Tải bản đầy đủ

KH BDTX TPT (1)

PHÒNG GD&ĐT VỊ THỦY
TRƯỜNG TH VỊ TRUNG 2
Số: ...../KHBDTX- CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vị Trung 2, ngày...tháng...năm 2017

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học: 2017 - 2018
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên: Nguyễn Văn Út
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Nhiệm vụ được giao: Tổng phụ trách Đội TNTP HCM
PHẦN II: KẾ HOẠCH BD:
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng
Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
mầm non, phổ thong và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ vào số …/KH-BDTXKĐ ngày ... tháng .... năm 2017 kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên của trường Tiểu học Vị Trung 2

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học Vị Trung 2 và khả năng, năng lực
của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 20172018 như sau:
II. Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực
giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu
nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới
và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của
cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản
lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm trang bị kiến thức các môn học, hoạt động giáo
dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học giúp bản thân có hiểu biết và vốn kiến thức từ
đó vận dụng vào dạy học và giáo dục học sinh.
`- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng
cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên tiểu học.
III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
1. Khối kiến thức bắt buộc: (30 tiết/ năm học)
- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường
lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của
ngành Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Bộ GD&ĐT và
của UBND tỉnh Hậu Giang


- Nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22 tháng 3
năm 2016 của Bộ chính trị, hướng dẫn 04-KH/TU ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ban
thường vụ tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong
đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương để vận dụng sáng tạo
trong giảng dạy.
- Bồi dưỡng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Bộ GD-ĐT; khung kế hoạch thời gian
năm học 2017 - 2018
- Tiếp tục học tập nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban
Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số
404/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị
05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Nội dung 2:


Các chuyên đề do nhà trường mở
3. Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết/ năm học)
Tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn: Tổ chức bồi dưỡng các nội dung cụ thể như sau:
Tập trung
Tên và nội dung mô đun

Tự học


Thực hành
thuyết

Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:

32

4

24

TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

6

1

8

TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo
dục ở tiểu học.

8

1

5

TH27: Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét.

9

1

6

TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết
hợp với nhận xét).

9

1

5

- Để việc bồi dưỡng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế:
- Bồi dưỡng thông qua hình thức tự học kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên
môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường và chủ yếu là lấy việc tự học là chính,
qua đó giúp giáo viên chủ động học tập dựa vào tài liệu hướng dẫn.
- Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa
kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó
đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên.


IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ.

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng
(tên, mã mô đun)

Mục tiêu bồi dưỡng

TH7: Xây dựng môi
trường học tập thân
thiện.
- Hiểu được xây dựng môi
1. Xây dựng môi
trường trường học thân thiện
trường thân thiện trong
về mặt vật chất; hiểu được ý
nhà trường về vật chất
nghĩa và biết cách tạo môi
(phòng học, cảnh quan
trường trường học thân thiện
trường lớp, tạo khu vui
Tháng 8
về mặt vật chất.
chơi…).
+ 9/2017
- Hiểu được thế nào là xây
2. Xây dựng môi
dựng môi trường trường học
trường thân thiện trong
thân thiện về mặt tinh thần;
nhà trường về tinh thần
hiểu ý nghĩa và biết cách xây
(quan hệ giáo viên-giáo
dựng môi trường trường học
viên, giáo viên - học
thân thiện về mặt tinh thần.
sinh, học sinh - học
sinh, nhà trường - phụ
huynh…).
Tháng 10 TH12: Lập kế hoạch - Nhận biết được các nội dung
+ 11/2017 dạy học tích hợp các cần tích hợp giáo dục trong
nội dung giáo dục ở
các môn học và hoạt động
tiểu học.
giáo dục ở tiểu học; biết lựa
1. Các nội dung cần
chọn các địa chỉ tích hợp phù
tích hợp giáo dục trong hợp và cách xác định mức độ
các môn học và hoạt tích hợp trong các bài học của
động giáo dục ở tiểu
từng môn học và hoạt động
học.
giáo dục ở tiểu học.
2. Phương pháp lựa
- Lập được kế hoạch dạy học
chọn địa chỉ tích hợp và tích hợp các nội dung giáo
xác định mức độ tích dục.
hợp trong các bài học
của từng môn học và
hoạt động giáo dục ở
tiểu học.
3. Kĩ năng lựa chọn
phương pháp – kĩ thuật

Thời Thời gian học
gian tự tập trung (tiết)
học

Thực
(tiết) thuyết hành

13

6

1

1


dạy học phù hợp với
việc dạy học tích hợp.
4. Thực hành lập kế
hoạch dạy học tích hợp
các nội dung giáo dục.

