Tải bản đầy đủ

101 bài TEST IELTS LISTENING

101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

101 BÀI TEST IELTS LISTENING +
ANSWER KEYS
Tổng hợp 101 bài test IELTS listening thực từ IELTS Fighter sẽ giúp ích cho các bạn trong
quá trình luyện nghe tiếng Anh, ôn thi IELTS được hiệu quả hơn. Nếu bạn còn khoảng 2 –
4 tuần trước kỳ thi IELTS thì cách tốt nhất các bạn nên luyện đề. Qua quá trình luyện đề
listening bạn sẽ được làm quen với đề thi, rèn luyện làm đề thi nhuần nhuyễn, áp dụng các
chiến thuật vào làm đề cho thành thạo và quan trọng đánh giá trình độ bạn biết được bản
thân khi làm listening hay mắc lỗi sai nào cần tập luyện để khắc phục.
Mỗi đề thi IELTS listening bao gồm:
• Đề thi Listening phân theo đúng cấu trúc đề thực có 4 Section.
• Đáp án trả lời câu hỏi
• Bổ sung thêm transcript bài nghe giúp bạn luyện nghe lại theo phương pháp ghi chép
chính tả cực kỳ tốt.

Với 101 bài test không nhất thiết các bạn phải làm hết, quan trọng trong quá trình làm bạn sẽ hiểu
rõ cấu trúc đề thi, luyện kỹ năng nghe tốt hơn cũng như làm và sửa lỗi sai khi làm bài nghe của
bản thân. Chú ý hãy bấm giờ làm mỗi đề thi vì sau khi nghe hết 4 đoạn hội thoại bạn chỉ có thêm

10 phút để điền hoàn thành đáp của mình. Việc bấm giờ sẽ giúp ích cho các bạn làm quen giờ và
kiểm soát được giờ thi một cách tốt nhất.
Bạn có thể xem thêm tài liệu khác:
Cuốn sách IELTS Writing từ A-Z: download
Tổng hợp từ vựng IELTS Speaking từ A-Z: download
Bộ Cambridge IELTS 1 – 13 full PDF: download

HỆ THỐNG CƠ SỞ IELTS FIGHTER
➢ Cơ sở 1: 254 Hoàng Văn Thái, P. Khương ➢ Cơ sở 4: 350 đường 3/2 - Phường 12, Quận
10, TP Hồ Chí Minh
Trung Q. Thanh Xuân, HN
➢ Cơ sở 2: 44 Trần Quốc Hoàn, Q. Cầu ➢ Cơ sở 5: Số 94, Đường Cộng Hòa, Quận Tân
Bình, TP Hồ Chí Minh
Giấy, Hà Nội
➢ Cơ sở 6: Số 85 Điện Biên Phủ, Quận Bình
➢ Cơ sở 3: 410 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
Thạnh, HCM
➢ Cơ sở 7: 233 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê,
Đà Nẵng
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

IELTS Listening Practice Test 1
SECTION 1
Questions 1-4
Choose the correct letter, A, B or C
Example
What information does the girl want to know?
A. transportation
B. flight


C. London
1. Which is the first recommended transportation by the man?
A. taxi
B. underground
C. coach
2. What’s the reason of the girl for not hiring a private car?
A. bad weather ,
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

B. having lost her driving license
C. too expensive
3. What’s the minimum coach fare?
A. £12
B. £14
C. £16
4. The disadvantage of taking a coach from airport is_
A. unsafe.
B. too many people.
C. too long time.

Questions 5-10
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for
each answer.
SHUTTLE RESERVATION

http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

Name:

Echo Grey

Age:

21

Nationality:

5 ___________________

Flight No.:

6 ___________________

Arrival time:

3:05 p.m.

Heathrow airport, terminal:

7 ___________________

Seat reservation:
To:

Cambridge

Ticket:

single and 8 _________________

Departure time:

16:10

Fare:

£18 including 9________________

Payment:

American Express

Credit card number:

10_________________________

SECTION 2
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

Questions 11-18
Complete the table below. Write NO MORE THAN TWO WORDS
AND/OR A NUMBERfor each answer.

Health Centre
Location

East Centre

West Centre

near to
11_____________

out of town

Appointment system not bad

more 12___________

13___________

14_______________

modern
15____________
doctors

Doctor resource

Dr. Sam is good with
children.

8 doctors
Dr. Jerry is good with
16___________

Home visit time

17____________

10 a.m- 5 p.m.

Charge

£8.00

18_______________

Questions 19 and 20
Choose TWO letters, A-E.

