉnh sửa lỗi sai.Viết ra nội dung cần
lt:= 1;
chỉnh sửa.
for i:=1 to n do lt:=lt*i
writeln(‘
x^n :’,lt);
-HS: Thực hiện
readln
-GV: Yêu cầu hs lập trình vào máy.
end.
-HS: Thực hành
-GV: Theo dõi. Hướng dẫn phần trình bày
điều kiện nên cần gì và lệnh gán phải viết
như thế nào cho đúng.
-HS: Chú ý lắng nghe.
-HS:Ghi nhớ kiến thức.
4. Củng cố: (7 phút)
- GV: Yêu cầu 1 vài em mở bài thực hành cho cả lớp quan sát, nhận xét và chấm
điểm.
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét.
- GV : Nhận xét chung .
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại các nội dung này. Chuẩn bị trước cho “ Bài
thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For ... do”.
- Nhận xét tiết học và tuyên dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

13


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Tuần: 22
Tiết PPCT: 43

Giaùo vieân : Trịnh

Ngày soạn: 11/01/2012
Ngày dạy: 18/01/2013

Bài thực hành 5 : SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR ... DO
I. Mục tiêu:
- Biết viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For..do.
- Sử dụng được câu lệnh ghép
- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trình
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa, một số bài tập liên quan.
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho
tiết học
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 81: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 82 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
-GV: Viết chương trình tính diện tích tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất
kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra
màn hình ' Khong la ba canh cua mot tam giac'.
-HS: Trả lời
-HS khác nhận xét
-GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Ở tiết trước chúng ta đã được làm quen với thế nào là cấu trúc lặp cũng
như câu lệnh lặp và làm một số bài tập liên quan, trong tiết này chúng ta tiếp tục
phần thực hành tổng hợp cách sử dụng lệnh lặp qua “Bài thực hành 5: Sử dụng
lệnh lặp For ... do”.
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1: Ôn lại câu lệnh lặp For..do. (10 phút)
-GV: Hãy nêu cú pháp và chức năng của câu Bài thực hành 5 : SỬ DỤNG
lệnh lặp For..do ?
LỆNH LẶP FOR ... DO
-HS: +Cú pháp: For := đầu> to do
+ Hoạt động của vòng lặp:
+ Cú pháp:
- B1: biến đếm nhận giá trị đầu
- B2: Chương trình kiểm tra biểu thức điều
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

14


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

Phương pháp
Nội dung
kiện, nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực + Hoạt động
hiện câu lệnh.
- B3: Biến đếm tự động tăng lên 1 đơn vị và
quay lại B2.
- B4: Nếu biểu thức điều kiện nhận giá trị sai
thì thoát ra khỏi vòng lặp.
Hoạt động 2: Bài tập thực hành 1 ( 20 phút )
-GV: Đưa ra yêu cầu bài tập thực hành.
2. Viết chương trình in ra màn
Viết chương trình in ra màn hình bảng hình bảng nhân của một số từ 1
nhân của một số từ 1 đến 9, số nhập được từ đến 9, số nhập được từ bàn phím
bàn phím và dừng màn hình để có thể quan và dừng màn hình để có thể quan
sát kết quả
sát kết quả
-HS: Đọc đề bài.
-GV: Cho HS thảo luận 5 phút sau đó mời 1 Program bang_cuu_chuong
vài nhóm lên bảng ghi lại thuật toán và ý uses crt;
nghĩa của các câu lệnh trong chương trình, var N,i:integer;
dịch chương trình và sửa lỗi.
begin
-HS: Lên bảng trình bày.
clrscr;
-GV: Theo dõi, nhận xét, chỉnh sửa nội dung write('Nhap so N='); readln(N);
nếu hs trình bày sai.
writeln;
-HS: Rút kinh nghiệm nếu sai.
writeln('Bang nhan ',N);
-HS: + Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh writeln;
theo sự hướng dẫn của giáo viên.
for i:=1 to 10 do writeln(N,' x ',i:2,'
+ Nhấn phím F9 để sửa lỗi (nếu có).
= ',N*i:3);
+ Nhấn Ctrl + F9 để chạy chương trình readln
và nhập các giá trị vào, quan sát kết quả trên end.
màn hình theo sự hướng dẫn của giáo viên.
-GV: Chỉnh sửa lỗi sai.Viết ra nội dung cần
chỉnh sửa.
-HS: Thực hiện
-GV: Yêu cầu hs lập trình vào máy.
-HS: Thực hành
-GV: Quan sát học sinh viết chương trình và
hướng dẫn thêm
-GV: Chạy chương trình với các giá trị nhập
vào lần lược là 1, 2,…10. Quan sát kết quả
nhận được trên màn hình.

Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

15


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

4. Củng cố: (7 phút)
- GV: Yêu cầu 1 vài em mở bài thực hành cho cả lớp quan sát, nhận xét và chấm
điểm.
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét.
- GV : Nhận xét chung .
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại các nội dung này. Chuẩn bị trước cho “ Bài
thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For ... do(tt)”.
- Nhận xét tiết học và tuyên dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tuần: 22
Tiết PPCT: 44

Ngày soạn: 11/01/2012
Ngày dạy: 18/01/2013

Bài thực hành 5 : SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR ... DO (tt)
I. Mục tiêu:
- Biết viết chương trình Pascal có câu lệnh lặp For..do.
- Sử dụng được câu lệnh ghép
- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trình
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa, một số bài tập liên quan.
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho
tiết học
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 81: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 82 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
-GV: Em hãy nêu cú pháp và trình bày hoạt động của lệnh lặp For ... do ?
-HS: Trả lời
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

16


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

-HS khác nhận xét
-GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Ở tiết trước chúng ta đã thực hành 1 số bài tập về câu lệnh lặp trong
tiết này chúng ta tiếp tục phần thực hành tổng hợp nâng cao qua “Bài thực hành
5: Sử dụng lệnh lặp For ... do (tt) ”.
b. Nội dung :
Phương pháp
Hoạt động 1: Bài tập thực hành 2 (15 phút)
-GV: Nêu yêu cầu cầu của bài tập thực hành
2 : Chỉnh sửa chương trình để làm đẹp kết
quả trên màn hình.
-HS: Lắng nghe.
-GV: Kết quả chủ chương trình nhận được
trong bài 1 có những nhược điểm nào.
-HS: + Có hai nhược điểm sau đây:
1.Các hàng kết quả quá sát nhau nên
khó đọc.
2.Các hàng kết quả không được cân
đối với hàng tiêu đề.
-GV: Nên sửa lại bằng cách nào?
-HS: Nên sửa lại bằng cách chèn thêm một
hàng trống giữa các hàng kết quả và đẩy các
hàng này sang phải một khoảng cách nào đó.
-GV: Chỉnh sửa câu lệnh lặp của chương
trình sau: for i:=1 to 10 do
begin
GotoXY(5,WhereY); writeln(N,' x ',i:2,' =
',N*i:3); writeln ;
end;
-HS: Học sinh chỉnh sửa theo sự hướng dẫn
của giáo viên.
-GV: Quan sát HS thực hành và hướng dẫn
thêm
-HS: Thực hành.
-GV: Dịch và chạy chương trình với các giá
trị gõ vào từ bàn phím. Quan sát kết quả
nhận được trên màn hình.
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

Nội dung

Bài thực hành 5 : SỬ DỤNG
LỆNH LẶP FOR ... DO (tt)
Bài tập 2/ SGK 63
Chỉnh sửa chương trình để
làm đẹp kết quả trên màn hình.

Program bang_cuu_chuong
uses crt;
var N,i:integer;
begin
clrscr;
write('Nhap so N='); readln(N);
writeln;
writeln('Bang nhan ',N);
writeln;
for i:=1 to 10 do
begin
GotoXY(5,WhereY);
writeln(N,' x ',i:2,' = ',N*i:3);
writeln ;
end;
readln;
end.

