Tải bản đầy đủ

Đề vào 10 môn ngữ văn tỉnh Thái Nguyên có đáp án

'

riNu ruAt NcuvpN
so crAo DUC vA DAo rAo

THI TUYEx srNn vAo LCIp lo
NIm hgc 2017 - 2018

LJBND

rvrON:

ut cuiNn rnrlc

rHpr

Nctl vAN

Thdi gian ldm bdi:.|20 philt, khbng *C thA gian giao
1od ttri gdm c6 0t irang)


tli

PnAn I. Dgc hi6u (3,0 di6m)
Dgc doSn tho sau vir tri loi cic cdu h6i tir CAu 1 d6n Ciu 5:

Yi';ff!:;!i";,3"
Bdy mttg tdu gtiiy dd
phi il6ng ngudi qua.

BAn

'#-'l!:l;ff{;,thuaviiit
"Hoa tcy thdo nhfing ndt
ring bay".

Nhu phuqng mila

Nhung mdi ndm mdt vdng
Nyudi thuA viiit nay ildu ?
Gidy dd buin khdng thdm;
Mtrc dpng trong nghiAn sdu...

Ciu I 10,5 diey).Eoan tho dugc trfch tir t6c phAm ndo, cria ai ?
Cia2 (0,5 diA.@. X6c dinhnhihrg phuong thric biOu ttet dugc sri dpng trong dopn trich.
Ciu 3 (0,5 di6m). Tim loi d6n tr.uc tii5p trong do4n tho tr0n.
Ciu 4 (1,0 di1@.

ftuif.tu tu du-o. c sI dung hong hai cdu tho:
Gidy dd budn khdng thdm;
Mttc ilpng trong nghiAn sAu...
CAu 5 (0,5 diiim). Em h6y cho bitit n6t vin trOa"trriy,in th6ng cta ddn tQc dugc tdc gihn6i toi
trong dogn tho.
NCu tric dgng cua bjQn

Phin II. Lirm v5n (7,0 di6m)
Cf,u 1 (2,0 diAm)
HEy vi6t mQt tlo4n v6n ngin (khoang 15 gin ban sic vln h6addn tQc trong gioi tre hign rruy.
Ciu 2 (5,0 diAm)
Cam nhan cta em vA do4n v6n sau:f thric git

_.! .!h!nS.t6-i, mqi ngudi - le-r,i anh, diu tudng con bi sd dtimg yAn dd thdi. Nhmg thQt lg limg,
ilan lilc dy, tinh cha con nhu bdng nai a,6y trong isrrdi n6, tronglic khilng ai ngd a4n tii na Oais

kAu

thil

lAn:

8a... a... a... ba !
Tiiing khu crta nd nhu tiiing xd, xd sy im lfing vd xd cd ruQt gan mpi ngudi, nghe thQt x6t
xa.
Dd ld fi6ng "ba" md n6 cii da nin trong tao nhicindm nayl ti6ng "ba" nhu vd tung ra t* itay
ldng
n6, n6 v*a kAu vira chqy xd tdi, nhanh nhu mQt con s6c, nd chqy thdt lAn vd dang-hai tay 6m
chfit
-

lay c6 ba n6. Tdi thiiy liy t69 to sau 6t n6 nhu dqmg dthng lAn.
N6 vita 6m chfit liiy cO ba n6 v*a n6i trong tt-dng klrr,
- Ba ! Kh6ng cho ba ili ntia I Bo 6 nhd vdi con I
Ba nd bii n6 lan. Nd h6n ba n6 cimg khdp. Nd h6n t6c, hdn c6, hdn vai vd h6n cd viit thgo ddi
bAn md c*a ba nd nfta.
(Trich Chidc lwr. c ngd-NgaylnQuang Sdng,Ngff vdn 9,Qp I,N)G Gi6o dgc ViQtNam

,2016)

fln rri fAn +l'i

ttdt

--


*orri*
so ctAo ouc va nAo r+o
uBND

rNu rsAr

nUoNc pAN cnAvt
Trrr ruytN srNH vAo Lop t0 THpr

,naxlffltbi'il
(Ban hudng ddn chiim gilm

i6

04 trang)

