Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Tập đọc Bé Hoa

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2

TẬP ĐỌC
BÉ HOA
I.Mục đích – yêu cầu:
1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:
- Đọc đúng các từ khó:.
- Biết nghỉ hơi sau dấu phẩy dấu chấm, giữa các cụm từ.
- Biết đọc với dọng nhẹ nhàng tình cảm
2 2. Rèn kĩ năng đọc – hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ mới trong SGK.
- Hiểu nội dung bài hoa rát yêu thương em, b iết chăm sóc em giúp đỡ bố mẹ
II. Chuẩn bị.
- Bảng phụ.
- .
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND – TL

Giáo viên

Học sính


1 Kiểm tra

-Gọi HS đọc bài 2 anh em

-3Hs đọc trả lời SGK

-Nhận xét đánh giá
2. Bài mới

-Giới thiệu bài

HĐ1:Luyện -Đọc mẫu : giọng nhẹ nhàng tình
đọc
cảm
-Hướng dẫn HS lưyện đọc

-Theo dõi, dò bài theo
-Nối tiếp nhau đọc từng
câu


-Chia bài 3 đoạn

-Phát âm từ khó
-3 HS nối tiếp nhau đọc

-Chia lớp thành các nhóm

-Giải nghĩa từ
-Đọc trong nhóm
-Các nhóm cử đại diện thi
đọc theo doạn bài

HĐ2: Tìm
hiểu bài

-Yêu cầu HS đọc thầm

-Nhận xét đánh giá



-Em biết gì về gia đình bé hoa?

-Đọc

-Em Nụ đáng yêu như thế nào?

-Gia đình hoa có 4 người:
bố, mẹ,Hoa và em Nụ
-Môi đỏ hồng,mắt mở to
tròn và đen láy

-Hoa làm gì gúp mẹ?

-Hoa ru em ngủ, trông em
giúp mẹ

-Trong thư gửi bố, Hoa kể
chguyện gì, nêu mong muốn gì?

-Hoa kể về em Nụ,Hoa hát
bài hát ru ,em Hoa mong
khi nào bố về dạy hát cho
em

-Theo em hoa là ngưới thế nào?
-Em đã làm gì để giúp đỡ gia
HĐ3:Luyện đình?
đọc lại
-Gọi vài HS đọc bài
3)Dặn dò
-Nhận xét giờ học
-Nhắc HS phải biết chăm sóc em
giúp cha mẹ

-Biết giúp đỡ bố mẹ,
thương yêu em , chăm sóc
em
-Vài HS cho ý kiến
-4-5 HS thi đọc
-Chọn HS đọc hay



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×