Tải bản đầy đủ

Giáo án tin học 7 học kì 2

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

Tuần: 20
Tiết PPCT: 39

Ngày soạn: 29/12/2012
Ngày dạy: 02/01/2013

Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
I. Mục tiêu:
- Định dạng trang tính. Thực hiện định dạng phơng chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và tơ màu
chữ. Căn lề trong ơ tính. Biết tăng hoặc giảm số chữ thập phân của dữ liệu số. Biết kẻ
đường biên và tơ màu nền cho ơ tính.
- Rèn luyện thao tác định dạng trang tính với kiến thức đã học ở Microsoft Word vận
dụng vào bảng tính Excel. Học sinh dễ liên tưởng về ý nghĩa các nút lệnh định dạng của
Excel hồn tồn giống với các nút lệnh tương ứng trong Word.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập

- u thích bộ mơn tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời sống.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy,Sách giáo khoa.
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 71: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 72 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Trả và sửa bài kiểm tra 1 tiết
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Trong Word định dạng văn bản gồm định dạng những gì ? Trong bảng tính Exell
cũng có các cơng cụ để thay đổi phơng chữ , cỡ chữ, kiểu chữ, chọn màu chữ và căn lề.
Như vậy để biết cách định dạng trong bảng tính Excel có giống Word hay khơng thì tiết
hơm nay ta học Bài 6: Định dạng trang tính.
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu mục đích của việc định dạng (5 phút)

Bài 6: Định dạng trang tính.

GV: Trong bảng tính Excel cũng có các cơng cụ 1. Giới thịêu mục đích của việc định
để thay đổi phơng chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và
dạng:
chọn màu chữ, căn lề ,… Các cơng cụ này gọi
chung là cơng cụ định dạng.
HS lắng nghe.
 Để định dạng nội dung của một
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

-1-


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố UyênPhương pháp
Nội dung
GV: Trong Word muốn định dạng một từ hay
hoặc nhiều ơ tính ta cần chọn một ơ
nhiều từ ta thực hiện theo các bước như thế
tính hoặc nhiều ơ tính đó.
nào?
HS: Chọn một từ hay nhiều từ muốn định dạng
và nhấn chuột vào các nút định dạng.
GV: Muốn định dạng nội dung một ơ hay nhiều
ơ trong Excel ta làm gì đầu tiên ?
HS: Chọn một ơ hay nhiều ơ.
Định dạng khơng làm thay đổi nội
GV: Khi định dạng ơ tính thì nội dung của ơ
dung của ơ tính đó.
tính sẽ như thế nào ?
HS: Định dạng khơng làm thay đổi nội dung
của ơ tính đó.
Hoạt động 2: Định dạng phơng chữ, cỡ chữ và kiểu chữ (10 phút)
-GV: Cho HS quan sát các nút trên thanh cơng 2. Định dạng phơng chữ, cỡ chữ và
cụ dùng để định dạng phơng chữ, cỡ chữ và kiểu chữ:
kiểu chữ.
-HS quan sát các nút trên thanh cơng cụ dùng
để định dạng phơng chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.
-GV:u cầu HS thảo luận nhóm và cho biết
các bước thay đổi phơng chữ.
HS: thảo luận nhóm và phân cơng trả lời.
-GV:Nhận xét và mơ tả lại thao tác định dạng
phơng chữ.

-HS: Chú ý quan sát và lắng nghe.
-GV: u cầu HS thảo luận nhóm và cho biết
các bước thay đổi cỡ chữ.
HS : thảo luận nhóm và phân cơng trả lời.
-GV: Nhận xét và mơ tả lại thao tác định dạng
cỡ chữ.
-HS lắng nghe.
-GV: u cầu HS thảo luận nhóm và cho biết
các bước thay đổi kiểu chữ.
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

-2-

a) Thay đổi phơng chữ:
 Các bước thay đổi phơng chữ:
- B1: Chọn ơ (hoặc các ơ) cần định
dạng.
- B2: Nháy mũi tên ở ơ Font.
- B3: Chọn phơng chữ thích hợp.
b) Thay đổi cỡ chữ:
 Các bước thay đổi cỡ chữ:
B1: Chọn ơ (hoặc các ơ) cần định dạng.
B2: Nháy mũi tên ở ơ Font Size.
B3: Chọn cỡ chữ thích hợp.
c) Thay đổi kiểu chữ:
 Các bước thay đổi kiểu chữ:
- B1: Chọn ơ (hoặc các ơ) cần định
dạng.
- B2: Chọn kiểu chữ thích hợp bằng
cách nháy các nút lệnh trên thanh cơng
cụ sau:
+ Bold: Kiểu chữ in đậm.


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

Phương pháp
-HS thao luận nhóm và phân cơng trả lời.
-GV: Nhận xét và mơ tả lại thao tác định dạng
kiểu chữ.
-HS lắng nghe.
-GV: Nêu chú ý cho HS ta cũng có thể sử dụng
kết hợp nhiều nút lệnh cùng một lúc để định
dạng.
-HS chú ý lắng nghe.
Hoạt động 3: Định dạng màu chữ (5phút)
-GV: Trong Word muốn chọn màu cho chữ ta
làm như thế nào ?
-HS: Chọn chữ rồi sau đó nháy chọn màu tại
nút màu tại hộp Font Color.
-GV: Tương tự như vậy em hãy nêu cách chọn
màu phơng cho nội dung trong các ơ tính ?
-HS:Các bước định dạng màu chữ:
+ B1: Chọn ơ hoặc các ơ cần định dạng.
+ B2: Nháy nút Font Color.
+ B3: Chọn màu thích hợp.
-GV: Giảng lại thao tác như trong hình vẽ SGK
và thực hành mẫu vài lần cho HS quan sát.

