Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn thi tin học 7 học kì 2

Trường THCS Lâm Kiết

Giáo viên : Tr ịnh Thị

Tố Uyên

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2
MÔN : TIN HỌC 7
PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM
I/ Chọn đáp án đúng nhất
1/ Tiện ích tiếng Việt dành cho Excel có hỗ trợ chức năng sắp xếp nhằm mục đích gì?
a) Giúp sắp xếp nhanh hơn
b) Giúp sắp xếp dễ dàng hơn
c) Giúp sắp xếp chữ Việtd) Giúp hiển thị chữ Việt trên màn hìn
2/ Khi sắp xếp bằng tiện ích tiếng Việt trong Excel, cần phải thực hiện thao tác chọn:
a) Chỉ cần chọn 1 ơ trong vùng cần sắp xếp
b) Chọn cột cần sắp xếp
c) Phải chọn tất cả vùng dữ liệu liên quan
d) Chọn như thế nào cũng đúng
3/ Hãy chọn lệnh đúng để hiển thị tồn bộ danh sách sau khi lọc dữ liệu:
a) Data → Filter → AutoFilter

b) Data → Filter → Show All
c) Data → Filter → Show d) Data → Filter → Advanced Filter
4/ Bước 3 trong thao tác tạo biểu đồ là:
a) Xác định miền dữ liệu
b) Các thơng tin giải thích biểu đồ
c) Chọn dạng biểu đồ
d) Chọn vị trí đặt biểu đồ
5/ Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại đầu tiên hiện ra. Khi đó:
a) Biểu đồ được tạo với các thơng tin ngầm định
b) Biểu đồ hình chữ nhật được tạo
c) Biểu đồ hình tròn được tạo
d) Khơng có biểu đồ nào được tạo
6/ Để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn dữ liệu cần lọc, ta thực hiện:
a) Format → Filter
b) Data → Filter → AutoFilter
b) View → AutoFilter
d) View → Filter → AutoFilter
7/ Biểu đồ hình tròn có thể biểu diễn được bao nhiêu cột (hay hàng) dữ liệu?
a) Một
b) Hai
c) Ba
d) Bốn
8/ Trong phần mềm Geogegbra, nút lệnh
dùng để:
a) Vẽ đường thẳng
b) Tạo trung điểm đoạn thẳng
c) Tạo giao điểm
d) Tạo đường phân giác
9/ Thành phần nào sau đây khơng có trên cửa sổ làm việc chính của phần mềm Toolkit Math?
a) Thanh tiêu đề
b) Thanh bảng chọn
c) Thanh cơng cụ
d) Cửa sổ dòng lện
10/ Trong phần mềm Toolkit Math để vẽ đồ thị hàm số đã được định nghĩa trước ta dùng lệnh:
a) Plot
b) Graph
c) Make
d) Solve
11/ Thơng thường, cú pháp của lệnh trong Toolkit Math có dạng:
a)


b) =
c)
d)
12/ Nối cột A với cột B thành một nội dung (trong chương trình bảng tính) đúng hồn chỉnh.

1


Trường THCS Laâm Kieát

Giaùo vieân : Tr ịnh Thị

Tố Uyeân

CỘT A
1. Category (X) axis
2. Value (Y) axis
3. Chart title
4. Legend
1+c
2+d

CỘT B
a. Chú thích.
b. Tiêu đề của đồ thị.
c. Tiêu đề trục ngang.
d. Tiêu đề trục đứng.
3+b

TRẢ LỜI
1 + …..
2 + …..
3 + …..
4 + …..
4+a

13/ Nhận xét nội dung và đánh dấu “X” vào cột ĐÚNG hoặc SAI
NỘI DUNG
ĐÚNG SAI
1/ Biểu đồ trình bày thông tin dưới dạng hình ảnh
X
2/ Khi nội dung dữ liệu tạo biểu đồ thay đổi phải tạo mới lại biểu đồ
X
3/ Có thể chọn màu sắc cho biểu đồ tùy ý theo ý muốn
X
4/ Sau khi thực hiện lọc, dữ liệu được sắp xếp lại
X
5/ Để chọn các khối rời nhau sử dụng phím Ctrl
X
6/ Mỗi lần chỉ có thể sắp xếp dữ liệu trên trang tính theo một tiêu chí duy nhất
X
7/ Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) sử dụng được với các cột có dữ
X
liệu kí tự
8/ Biểu đồ hình tròn thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể
X
9/ Phần mềm GeoGebra có phiên bản bằng tiếng Việt
X
10/ Phần mềm Geogebra sẽ được học tiếp theo ở năm lớp 8, 9
X
11/ Trong phần mềm Toolkit Math, lệnh Delete dùng để xoá thông tin trên cửa sổ vẽ
X
đồ thị
12/ Khi sử dụng phần mềm không cần chú ý đến vấn đề bản quyền, chỉ cần ta sử
X
dụng được
14/ Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) để được câu đúng:
- ………………..…… (1) dữ liệu là …………….……… (2) vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong
một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự ……………….…………. (3) hoặc ………………...
……… (4).
- Lọc dữ liệu là ………………..…… (5) và ………………..…… (6) hiển thị các hàng thỏa mãn
các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
- Các bước khởi động phần mềm Typing Test:
+ Nháy đúp vào biểu tượng
.
+ Ở màn hình đầu tiên: chọn tên mình trong danh sách hoặc gõ tên mới trong mục
……………………………………………………
(7)