Which TWO groups

of

Patients

get

free

medication from Health Centre?
A. children under 10
B. U.K. residents
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

C. overseas students
D. pregnant or retired patients
E, people over 70 years old

SECTION 3
Questions 21-30
Complete the table below. Write NO MORE THAN THREE WORDS
AND/OR A NUMBER for each answer.
Orientation Schedule
Monday
meet at door of 21______________ at 9 a.m.
visit 22_________________ in the
afternoon.
Part I: Campus Tour

Tuesday
Computer Centre: to get 23___________
24_____________ apply for membership

http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

Wednesday
meet at Auditorium in 25____________
course coordinator course requirement
26______ and optional courses assessments:
27____________ 80% assignment
Part II: Course
Arrangement

2 8________ group work exam: open-book
Thursday
go to department office to:
get a 29_____________________
hand in optional course form

Part III:

Friday Time: 5 p.m

Welcome Party

Venue: 30____________ on the third floor

http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

SECTION 4
Question 31
Choose the correct letter, A, B or C.
31. How many species in oceans are there according to latest search?
A. 23,000
B. 230,000
C 2,300,000

Questions 32-34
Choose your answer from the box and write the letters A-E next to
questions 32-34.
32. Crustacean
33. Music and fish
34. Species for environmental protection
A 2%
B 10%

http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

C 20%
D 50%
E 5%

Questions 35 and 36
Complete the notes below. Write NO MORE THAN THREE WORDS
AND/OR A NUMBER for each answer.
The main threats to marine life are:
overfishing
35__________________
pollution
Contaminations in enclosed sea:
chemicals
36_________________
pollution from dense coastal population
Questions 37-40

http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

Complete the notes below. Write NO MORE THAN THREE WORDS
AND/OR A NUMBER for each answer.
“The Census of Marine Life” indicates:
There are over 37____________ invasive species in the Mediterranean Sea.
The area with 38___________________ has a high rate of speciation.
The two countries, 39______________, have the most marine species in the
world.
There will be around 40_____________ fish species in the world according
to the survey.
Answer keys:
Section 1
1. A
2. B
3. B
4. C
5. American
6. BA188
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

7. 5
8. super save
9. coffee
10. 3339 5183 7799 6047
Section 2
11. City Hall
12. efficient
13. Medical facilities
14. standard
15. 12
16. Ioin trouble
17. 9a.m.-Sp.m.
18. £9.50
19-20. A, D
Section 3
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

21. Student Union
22. library
23. username and password
24. Sports Centre
25. 10 a.m.
26. compulsory (courses)
27. attendance
28. presentation
29. curriculum
30. Common Room
Section 4
31. B
32. C
33. D
34. A
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

35. degraded habitats
36. garbage
37. 600′
38. .coral reefs
39. Australia and Japan
40. 22,000

IELTS Listening Practice Test 2
SECTION 1
Questions 1-4
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each
answer.
PART-TIME JOB APPLICATION

http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

Example

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

Answer

Type of job:

Part-time

Student’s name:

1______________

Student’s major:

2______________

Contact number:

3______________

Intended minimum pay:

4______________ per hour

Questions 5-7
Complete the table below. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each
answer.
Councilor

Job

Cleaner

Place

5 _______

Student Union

7 _________

Problem

Too early

6 ________

Yoga Class

assistant

Cashier

Questions 8-10
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for
each answer.
Job available:
http://ielts-fighter.com/

Teaching assistant
IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

Place:

8________________

Duties:

to supervise student attendance

to send out 9 ________
Date of interview:

10______________ 10 a.m.

SECTION 2
Questions 11-15
Complete the notes below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for
each answer.
Bank Application Form
Name:

11________________

Occupation:

12________________

Date of Birth:

6th July 1987

Address:

25 13______________

Postal Code:

14 ________________

http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

Email:

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

15 ________________

Questions 16-20
Complete the notes below
Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each
answer.
Type of Account:

16 _______________

Bank supply:

17 _______________

without 18 ______ service
Opening sum:

19 ____________ including cash and

travel’s check
Open time:

9:00 a.m.-3:30 p.m. Monday to Saturday

9:00 a.m.-3:00 p.m. Sunday
Statement:

20 ______________

SECTION 3
Questions 21-30
Complete the table below.
Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

STUDENT FEEDBACK FORM
Faculty:

Politics and Economics

Course Name:

21 _________________

Date:

20th March – 20th June

Subject advisor:

22 _________________

Advantages

Disadvantages

too many
Handouts and
equipment’s

25 _____________

clear and on time perfect 23____________
poor printer
24____________

balanced design

too much reasearch work

good organization

in the
26_____________

good for
Practical training

28_____________

http://ielts-fighter.com/

27____________

need more different

learn more knowledge

training places

quick feedback from

time of open-book exam

29________________ is too short
IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

too many essays

mobility teaching method
Other comments

need to strengthen our 30________________

SECTION 4
Questions 31 -36
Choose the correct letter, A, B or C.
1. In the past men played football in winter just for_
A. releasing energy.
B. enjoying climate.
C. training team spirit.
1. Football used to be regarded as a rough sport for aristocrat in
A. the Victorian era.
B. the Renaissance.
C. the Shakespeare’s time.
1. The official football league of controlling violence is
A. the police office.
B. the Football Association.
C. the football union.
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