17


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

Phương pháp
Nội dung
Hoạt động : Bài tập thực hành 3 (15 phút)
-GV: Đưa ra yêu cầu bài tập thực hành.
Bài tập 3. Viết chương trình tạo
Viết chương trình tạo bảng in ra màn bảng in ra màn hình các số từ 0
hình các số từ 0 đến 99 .
đến 99 .
-HS: Đọc đề bài.
Program tao_bang;
-GV: Cho HS thảo luận 5 phút sau đó mời 1 Uses crt;
vài nhóm lên bảng ghi lại thuật toán
Var
-HS: Lên bảng trình bày.
i,j: byte;
-GV: Theo dõi, nhận xét, chỉnh sửa nội dung Begin
nếu hs trình bày sai.
Clrscr;
-HS: Rút kinh nghiệm nếu sai.
For i:= 0 to 9 do
-GV: Chỉnh sửa lỗi sai.Viết ra nội dung cần Begin
chỉnh sửa.
For j:= 0 to 9 do
-HS: Thực hiện
Write(10*i + j:4);
-GV: Yêu cầu hs lập trình vào máy.
Writeln;
-HS: Thực hành
End;
-GV: Quan sát học sinh viết chương trình và Readln;
hướng dẫn thêm .
End.
-HS: Nhấn F9 để dịch và sửa lỗi chương
trình.
+ Nhấn Ctrl + F9 để chạy chương trình
và kiểm tra kết quả.
-GV: Test chương trình.
4. Củng cố: (7 phút)
- GV: Yêu cầu 1 vài em mở bài thực hành cho cả lớp quan sát, nhận xét và chấm
điểm.
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét.
- GV : Nhận xét chung .
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại các nội dung này. Chuẩn bị trước cho “ Bài
học vẽ hình với phần mềm GeoGebra ”.
- Nhận xét tiết học và tuyên dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

18


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Tuần: 23
Tiết PPCT: 45

Giaùo vieân : Trịnh

Ngày soạn: 18/01/2012
Ngày dạy: 25/01/2013

HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA
I. Mục tiêu:
- Tìm hiểu phần mềm Geogebra.
- Biết cách khởi động và biết được màn hình làm việc của phần mềm.
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra.
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa , một số tài liệu liên quan.
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho
tiết học
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 81: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 82 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV: Kiểm tra 15 phút
Câu 1 : Trong các câu lệnh pascal sau câu lệnh nào không hợp lệ ? Vì sao ?
(4 điểm )
a/ For i:= 100 to 1 do writeln(‘A’);
b/ For i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
c/ For i= 1 to 10 do writeln(‘A’);
d/ For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
Câu 2 : Hãy viết chương trình in ra màn hình bảng cửu chương 2.(6 điểm)
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
- GV: Em hãy nêu nêu một số phần mềm mà các em đã được học .
- HS: Trả lời.
- GV: Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em một phần mềm nữa đó là
phần mềm Geogebra .Và để biết xem công dụng của phần mềm là gì Cô mời các
em vào bài “HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA”
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm Geogebra. ( 5 phút)
-GV: Hãy nêu mục đích của phần mềm.
HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN
-HS: Phần mềm Geogebra dùng để vẽ các
MỀM GEOGEBRA
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

19


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Phương pháp
hình học đơn giản như điểm, đoạn thẳng,
đường thẳng.
-GV: Phần mềm có khả năng tạo ra sự gắn
kết giữa các đối tượng hình học, được gọi là
quan hệ như thuộc, vuông góc, song song.
+Vẽ và thiết kế hình học chính xác .

Giaùo vieân : Trịnh

Nội dung
1. Em đã biết gì về Geogebra?
Geogebra là một phần mềm
giúp các em học tập hình học trong
môn toán.Phần mềm này có khả
năng: tạo ra sự gắn kết giữa các đối
tượng hình học, được gọi là quan hệ
như thuộc, vuông góc, song song.

* Tác giả phần mềm là
Markus
Hohenwarter, quốc tịch Áo, giảng viên Toán
- Tin học thuộc trường Đại học University of
Salzburg.
-Học sinh chú ý lắng nghe
Hoạt động 2: Làm quen với GEOGEBRA (7 phút)
-GV Hãy nêu cách để khởi động phần mềm. 2.Làm quen với GEOGEBRA
-HS: Để khởi động phần mêm ta nháy đúp
* khởi động
-Cách 1 : nháy đúp vào biểu
vào biểu tượng
ở trên màn hình nền.
-GV: Bổ sung
tượng
ở trên màn hình nền.
Hoặc vào menu Start \ All Programs\
-Cách 2: vào menu Start \ All
GeoGebra \ GeoGebra
Programs\ GeoGebra \ GeoGebra
+ Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến
thức.
-GV: Gọi học sinh lên thực hành khởi động
phần mềm trên máy tính.
-HS: Học sinh khởi động phần mềm trên
máy tính theo yêu cầu của giáo viên.
Hoạt động 3: Giới thiệu màn hìnhlàm việc GEOGEBRA (8 phút)
-GV: Màn hình làm việc của Geogebra gồm
những thành phần nào.?
3.Màn hình làm việc GEOGEBRA
-HS: Màn hình làm việc của Geogebra gồm:
+ Bảng chọn: là hệ thống các lệnh
chính của phần mềm.
+Thanh công cụ: Chứa các công cụ
làm việc chính là công cụ dùng để vẽ, điều
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