Nội dung
+ Italic: Chữ in nghiêng.
+ Underline: Kiểu gạch chân

3. Định dạng màu chữ:

 Các bước định dạng màu chữ:
- B1: Chọn ơ hoặc các ơ cần định
dạng.
- B2: Nháy nút Font Color.
- B3: Chọn màu thích hợp.

-HS: Chú ý lắng nghe và quan sát thực hành .
Hoạt động 4 : Thực hành (10 phút )
- GV phát cho mỗi bạn 1 mẫu thực hành nêu Thực hành
u cầu để HS thực hành :
1/Các Em hãy thực hiện thao tác thay đổi
phơng chữ . Thao tác thay đổi cỡ chữ .Thao tác
thay đổi kiểu chữ và thao tác thay đổi màu chữ
theo mẫu:

Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

-3-


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

Phương pháp

Nội dung

*Lưu ý:
- Các Em có thể chọn Kiểu chữ, màu chữ,
cỡ chữ hay phơng chữ hoặc chèn hình bất kì.
- Phần Tên HS và Lớp các em cứ điền đầy
đủ thơng tin của cá nhân vào.
-Các Em lưu bài lại với tên Bai
6_thuc_hanh 1 vào Thư mục lớp mình ở đĩa D.
2/Qua các bước thay đổi phơng chữ, cỡ chữ,
kiểu chữ và màu chữ em thấy có bước nào
giống nhau ?
-GV: Nêu lưu ý cho HS phải chọn nội dung
trước khi định dạng.
-GV: Quan sát HS thực hành và hướng dẫn
thêm .
-HS: Thực hành.
4. Củng cố: (7 phút)
*GV: lần lượt nêu hệ thống câu hỏi :
- Hãy nêu các bước thay đổi phơng chữ ? Và thực hiện những thao tác thay đổi phơng
chữ .
- Hãy nêu các bước thay đổi cỡ chữ ?Và thực hiện những thao tác thay đổi cỡ chữ .
- Hãy nêu các bước thay đổi kiểu chữ ? Và thực hiện những thao tác thay đổi kiểu chữ .
- Hãy nêu các bước thay đổi màu chữ ? Và thực hiện những thao tác thay đổi màu chữ .
* HS: Trả lời.
* HS: Nhận xét.
*GV : Nhận xét chung .
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại bài này, Xem các phần còn lại của bài.
- Nhận xét tiết học và tun dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

-4-


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

Tuần: 20
Tiết PPCT: 40

Ngày soạn: 29/12/2012
Ngày dạy: 02/01/2013

Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (tt)
I. Mục tiêu:
- Định dạng trang tính. Thực hiện định dạng phơng chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và tơ màu
chữ. Căn lề trong ơ tính. Biết tăng hoặc giảm số chữ thập phân của dữ liệu số. Biết kẻ
đường biên và tơ màu nền cho ơ tính.
- Rèn luyện thao tác định dạng trang tính với kiến thức đã học ở Microsoft Word vận
dụng vào bảng tính Excel. Học sinh dễ liên tưởng về ý nghĩa các nút lệnh định dạng của
Excel hồn tồn giống với các nút lệnh tương ứng trong Word.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập
- u thích bộ mơn tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời sống.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy,Sách giáo khoa.
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước. Dụng cụ phục vụ cho tiết học
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 71: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 72 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
-GV nêu hệ thống câu hỏi :
Câu 1: Hãy nêu các bước thay đổi phơng chữ , thay đổi cỡ chữ ? Và thực hiện
những thao tác thay đổi phơng chữ ,cỡ chữ trên trang tính Lớp 7A.
Câu 2: Hãy nêu các bước thay đổi kiểu chữ, thay đổi màu chữ ? Và thực hiện
những thao tác thay đổi kiểu chữ , thay đổi màu chữ trên trang tính Lớp 7A.
-HS: Trả lời.
-HS: Nhận xét.
-GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Ở tiết trước các em vừa mới tìm hiểu xong làm thế nào để thay đổi phơng chữ ,
cỡ chữ, kiểu chữ, chọn màu chữ .... Trong tiết học này Cơ tiếp tục giới thiệu đến các em
cách để chúng ta canh lề Cẳn lề trong ơ tính ,tăng, giảm số chữ số thập phân của dữ liệu
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

-5-


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

số và cuối cùng là tơ màu nền và kẻ đường biên của các ơ tính qua bài học Bài 6: Định
dạng trang tính (tt)
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1: Căn lề trong ơ tính (8 phút)
-GV: Cho HS quan sát các nút căn lề.
Bài 6: Định dạng trang tính (tt)
-HS: Quan sát các nút căn lề.
-GV: u cầu HS chỉ ra các nút căn trái, phải 4. Căn lề trong ơ tính:
và giữa văn bản.
- HS lên bảng chỉ ra các nút căn trái, phải và
giữa văn bản.
- GV: Nhận xét và giới thiệu các nút trên dùng  Các bước căn lề trong ơ tính:
để căn trái, phải và giữa nội dung của ơ tính.
- B1: Chọn ơ (hoặc các ơ) cần định
- HS chú ý lắng nghe.
dạng.
- GV: Cho HS thảo luận nhóm cho biết cách - B2: Lựa chọn các nút căn lề thích
căn trái, phải và giữa nội dung của ơ tính.
hợp:
-HS: Các bước căn lề trong ơ tính:
+ Left: Căn thẳng lề trái
- B1: Chọn ơ (hoặc các ơ) cần định dạng.
+ Center: Căn giữa
- B2: Lựa chọn các nút căn lề thích gợp:
+ Right: Căn thẳng lề phải.
+ Left: Căn thẳng lề trái
+ Center: Căn giữa
+ Right: Căn thẳng lề phải.
Hoạt động 2: Tăng, giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số (5 phút)
-GV: Nêu trường hợp tính điểm trung bình có 5. Tăng, giảm số chữ số thập phân
số thập phân.
của dữ liệu số:
- HS lắng nghe.
 Các bước tăng, giảm một số chữ số
-GV: Giới thịêu các nút để tăng, giảm số chữ thập phân của dữ liệu số:
số thập phân của dữ liệu số.
- B1: Chọn ơ (hoặc các ơ) cần giảm số
- HS lắng nghe.
chữ số phần thập phân.
-GV: Muốn tăng, giảm một số chữ số thập - B2: Nháy nút tăng, giảm thích hợp:
phân của dữ liệu số ta làm như thế nào ?
+
: Tăng thêm một chữ số thập
-HS: Các bước tăng, giảm một số chữ số thập phân.
phân của dữ liệu số:
+ : Giảm bớt một chữ số thập phân.
B1: Chọn ơ (hoặc các ơ) cần giảm số chữ
số phần thập phân.
B2: Nháy nút tăng, giảm thích hợp:
+ : Tăng thêm một chữ số thập phân.
+ : Giảm bớt một chữ số thập phân.
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