I. Hufng d6n chung
- GiSm kh6o cAn nim vimg y6u cAu ctra hudng d6n ch6m 0C Oann gi6 clting bdi
ldm cria thi sinh. Tr6nh c6ch chSm d6m y cho di€m.
- Khi vpn dgng ddp 6n vd thang di6m, gi6m khio cAn chri dQng, linlr hoat v6i
tinh thAn trdn trgng Uai tem cria hgc sinh. D[c biet la nhimg bdi vi6t c6 cim xric, c6 y
kitin ri6ng tfr6 nien sU dQc 14p, s6ng tpo trong tu duy vd trong c6ch th€ hiQn.
- NOu c6 viQc chi titit h6a ili6m circ y cAn phii ddm b6o kh6ng sai lQch v6i t6ng
di6m vd dugc th6ng nh6t trong todn hQi d6ng chAm thi.
- Di6m toin bdi ld t6ng tli6m oba chc cdu hoi trong dC thi, ch6m ili6m 16 cl6n
0,25 vitkhOng lim trdn.
II. D6p 6n vir thang tli6m
PhAn I. Egc hi6u (3,0 tli6m)
Ciu I (0,5 tli6m)

lli:

- YGu cAu trfr
+ Tdc phAm: )ng d6,
+ Titc gi6: Vfl Dinh Li6n.
- Hufng din ch6m:
+ Ditim 0,5: TrA ldi + Dii5m 0,25: Tri loi dring mQt trong hai y tr6n.
+ Ei6m 0: T16loi kh6ng dring c6cy tr6n ho6c kh6ng

tri ldi.

Cdu 2 (0,5 tli6m)

- YOu cAu tri ldi:
Nhirng phucrng thfc biOu dpt dugc sir dgng trong dopn trich
t6, tg sg.

- Hudng din ch6m:
+ Eitim 0,5: T16loi dtng 02 phuong thric bi6u dpt trd
+ EiiSm 0,25: TrA ldi dtng 01 phuong thric bii5u dat.

Ciu 3 (0,5 ili6m)
- YGu ciu tri ldi:
Ldi d6n iryc ti6p trong dopn tho tr6n ld:
" Hoo tay thdo nhftng ndt

,

Nhu phu. ng mila r6ng boy"

16n.