20


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Phương pháp
chỉnh và làm việc với các đối tượng.
+Khu vực thể hiện các đối tượng.
-GV:
+ Chú ý: Các lệnh trên bảng chọn
không dùng để vẽ các đối tượng – hình.
+ Mỗi công cụ đều có một biểu tượng
riêng tương ứng. Biểu tượng cho biết công
dụng của công cụ đó.
 Sau khi khởi động, chương trình có
giao diện như sau:

Giaùo vieân : Trịnh

Nội dung

-Thanh công cụ của phần mềm chứa các
công cụ làm việc chính .

- Khi nháy chuột lên nút lệnh ta sẽ thấy xuất
hiện các công cụ khác cùng nhóm.
- Mỗi công cụ đều có một biểu tượng riêng
tương ứng. Biểu tượng cho biết công dụng
của công cụ đó.
4. Củng cố: (7 phút)
- GV: Nêu hệ thống câu hỏi củng cố
+ Phần mềm GEOGEBRA là phần mềm có công dụng gì ?
+Hãy nêu cách để khởi động phần mềm.Em hãy giới thiệu sơ về thanh bảng
chọn, thanh công cụ, và các khu vực đối tượng.
- HS: Thực hiện
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

21


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

- HS khác nhận xét.
- GV : Nhận xét chung .
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại các nội dung này. Chuẩn bị trước cho “ Bài
học vẽ hình với phần mềm GeoGebra(tt) ”.
- Nhận xét tiết học và tuyên dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tuần: 23
Tiết PPCT: 46

Ngày soạn: 18/01/2012
Ngày dạy: 25/01/2013

HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA(tt)
I. Mục tiêu:
- Tìm hiểu phần mềm Geogebra.
- Biết cách khởi động và biết được màn hình làm việc của phần mềm.
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra.
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa , một số tài liệu liên quan.
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho
tiết học
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 81: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 82 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV: Trả và sửa bài kiểm tra 15 phút
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Ở tiết trước các em đã được làm quen với phần mềm Geogebra với cách
khởi động và các thanh bảng chọn thanh công cụ Tiết học này chúng ta sẽ tiếp tục
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

22


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

tìm hiểu phần mềm GEOGEBRA để đi sâu vào những chức năng thú vị của phần
mềm.
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu các công cụ làm việc chính của phần mềm. (30 phút)
HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM
-GV: ? Công cụ di chuyển
có ý nghĩa
GEOGEBRA (tt)
như thế nào?
-HS: Công cụ di chuyển có ý nghĩa đặc 4 Giới thiệu các công cụ làm việc
biệt là không dùng để vẽ hoặc khởi tạo hình chính.
mà dùng để di chuyển hình.
-GV: Các công cụ liên quan đến đối tượng - Để chọn một công cụ hãy nhấn
điểm.
chuột vào biểu tượng của công cụ
Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và cho đó.
biết ý nghĩa của các công cụ
- Mỗi nút trên thanh công cụ sẽ có
-HS: Công cụ
mới

nhiều công cụ cùng nhóm.
- Nháy vào nút nhỏ hình tam giác ở
: dùng để tạo một điểm góc sẽ làm xuất hiện các công cụ
trong nhóm.

-GV: Công cụ

?

-GV: Công cụ

?