-6-


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

-GV: Nêu lưu ý cho HS khi giảm số chữ số
thập phân của dữ liệu số thì thực hiện quy tắc
làm tròn.
- HS chú ý lắng nghe.
-GV: u cầu HS tìm kết quả khi giảm số chữ
số thập phân của các số sau: 5,36; 7,42; 8,57
và 7,84.
-HS: Từng HS đứng tại chỗ trả lời kết quả.
Hoạt động 3: Tơ màu nền và kẻ đường biên của các ơ tính (7 phút)
-GV: Tơ màu nền cho các ơ tính có tác dụng gì 6. Tơ màu nền và kẻ đường biên của
?
các ơ tính:
-HS: Tơ màu nền cho các ơ tính giúp ta dễ
dàng phân biệt và so sánh các miền dữ liệu
khác nhau trên trang tính.
a) Tơ màu nền:
-GV: Muốn tơ màu nền của các ơ tính ta làm  Các bước tơ màu nền như sau:
như thế nào ?
- B1: Chọn các ơ tính cần tơ màu nền.
-HS: Các bước tơ màu nền như sau:
- B2: Nháy chuột vào nút Fill Color
B1: Chọn các ơ tính cần tơ màu nền.
để chọn màu cần tơ.
B2: Nháy chuột vào nút Fill Color để chọn
màu cần tơ.
-GV: Nêu lưu ý cho HS sau khi thực hiện tơ
màu nền nút lệnh cho ta biết màu mới sử dụng
trước đó, muốn tơ màu giống như trước ta chỉ
cần nháy vào nút lệnh.
- HS lắng nghe.
- GV: Cho HS quan sát hình ảnh khi đã chọn
kẻ đường biên của các ơ tính.
- HS quan sát.
- GV: Kẻ đường biên cho các ơ tính có tác
dụng gì ?
-HS: Kẻ đường biên cho các ơ tính có tác dụng b) Kẻ đường biên:
giúp trình bày bảng để dễ phân biệt.
 Các bước kẻ đường biên:
-GV: Muốn kẻ đường biên của các ơ tính ta -B1: Chọn các ơ tính cần kẻ đường
làm như thế nào ?
biên.
-HS: Các bước kẻ đường biên:
-B2: Nháy chuột vào nút Border để
B1: Chọn các ơ tính cần kẻ đường biên.
chọn kiểu vẽ đường biên.
B2: Nháy chuột vào nút Border để chọn
kiểu vẽ đường biên.
- GV: Cho HS quan sát hình ảnh khi đã chọn
kẻ đường biên của các ơ tính.
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

-7-


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

-HS: HS quan sát.
-GV:Nêu lưu ý cho HS sau khi thực hiện kẻ
đường biên của các ơ tính nút lệnh cho ta thấy
kiểu kẻ đường biên mới sử dụng trước đó,
muốn kẻ đường biên giống như trước ta chỉ
cần nháy vào nút lệnh.
-HS: HS lắng nghe.
Hoạt động 4 : Thực hành (10 phút )
- GV nêu u cầu để HS thực hành :
Các Em hãy thực hiện thao tác thay đổi
Thực hành
phơng chữ . Thao tác thay đổi cỡ chữ .Thao tác
thay đổi kiểu chữ và thao tác thay đổi màu chữ
theo mẫu, Căn lề và tơ màu nền, kẻ đường biên
theo mẫu:

*Lưu ý:
- Các Em có thể chọn Kiểu chữ, màu chữ,
cỡ chữ hay phơng chữ hoặc chèn hình bất kì.
- Phần Tên HS và Lớp các em cứ điền đầy
đủ thơng tin của cá nhân vào.
-Các Em lưu bài lại với tên Bai
6_thuc_hanh 2vào Thư mục lớp mình ở đĩa D.
-GV: Quan sát HS thực hành và hướng dẫn
thêm .
-HS: Thực hành.
4. Củng cố: (7 phút)
*GV:
- Hãy nêu các bước căn lề trong ơ tính ? Và thực hiện căn lề trong Bảng điểm lớp 7A
- Hãy nêu các bước tơ màu nền và kẻ đường biên giữa các ơ ? Và thực hiện tơ màu nền
và kẻ đường biên trang trí cho Bảng điểm lớp 7A.
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

-8-


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

- Hãy nêu các bước Tăng, giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số? Và thực hiện Tăng,
giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số trong Bảng điểm lớp 7A.
* HS: Trả lời.
* HS: Nhận xét.
*GV : Nhận xét chung .
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại bài này, Xem và chuẩn bị trước “Bài thực hành 6 :
Trình bày bảng điểm lớp em”.
- Nhận xét tiết học và tun dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tuần: 21
Tiết PPCT: 41