li: bi6u cim, mi6u


- Hufng d6n chflm:
+ Di6m-0,5: T16 ldi dring cdu thcv tr6n.
+ DiiSm 0,25: Tri ldi ching cdu tho nhrmg trfch kh6ng dAt trong d6u ngopc k6p/
kh6ng trich dir hai cdu tho.
+ Ditim 0: Tri loi kh6ng dirng ho4c khdng tri loi.
Ciu 4 (1,0 tli6m)
- YGu cAu trfr ldi:
+ BiQn ph6p tu tir dugc sir dgng: nh6n h6a.
+ Tbc dpng: ggi hinh, bi6u cim, ldm n6i bat tinh c6nh cl6ng thuong cta 6ng d6;
.l
ni6m cim thucrng chdn thenh, n6i tiOc nhd c6nh cfi ngudi xua cita tbc giir.
- Ilurirng din chfm:
+ Dii5m 1,0: TrA ldi ching citcy dd n6u tr6n.
+ Di6m A,75: X6c dlnh dirng biQn ph6p tu tir vh n€u dugc mQt vii t6c dr,rng song
chua dAy dri/kh6ng x6c cllnh ching biQn ph6p tu tir vir n6u clAy dir t6c dUng.
+ Di€m 0,5: X6c dlnh clfng biQn ph6p tu tir vi n€u dugc mQt vdi t6c dpng song
,-x
cnua oay ou.
+ Ei6m 0,25: X6c dinh dfng biQn ph6p tu ttr nhmg chua n6u clugc tdc
dpng/n6u dugc mQt vdi t6c dpng nh,"mg x6c dinh sai biQn ph6p tu tt.
+ Di6m 0: Tri loi kh6ng dring y tr€n ho{c kh6ng tra ldi.
Cfiu 5 (0,5 tli6m)
- YOu ciu tri lli:
N6t vdn h6a truy6n th6ng ctra ddn tQc dugc nhdc toi trong dopn tho ld: Ngh€
thuQt thu ph6p/choi chfi ngay tt5tlchoi cdu cl6i ngiy ti5t.
- Hufng din ch6m:
+ Di6m 0,5: Tri ldi dring mQt trong cdc y tr6n/ndu dugc dring nQi dung nhrmg
c6 c6ch di6n + Ei6m 0,25: Tri ldi co y nhung di6n dpt chua 16 rdng.
+ Di6m 0: Tri loi kh6ng dfng y tr6n hopc kh6ng tr6 loi.
PhAn II. Lirm vIn (7,0 tli6m)
Cffu I (2,0 tli6m)
1.1. YOu cAu chung: Thi sinh bi6t tnghi lufn xd hQi d6 tao lfp doan vdn. Dim bio th6 thfc dopn vdn; c6 quan cti6m ri6ng,
suy nghi mdi 1116, di6n dat tr6i ch6y b5ng ng6n ngfi cira minh, dim b6o tfnh liOn k5t,
khdng mac l6i chinh ta, tt ngt, ngfi ph6p.
,
1.2. Y0u cAu cg th6:
a. Ddm bdo th€ thuc dognvdn. (0,25 di€m)
b. Xdc dinh dting vdn di cin nghi luqn. (0,2! diAm)
c. Chia viin di nghi luQn thdnh cdc !,phil hqp, c6 sq liAn kiit chdt chd, s* dwng
6t cdc thao tdc lfup luqn dii triiin khai y. (1,0 di€m)
- Di€m 1,0: Ddm bao cdc y€u cdu ff1n, c6 thd *inh bdy theo dinh hadng sau;
+ Gioi thi€u ban sfic vdn hoa ct)a ddn tqc Vi€t I'{am: ld nhirng truydn th6ng,
phong tpc, tpp qu6n t6t dgp c6 tu ngin xua duoc duy tri d6n ngdy nay (nAu m1t sd
bi€u hiQn cw th|.

.


+

Thttc trgng ctia tdp rrd: NhiAu truydn th6ng t6t t19p vdn duqc c6c bpn tr6 tr6n
trgng vd duy tri nhu: y6u nudc, tp hiro ddn tQc, hi6u th6o, nhdn iti, bao dung, trgng
nghIa...Tuy nhi6n mgi sO bpn tr6 nhQn thric lQch lpg, hgm mr6t nh6t thdi d6 qudn
nI6c Ai ,goq. lqi circ gi6 tri van h6a d6: b6t hii5u, v6 15, s6ng budngthh, v6 c6m...
+ BiQn phdp khd.c phqtc: tvtSi bpn trd tg nAng cao nhfn thric, y thric v€ viQc gifr
gin vd pnai nuy ba, 16r 't dn h6a ddn tQc, rdn luygn dpo drlc, thyc hiQn t6t c6ng t6c
gi6o dqc truydn th6ng...
d. Sdng tqo: cdch diSn clpt dQc d6o, c6 quan ili6m ri6ng, suy nghi mdi md sdu
sac nhung kh6ng tr6i v6i chuan mgc dpo dric vd ph6p lu$t. (0,25 di€m)
e. Chinh td, di,mg tir\ dqt cdu: dhmbio chuAn chinh t6, chuAn ngfl'ph6p cta cAu,
ngt nghia cira tt. (0,25 didm)
Ciu2 (5,0 tli6m)
2.1. YAu ciiu chung.. Thi sinh bitlt t<6t tro,p ki6n thric ,p ky ndng vA dang bdi
nghi luQn vdn hgc cli5 tao lAp vAn bAn. Bdi vitlt phai c6 b6 cpc dAy cltr, 16 rdng; vdn vi6t
c6 cim xtc; th6 hiQn kh6 n[ng cim thp v6n hgc tdt; di6n dpt tr6i chhy, dim b6o tinh
li6n kt5t; kh6ng mic 15i chinh ta, ti.r ngt, ngir phdp.