Tháng
12/2017
và tháng
01 +
02/2018

TH27: Phương pháp
kiểm tra, đánh giá bằng
nhận xét.
1. Quan niệm về đánh
Hiểu về hình thức đánh giá
giá kết quả học tập và
kết quả học tập một số môn
đánh giá kết quả học
học bằng nhận xét.
tập của học sinh tiểu
Đánh giá được những thuận
học bằng nhận xét.
lợi và khó khăn trong việc
2. Thực trạng việc thực
thực hiện đánh giá bằng nhận
hiện đánh giá kết quả
xét.
học tập của học sinh
Nắm được các biện pháp thực
tiểu học bằng nhận xét
hiện đánh giá bằng nhận xét
ở một số môn học hiện
đạt hiệu quả.
nay.
3. Một số biện pháp
thực hiện đánh giá bằng
nhận xét đạt hiệu quả.

Tháng 03 TH28: Kiểm tra, đánh - Hiểu quan niệm về hình
+
giá các môn học bằng thức đánh giá kết quả học tập
04/2018 điểm số (kết hợp với các môn học bằng điểm số.
nhận xét).
- Đánh giá được những thuận
1. Đổi mới đánh giá kết lợi và khó khăn trong việc
quả học tập ở tiểu học thực hiện đánh giá bằng điểm
thông qua đánh giá
số.
bằng điểm số kết hợp - Có kỹ năng xây dùng đề
với đánh giá bằng nhận kiểm tra học kỳ ở các môn
xét.
học Tiếng Việt, Toán, Khoa
2. Yêu cầu, tiêu chí xây học, Lịch sử và Địa lý.
dựng đề kiểm tra, quy
trình ra đề kiểm tra học
kỳ.
3. Đánh giá kết quả học
tập ở các môn học bằng
điểm số (Tiếng Việt,
Toán, Khoa học, Lịch
sử và Địa lý) theo

9

15


chuẩn kiến thức, kỹ
năng của chương trình.
- Bước đầu hiểu và vận dụng
được một số nội dung liên
Tự nhận - Bản thân có tích cực quan đến giáo dục học sinh,
xét , đánh xây dựng kế hoạch học các thông tin mới về cách
giá quá tập tài liệu, tham khảo đánh giá xếp loại học sinh ở
trình
sách, báo, tìm hiểu
mô hình dạy học mới. Áp
BDTX
thông tin trên mạng
dụng một số kỹ thuật dạy học
năm học internet, kinh nghiệm trong các giờ học đạt hiệu quả
2017 thực tiễn dạy học và
cao học sinh có tiến bộ trong
2018
giáo dục học sinh.
học tập, lớp học sinh động,
HS tiếp thu bài nhanh hơn,
nhớ lâu hơn.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2017 - 2018.
Phê duyệt của
Hiệu trưởng

Người lập kế hoạch

Nguyễn Văn Út

PHÒNG GD&ĐT VỊ THỦY
TRƯỜNG TH VỊ TRUNG 2
Số: ...../KHBDTX- CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vị Trung 2, ngày...tháng...năm 2016


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học: 2016 - 2017
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên: Nguyễn Văn Út
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Nhiệm vụ được giao: Tổng phụ trách Đội TNTP HCM
PHẦN II: KẾ HOẠCH BD:
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng
Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
mầm non, phổ thong và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ vào số …/KH-BDTXKĐ ngày ... tháng .... năm ..... kế hoạch bồi dưỡng
thường xuyên của trường Tiểu học Vị Trung 2
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học Vị Trung 2 và khả năng, năng lực
của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 20162017 như sau:
II. Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực
giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu
nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới
và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của
cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản
lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm trang bị kiến thức các môn học, hoạt động giáo
dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học giúp bản thân có hiểu biết và vốn kiến thức từ
đó vận dụng vào dạy học và giáo dục học sinh.
`- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng
cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên tiểu học.
III. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
1. Khối kiến thức bắt buộc: (30 tiết/ năm học)
- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường
lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của
ngành Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Bộ GD&ĐT và
của UBND tỉnh Hậu Giang
- Nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22 tháng 3
năm 2016 của Bộ chính trị, hướng dẫn 04-KH/TU ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ban
thường vụ tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong


đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương để vận dụng sáng tạo
trong giảng dạy.
- Bồi dưỡng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Bộ GD-ĐT; khung kế hoạch thời gian
năm học 2016 - 2017
- Tiếp tục học tập nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban
Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số
404/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi
mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị
05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Nội dung 2:
Do nhà trường quy định
3. Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết/ năm học)
Tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn: Tổ chức bồi dưỡng các nội dung cụ thể như sau:
Tập trung
Tên và nội dung mô đun

Tự học


thuyết

Thực
hành

Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:

32

4

24

TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo
dục ở tiểu học.

6

1

8

TH13: Phân loại bài học ở tiểu học

8

1

5

TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học.

9

1

6

TH39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua
các môn học.

9

1

5

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ.


Yêu
cầu chuẩn
nghề

nghiệp cần
mô đun
bồi dưỡng

I.Nâng
cao năng
lực lập kế
hoạch dạy
học

Thời gian học

Tên và nội dung

Mục tiêu

Thời
gian

Module

bồi dưỡng

tự học

(tiết)

(tiết)


Thực
thuyết hành

Lập kế hoạch dạy họcNhận biết được các nội
tích hợp cá nội dungdung cần tích hợp giáo
giáo dục ở tiểu học
dục trong các môn học
và hoạt động giáo dục ở
1. Các nội dung cần
TH tích hợp giáo dụctiểu học; biết lựa chọn
các địa chỉ tích hợp phù
trong
các
môn
học

12
hợp và cách xác định
hoạt động giáo dục ở
mức độ tích hợp trong
tiểu học.
các bài học của từng
2. Phương pháp lựamôn học và hoạt động
chọn địa chỉ tích hợpgiáo dục ở tiểu học.
và xác định mức độLập được kế hoạch dạy
tích hợp trong các bàihọc tích hợp các nội
học của từng môn họcdung giáo dục
và hoạt động giáo dục
ở tiểu học

8

tập trung

3

4

3. Kỹ năng lựa chọn
phương pháp – kĩ
thuật dạy học phù hợp
với việc dạy học tích
hợp
4. Thực hành lập kế
hoạch dạy học tích
hợp các nội dung giáo
dục.
1. Phân loại bài học ởPhân biệt được các loại
tiểu học, yêu cầubài học ở tiểu học và
TH
chung của mỗi loại bàiyêu cầu của mỗi loại
13 học (bài hình thànhbài học.
kiến thức mới, bài
Biết cách triển khai mỗi
thực hành, bài ôn tập,

10

5


Yêu
cầu chuẩn
nghề

nghiệp cần
mô đun
bồi dưỡng

Thời gian học

Tên và nội dung

Mục tiêu

Thời
gian

Module

bồi dưỡng

tự học

(tiết)

(tiết)


Thực
thuyết hành

tập trung

kiểm tra).

loại bài học trên lớp
theo hướng dạy học
2. Cách triển khai mỗi
phát huy tính tích cực
loại bài học theo
của người học.
hướng dạy học phát
huy tính tích cực củaNêu được các bước,
người học.
yêu cầu thiết kế kế
hoạch bài học theo
3. Các bước thiết kế
hướng dạy học phát
kế hoạch bài học theo
huy tính tích cực của
hướng dạy học phát
người học.
huy tính tích cực của
người học.
II. Tăng
cường
năng lực
sử dụng
thiết bị
dạy học
và ứng
dụng công
nghệ
thong tin
trong dạy
học

TH Sử dụng phần mềmHiểu được các yêu cầu
giáo dục để dạy học ởcủa một phần mềm dạy
22
tiểu học.
học ở tiểu học. Biết
cách sử dụng một số
1. Các yêu cầu sư
phần mềm dạy học ở
phạm về các mặt :
tiểu học.
hình thức, nội dung,
phương pháp của một
phần mềm dạy học ở
tiểu học.
2. Thực hành sử dụng
một số phần mềm dạy
học ở tiểu học.