Ngày soạn: 02/01/2013
Ngày dạy: 09/01/2013

Bài thực hành 6
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện định dạng với phơng chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu sắc khác nhau.
- Biết thực hiện căn giữa dữ liệu số.
- Định dạng trang tính thành thạo.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc trong giờ thực hành.
- u thích bộ mơn tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời sống.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa, một số bài tập thực hành .
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài thực hành mới trước ở nhà. Dụng cụ
phục vụ cho tiết học .
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 71: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 72 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
-GV nêu hệ thống câu hỏi :
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

-9-


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

Câu 1: Hãy nêu các bước căn lề trong ơ tính ? Và thực hiện căn lề trong Bảng
điểm lớp 7A. Hãy nêu các bước tơ màu nền và kẻ đường biên giữa các ơ ? Và thực hiện
tơ màu nền và kẻ đường biên trang trí cho Bảng điểm lớp 7A.
Câu 2: Hãy nêu các bước Tăng, giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số? Và
thực hiện Tăng, giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số trong Bảng điểm lớp 7A.
-HS: Trả lời.
-HS: Nhận xét.
-GV: Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Ở tiết trước chúng ta đã được làm quen với thế nào để định dạng được trang tính,
trong tiết này chúng ta tiếp tục phần thực hành tổng hợp về định dạng trang tính qua “Bài
thực hành 6: Định dạng trang tính”
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu mục đích u cầu thực hành (10 phút)
- GV: Đặt vấn đề vào bài thực hành.
Bài thực hành 6
- GV: Gọi HS đọc u cầu của bài tập 1.
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
- HS đọc u cầu của bài tập 1
- GV: u cầu HS mở bài Bang diem cua lop
em đã lưu trong máy.
- HS mở bài Bang diem cua lop em đã lưu
trong máy.
- GV: Mục tiêu của bài tập này là gì ?
- HS:Chỉnh sửa trang tính như hình 66 trong
SGK.
- GV: Cách trình bày nào có ưu điểm hơn và
ưu điểm ở điểm nào ?
- HS trả lời.
- GV: Các yếu tố định dạng theo SGK khác
biệt gì so với bảng tính đã có trong máy ?
-HS: Phơng chữ, màu chữ hàng tiêu đề bảng
và hàng tiêu đề các cột; phơng chữ và màu chữ
các hàng khác nhau; hàng tiêu đề các cột căn
giữa ơ tính; màu và nền đường biên; …
- GV: Để có được các kết quả như vậy ta cần
thực hiện các thao tác gì ?
- HS trả lời.
- GV: Ghi các thao tác cần làm đó lên bảng.
- HS thực hành theo u cầu trong SGK.
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 10 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

Hoạt động 2 : Thực hành (20 phút)
- GV: Hướng dẫn học sinh thực hành trên máy
theo u cầu của bài tập 1.
- HS: Lắng nghe.
-GV: Nêu ra u cầu cụ thể đối với bài tập 1.
1. Dòng 1: Font chữ 20 , màu chữ là màu
xanh, căn giữa ơ tính .Từ cột Acột G của
dòng 1 thành 1 ơ.
2. Dòng 2 : Font chữ 16, màu chữ là màu cam,
căn giữa ơ tính.
3. Từ dòng 3 dòng 14 : Font chữ 14, màu
chữ là màu đen, dữ liệu được căn giữa riêng
cột họ và tên thì căn trái.
4. Kẻ đường biên bảng điểm và tơ màu đường
biên.
5. Tơ màu nền bắt đầu từ dòng 3 đến dòng 7
và bắt đầu từ dòng 13 đến dòng 14 là màu bạc
nhạt. Sau đó tơ màu nền của cột điểm trung
bình là màu vàng.
-HS: Đọc kĩ u cầu và bắt đầu vào bài thực
hành.
- GV: Quan sát học sinh thực hành và hướng
dẫn thêm.

Bài tập 1:
- Mở bảng tính Bang diem cua lop
em đã lưu trong bài thực hành 5.
- Điều chỉnh và định dạng như hình
sau:

- Lưu bảng tính vào thư mục lớp với
tên là Bai thuc hanh 6_bt1.

4. Củng cố: (7 phút)
*GV: u cầu học sinh mở bài thực hành vừa thực hiện .
*HS: Quan sát bài thực hành của bạn và nêu nhận xét.
*GV : Nêu nhận xét chung và rút kinh nghiệm cho học sinh để có thể làm tốt hơn cho
các tiết học sau.
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại bài này, Xem các phần còn lại của bài.
- Nhận xét tiết học và tun dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 11 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

Tuần: 21
Tiết PPCT : 42

Ngày soạn: 02/01/2013
Ngày dạy: 09/01/2013

Bài thực hành 6 : ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (tt)
I. Mục tiêu:
- Biết thực hiện định dạng với phơng chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu sắc khác nhau.
- Biết thực hiện căn giữa dữ liệu số.
- Định dạng trang tính thành thạo.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc trong giờ thực hành.
- u thích bộ mơn tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời sống.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy,Sách giáo khoa,một số bài tập thực hành .
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài thực hành mới trước ở nhà. Dụng cụ
phục vụ cho tiết học .
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 71: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 72 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
-GV nêu hệ thống câu hỏi kiểm tra
Câu 1: Cho bài tập đã được tạo sẵn như sau

Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 12 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

u cầu: Em hãy định dạng lại bài tập trên bằng cách sử dụng nút lệh trên thanh cơng
cụ để định dạng phơng chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ và căn lề ơ tính , đường biên, màu
nền .
-HS: Thực hiện.
-HS: Nhận xét.
-GV : Nhận xét chung và ghi điểm.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Ở tiết trước các em đã vừa thực hành định dạng trang tính với các cơng cụ để
thay đổi phơng chữ , cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ và căn lề, kẻ đường biên .v.v... Nhằm để
ơn tập lại kiến thức của các em thì tiết học hơm nay cơ mời các em vào “bài thực hành
6: Trình bày bảng điểm của lớp em(tt)”.
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu mục đích u cầu thực hành (10 phút)
- GV: Đặt vấn đề vào bài thực hành.
- GV: Gọi HS đọc u cầu của bài tập 2.
Bài thực hành 6
- HS đọc u cầu của bài tập 2
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (tt)
- GV: u cầu HS tạo trang tính “ Các nước
Đơng Nam Á”.
- GV: Mục tiêu của bài tập này là gì ?
- HS: Tính mật độ dân số (người / Km2) Brunay trong ơ E6. Định dạng trang tính như hình
68 trong SGK.
- GV: Em có nhận xét gì về u cầu tính mật
độ dân số và cách trình trang tính ở bài tập 2
này ?
- HS : Muốn tính mật độ ta lấy (người / Km 2) ,
và tiến hành định dạng Phơng chữ, màu chữ
hàng tiêu đề bảng và hàng tiêu đề các cột;
phơng chữ và màu chữ các hàng khác nhau;
hàng tiêu đề các cột căn giữa ơ tính; màu và
nền đường biên; …
- GV: Các em nhớ quy đổi đơn vị cho đúng với
u cầu đề bài như Dân số đơn vị là người
chứ khơng phải triệu người còn diện tích đơn
vị là Km2 chứ khơng phải nghìn Km2.
- GV: Để có được các kết quả như vậy ta cần
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 13 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

thực hiện các thao tác gì ?
- HS trả lời.
- GV: Ghi các thao tác cần làm đó lên bảng.
- HS thực hành theo u cầu trong SGK.
Hoạt động 2 : thực hành (20 phút)
- GV: Hướng dẫn học sinh thực hành trên máy
theo u cầu của bài tập 1.
- HS: Lắng nghe.
-GV: Nêu ra u cầu cụ thể đối với bài tập 2.
1.Lập trang tính với dữ liệu các nước Đơng
Nam Á như hình 67 SGK 58.
2.Cơng thức tính mật độ dân số của Bru-nây
= ( Dân số/ Diện tích)*100
Cột mật độ lấy phần ngun
3.Chèn thêm hàng trống phía trên và phía dưới
“ CÁC NƯỚC ĐƠNG NAM Á”.
4.Kẻ đường biên và tơ màu đường biên.
5. “ CÁC NƯỚC ĐƠNG NAM Á” : Font
Times New Roman, cỡ chữ 20, màu chữ màu
xanh, dữ liệu được canh giữa và nằm trong
cùng 1 ơ tính.
6. Dòng Stt, Quốc gia, ............Tỉ lệ dân số
thành thị (%) : Font Times New Roman, màu
chữ tím, cỡ chữ 16, dữ liệu được căn giữa và
màu nền là màu vàng.
7. Tất cả dòng còn lại Font Times New
Roman, cỡ chữ 14, dữ liêu được căn giữa riêng
cột Quốc gia căn trái.
-HS: Đọc kĩ u cầu và bắt đầu vào bài thực
hành.
- GV: Quan sát học sinh thực hành và hướng
dẫn thêm.

Bài tập 2:
a/ Lập bảng tính sau :

b/ Lập cơng thức tính mật độ dân số.
c/ Định dạng để có trang tính như dưới
đây:

d/ - Lưu bảng tính vào thư mục lớp
với tên là Bai thuc hanh 6_bt2.

4. Củng cố: (7 phút)
*GV: u cầu học sinh mở bài thực hành vừa thực hiện .
*HS: Quan sát bài thực hành của bạn và nêu nhận xét.
*GV : Nêu nhận xét chung và rút kinh nghiệm cho học sinh để có thể làm tốt hơn cho
các tiết học sau.
5. Dặn dò: (1 phút)
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 14 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

- Về nhà học bài và thực hành lại bài này, Xem trước “Bài 7: Trình bày và in trang
tính”
- Nhận xét tiết học và tun dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tuần: 22
Tiết PPCT : 43

Ngày soạn: 09/01/2013
Ngày dạy: 16/01/2013

Bài 7 : TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
I. Mục tiêu:
- Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in.
- Biết cách xem trước khi in.
- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in.
- Biết cách in trang tính.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc trong giờ học.
- u thích bộ mơn tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời sống.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, Sách giáo khoa.
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước ở nhà. Dụng cụ phục vụ cho
tiết học .
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp: (1’)
KTSS : Lớp 71: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 72 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra 15 phút )
Mở bài thực hành 5 định dạng trang tính theo u cầu sau :
a. Dòng 1( Bảng điểm lớp em) : Font chữ 20 , màu chữ là màu xanh, căn giữa ơ
tính. Từ cột Acột G của dòng 1 trộn thành 1 ơ.
b. Dòng 2 ( Stt, Họ và tên,....Điểm trung bình ) : Font chữ 16, màu chữ là màu
tím, căn giữa ơ tính.
c. Từ dòng 3 dòng 14 ( phần còn lại ): Font chữ 14, màu chữ là màu đen, dữ
liệu được căn giữa riêng cột họ và tên thì căn trái.
d. Kẻ đường biên bảng điểm và tơ màu đường biên ( màu tự chọn )
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 15 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

e. Tơ màu nền bắt đầu từ dòng 3 đến dòng 7 là màu vàng và bắt đầu từ dòng 13
đến dòng 14 là màu bạc nhạt. Sau đó tơ màu nền của cột điểm trung bình là màu hồng
nhạt.
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Sau khi chúng ta định dạng trang tính xong thì chúng ta tiến hành in. Nhưng để
trang in của chúng ta được như ý muốn thì ta phải xem trước khi in. Để biết cách xem
trước khi như như thế nào thì tiết hơm nay thầy mời các em học bài 7. Trình bày trang
văn bản và in.
b. Nội dung :
Phương pháp
Hoạt động 1: Xem trước khi in ( 10 phút)
-GV: Xem trước khi in cho phép ta kiểm tra
trước những gì sẽ được in ra. Các trang được
in ra sẽ giống như trên màn hình khi dùng lệnh
xem trước khi in.
- HS lắng nghe.
-GV: Em hãy nêu cách xem trước khi in ?
-HS: Để xem trước khi in, chỉ cần nháy nút
Print Preview
trên thanh cơng cụ.
-GV: Thao tác trên máy cho HS quan sát xem
trước khi in và giới thiệu nút Print Preview
trên thanh cơng cụ.

Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 16 -

Nội dung

Bài 7 : TRÌNH BÀY VÀ IN
TRANG TÍNH
1. Xem trước khi in:
 Có hai cách để xem trước khi in:
- C1: Nháy nút Print Preview
trên
thanh cơng cụ.
- C2: Vào File\ Print Preview.
 Để đóng chế độ xem trước khi in ta
nháy nút Close

.


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

- HS quan sát và lắng nghe.
- GV: Giới thiệu cách xem trước khi in bằng
lệnh File\ Print Preview.
- HS quan sát và lắng nghe.
- GV: Để đóng chế độ xem trước khi in thì ta
làm thế nào ?
- HS: Nháy nút Close
trong chế độ xem
trước khi in.
- GV: Nhận xét và giảng vấn đề này.
- HS lắng nghe giáo viên giảng.
Hoạt động 2 : Điều chỉnh ngắt trang ( 10 phút)
-GV: Đặt vấn đề muốn in hình 69 SGK vào 2. Điều chỉnh ngắt trang:
một trang giấy ta làm như thế nào ?
- HS lắng nghe và suy nghĩ.
-GV: Để điều chỉnh lại trang tính cho phù hợp Các bước thực hiện ngắt trang:
ta cần phải điều chỉnh ngắt trang. Vậy muốn 1. Hiển thị trang trong chế độ Page
điều chỉnh ngắt trang trước hết ta làm gì ?
Break Preview (View\ Page Break
- HS: Để điều chỉnh, ta sử dụng lệnh Page Preview).
Break Preview trong bảng View để xem ngắt 2. Đưa con trỏ chuột vào đường phân
trang.
chia trang.
- GV : Giới thiệu lệnh Page Break Preview 3. Kéo thả đường phân chia trang đến
trong bảng chọn View.
vị trí mong muốn.

Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 17 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

- HS lắng nghe.
- GV: Cho HS quan sát trang tính ở chế độ
xem ngắt trang và đặt vấn đề điều chỉnh lại
dấu ngắt trang.
- HS quan sát, lắng nghe và suy nghĩ.
-GV: u cầu HS thảo luận nhóm và đưa ra
các thao tác điều chỉnh ngắt trang.
- HS thảo luận nhóm và đưa ra các thao tác
điều chỉnh ngắt trang.
-GV: Các đường kẻ màu xanh là gì ?
- HS : Trả lời.
-GV: Đường viền màu xanh là dấu ngắt trang,
chúng cho biết các trang in được phân chia
như thế nào .
- GV: Nhận xét và giảng bài.
- HS quan sát và lắng nghe.
4. Củng cố: (7 phút)
- GV: Hãy nêu lợi ích của xem trước khi in ?
- HS: Trả lời
- GV: Nêu các bước xem trước khi in ? Và thực hành thao tác xem trước khi in ?
- HS: Trả lời
- GV: Hãy nêu lợi ích của điều chỉnh ngắt trang ? Nêu các bước điều chỉnh ngắt trang ?
Và thực hành thao tác ngắt trang ?
- HS: Trả lời
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại bài này, Xem trước các nội dung tiếp theo của
“Bài 7: Trình bày và in trang tính”
- Nhận xét tiết học và tun dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 18 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

Tuần: 22
Tiết PPCT : 44

Ngày soạn: 09/01/2013
Ngày dạy: 16/01/2013

Bài 7 : TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH (tt)
I. Mục tiêu :
- Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in.
- Biết cách xem trước khi in.
- Biết điều chỉnh trang in bằng cách di chuyển dấu ngắt trang, đặt lề và hướng giấy in.
- Biết cách in trang tính.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc trong giờ học.
- u thích bộ mơn tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời sống.
II. Chuẩn bị :
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy,Sách giáo khoa
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài mới trước ở nhà. Dụng cụ phục vụ cho
tiết học .
III. Tiến trình tiết dạy :
1. Ổn định lớp : (1’)
KTSS : Lớp 71: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 72 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: ( 5’)
- GV: nêu hệ thống câu hỏi :
Câu 1: Hãy nêu lợi ích của xem trước khi in ? Nêu các bước xem trước khi in ?
Và thực hành thao tác này ?
Câu 2: Hãy nêu lợi ích của điều chỉnh ngắt trang ? Nêu các bước điều chỉnh ngắt
trang ? Và thực hành thao tác này ?
- HS: Thực hiện
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét chung và ghi điểm
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Thơng thường các trang in được đặt kích thước lề mặc định và hướng giấy in là hướng
đứng. Tuy vậy chúng ta có thể thay đổi kích thước và hướng giấy sao cho phù hợp với
nội dung trang tính .Vậy để thay đổi chúng thì phải thực hiện những thao tác nào ? Hơm
nay cơ mời các em vào “Bài 7 : TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH (tt)”
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1: Đặt lề và hướng giấy in (15 phút )
- GV : Cho HS quan sát hình 74 SGK
Bài 7 : TRÌNH BÀY VÀ IN
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 19 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

- HS: quan sát hình 74 SGK
- GV: Theo các em hiểu lề của một trang giấy
là gì ?
- HS: Khoảng cách từ mép giấy đến nội dung
là lề .
- GV: Cho HS thảo luận nhóm các bước thay
đổi lề trang in.
- HS thảo luận nhóm các bước thay đổi lề
trang in.
- GV: Nhận xét và giảng bài.
- HS: Chú ý lắng nghe .
- GV hướng dẫn cho HS cách điều chỉnh lề của
trang
- HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
- GV: Thực hành mẫu trên máy cho HS quan
sát .