1. Which of the following is related to the origin of tennis?
A. city hall
B. theatre
C. church
1. Cricket became a popular sport with upper classes in
A. the eighteenth century.
B. the nineteenth century.
C. the twentieth century.
1. “To play the game” has the same meaning with_
A. “to be fair”.
B. ‘to be unfair”.
C. “that’s not cricket”.

Questions 37-40
Complete the sentences below.
Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.
1. The true sport of British royal family is ___________________.
2. Two kinds of horse racing are ___________________ and steeplechase.
3. The world’s most famous steeplechase in Britain is called
_______________________.
4. The biggest social event for horse racing is ________________________.

http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

Answer keys:
1. Andy Kahn
2. Educational Studies
3. 0114 7281
4. £10
5. Computer Lab
6. Afternoon seminar
7. Campus canteen
8. international Language Centre
9. handouts
10. 7th May
11. Jenny Chen
12. a university student
13. Woodside
14. A38D6
15. skylight1987@msn.com
16. Student Account

http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

17. Cash Card
18. overdraft
19. £2,200
20. monthly
21. Global Economy
22. Robert Hansen
23. words
24. new multimedia
25. Course structure
26. first module
27. future job
28. Assessment
29. Presentation
30. writing skills
31. A
32. B
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

33. B
34. C
35.
36. A
37. h6rse racing
38. flat race
39. The Grand National
40. The Royal Ascot

BONUS EXERCISE: GAP-FILLING
The texts below are transcript for your IELTS Listening Practice Test. To
make the most out of this transcript, we removed some words from the texts
and replaced with spaces. You have to fill each space with the missing word
by listening to the audio for this IELTS listening practice test.
SECTION 1
You will hear a conversation about a part-time job.
You will see there is an example that has been done for you. On this occasion
only the conversation relating to this will be played first.
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

Student: Good afternoon. May I come in?
Agent: Yes. Come in please.
Student: Well, is this the [……………………………]for students?
Agent: Yes. How can I help you?
Student:

Mm… I’m looking for a part-time job in the [……………………].

Do you have anything available at the moment?
Agent: Yes. Of course. Before checking the job [……………………………]let’s
get some personal information from you first. OK?
Student: Yes.
Agent: Well, what’s your full name?
Student: Mv full name is Andy Kahn.
Agent: Can you spell your last name?
Student: It is K-A-H-N, Kahn.
Agent: OK, Andy. Are you a [………………………]student in our university?
Student: Yes.
Agent: What’s your major and faculty?
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

Student: I’m studviner Educational Studies in the Education […....……].
Agent: Good choice. Did you bring your student [……………]or your library
card?
Student: I have my union card. Do you need it?
Agent: Yes. I need to copy it now.
Student: Oh, here it is.
Agent: OK. And can you tell me your mobile phone number?
Student: Oh, I just lost my mobile phone yesterday.
Agent: I’m sorry.
Student: May I leave my home phone?
Agent: Yes. Of course.
Student: It is [……………………………].
Agent: Fine. Let’s talk about the pay. What’s your [……………………………]for
the pay?
Student: Er. I think it should be about at least 10 Dounds per hour.
Agent: OK. I think it is not [……………………………]to look for a position for
you.
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


101 BÀI TEST IELTS LISTENING +ANSWER KEYS

IELTS FIGHTER TỔNG HỢP

Agent: Well, let me check the [……………………………]position on the list…
here, a position in Computer Lab is available now.
Student: In the Computer Lab?
Agent: Yes.
Student: What’s the position?
Agent: A cleaner.
Student: And what are the working hours?
Agent: The Computer Lab opens at [……………………………]and it needs to be
cleaned before[……………………………]. So you should be there at 6:30 in the
morning.
Student: At 6:30 in the morning? Oh, I cannot get up so early, sorry.
Agent:OK, let’s check the afternoon time. There is a job working as
a[…………………] assistant in the Student [………………] on three afternoons
per week – that’s Monday, Wednesday and Friday.
Student: Oh, I have three afternoon [……………………] in those three
afternoons. I’m so sorry.
Agent: Well, there is a position as a […………………] working from 2 o’clock to
5 o’clock on Thursday afternoons.
Student: What is the place?
http://ielts-fighter.com/

IELTS Fighter – trung tâm luyện thi IELTS số 1 VN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×