12

1

2


Yêu
cầu chuẩn
nghề

nghiệp cần
mô đun
bồi dưỡng

III. Phát
triển
năng lực
tổ chức
các hoạt
động
giáo dục

Thời gian học

Tên và nội dung

Mục tiêu

Thời
gian

Module

bồi dưỡng

tự học

(tiết)

(tiết)


Thực
thuyết hành

Giáo dục kỹ năng
Hiểu rõ tầm quan trọng
sống cho học sinh tiểu của giáo dục kỹ năng
học qua các môn học. sống cho học sinh tiểu
học thông qua các môn
1. Một số vấn đề
học.
chung về kỹ năng
TH sống và giáo dục kỹ Nhận biết các kỹ năng
năng sống qua các
sống cơ bản và các nội
39 môn học ở tiểu học
dung giáo dục kỹ năng
(mục tiêu, yêu cầu..) sống trong một số môn
học.
2. Nội dung và địa chỉ
giáo dục kỹ năng sống Xác định được các
qua một số môn học phương pháp kỹ thuật
như Tiếng Việt, Đạo dạy học và các hoạt
đức, Tự nhiên xã
động tăng cường rèn
hội,...
luyện kỹ năng sống cho
học sinh trong một số
3. Các phương pháp
môn học ở tiểu học.
và kỹ thuật tich hợp,
lồng ghép giáo dục kỹ
năng sống vào môn
học.

tập trung

12

2

1

IV. Tổ chức thực hiện
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm
chỉnh thực hiện các quy định về BDTX, thực hiện nhiệm vụ BDTX của cá nhân.
- Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và
việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm
vụ.
- Thực hiện bìa lưu nội dung BDTX có dán nhãn đựng “Hồ sơ tự học”.
V. Hồ sơ tự học gồm có


1. Các tài liệu có liên quan đến các mô đun chọn học, các tài liệu tham khảo để
minh chứng.
2. Các chuyên đề tự viết về mô đun tự chọn đã báo cáo tại tổ khối trong mục đích,
nội dung, chương trình BDTX và việc vận dụng kiến thức đó vào hoạt động nghề nghiệp
thông qua các hoạt động giáo dục.
3. Phiếu tự đánh giá, xếp loại kết quả BDTX cá nhân.
4. Sổ tay tự học.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2016-2017
Phê duyệt của
Hiệu trưởng

Người lập kế hoạch

Nguyễn Văn Út


PHÒNG GD&ĐT VỊ THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC VỊ TRUNG 2

Số:

/KH-BDTX CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vị Trung, ngày 25 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2018 - 2019
PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên: Nguyễn Văn Út
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Nhiệm vụ được giao: Tổng phụ trách Đội TNTP HCM
PHẦN II: KẾ HOẠCH BD:
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ KH số 04/2018/KH-BDTX của Trường Tiểu học Vị Trung 2 ngày 20 tháng
08 năm 2018.
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học Vị Trung 2 và khả năng, năng lực
của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 20182019 như sau:
II/ Mục đích bồi dưỡng:
1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã
hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học,
năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên,
yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi
mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu
quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng
giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.
III. Nội dung:
1. Nội dung 1: 30 tiết/năm học
Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Bồi dưỡng về đường lối,
chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn
học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Cụ thể như sau:
- Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
-Triển khai nội dung: Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của huyện Vị Thủy;
-Triển khai Hiến pháp năm 2013;
-Triển khai nội dung nội dung Nghị quyết TW VIII về thay đổi căn bản, toàn diện
Giáo dục và Đào tạo.
- Các văn bản khác có liên quan được cập nhật trong năm học 2018-2019.
2. Nội dung 2:
- Bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức, phương pháp dạy “Bàn tay nặn bột”.