TRANG TÍNH (tt)
3. Đặt lề và hướng giấy in:
a) Đặt lề trang:
- Bước 1: File\ Page Setup\ Margins.
- Bước 2: Thay đổi các số trong các ơ
Top, Bottom, Left, Right để thiết đặt
lề.
+ Top: Lề trên;
+ Bottom: Lề dưới;
+ Left: Lề trái;
+ Right: Lề phải.
- Bước 3: Nhấn OK

- HS: Quan sát.
- GV: u cầu 2 bạn thực hiện lại thao tác này.
- HS: Lần lượt thực hiện.
- GV: giới thiệu cho HS hướng giấy đứng và
ngang
- HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
- GV: Cho HS thảo luận nhóm các bước chọn
hướng trang in.
b) Đặt hướng giấy in:
- Bước 1: File\ Page Setup\ Page.
- Bước 2: Chọn:
+ Portrait: Hướng giấy đứng.
+ Landscape: Hướng giấy ngang.
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 20 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

- HS thảo luận nhóm các bước chọn hướng
trang in.
- GV : Nhận xét và giảng bài
- HS: Chú ý lắng nghe .
- GV: Thao tác trên máy cho HS quan sát .

- HS: Chú ý quan sát.
- GV: Gọi 2 bạn thực hiện lại thao tác này ?
- HS : lần lượt thực hiện.
Hoạt động 2 : In trang tính ( 5 phút )
- GV: Để in trang tính ta làm thế nào ?
- HS: Nháy nút lệnh Print
trên thanh cơng
cụ.
- GV: Giới thiệu thêm cách in trang tính bằng
lệnh File\ Print.

4. In trang tính:
Có hai cách in trang tính:
- C1: Nháy nút lệnh Print
thanh cơng cụ.
- C2: Vào lệnh File\ Print

- GV: Chú ý Khi nháy chuột vào nút Print
trên thanh cơng cụ thì tồn bộ các trang
trong 1 bảng tính sẽ được in ra -> GV cung
cấp thêm cho HS cách in trang mình muốn.
- HS lắng nghe.
Hoạt động 3 : Thực hành ( 10 phút )
- GV nêu u cầu để HS thực hành :
1/ Em hãy mở bài thực hành 6 và thực
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 21 -

Thực hành

trên


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

hiện thao tác đặt lề và hướng giấy in theo u
cầu sau : + Top: Lề trên
2
+ Bottom: Lề dưới
2
+ Left: Lề trái
1.5
+ Right: Lề phải
1.5
+ Landscape: Hướng giấy ngang.
2/ Lần lượt in trang tính bằng hai cách.
-GV: Quan sát HS thực hành và hướng dẫn
thêm .
-HS: Thực hành.
4. Củng cố: (7 phút)
- GV: Nêu cách đặt lề và hướng giấy in ? Lần lượt thực hiện đặt lề và hướng giấy in ?
- HS : Thực hiện
- GV: Nêu cách in trang tính ? Thực hiện thao tác in trang tính ?
- HS : Thực hiện
- HS khác nhận xét.
- GV: Nhận xét chung
5. Dặn dò: (1 phút)
- Về nhà học bài và thực hành lại bài này, Xem trước “Bài thực hành 7 : In danh
sách lớp em”
- Nhận xét tiết học và tun dương một số em thực hiện tốt trong giờ học.
- Vệ sinh phòng thực hành.
Nhận xét
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tuần: 23
Tiết PPCT : 45

Ngày soạn: 16/01/2013
Ngày dạy: 23/01/2013

Bài thực hành 7 : IN DANH SÁCH LỚP EM
I. Mục tiêu :
- Thực hiện được việc xem trang tính trước khi in.
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 22 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

- Thực hiện được việc đặt lề và hướng giấy cho trang in.
- Thực hiện được việc điều chỉnh dấu ngắt trang.
- Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc trong giờ thực hành.
- u thích bộ mơn tin học và thấy được tầm quan trọng của tin học trong đời sống.
II. Chuẩn bị :
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy,Sách giáo khoa
- Học sinh: Kiến thức bài cũ, nghiên cứu bài thực hành trước ở nhà. Dụng cụ phục vụ
cho tiết học .
III. Tiến trình tiết dạy :
1. Ổn định lớp : (1’)
KTSS : Lớp 71: Vắng: .......... HD: ............
Lớp 72 : Vắng: .......... HD: ............
2. Kiểm tra bài cũ: ( 5’)
- GV: nêu hệ thống câu hỏi :
Câu 1:Nêu cách đặt lề và hướng giấy in ? Lần lượt thực hiện đặt lề và hướng giấy in ?
Câu 2 :Nêu cách in trang tính ? Thực hiện thao tác in trang tính ?
- HS: Thực hiện
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét chung và ghi điểm
3. Giảng bài mới: (31’)
a. Giới thiệu bài: (1’)
Ở tiết trước chúng ta đã được làm quen với cách trình bày và in trang tính, trong
tiết này chúng ta tiếp tục phần thực hành tổng hợp về cách in một trang tính qua “ Bài
thực hành 7: In danh sách lớp em”
b. Nội dung :
Phương pháp
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu mục đích u cầu thực hành bài tập 1 ( 5 phút )
- GV: Đặt vấn đề vào bài thực hành.
Bài thực hành 7
- GV: Gọi HS đọc u cầu của các bài tập.
DANH SÁCH LỚP EM
- HS đọc u cầu của bài tập 1
- GV: u cầu HS mở bài Bang diem cua lop
em đã lưu trong máy .
- HS mở bài Bang diem cua lop em đã lưu
trong máy.
- GV: Mục tiêu của bài tập 1 là gì ?
- HS: Kiểm tra trang tính trước khi in , đặt lề
hướng giấy và điều chỉnh ngắt trang, ghi nhận
các khuyết điểm về ngắt trang trên các trang in ;
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 23 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