nháy
nút
…………………………………………………… (8) .
(1) Sắp xếp,
(5) Chọn ,

(2) Hoán đổi ,
(6) Chỉ ,

(3) Tăng dần ,
(4) Giảm dần
(7) Enter your name , (8) Enter
2


Trường THCS Laâm Kieát

Giaùo vieân : Tr ịnh Thị

Tố Uyeân

II/ TỰ LUẬN
Câu 1: Sắp xếp dữ liệu là gì? Lọc dữ liệu là gì? Mục đích của việc sắp xếp và lọc dữ liệu?
Trả lời:
- Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột
được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.
- Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
- Mục đích của việc sắp xếp và lọc dữ liệu là để tìm kiếm thông tin được nhanh chóng và
dễ so sánh dữ liệu.
Câu 2: Hãy trình bày tóm tắt các bước tạo biểu đồ? Sau khi tạo xong biểu đồ thì để quay lại bước 1,
bước 2, bước 3, bước 4 thì phải thực hiện tương ứng thao tác như thế nào?
Trả lời:
* Các bước tạo biểu đồ:
- Nháy chọn 1 ô trong miền có dữ liệu cần vẽ biểu đồ.
- Nháy nút
(Chart Wizard) trên thanh công cụ → Hộp thoại Chart Wizard đầu tiên
xuất hiện:
 Bước 1: Chọn dạng biểu đồ (Chart Type)
 Bước 2: Xác định miền dữ liệu (Chart Source Data)
 Bước 3: Các thông tin giải thích biểu đồ (Chart Options)
 Bước 4: Chọn vị trí lưu biểu đồ (Chart Location)
→ Nháy Finish để kết thúc.
* Sau khi tạo xong biểu đồ thì để quay lại bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 ta thực hiện:
- Nháy chuột phải tại biểu đồ.
 Bước 1: chọn Chart Type
 Bước 2: chọn Chart Source Data
 Bước 3: chọn Chart Options
 Bước 4: chọn Chart Location
Câu 3: Cho bảng tính như sau:
a/ Nêu cách sắp xếp các bạn trong lớp 7A theo điểm Toán, với thứ tự giảm dần?
b/ Trình bày thao tác lọc dữ liệu để lọc các bạn có điểm 10 môn Tin học?
c/ Trình bày thao tác lọc dữ liệu để lọc các bạn có điểm trung bình cả năm là ba điểm thấp nhất?
Trả lời:
a/ - Nháy chọn 1 ô trong cột Toán (chẳng hạn C3 hoặc C5 … hoặc C10).
- Nháy chọn nút lệnh
trên thanh công cụ.
b/ - Nháy chọn 1 ô trong khối A3:G10.
- Data → Filter → Auto Filter, xuất hiện dấu
- Nháy nút
trên tiêu đề cột Tin học.
- Chọn giá trị 10.
c/ - Nháy chọn 1 ô trong khối A3:G10.
- Data → Filter → Auto Filter, xuất hiện dấu
- Nháy nút
trên tiêu đề cột ĐTB.
3

trên tiêu đề cột.

trên tiêu đề cột.


Trường THCS Laâm Kieát

Giaùo vieân : Tr ịnh Thị

Tố Uyeân

- Nháy chọn Top 10, xuất hiện hộp thoại Top 10 AutoFilter.
- Nháy chọn Bottom, chọn hoặc nhập giá trị là 3, nháy OK.

Câu 4: Nêu cách sao chép biểu đồ vào văn bản Word?
Trả lời:
- Nháy chọn biểu đồ
- Chọn lệnh Copy
- Mở văn bản Word
- Chọn lệnh Paste
Câu 5: Trong Geogebra, hãy trình bày qui trình để dựng được hình bình hành ABCD.
Trả lời:
- Nháy chọn công cụ vẽ đoạn thẳng, vẽ đoạn AB, BC
- Nháy chọn công cụ vẽ đường song song, vẽ đường song song với AB đi qua điểm C, đường
song song với BC đi qua điểm A
- Nháy chọn công cụ tạo giao điểm, tạo giao điểm của hai đường thẳng vừa tạo.
- Ẩn hai đường vừa vẽ, chọn công cụ vẽ đoạn thẳng, nối CD, DA
Câu 6: Sử dụng các lệnh tính toán đã học trong phần mềm Toolkit Math chuyển các bài tập sau
thành các lệnh tương ứng để phần mềm TIM tính toán:
5 153 65
) : ( − 8).63
4 13
17
2
2
b/ Triển khai đa thức sau: ( x y − 2 xy ).(3xy 2 + 5 x 2 y )

a/ Tính giá trị biểu thức sau: ( +

Trả lời:
a/ Simplify (5/4+153/13)/((65/17)-8)*6^3
b/ Expand (x^2*y-2*x*y^2)*(3*x*y^2+5*x^2*y) 
1.
2.
3.
4.
5.

PHẦN III : THỰC HÀNH
Bài thực hành 5 : Văn bản đầu tiên của Em.
Bài thực hành 6 : Em tập chỉnh sửa văn bản .
Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản .
Bài thực hành 8 : Em viết báo tường
Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của Em .
4


Trường THCS Laâm Kieát

Giaùo vieân : Tr ịnh Thị

Tố Uyeân

6. Bài thực hành tổng hợp : Du lịch ba miền .

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x