- Bồi dưỡng giáo viên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh.
3. Nội dung 3: 60 tiết/năm học.
- Lựa chọn 04 mô đun bồi dưỡng đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá
nhân.
4. Thời gian bồi dưỡng
- Thực hiện từ 15/7/2018 đến 31/5/2019.
- Hoàn thành nội chương trình BDTX theo kế hoạch đó đăng ký trong năm học.
5. Tài liệu phục bồi dưỡng
- Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đạo tạo
- Các tài liệu phục vụ đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu
tập huấn từ những năm học trước.
- Các chỉ thị, văn bản của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học 2018-2019, phong
trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
Tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn: Tổ chức bồi dưỡng các nội dung cụ thể như sau:
Tập trung
Tên và nội dung mô đun

Tự học


thuyết

Thực
hành

Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên:

32

4

24

TH16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

6

1

8

TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

8

1

5

TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả
học tập ở tiểu học.

9

1

6

TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá
kết quả học tập ở tiểu học

9

1

5

IV/ PHẦN CỤ THỂ:
Yêu
cầu
chuẩn
nghề
nghiệp
cần bồi
dưỡngđun

Tên và nội dung
mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian học
Thời
tập trung
gian
(tiết)
tự

Thực
học
(tiết) thuyết hành


Một số kĩ thuật dạy
học tích cực ở tiểu học
Một số
1. Kĩ thuật đặt câu
kỹ thuật
hỏi
dạy học
2. Kĩ thuật dạy
tích cực
học theo góc
ở tiểu
TH16 3. Kĩ thuật lắng
học
nghe và phản hồi
tích cực
4. Kĩ thuật tổ chức
trò chơi học tập
5. Kĩ thuật học
tập hợp tác…
Đánh
giá kết
quả học
tập

tiểu học
phù hợ
Đánh giá kết quả
TH24
với
học tập ở tiểu học
công tác
đổi mới
kiểm tra
đánh giá
hiện nay
Biết sử TH25 Các kĩ thuật bổ trợ
dụng tốt
trong kiểm tra
các kĩ
đánh giá kết quả
thuật bổ
học tập ở tiểu học
trợ
trong
kiểm tra
đánh giá
kết quả
học tập
ở tiểu

Hiểu được mục đích, đặc
điểm, cách tiến hành một
số kĩ thuật dạy học tích
cực ở tiểu học.
Biết cách vận dụng một số kĩ
thuật dạy học tích cực vào dạy
các môn học ở tiểu học.

- Hiểu được tầm quan
trọng của việc đánh giá
kết quả học tập ở trường
tiểu học.
- Đề xuất, và tổ chức
thực hiện việc đánh giá
kết quả học tập ở Tiểu
học phù hợp với điều
kiện của nhà trường.
- Hiểu được tầm quan
trọng của việc sử dụng
các kỹ thuật bổ trợ trong
kiểm tra đánh giá kết quả
học tập ở trường tiểu
học.
- Đề xuất, và tổ chức
thực hiện việc sử dụng
các kỹ thuật bổ trợ trong
kiểm tra đánh giá kết quả
học tập ở Tiểu học phù

6

3

6

10

2

3

10

2

3


học
Hình thức tự luận
và trắc nghiệm
Hình
trong đánh giá kết
thức tự
quả học tập ở tiểu
luận và
học
trắc
1. Tự luận
nghiệm
- Các kết quả học
trong
tập được xác định
đánh giá
qua bài tự luận
kết quả
- Các hình thức tự
học tập
luận
ở Tiểu
TH26 - Thực hành soạn
học
đề, cách chấm
điểm bài tự luận.
2. Bài trắc
nghiệm
- Nguyên tắc và
quy trình biên
soạn
bài
trắc
nghiệm.
- Thực hành biên
soạn
bài
trắc
nghiệm.

hợp với điều kiện của
nhà trường.
Hiểu được đặc điểm của
các hình thức tự luận và
trắc nghiệm trong đánh
giá kết quả học tập ở tiểu
học
Vận dụng được những
kỹ thuật và quy trình
biên soạn bài trắc
nghiệm để thực hành sử
dụng chúng.
5

5

5

V. Tổ chức thực hiện
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm
chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.
- Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và
việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm
vụ.
VI.Thực hiện lưu trữ hồ sơ
- Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;
- Kế hoạch cá nhân;
- Tài liệu theo từng nội dung quy định;
- Bài viết thu hoạch;
- Giấy chứng nhận kết quả BDTX


Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2018-2019
Phê duyệt của
Hiệu trưởng

Người lập kế hoạch

Nguyễn Văn ÚtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×