* Các công cụ liên quan tới đối
tượng điểm

-HS: Công cụ
: dùng để tạo ra điểm là
giao của hai đối tượng đã có trên mặt
- Công cụ
dùng để tạo một
phẳng.
điểm mới
-Cách tạo: Chọn công cụ và nháy
-GV: Công cụ
?
chuột lên một điểm trống trên màn
-HS: Công cụ
: dùng để tạo trung điểm hình hoặc nháy chuột lên một đối
của đoạn thẳng.
tượng để tạo điểm thuộc đối tượng
-GV: Dùng để tạo đường, đoạn, tia đi qua này.
hai điểm cho trước.
- Công cụ
dùng để tạo ra
điểm là giao điểm của hai đối tượng
đã có trên mặt phẳng
-Cách tạo: Chọn công cụ và lần lượt
Công cụ
dùng để tạo đường thẳng đi nháy chuột chọn hai đối tượng đã có
qua một điểm và vuông góc với một đường trên mặt phẳng.
hoặc đoạn thẳng cho trước.
* Công cụ
di chuyển dùng để
-HS: Thao tác: chọn công cụ, sau đó nháy
di chuyển hình với công cụ này kéo
-HS: chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức.
-GV: Hãy nêu thao tác thực hiện.
* Các công cụ tạo mối quan hệ hình học.

Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

23


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

Phương pháp
chuột chọn lần lượt hai điểm trên màn hình
-GV: Công cụ
sẽ tạo ra một đường
thẳng song song với một đường (đoạn) cho
trước và đi qua một điểm cho trước.

Nội dung
thả chuột lên đối tượng để di chuyển
đối tượng này .
- Có thể chọn nhiều đối tượng bằng
cách nhấn giữ phím ctrl
Chú ý : khi đang sử dụng công cụ
khác thì nhấn phím Esc để di chuyển
về công cụ di chuyển.

-HS: Thao tác: chọn công cụ, sau đó lần
lượt chọn điểm, đường (đoạn, tia) hoặc
ngược lại chọn đường (đoạn, tia) và chọn
-Công cụ
dùng để tạo trung
điểm.
điểm
Cách tạo : Chọn trung điểm rồi
-GV: Công cụ
dùng để vẽ đường trung
nháy chuột vào 2 điểm đó.
trực của một đoạn thẳng hoặc hai điểm cho
* Công cụ liên quan đến đoạn đường
trước.
thẳng
-HS: Thao tác: chọn công cụ, sau đó lần
lượt chọn điểm, đường (đoạn, tia) hoặc Các công cụ
dùng
ngược lại chọn đường (đoạn, tia) và chọn để tạo đường đoạn tia đi qua 2 điểm
điểm.
trước.
Cách tạo : Chọn công cụ sau đó
-GV: Công cụ
dùng để tạo đường phân nháy chọn lần lượt hai điểm trên màn
giác của một góc cho trước. Góc này xác hình.
định bởi ba điểm trên mặt phẳng.
* Các công cụ tạo mối quan hệ hình
-HS: Thao tác: chọn công cụ, sau đó chọn học.
một đoạn thẳng hoặc chọn hai điểm cho
trước trên mặt phẳng. Điểm chọn thứ hai
chính là đỉnh của góc này.
4. Củng cố: (7 phút)
- GV: Giới thiệu các công cụ làm việc chính và lần lượt nêu ra chức năng và cách
tạo
a/

b/

c/

d/

e/
- HS: Thực hiện
- HS khác nhận xét.
- GV : Nhận xét chung .
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

24


Trường THCS Laâm Kieát
Thị Tố Uyeân

Giaùo vieân : Trịnh

5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại các nội dung này. Chuẩn bị trước cho “ Bài
học vẽ hình với phần mềm GeoGebra(tt) ”.
- Nhận xét tiết học và tuyên dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tuần: 24
Tiết PPCT: 47

Ngày soạn: 25/01/2012
Ngày dạy: 01/02/2013

HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA(tt)
I. Mục tiêu:
- Tìm hiểu phần mềm Geogebra.
- Biết cách khởi động và biết được màn hình làm việc của phần mềm.
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra.
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa , một số tài liệu liên quan.
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho
tiết học
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 81: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 82 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- GV: Nêu hệ thống câu hỏi
Câu 1: Em hãy thực hiện thao tác khởi động phần mềm Geogebra.
Câu 2: Cho biết công cụ sau đây dùng để làm gì
-HS: Thực hiện
-HS khác nhận xét
-GV: Nhận xét chung và ghi điểm
3. Giảng bài mới: (31’)
Giáo án Tin Học 8 học kỳ 2

,

,

?

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x