2.2. YAu cdu cqt thA:
a, Dam bdo ciiu tuuc bdi nghi luQn (0,5 di€m)
- Di6m 0,5: Trinh bdy dAy dri c6c phan m0 bdi, thdn bdi, t<6t Uai. PhAn mo bdi
UiCt d5n ait hqp ly vd n6u tluqc v6n ct6; pfrAn thdn bdi bi6t tO chric thinh nhi6u doan
vdn li6n tv6n dC vd th6 hiQn dugc 5n tugng, c6m xfc sdu dpm ci;r- cdnhdn.
- Di6m 0,25: Trinh bny dt ba phAn md bdi, th6n bii, ktit bai, nhmg c6c phAn
chua dugc dAy dtr nhu tr6n; phAn th6n bdi chi co mQt do4n vdn.
- Di6m 0: Thi6u mo bdi hoflc ki5t bdi, th6n bdi chi c6 mQt dopn vdn hodc ci bdi
vi6t chi c6 mQt do4n vdn.
b. Xdc dinh dring vdn di cdn nghi luQn (0,5 di€m)
- Di6m 0,5: N€u cim nhpn vA nQi dung vi nghQ thu4t cria do4n v6n, bi6t trinh
bdy thdnh mQt bdi vdn nghi lupn.
- Diem 0,25: X6c clinh chua r5 v6n d6 cAn nghi 1u4n, n6u chung chung.
- Ei6m 0: X6c dinh sai v6n dO cAn nghi luQn, trinh biry sai lpc sang v6n cl6 kh6c.
c. Chia vdn di nghi luQn thdnh cdc luQn di€m phit h.op; cdc luQn di€m daq'c
*idn khai theo trinh ttr hqp li, co sf hAn kiit chdt chd; su dung t6t cdc thao tdc lQp
ludn dd tri6n khai cdc luQn di€m d6 (trorry do phdi co cdc thao tdc nltdn tlch, chang
minh, binh luQn); bi€t t Ai h.op giira nAu li lA vd dua ddn chung (j,0 di€m)
- Ei€m 3,0: D6m bho c6cy6u cau tr6n; c6 th6 trinh bdy theo clinh huong sau:
c.l. Gioi thiQu so luqc vi,tdc gidvd tdc phdm, doqn trlch, viin di nghi luQn
(dopn vdn trong truyQn ngin Chidc laqc ngd cira Nguy6n Quang S6ng)
c.2 Cdm nhQn vi n\i dung cila doqn vdn
- Eoqn v[n th6 hiQn th6i d0 vd henh dQng cfia bd Thu khi nhQn ra cha minh.
cirg, tru6c phirt 6ng S6u phAi
+ Hodn c6nh thric b6ch: Trong bu6i s6ng
"u6i
l6n duong.
+ Th6i dQ vd hdnh dQng cira b6 Thu:


o LAn dAu t!€n. Thu c6t

ti6ng ggi ba,ti6ng k6u nhu tit5ng x6. E6 ln ti5ng k6u cria
tinh y6u thucrng bi d6n n6n su6! t6m ndm rdng. Ni6m khao kh6t tinh'cha con lAu nay
bi kim n6n b6ng bflt l6n.
o Hdnh cl0ng crla b6 Thu vQi v5, cu5ng quyt nhu sg khdng kip trong cdu vdn diLi (E6 ld tiiing "bo" md nd ca aa ndn trong bao ndm nay, tidng "ba"
nhu vd tung. ra tir day ldng n6, nd vira kAu v*a chgy x6 tdi, nhanh nhu mQt con s6c,
n6 chqy thot lAn vd dang hai tay 6m chfrt lay c6 ba n6.), hdng lopt c6c dQng ti ( kAu,
x6, chay, 6m, h6n), hpn ctra tinh y6u thuH6n l6n viSt thgo dii b6n m6 cta ba chimg to Thu ct6 nhfln thric dugc t5i tAm cria minh.
+ VC nQi dung, do?n vdn th6 hiQn tinh y6u cha v6 bd b6n, tinh cim h6n nhi€n,
ngay tho nhrmg h6t sric chdn thdnh, m?nh m6, quy6t liQt, sdu s6c cria dtia trd t6m tu6i.
c,3. Cdm nhQn tdi ndng nghe thudt vd tdm ldng cila tdc gid Nguydn Quang Sdng
+ Lr,ra chgn nhAn v6t k6 chuyQn thich hqp: Truy€n dugc k6 theo ldi trAn thuQt
cta nguoi ban 6ng S5u. CAnh b6 Thu nh?n ngucri cha (6ng S6u) ctuoc thuQt lpi trong
ni6m xric dQng v6 h4n cria ngudi k6 chuyQn (Tiiing kAu cila n6 nhw tiiing xd, xd sry im
lQng vd xd cd ruQt gan moi ngadi, nghe thAt xdt xa. D6 ld fiilng "ba" md n6 ,6 dA nd,
trong bao nhiAu ndm nay, tidng "ba" nhu vd tung ra tir ddy ldng n6).
+ Am hii5u vi diSn t6 sinh dQng tdm li trd em. !
+ YCu men, tr6n trgng nhirng tinh cim tr6 tho h6n nhi6n, trong sdng.
c.4. NAu nhirng cdm thy vd ddnh gid ciru cd nhdn vi dogn vdn
* Lwu
!,: Thi sinh cd th| cd nhirng cdch cdm nh\n vd cdch di6n clqt khdc
nhwng phdi hqp li vd cd srbc thuydt phltc.
- Di6m 2,25 d6n 2,75; Co bAn ct6p tmg dugc c6c y6u cAu tr6n nhung m6t trong
c6c 1u4n tli6m cdn chua dugc trinh bey dAy du hoflc li6n k6t chua thQt sg chqt ch6.
- Ei6m 1,25 d6n2,0:Edp ring dtrgc 214 d€n314 circyCu cAu tr6n.
- Ditim 0,5 d6n 1,0: E6p img ilugc khoing l14 c6cy€u cAu tr6n.
- Ei6m 0,25: HAu nhu kh6ng d6p tmg dugc y6u cAu niro trong c5c y6u cAu tr6n.
- Di6m 0: Kh6ng d6p trng du-o. c b6t cri y6u cAu niro trong c6c y6u cAu tr6n.
d, Sdng tqo (0,5 di€m)
- Di6m 0,5: C6 nhi6u c6ch di6n dat dQc d6o vi s6ng tao (vi6t c6u, su dpng tu
ngir, hinh 6nh vd c6c y6u tO UiCu cim...); uin vii5t gieu cIm'*,ic; ttr6 nien f,fra r"arg
cim thp vdn hoc t6t; c6 quan di6m vd th6i dQ ri6ng sdu s6c nh.mg kh6ng tr6i vdi
chuAn mpc d4o dfc vd ph6p lu6t.
- Ei6m 0,.25: Co mQt s6 c6ch di6n dat dQc d6o vd sdng tao thti hign dugc mQt s6 suy
- -'z
a
^ sdc
nghl ri€ng sAu
nh.rng kh6ng tr6i v6i chuAn mr,rc dpo dirc vd ph6p ludt.
- Ei6m 0: Khdng c6 cdch di6n clpt dQc <16o vd s6ng t?o; kh6ng c6 quan cti€m vd
th6i d9 ri6ng, ho{c quan di6m vd thdi dQ tr6i v6i chu6n mgc d4o dtc vd ph6p lupt.
e, Chinh td, di,mg t*, ddt cdu (0,5 dilm)
- Di6m 0,5: Kh6ng m6c t5i ctrinn ti, dirng tir, d{t cdu.
- Ei0m 0,25: Mlc m6t sO t5i chinh t6, dirng tu, d{t cdu.
- Dii5m 0: Mic nhi6u t6i chinh t6, dirng tir, dpt c6u.
---- ndrtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×