Tải bản đầy đủ

HỒ sơ THIẾT kế xây DỰNG MẠNG lưới KIÊN cố PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hãy nói theo cách của bạn

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

địa điểm: xóm xuân dục - xã kỳ tân - huyện kỳ anh - tỉnh hà tĩnh

hà nội, tháng 05-2018


tập đoàn công nghiệp - viễn thông quân đội

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hãy nói theo cách của bạn


hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

địa điểm: xóm xuân dục - xã kỳ tân - huyện kỳ anh - tỉnh hà tĩnh

đơn vị chủ đầu tư

Hà nội, ngày

tháng 05 năm 2018

đơn vị thiết kế
p. Giám đốc

chủ nhiệm thiết kế

Nguyễn Hữu Đức

Nguyễn Hạnh Chung


1/ Ghi chú chung:

thuyết minh thiết kế

2/ Các tiêu chuẩn áp dụng để thiết kế thân cột anten và móng:

3/ Tải trọng tính toán cột anten bao gồm:

4/ Vật liệu (sử dụng cho chế tạo thân cột anten và phụ kiện):

tm-01


5/ Liên kết:

Cường độ chịu cắt và kéo của bulông

chỉ tiêu lực xiết bu lông

7/ Yêu cầu kỹ thuật và quy trình lắp dựng, căn chỉnh cột anten dây co:tm-02


8/ Chống ăn mòn: Toàn bộ các chi tiết cột được tiến hành mạ kẽm nhúng nóng. Chiều dày lớp mạ theo tiêu chuẩn sau:

Độ dày tối thiểu của lớp mạ

9/ Tiếp đất cho cột anten:

10/ Duy tu, bảo dưỡng:

11/ Các quy định khác xem chi tiết tại các bản vẽ thiết kế.

tm-03


quy trình thi công:

bổ sung vật tư tiếp địa:

chi tiết đào rãnh rải dây

chi tiết mối hàn dây - dây (cw 50-50)


mÆt b»ng hiÖn tr¹ng cét anten h=36m


S¬ ®å chung hiÖn tr¹ng


mÆt b»ng gia cè cét anten


S¬ ®å chung cét anten míi


mÆt c¾t b - b
hiÖn trang mãng M0

mÆt b»ng c¶i t¹o mãng M0
mÆt c¾t a - a


mÆt c¾t c - c

CHI TIÕT BU L¤NG NEO
Sè L¦îNG: 12

mÆt c¾t d - d

ghi chó:


chi tiÕt b¶n ®Öm

chi tiÕt 4a

chi tiÕt 4c

chi tiÕt 4b

®Þnh vÞ khoan lç bul«ng

ghi chó :


chi tiÕt liªn kÕt gi÷a mãng cò vµ mãng míi

mÆt c¾t e - e

thèng kª cèt thÐp

CéNG

137.1

CéNG

121.15

quy tr×nh thi c«ng c¾m r©u thÐp d16 vµo lç d20:
a

..........

ghi chó :
thèng kª thÐp thang c¸p, thang leo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×