liệt kê các hướng khắc phục những khuyết điểm
đó.
- HS trả lời.
- GV: Để có được các kết quả như vậy ta cần
thực hiện các thao tác gì ?
- HS trả lời.
- GV: Ghi các thao tác cần làm đó lên bảng.
- HS thực hành theo u cầu trong SGK.
Hoạt động 2 : Thực hành Bài tập 1 ( 10 phút )
- GV: Hướng dẫn học sinh thực hành trên máy Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trước
theo u cầu của bài tập 1.
khi in
- HS: Lắng nghe.
a/ Mở bảng tính Bang diem cua lop
- GV: Nêu ra u cầu cụ thể đối với bài tập 1.
em đã lưu trong bài thực hành 6.
1/Sử dụng cơng cụ Print Preview để xem b/ Sử dụng cơng cụ Print Preview để
trang tính trước khi in. Quan sát và ghi nhận lại xem trang tính trước khi in. Quan sát
sự thay đổi của màn hình.
và ghi nhận lại sự thay đổi của màn
2/Hãy lần lượt thao tác với các nút lệnh trên hình.
thanh cơng cụ Print Preview và nêu từng chức c/ Hãy lần lượt thao tác với các nút
năng của chúng.
lệnh trên thanh cơng cụ Print Preview
3/ Tiến hành ngắt trang “ Bảng điểm lớp em” và nêu từng chức năng của chúng.
và nêu ra nhận xét về kết quả của ngắt trang.
-HS: Đọc kĩ u cầu và bắt đầu vào bài thực
hành.
d/ Tiến hành ngắt trang “ Bảng điểm
- GV: Quan sát học sinh thực hành và hướng dẫn lớp em” và nêu ra nhận xét về kết quả
thêm.
của ngắt trang.
- Mời một vài bạn lên thực hiện lại các thao tác e/ Ghi nhận các khiếm khuyết về ngắt
đã u cầu.
trang trên các trang in; liệt kê những
- HS: Thực hiện.
hướng khắc phục khuyết điểm đó.
-GV: Em có nhận xét gì về ngắt trang trên các
trang in.
- HS: Trả lời.
-GV: Em có thể liệt kê các hướng khắc phục của
việc ngắt trang.
-HS: Trả lời.
-GV: Tóm lại bài tập 1 và nêu ra nhận xét phần
thực hành của các em.
-HS: Lắng nghe.
Hoạt động 3: Giới thiệu mục đích u cầu thực hành bài tập 2 ( 5 phút )
- GV: Đặt vấn đề vào bài thực hành.
- GV: Gọi HS đọc u cầu của các bài tập.
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 24 -


Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Trònh

Thò Tố Uyên

- HS đọc u cầu của bài tập 2
- GV: u cầu HS mở bài Bang diem cua lop
em đã lưu trong máy .
- HS mở bài Bang diem cua lop em đã lưu
trong máy.
- GV: Mục tiêu của bài tập 2 là gì ?
- HS: Thiết lập lề trang in, hướng giấy và điều
chỉnh các dấu ngắt trang.
- GV: Để có được các kết quả như vậy ta cần
thực hiện các thao tác gì ?
- HS trả lời.
- GV: Ghi các thao tác cần làm đó lên bảng.
- HS thực hành theo u cầu trong SGK.
Hoạt động 2 : Bài tập 2 ( 10 phút )
- GV: Hướng dẫn học sinh thực hành trên máy
theo u cầu của bài tập 2.
- HS: Lắng nghe.
- GV: Nêu ra u cầu cụ thể đối với bài tập 2.
a/ Thiết đặt lề trang in với thơng số như sau :
Top
1.5
Bottom 1.5
Left
2
Right 2
b/ Thiết đặt hướng giấy in theo hướng đứng. Sau
đó điều chỉnh Adjust to là 100 %
c/ Điều chỉnh các dấu ngắt trang bằng việc kiểm
tra chế độ hiển thị Page Break Preview. Kéo thả
chuột để điều chỉnh lại sao cho các cột được in
hết trên một trang, mỗi trang in khoảng 25 hàng
-HS: Đọc kĩ u cầu và bắt đầu vào bài thực
hành.
- GV: Quan sát học sinh thực hành và hướng dẫn
thêm.
- Mời một vài bạn lên thực hiện lại các thao tác
đã u cầu.
- HS: Thực hiện.
- GV: Em có nhận xét gì về các thơng số tương
ứng của thiết đặt lề trang in cũng như hướng
giấy ngang , hướng đứng của trang in và việc
ngắt mỗi trang in 25 hàng.
Giáo án Tin Học 7 học kỳ 2

- 25 -

Bài tập 2:
Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và
điều chỉnh các dấu ngắt trang.
a/ Thiết đặt lề trang in với thơng số
như sau : Top
1.5
Bottom 1.5
Left
2
Right 2
b/ Thiết đặt hướng giấy in theo hướng
đứng. Sau đó điều chỉnh Adjust to là
100 %
c/ Điều chỉnh các dấu ngắt trang bằng
việc kiểm tra chế độ hiển thị Page
Break Preview. Kéo thả chuột để điều
chỉnh lại sao cho các cột được in hết
trên một trang, mỗi trang in khoảng 25
hàng .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x